ORDIN nr. 1.509 din 2 septembrie 2008 (*actualizat*)privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală(actualizat până la data de 11 noiembrie 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • ----------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 11 noiembrie 2011 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: ORDINUL nr. 953 din 27 iulie 2009; ORDINUL nr. 1.041 din 16 iulie 2010; ORDINUL nr. 1.517 din 3 noiembrie 2011.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N./9.169 din 1 septembrie 2008,având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Specialităţile obţinute anterior prezentului ordin, precum şi cele în curs de derulare rămân valabile. Rezidenţii aflaţi în pregătire vor continua pregătirea conform duratei de pregătire şi curriculei în vigoare la data intrării în rezidenţiat.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.041 din 16 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 23 iulie 2010.  +  Articolul 3La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din reţeaua sanitară, publicate, în specialităţile create sau care au asimilat specialităţi sub incidenţa normelor anterioare ca urmare a alinierii la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atât medicii care şi-au păstrat vechea specialitate, cât şi cei care au optat pentru specialitatea creată prin asimilare sau scindare.  +  Articolul 4Medicii specialişti şi primari, confirmaţi în specialităţile a căror denumire s-a modificat sub incidenţa normelor anterioare, îşi pot păstra vechea denumire a specialităţii sau pot solicita schimbarea acesteia, conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5 (1) Medicii confirmaţi rezidenţi în specialitatea "Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari", aflaţi în pregătire la data intrării în vigoare a prezentului ordin, susţin examen de medic specialist şi se confirmă specialişti în specialitatea "Chirurgie cardiovasculară". (2) Titularii certificatului de specialist în "Chirurgie cardiovasculară/Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari" pot desfăşura activităţile de medic specialist în "Chirurgie vasculară" şi pot ocupa post în specialitatea "Chirurgie vasculară". (3) Titularii certificatului de specialist în "Chirurgie cardiovasculară/Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari" pot obţine gradul de medic primar în specialitatea "Chirurgie cardiovasculară", respectiv "Chirurgie vasculară", în funcţie de specialitatea practicată, cu respectarea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute de normele în vigoare.  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 1.517 din 3 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.  +  Articolul 7 (1) De la data intrării în pregătirea de specialitate a medicilor confirmaţi rezidenţi în urma concursului de rezidenţiat din sesiunea noiembrie 2006, formarea în specialitatea "Ortopedie şi traumatologie" cuprinde şi domenii din specialitatea asimilată, în proporţia care să garanteze însuşirea adecvată a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare desfăşurării asistenţei medicale de specialitate în domeniul ortopediei pediatrice. (2) Durata de pregătire în specialitatea "Ortopedie şi traumatologie" nu se modifică. (3) Certificatul de medic specialist în "Ortopedie şi traumatologie", eliberat la sfârşitul formării în specialitatea prevăzută la alin. (2), abilitează deţinătorul să exercite şi activităţile de ortopedie pediatrică.  +  Articolul 8 (1) Medicii rezidenţi în curs de specializare în "Ortopedie pediatrică" pot opta pentru reprofilarea în specialitatea "Ortopedie şi traumatologie" . (2) Formarea în specialitatea "Ortopedie şi traumatologie" respectă condiţia de durată prevăzută de prezentul ordin pentru această specialitate şi se face prin parcurgerea diferenţelor de curriculum rezultate ca urmare a aplicării procedurii de recunoaştere a stagiilor comune în specialitatea "Ortopedie şi traumatologie".  +  Articolul 9Medicii confirmaţi specialişti şi primari în specialitatea "Ortopedie pediatrică" îşi păstrează drepturile câştigate care decurg din titlul şi gradul profesional dobândite. Aceştia au acces cu prioritate la formare în specialitatea "Ortopedie şi traumatologie", fără concurs de rezidenţiat, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare.  +  Articolul 10Până la data confirmării ca specialişti în specialitatea "Ortopedie şi traumatologie" a medicilor confirmaţi rezidenţi în urma concursului de rezidenţiat din sesiunea noiembrie 2006, unităţile sanitare publice pot organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante în specialitatea "Ortopedie pediatrică".  +  Articolul 11 (1) Pentru specialitatea «Chirurgie orală şi maxilo-facială», concursul de rezidenţiat se susţine pe locuri stabilite separat pentru absolvenţii facultăţilor de medicină şi pentru absolvenţii facultăţilor de medicină dentară, pe baza tematicilor prevăzute pentru specialităţile chirurgicale şi, respectiv, pentru specialităţile medico-dentare. (2) La concursul de rezidenţiat organizat în specialitatea «Chirurgie orală şi maxilo-facială» se pot prezenta: a) deţinătorii diplomelor de medic şi de medic stomatolog sau medic dentist; b) deţinătorii diplomei de medic; c) deţinătorii diplomei de medic stomatolog sau medic dentist. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) şi c), până la susţinerea examenului de medic specialist deţinătorii diplomei de medic sunt obligaţi să obţină diploma de medic dentist şi deţinătorii diplomei de medic dentist sunt obligaţi să obţină diploma de medic.----------------Art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 953 din 27 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 3 august 2009.  +  Articolul 12Rezidenţii în specialităţile "Stomatologie generală", "Farmacie generală" şi "Industrie farmaceutică şi cosmetică", specialităţi pentru care, sub incidenţa normelor anterioare, s-a sistat formarea, îşi continuă pregătirea şi susţin examenul de specialist în specialităţile în care au fost confirmaţi. Aceştia au acces la formare în a doua specialitate, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare.  +  Articolul 13Titlurile dobândite de medicii specialişti şi medicii dentişti specialişti, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, în unul dintre aceste state, care certifică dobândirea unui grad profesional similar gradului de primar, se recunosc de către Ministerul Sănătăţii Publice.  +  Articolul 14Medicii specialişti şi medicii dentişti specialişti, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care fac dovada experienţei profesionale de minimum 5 ani în specialitate, însuşită pe teritoriul unuia dintre statele enumerate, pot dobândi gradul de medic primar şi, respectiv, medic dentist primar, după promovarea examenului de medic, respectiv farmacist primar, organizat de Ministerul Sănătăţii Publice.  +  Articolul 15 (1) Farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care fac dovada unei experienţe profesionale de cel puţin 3 ani, însuşită în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialităţile farmaceutice prevăzute în anexă, la pct. III, pot fi recunoscuţi ca specialişti. (2) Farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care fac dovada unei experienţe profesionale însuşite în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialităţile farmaceutice prevăzute în anexă, la pct. III, cu durata similară celei necesare dobândirii gradului de farmacist primar în România, se pot prezenta la examenul de farmacist primar organizat de Ministerul Sănătăţii Publice.  +  Articolul 16Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii primari îşi păstrează drepturile câştigate care decurg din gradul profesional dobândit.  +  Articolul 17Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti şi primari pot obţine a doua specialitate şi pot efectua pregătire în vederea dobândirii de atestate de studii complementare, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 18Direcţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.142/2007 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 17 iulie 2007.  +  Articolul 20Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 2 septembrie 2008.Nr. 1.509.  +  Anexa NOMENCLATORde specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeauade asistenţă medicalăI. DOMENIUL MEDICINĂI.1. Specialităţi cliniceI.1.1. Grupa specialităţilor medicale┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ │ Durata ││crt.│ Denumirea specialităţii │de pregătire│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1. │Alergologie şi imunologie clinică │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2. │Anestezie şi terapie intensivă │ 5 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 3. │Boli infecţioase │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 4. │Cardiologie │ 5 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 5. │Dermatovenerologie │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 6. │Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 7. │Endocrinologie │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 8. │Expertiza medicală a capacităţii de muncă │ 3 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 9. │Farmacologie clinică │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│10. │Gastroenterologie │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│11. │Genetică medicală │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│12. │Geriatrie şi gerontologie │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│13. │Hematologie │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│14. │Medicină de familie │ 3 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│15. │Medicină de urgenţă │ 5 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│16. │Medicină internă │ 5 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│17. │Medicina muncii │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│18. │Medicină sportivă │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│19. │Nefrologie │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│20. │Neonatologie │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│21. │Neurologie │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│22. │Neurologie pediatrică │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│23. │Oncologie medicală │ 5 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│24. │Pediatrie │ 5 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│25. │Pneumologie │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│26. │Psihiatrie │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│27. │Psihiatrie pediatrică │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│28. │Radioterapie │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│29. │Recuperare, medicină fizică şi balneologie │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│30. │Reumatologie │ 4 ani │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘I.1.2. Grupa specialităţilor chirurgicale┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ │ Durata ││crt.│ Denumirea specialităţii │de pregătire│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 31.│Chirurgie cardiovasculară │ 6 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 32.│Chirurgie generală │ 6 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 33.│Chirurgie orală şi maxilo-facială*) │ 5 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 34.│Chirurgie pediatrică │ 5 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 35.│Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă │ 5 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 36.│Chirurgie toracică │ 5 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 37.│Chirurgie vasculară │ 5 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 38.│Neurochirurgie │ 6 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 39.│Obstetrică-ginecologie │ 5 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 40.│Oftalmologie │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 41.│Ortopedie şi traumatologie │ 5 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 42.│Otorinolaringologie │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 43.│Urologie │ 5 ani │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘__________*) Specialitate chirurgicală cu condiţii de acces în curs de armonizare cu normele Uniunii Europene.I.2. Specialităţi paraclinice┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ │ Durata ││crt.│ Denumirea specialităţii │de pregătire│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1. │Anatomie patologică │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2. │Epidemiologie │ 3 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 3. │Igienă │ 3 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 4. │Medicină de laborator │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 5. │Medicină legală │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 6. │Medicină nucleară │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 7. │Radiologie - imagistică medicală │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 8. │Sănătate publică şi management │ 4 ani │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘I.3. Lista specialităţilor medicale pentru care formarea se face la solicitarea unităţilor sanitare (prin rezidenţiat sau a doua specialitate)┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ │ Durata ││crt.│ Denumirea specialităţii │de pregătire│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1. │Epidemiologie │ 3 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2. │Expertiza medicală a capacităţii de muncă │ 3 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 3. │Genetică medicală │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 4. │Igienă │ 3 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 5. │Medicină sportivă │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 6. │Neonatologie │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 7. │Neurologie pediatrică │ 4 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 8. │Oncologie medicală │ 5 ani │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘I.4. Lista specialităţilor care asimilează specialităţi în care accesul la formare este sistat┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ Denumirea specialităţii de asimilare │ Durata specialităţii de asimilare │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Ortopedie şi traumatologie │ Ortopedie pediatrică │└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ │ Durata ││crt.│ Denumirea specialităţii │de pregătire│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1. │Chirurgie dento-alveolară │ 3 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2. │Ortodonţie şi ortopedie dento-facială │ 3 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 3. │Endodonţie │ 3 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 4. │Parodontologie │ 3 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 5. │Protetică dentară │ 3 ani │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘NOTĂ:Specialităţile menţionate la pct. 1 şi 2 beneficiază de recunoaştere automată în statele membre ale Uniunii Europene.III. DOMENIUL FARMACIE┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ │ Durata ││crt.│ Denumirea specialităţii │de pregătire│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1. │Farmacie clinică │ 3 ani │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2. │Laborator farmaceutic │ 3 ani │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘--------------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.041 din 16 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 23 iulie 2010, potrivit pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.-------------