INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 1 februarie 2013privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 martie 2013  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele instrucţiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică pentru unităţile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare unităţi, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care desfăşoară astfel de activităţi. (2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare. (3) În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ţine cont şi de prevederile standardelor naţionale sau europene privind managementul şi tehnicile de evaluare a riscului. (4) Prezentele instrucţiuni nu se aplică pentru adoptarea măsurilor de securitate necesare efectuării transporturilor de bunuri şi/sau valori. (5) Prevederile prezentelor instrucţiuni nu se aplică activităţilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, precum şi a transporturilor cu caracter special aparţinând structurilor şi instituţiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.  +  Articolul 2 (1) Prezentele instrucţiuni se aplică de către: a) conducătorii unităţilor, pentru adoptarea măsurilor de asigurare a securităţii obiectivelor proprii; b) specialişti şi experţi, în procedura de elaborare a analizelor de risc pentru faza de funcţionare a obiectivelor, precum şi în faza de proiectare; c) inspectoratele de poliţie judeţene/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pentru calcularea şi furnizarea coeficienţilor de criminalitate specifică la nivel de zonă şi pentru verificarea respectării dispoziţiilor prezentelor instrucţiuni; d) Inspectoratul General al Poliţiei Române, denumit în continuare I.G.P.R., pentru calcularea şi furnizarea coeficienţilor de criminalitate specifică la nivel de judeţ, evaluarea specialiştilor care efectuează analizele de risc şi pentru înfiinţarea şi actualizarea Registrului Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică, denumit în continuare RNERSF. (2) Analiza de risc pentru obiectivele a căror pază şi protecţie se asigură cu efective de jandarmi, inclusiv cea necesară configurării sistemelor de protecţie mecanofizice şi de alarmare împotriva efracţiei, se întocmeşte potrivit reglementărilor specifice acestei forme de pază.  +  Articolul 3În înţelesul prezentelor instrucţiuni, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) securitate fizică - starea de fapt în care riscul determinat de factorii de ameninţare şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi se situează la un nivel acceptabil; b) ameninţare - factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unităţi prin acte sau fapte ce creează dezechilibre ori instabilităţi şi generează stări de pericol asupra vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii persoanelor ori valorilor deţinute; c) vulnerabilitate - caracteristică de ordin fizic-arhitectural şi operaţional a unei entităţi, prin care aceasta este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncţionalităţii în faţa unei ameninţări; d) analiza de risc la securitatea fizică - activitate desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora; e) incident de securitate - eveniment produs, având o evoluţie necontrolată, care generează consecinţe nedorite asupra persoanelor şi/sau valorilor şi/sau activităţilor în cadrul unei unităţi şi care necesită o acţiune imediată pentru restabilirea situaţiei anterioare; f) măsură de securitate - componenta de bază a unei soluţii de securitate, corespunzătoare uneia sau mai multor ameninţări şi vulnerabilităţi identificate conform analizei de risc şi care are ca scop reducerea riscurilor asociate; g) mecanisme de securitate - soluţii care cuprind mai multe măsuri de securitate, care funcţionează conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci când sunt amplasate în acelaşi perimetru; h) sistem de securitate - ansamblu integrat de măsuri organizatorice, tehnice şi procedurale care are ca scop obţinerea securităţii fizice pentru o organizaţie sau un obiectiv; i) parametri interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii - contextul, care poate cuprinde, dar nu se limitează la:1. mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural şi concurenţial, la nivel internaţional, naţional, regional sau local;2. factorii-cheie şi tendinţele cu impact asupra obiectivelor organizaţiei;3. relaţiile cu părţile interesate, percepţiile şi valorile acestora.  +  Capitolul II Analiza de risc la securitate fizică  +  Articolul 4 (1) Analiza de risc la securitatea fizică, denumită în continuare analiza de risc, se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile. (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) se înregistrează la unitatea beneficiară după asumarea de către conducătorul acesteia, urmând ca în termen de 60 de zile să se realizeze implementarea măsurilor stabilite. (3) Procesul de efectuare a analizei de risc începe după semnarea contractului de prestări de servicii dintre beneficiar şi prestator, cu excepţia cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii în regim intern. (4) Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una dintre următoarele situaţii: a) cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii; b) în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă; c) în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.  +  Articolul 5Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape: a) definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii; b) stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru; c) identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor şi cauzelor riscului, precum şi a potenţialelor consecinţe; d) analizarea riscurilor la securitatea fizică; e) estimarea riscurilor unităţii beneficiare; f) întocmirea Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică.  +  Articolul 6Ameninţările la adresa securităţii fizice a unităţilor, care pun în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanelor, sunt tratate cu prioritate, indiferent de importanţa bunurilor sau a valorilor ce pot fi afectate la producerea unui incident de securitate.  +  Articolul 7 (1) Documentaţia privind analiza de risc cuprinde: a) Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică; b) grila de evaluare, specifică obiectului de activitate; c) documentele-suport. (2) Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde: a) nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării; b) amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii; c) cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare; d) sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii; e) analizarea riscurilor identificate; f) estimarea riscurilor la securitatea fizică; g) stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional; h) estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat; i) concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri. (3) Grila de evaluare specifică obiectului de activitate al unităţii beneficiare se completează pentru situaţia în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadrează în domeniul riscului acceptabil. (4) Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică şi grila de evaluare se semnează de către evaluator. (5) În categoria documentelor-suport intră: chestionare, declaraţii, alte documente specifice, date obţinute şi folosite în procedura de evaluare.  +  Capitolul III Abilitarea personalului de evaluare  +  Articolul 8 (1) Analizele de risc se efectuează de experţi înscrişi în RNERSF. (2) Expertul în evaluare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român sau deţine cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European; b) deţine competenţe profesionale atestate pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică; c) nu are antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie. (3) Pentru înscrierea în RNERSF solicitantul trebuie să depună la I.G.P.R. - Direcţia de ordine publică o cerere însoţită de dosarul cu documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2). (4) În urma analizei dosarului, solicitantul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (3) este înscris în RNERSF în calitate de expert în evaluarea riscului la securitatea fizică.  +  Articolul 9 (1) Până la adoptarea standardului ocupaţional pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică, analizele de risc pot fi elaborate de specialişti cu o vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică mai mare de 5 ani, înscrişi în RNERSF. (2) Specialistul prevăzut la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român sau deţine cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European; b) nu are antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; c) face dovada experienţei de minimum 5 ani în desfăşurarea activităţilor de organizare, planificare sau executare a măsurilor de securitate, în formele prevăzute de lege; d) este absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă sau echivalentă; e) a fost declarat admis la interviul susţinut în faţa unei comisii de specialitate constituite prin dispoziţie a inspectorului general al Poliţiei Române. (3) Pentru înscrierea în RNERSF, persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să depună la I.G.P.R. - Direcţia de ordine publică, cu 30 de zile înainte de susţinerea interviului prevăzut la alin. (2) lit. e), o cerere însoţită de dosarul cu documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d). (4) În urma susţinerii interviului, solicitanţii sunt declaraţi admişi sau respinşi. (5) Modul de organizare şi desfăşurare a interviurilor se stabileşte prin dispoziţie a inspectorului general al Poliţiei Române. (6) În comisiile de susţinere a interviurilor şi de verificare a contestaţiilor pot fi cooptaţi şi experţi din cadrul asociaţiilor profesionale de profil.  +  Articolul 10 (1) Formarea profesională, precum şi evaluarea competenţelor pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică se realizează pe baza standardului profesional corespunzător acestei ocupaţii. (2) Furnizorii de formare profesională care doresc să desfăşoare programe de formare pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitate fizică trebuie să respecte programa-cadru, elaborată pe baza standardului ocupaţional, avizată de I.G.P.R. şi aprobată de Autoritatea Naţională pentru Calificări.  +  Articolul 11 (1) Persoanele înscrise în RNERSF au obligaţia de a ţine un registru de evidenţă cronologică cu analizele de risc elaborate pentru unităţi, care se păstrează minimum 2 ani după ultima completare. (2) Anterior elaborării analizei de risc, persoanele care prestează această activitate au obligaţia de a semna un angajament de confidenţialitate cu beneficiarul. (3) Atribuţiile de îndrumare şi control privind respectarea prezentelor instrucţiuni revin ofiţerilor de poliţie din structurile de ordine publică ale Poliţiei Române. (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a notifica I.G.P.R. schimbarea angajatorului sau a datelor de contact.  +  Articolul 12 (1) Utilizarea în procesul de efectuare a analizei de risc a unor date nereale sau incorecte, precum şi omisiunea consemnării unor vulnerabilităţi ori ameninţări atrag anularea analizei de risc. (2) Constatările efectuate de către personalul abilitat al Poliţiei Române privind săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) de către evaluatori se înscriu într-un raport motivat, care se transmite Direcţiei de ordine publică din I.G.P.R., pentru evidenţiere în RNERSF. (3) Evidenţierea analizelor de risc anulate în RNERSF se notifică emitentului analizei, beneficiarului şi, la cerere, altor părţi interesate. (4) Radierea din RNERSF a celor înscrişi se face la cerere ori când nu mai sunt îndeplinite condiţiile de înscriere.  +  Articolul 13Prestatorii nu pot efectua analize de risc la securitatea fizică pentru unităţile cu care ei sau angajatorii lor au în derulare contracte pentru asigurarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, serviciilor de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a componentelor ori sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.  +  Capitolul IV Grila de evaluare  +  Articolul 14 (1) Pentru categoriile de unităţi care au definite cerinţe minimale în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, cu excepţia infrastructurilor critice, evaluarea şi cuantificarea gradului de risc asociat unităţii se fac prin determinarea unei valori numerice ataşate obiectivului evaluat, sens în care se utilizează grila corespunzătoare obiectului de activitate, dintre cele prevăzute în anexele nr. 1-11. (2) În cazul unităţilor pentru care nu au fost definite cerinţe minimale specifice, analizele de risc la securitatea fizică se elaborează similar, prin aplicarea grilei generale prevăzute în anexa nr. 12. (3) Aplicaţiile informatice cu grilele de evaluare pe categorii de obiective se publică în format electronic pe pagina web a I.G.P.R.  +  Articolul 15 (1) Pentru evaluarea nivelului de securitate fizică a unei unităţi se stabilesc două domenii ale riscului de securitate fizică, respectiv riscul de securitate acceptabil, asociat riscurilor de securitate cu valori estimate sub pragul critic de 60%, şi riscul inacceptabil, asociat valorilor estimate peste pragul critic. (2) Se consideră că sunt îndeplinite cerinţele legale de securitate fizică pentru o unitate atunci când riscul evaluat se încadrează în domeniul riscului de securitate acceptabil.  +  Articolul 16Grila de evaluare a nivelului de securitate cuprinde 4 categorii de criterii de analiză: a) criterii specifice obiectivului, prin care se evaluează elemente de amplasare zonală şi locală, cu o pondere de 25%; b) criterii de securitate, prin care se evaluează măsurile de securitate implementate sau care urmează a fi implementate, cu o pondere de 65%; c) criterii funcţionale, prin care se evaluează elementele privitoare la desfăşurarea activităţii unităţii evaluate, cu o pondere de 10%; d) alte criterii, nenominalizate în grilă, prin care se asigură evaluarea altor elemente cu impact asupra riscurilor de securitate, identificate sau propuse de evaluator, grupate în categorii cu impact de creştere, respectiv diminuare a riscurilor.  +  Articolul 17 (1) Completarea grilei se face prin selectarea unei opţiuni din coloana "Variabile", pentru fiecare element de evaluare, şi introducerea de date în tabelul cu informaţiile aferente altor criterii, conform situaţiei preconizate. (2) Este interzisă modificarea, completarea sau ştergerea celulelor sau câmpurilor din grila de evaluare, exceptând operaţiile prevăzute la alin. (1). (3) Prin completarea grilei de evaluare se obţine valoarea de la rubrica "Punctaj total" din coloana "Punctaj ponderat", care reprezintă valoarea asociată gradului de risc determinat. Punctajul total este calculat de aplicaţie prin însumarea valorilor ponderate prevăzute la rubricile: criterii specifice obiectivului, criterii de securitate, criterii funcţionale şi alte criterii, aflate pe coloana "Punctaj ponderat". (4) Valorile superioare ale punctajului total indică un nivel ridicat de risc de producere a unor evenimente de securitate fizică. (5) Valoarea ponderată pentru fiecare element evaluat este furnizată de aplicaţie prin aplicarea unui coeficient procentual din valoarea maximă asociată elementului din coloana "Punctaj asociat", ponderea rezultând din alegerea unei variante din cele prevăzute la coloana "Variabile", în funcţie de situaţia analizată.  +  Articolul 18 (1) La completarea grilelor de evaluare se ţine cont de obligativitatea îndeplinirii cerinţelor minimale de securitate, generale şi specifice, consemnate în grile în coloana "Elemente de evaluare", pentru care se asociază opţiunea corespunzătoare punctajului minim în vederea continuării şi finalizării evaluării. (2) Evaluarea celorlalte criterii de securitate se face prin asocierea opţiunii corespunzătoare situaţiei real constatate în obiectiv.  +  Articolul 19 (1) Pentru stabilirea nivelului ameninţărilor se asociază coeficienţii de criminalitate specifică, calculaţi la nivel de judeţ şi de zonă pe baza datelor statistice înregistrate de structurile de cazier şi evidenţă operativă din I.G.P.R., Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratele de poliţie judeţene, privind infracţiunile sesizate de tâlhărie şi furturi din societăţi comerciale, înregistrate în anul precedent. (2) Coeficienţii prevăzuţi la alin. (1) se calculează pentru un an calendaristic prin însumarea valorilor regăsite la rubrica volumul criminalităţii specifice faptelor de tâlhărie (total) şi furt din societăţi comerciale, calculându-se inclusiv media naţională, respectiv judeţeană. (3) Coeficienţii de criminalitate specifică la nivel de zonă se calculează pentru fiecare sector, municipiu, oraş şi comună. (4) Valorile rezultate se publică anual, prin grija Direcţiei de ordine publică din cadrul I.G.P.R., respectiv a unităţilor teritoriale de poliţie, până la finalul lunii ianuarie a anului în curs, pe paginile web ale I.G.P.R., Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor de poliţie judeţene. (5) Pentru determinarea gradului de risc se iau în calcul ca vulnerabilităţi doar coeficienţii de accesibilitate, vecinătate şi caracteristici locale exterioare.  +  Articolul 20Coeficienţii de criminalitate specifică se clasifică în următoarele domenii: a) rată de criminalitate ridicată pentru judeţele/zonele cu coeficienţi peste media naţională/judeţeană; b) rată de criminalitate medie pentru judeţele/zonele cu coeficienţi cu valori între 75% şi 100% din media naţională/judeţeană; c) rată de criminalitate scăzută pentru judeţele/zonele cu coeficienţi cu valori sub 75% din media naţională/judeţeană.  +  Articolul 21 (1) Elementul "accesibilitate" se evaluează prin inspecţia amplasamentului din imediata apropiere a obiectivului, în scopul identificării tuturor căilor de acces care fac posibilă părăsirea rapidă a zonei. (2) Se consideră că există posibilitatea de disimulare/fugă rapidă din zona obiectivului dacă pe o rază de 10 m faţă de intrare se află căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puţin 3 direcţii diferite de deplasare (ganguri, pasaje, pasarele etc.). (3) Posibilitatea de disimulare/fugă medie se consideră în cazul obiectivelor pentru care pe o rază de 25 m de la intrare sunt identificate căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puţin 3 direcţii diferite de deplasare. (4) În celelalte cazuri se consideră că posibilitatea de disimulare/fugă este greoaie.  +  Articolul 22 (1) Din punctul de vedere al vecinătăţilor, evaluarea se face prin identificarea unităţilor din apropierea obiectivului şi verificarea existenţei, tipului şi a programului de funcţionare a dispozitivelor de pază ale acestora. (2) Punctajul pentru vecinătăţi se determină prin alegerea opţiunii relevante identificate în cauză, analizând unităţile existente pe o rază de 25 m faţă de cea evaluată. (3) Unitatea evaluată care nu are amplasate alte obiective pe o rază de 50 m se consideră izolată din punctul de vedere al vecinătăţii.  +  Articolul 23 (1) Măsurile de securitate cuprind atât elemente de tip condiţie, cât şi elemente neimpuse prin cerinţele minimale, dar care trebuie în mod obligatoriu analizate. (2) Elementele neimpuse vor fi evaluate conform situaţiei reale pentru obiectivele în funcţiune sau conform scenariului de funcţionare, pentru încadrarea în zona nivelului de risc acceptat, inferior pragului critic.  +  Articolul 24Pentru obiectivele noi, elementele neimpuse vor fi propuse de evaluator pentru acoperirea necesităţilor de securitate fizică, conducătorul unităţii având obligaţia de a le materializa prin realizarea amenajărilor de protecţie mecanofizică, instalarea de sisteme de securitate, achiziţionarea unor servicii de securitate sau alte măsuri stabilite pentru acoperirea necesităţilor de securitate.  +  Articolul 25Pentru obiectivele preexistente, evaluarea şi cuantificarea factorilor din grilă se fac prin aprecierea locală a stării de fapt şi prin consultarea contractelor de servicii de pază, transport de valori, monitorizare, instalare şi mentenanţă a sistemelor de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere în funcţie şi prin verificări funcţionale ale echipamentelor electronice şi dotărilor de protecţie mecanofizică.  +  Articolul 26 (1) Elementele asociate criteriului privind specificul funcţional se evaluează prin interviuri, completarea de chestionare de către conducătorul unităţii evaluate şi, după caz, de către conducătorii/personalul celor din vecinătate, iar prin interpretarea datelor se asociază opţiunile corespunzătoare situaţiilor constatate. (2) În cazul imposibilităţii culegerii de date prin completare de chestionare se asociază opţiunea corespunzătoare punctajului maxim pentru elementele neevaluate.  +  Articolul 27 (1) În zona rezervată pentru "Detalii alte criterii", evaluatorul poate cuantifica elemente nedefinite în grilă, cu impact de creştere sau diminuare a riscurilor de securitate fizică. (2) Pentru fiecare categorie, evaluatorul înscrie în zona de detaliere toate elementele identificate sau propuse, acordând de la 1 la 5 puncte/element. (3) Pentru fiecare categorie se selectează opţiunea corespunzătoare din coloana "Variabile" în funcţie de suma punctajelor obţinute în zona de "Detalii alte criterii".  +  Articolul 28În situaţia unităţii care desfăşoară activităţi diferite în aceeaşi incintă sau în acelaşi spaţiu, în cadrul analizei de risc se completează grile de evaluare pentru fiecare obiect de activitate, fiind obligatorie încadrarea în gradul de risc acceptabil pentru fiecare activitate.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 29 (1) I.G.P.R. şi structurile teritoriale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentelor instrucţiuni, conform competenţelor şi atribuţiilor specifice. (2) Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul evaluării de risc la securitatea fizică, precum şi cea de înregistrare în RNERSF se desfăşoară cu respectarea strictă a reglementărilor incidente din acest domeniu.  +  Articolul 30Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 31Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.-------- Notă *) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 1 februarie 2013.Nr. 9.  +  Anexa 1 GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DERISC PENTRU INSTITUŢIILE DE CREDITARE (BĂNCI)
       
    DENUMIRE UNITATE  
    DENUMIRE OBIECTIV  
    ADRESA OBIECTIV  
    OBIECTE DE ACTIVITATE  
                   
      CriteriiElemente de evaluareVariabilePunctaj  ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociat
    1CRITERII SPECIFICE     25100,00%25
      CARACTERISTICI UNITATE1,1Criminalitate caracteristică zonalăUnitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata4   4
    1,2Criminalitate caracteristică localăCartier/Zona cu o rata a criminalităţii ridicată4   4
    1,3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fugă rapidă3   3
    1,4VecinătăţiIzolată4   4
    1,5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal şi/sau rutier redus3   3
    1,6Tip unitateAgenţie mică4   4
    1,7Compartimentare interioaraZona de tranzacţionare pe direcţia de acces in apropierea intrării3   3
    2CRITERII DE SECURITATE     65100,00%65
    2APROTECŢIE MECANO-FIZICĂ     20100,00%20
    2,1zona de acces şi zona perimetrală2,1,1Protecţie suprafeţe vitrateSuprafeţe vitrate necertificate1,5   1,5
    2,1,2TâmplărieUşi şi ferestre din elemente constructive necertificate1,5   1,5
    2,1,3Acces clienţiUşa simplă1,5   1,5
    2,1,4Pereţi exteriori şi zone de fixare tâmplărieAlte materiale de construcţie1,5   1,5
    2,2zona de tranzacţionare2,2,1Compartimentare operatori numerarIn sistem deschis3   3
    2,2,2Relaţie operator numerar - ClientIn sistem deschis1   1
    2,3zona de depozitare2,3,1Amplasare şi dotareSeif necertificat şi ancorat, amplasat în spaţiul comun2   2
    2,4zona de expunere   ---   -
    2,5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport intern numerarPrin zona accesibilă clienţilor2   2
    2,5,2Puncte de transfer către exteriorUşa de acces destinată clienţilor1   1
    2,6zona de procesare2,6,1AmplasareIncintă distinctă din elemente constructive necertificate1   1
    2,7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteÎn încăpere cu alta destinaţie1   1
    2,8zona de tranzacţii cu automate bancare2,8,1Certificare compartiment valori şi ancorareAutomat bancar cu seif necertificat pentru rezistenţă la efracţie şi ar2   2
    2,8,2CompartimentareAutomat bancar neseparat fizic (deschis)1   1
    2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE     30100,00%30
    2,9subsistem de detecţie a efracţiei2,9,1Detecţia pătrunderii prin efracţie în obiectivNU2   2
    2,9,2Detecţie cu principii diferite zona de depozitareNU0,5   0,5
    2,9,3Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spaţiile cu valoriNU2   2
    2,9,4Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere şiNU      
    în spaţiile de tranzacţionare      
    2,9,5Buton unic semnalizare ulterioară producere jafNU0,5   0,5
    2,9,6Semnalizare forţare seif/tezaurNU1   1
    2,9,7Conectare Ia dispecerat monitorizare permanetăNU4   4
    2,9,8Existenţă temporizare uşă acces zonă de depozitareNU2   2
    2,9,9Posibilitatea utilizării codurilor duressNU1   1
    2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere video zone acces (din interior şi exterior), tranzacţionare, transferuri şi acces zonă de depozitareNU4   4
    2,10.2Stocare imagini video pentru 20 zileNU2   2
    2,10,3Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor în zona deNU      
    acces şi recunoaşterea în rest      
    2.11subsistem control acces2,11,1Uşa acces clienţi cu deschidere controlată din interiorNU2   2
    2,11,2Acces controlat in zonele de depozitare, procesare numerar şi a echipamentelor de securitateNU3   3
    2.11.3Acces controlat in zona de tranzacţionareNU1   1
    20PAZA     15100,00%15
    2.12măsuri asigurate cu personal2,12,1PazaFără pază5   5
    2,12,2IntervenţieNU5   5
    2,12,3Transporturi valorineorganizat5   5
    3CRITERII FUNCŢIONALE     10100,00%10
        3,1Depozitare numerar (noaptea)Mare peste (>) 100000 EUR1   1
    3,2Nivel mediu operaţiuni cash/ziMare peste (>) 50000 EUR/zi1   1
    3,3Operaţiuni periodice valori mari în numerarFrecventa ridicata1   1
    3,4Frecventa transporturi valoriFrecventa ridicata1   1
    3,5Număr salariaţi1 sau 22   2
    3,6Experienţa profesionalăsub 25% cu experienţa mai mare de 3 ani1   1
    3,7Existenta proceduri de lucru de securitateproceduri inexistente2   2
    3,8Întreruperi alimentare energie electricaFrecvente0,5   0,5
    3,9Întreruperi comunicaţiiFrecvente0,5   0,5
    4ALTE CRITERII     0   0
        4,1Elemente de evaluare cu efect de creştere a risculuiFără elemente de evaluare cu efect de creştere a riscului0010
    4,2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiFără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului00-10
    PUNCTAJ TOTAL       100100,00%100
      Admisibilitate    
    CONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL
  Notă: Cerinţele minimale generale (pct. 2.1.1 şi 2.1.2) şi specifice sunt scrise cu caractere italice.  ┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────┐ │ DETALII ALTE CRITERII │Elemente de evaluare│Comentarii evaluator│Punctaj│ │ │nenominalizate │ │ │ ├───────────────────────┴────────────────────┼────────────────────┼───────┤ │4.1 Elemente de evaluare cu efect de │ - │ 0 │ │creştere a riscului - punctaj total │ │ │ ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SE DESCRIU AMENINŢĂRI │4.1.1 │ │ │ │ │ŞI VULNERABILITĂŢI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SPECIFICE IDENTIFICATE │4.1.2 │ │ │ │ │DE EVALUATOR, CU EFECT ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │DE CREŞTEREA RISCULUI │4.1.3.│ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.4 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.5 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.6 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.7 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.8 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.9 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.10│ │ │ │ ├───────────────────────┴──────┴─────────────┼────────────────────┼───────┤ │4.2 Elemente de evaluare cu efect de │ - │ 0 │ │diminuare a riscului - punctaj total │ │ │ ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SE DESCRIU MĂSURI │4.2.1 │ │ │ │ │SUPLIMENTARE DE ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SECURITATE SAU │4.2.2 │ │ │ │ │SITUAŢII/ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │CARACTERISTICI SPECIALE│4.2.3 │ │ │ │ │CU EFECT DE DIMINUAREA ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │RISCULUI │4.2.4 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.5 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.6 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.7 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.8 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.9 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.10│ │ │ │ └───────────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴───────┘ ┌─────────────────┐ ┌──────────────────────────┬──────────────┬──────────┐ │ DATA ELABORĂRII │ │ EVALUATOR │DENUMIRE/NUME │ŞTAMPILĂ/ │ ├─────────────────┤ │ │ŞI PRENUME │SEMNĂTURĂ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ └─────────────────┘ │PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ │ │ │                      │AUTORIZATĂ │ │ │                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤                      │REPREZENTANT LEGAL │ │ │                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤                      │SPECIALIST/EXPERT │ │ │                      └──────────────────────────┴──────────────┴──────────┘ 
  GRILĂ DE PONDERARE BĂNCI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicaţie şi nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde şi securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.
    ┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐ │100│Unitate situată în localitate cu rată a │1.1 Criminalitate │ │ │criminalităţii ridicată │caracteristică zonală│ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Unitate situată în localitate cu rată a │ │ │ │criminalităţii medie │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Unitate situată în localitate cu rată a │ │ │ │criminalităţii scăzută │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│Cartier/Zonă cu o rată a criminalităţii ridicată │1.2 Criminalitate │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤caracteristică locală│ │ 75│Cartier/Zonă cu o rată a criminalităţii medie │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Cartier/Zonă cu o rată a criminalităţii scăzută │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │1.3 Accesibilitate │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Posibilitate de disimulare/fugă medie │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Posibilitate de disimulare/fugă greoaie │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│Unităţi bancare │1.4 Vecinătăţi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 40│Spaţii comerciale cu pază │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Spaţii comerciale fără pază │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 25│Zonă cu prezenţă permanentă ale unor forţe de │ │ │ │ordine │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Rezidente │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Izolată │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier intens │1.5 Caracteristici │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤locale exterioare │ │ 75│Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier mediu │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier redus │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│Sucursala │1.6 Tip unitate │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Agenţie mare (>10 angajaţi) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Agenţie mică │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 25│Agenţie Supermarket/Universitare/Instituţii │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Agenţie rurală │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│Zona de tranzacţionare pe direcţia de acces în │1.7 Compartimentare │ │ │apropierea intrării │interioară │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Zona de tranzacţionare în lateral în apropierea │ │ │ │intrării │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 25│Zona de tranzacţionare în încăpere diferită faţă │ │ │ │de acces │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Suprafeţe vitrate până la 3 m rezistente la │2.1.1 Protecţie │ │ │atacuri manuale │suprafeţe vitrate │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Suprafeţe vitrate prevăzute cu gratii metalice │ │ │ │certificate │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Suprafeţe vitrate necertificate │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Uşi şi ferestre din elemente constructive │2.1.2 Tâmplărie │ │ │certificate, ferestre cu deschidere limitată │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Uşi din elemente constructive certificate şi │ │ │ │ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Uşi şi ferestre din elemente constructive │ │ │ │necertificate │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│Hol de intrare cu uşile interblocate │2.1.3 Acces clienţi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Uşi automate │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Uşă simplă │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 40│Beton │2.1.4 Pereţi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤exteriori şi zone de │ │ 60│Zidărie groasă (min. 150 mm) │fixare tâmplărie │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Alte materiale de construcţie │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Incintă distinctă din elemente constructive │2.2.1 Compartimentare│ │ │rezistente la acţiunea armelor de foc │operatori numerar │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Incintă distinctă din elemente constructive │ │ │ │rezistente la atac manual │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│În sistem combinat, deschis şi închis (pt. valori │ │ │ │mari) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0│Unitate fără operaţiuni cu numerar la ghişeu │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Incintă distinctă din elemente constructive │ │ │ │necertificate │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│În sistem deschis │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 0│Unitate fără operaţiuni cu numerar la ghişeu │2.2.2 Relaţie │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤operator numerar │ │ 25│Ghişeu amenajat cu sertar pentru preluarea │- Client │ │ │indirectă a valorilor │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Ghişeu din elemente necertificate │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│În sistem deschis │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 0│Unitate fără depozitare │2.3.1 Amplasare şi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤dotare │ │ 10│Cameră de tezaur │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 40│Seif certificat amplasat în incintă separată │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 60│Seif certificat amplasat în spaţiul comun │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Seif necertificat şi ancorat, amplasat în spaţiul │ │ │ │comun │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 40│În afara programului de lucru cu publicul │2.5.1 Trasee de │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤transport intern │ │ 50│Prin zone inaccesibile clienţilor │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Prin zona accesibilă clienţilor │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│Uşă de acces inaccesibilă clienţilor cu deschidere│2.5.2 Puncte de │ │ │controlată din interior │transfer către │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤exterior │ │ 75│Uşă de acces inaccesibilă clienţilor │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Uşa de acces destinată clienţilor │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 25│Transfer în afara orelor de program cu publicul │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 0│Unitate fără procesare numerar │2.6.1 Amplasare │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 25│Incintă distinctă din elemente constructive │ │ │ │rezistente la acţiunea armelor de foc │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Incintă distinctă din elemente constructive │ │ │ │rezistente la atac manual │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Incintă distinctă din elemente constructive │ │ │ │necertificate │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Încăpere separată cu acces controlat │2.7.1 Amplasare │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤echipamente │ │ 50│Încăpere separată cu încuiată mecanic │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│În încăpere cu altă destinaţie │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Automat bancar cu seif certificat pentru clasă │2.8.1 Certificare │ │ │medie de rezistenţă la efracţie şi ancorare │compartiment valori │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤şi posibilitate de │ │ 50│Automat bancar cu seif certificat pentru clasă │ancorare │ │ │minimă de rezistenţă la efracţie şi ancorare │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Automat bancar cu seif necertificat pentru │ │ │ │rezistenţă la efracţie şi ancorare │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0│Unitatea fără automat bancar │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Automat bancar amplasat în incintă separată şi │2.8.2 Compartimentare│ │ │asigurată │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Automat bancar separat cu măşti amovibile │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Automat bancar neseparat fizic (deschis) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0│Unitatea fără automat bancar │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.9.1 Detecţia │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤pătrunderii prin │ │100│NU │efracţie în obiectiv │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.9.2 Detecţie cu │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤principii diferite │ │100│NU │zona de depozitare │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.9.3 Posibilitatea │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤semnalizării stării │ │100│NU │de pericol în │ │ │ │spaţiile cu valori │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.9.4 Posibilitatea │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤semnalizării stării │ │100│NU │de pericol personal │ │ │ │de conducere şi în │ │ │ │spaţiile de │ │ │ │tranzacţionare │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│DA │2.9.5 Buton unic │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤semnalizare │ │100│NU │ulterioară producere │ │ │ │jaf │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.9.6 Semnalizare │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤forţare seif/tezaur │ │100│NU │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.9.7 Conectare la │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤dispecerat │ │100│NU │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│DA │2.9.8 Existenţă │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤temporizare uşă acces│ │100│NU │zonă de depozitare │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.9.9 Posibilitatea │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤utilizării codurilor │ │100│NU │duress │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.10.1 Supraveghere │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤video zone acces (din│ │100│NU │interior şi exterior)│ │ │ │tranzacţionare, │ │ │ │transferuri şi acces │ │ │ │zonă de depozitare │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.10.2 Stocare │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤imagini video pentru │ │100│NU │20 zile │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.10.3 Calitatea │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤imagini care permite │ │100│NU │recunoaşterea │ │ │ │clienţilor │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.11.1 Uşa acces │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤clienţi cu deschidere│ │100│NU │controlată din │ │ │ │interior │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.11.2 Acces │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤controlat în zonele │ │100│NU │de depozitare, │ │ │ │procesare numerar şi │ │ │ │a echipamentelor de │ │ │ │securitate │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.11.3 Acces │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤controlat în zona de │ │100│NU │tranzacţionare │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Permanentă │2.12.1 Paza │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Temporară │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Fără pază │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.12.2 Intervenţie │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│NU │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│efectuat mijloace de transport certificate şi │2.12.3 Transporturi │ │ │personal de pază │valori │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│efectuat cu mijloace de transport amenajate şi │ │ │ │personal de pază/echipaj de însoţire │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 25│transferate în acelaşi imobil/complex │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│neorganizat │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Mic sub (<) 50000 EUR │3.1 Depozitare │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤numerar │ │ 50│Mediu între 50000 şi 100000 EUR │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Mare peste (>) 100000 EUR │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Mic sub (<) 25000 EUR/zi │3.2 Nivel operaţiuni │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤cash │ │ 50│Mediu între 25000 şi 50000 EUR/zi │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Mare peste (>) 50000 EUR/zi │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Frecvenţă redusă 1/zi │3.3 Operaţiuni │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤periodice valori mari│ │ 50│Frecvenţă medie │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Frecvenţă ridicată │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Frecvenţă redusă 1/săptămână │3.4 Frecvenţă │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤transporturi valori │ │ 50│Frecvenţă medie │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Frecvenţă ridicată │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│1 sau 2 │3.5 Număr salariaţi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│între 3 şi 5 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 25│> 5 │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│peste 50% cu experienţă mai mare de 3 ani │3.6 Experienţă │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤profesională │ │ 50│peste 25% cu experienţă mai mare de 3 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│sub 25% cu experienţă mai mare de 3 ani │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│proceduri existente şi însuşite de personal │3.7 proceduri de │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤lucru de securitate │ │ 75│proceduri existente │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│proceduri inexistente │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│Frecvente │3.8 Întreruperi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤alimentare energie │ │ 75│Fluctuaţii de tensiune │electrică │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Accidentale │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 10│UPS/Generator alimentare echipamente securitate şi│ │ │ │comunicaţii │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│Frecvente │3.9 Întreruperi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤comunicaţii │ │ 50│Rare │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0│Back-up comunicaţii securitate în alt mediu tehnic│ │ │ │decât cel de bază │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│Impact major (9,10, > 10) │4.1 Elemente cu efect│ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤pozitiv (+ risc) │ │ 75│Impact semnificativ (7,8) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Impact mediu (5,6) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 25│Impact redus (3,4) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 10│Impact minim (1,2) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0│Fără elemente de evaluare cu efect de creştere a │ │ │ │riscului │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│Impact major (9,10, > 10) │4.2 Elemente cu efect│ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤negativ (- risc) │ │ 75│Impact semnificativ (7,8) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Impact mediu (5,6) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 25│Impact redus (3,4) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 10│Impact minim (1,2) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0│Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a │ │ │ │riscului │ │ └───┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
   +  Anexa 2 GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUŢIILE DECREDITARE TIP ORGANIZAŢII COOPERATISTE ŞI INSTITUŢII FINANCIARE NEBANCARE
  DENUMIRE UNITATE
  DENUMIRE OBIECTIV
  ADRESA OBIECTIV
  OBIECTE DE ACTIVITATE
                   
      CRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVARIABILEPunctaj ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociat
    1CRITERII SPECIFICE     25100,00%25
      CARACTERISTICI UNITATE1,1Criminalitate caracteristică zonalăUnitate situată în localitate cu rata a criminalităţii ridicată4   4
    1,2Criminalitate caracteristică localăCartier/Zona cu o rata a criminalităţii ridicată4   4
    1,3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fugă rapidă3   3
    1,4VecinătăţiIzolata4   4
    1,5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal şi/sau rutier redus3   3
    1,6Tip unitateAgenţie rurală4   4
    1,7Compartimentare interioaraZona de tranzacţionare pe direcţia de acces în apropierea intrării3   3
    2CRITERII DE SECURITATE     65100,00%65
    2APROTECŢIE MECANO-FIZICĂ     20100,00%20
    2,1zona de acces şi zona perimetrală2,1,1Protecţie suprafeţe vitrateSuprafeţe vitrate necertificate1,5   1,5
    2,1,2TâmplărieUşi şi ferestre din elemente constructive certificate1,5   1,5
    2,1,3Acces clienţiUşa simplă1,5   1,5
    2,1,4Pereţi exteriori şi zone de fixare tâmplărieAlte materiale de construcţie1,5   1,5
    2,2zona de tranzacţionare2,2,1Compartimentare operatori numerarÎn sistem deschis3   3
    2,2,2Relaţie operator numerar - ClientÎn sistem deschis1   1
    2,3zona de depozitare2,3,1Amplasare şi dotareSeif necertificat şi ancorat, amplasat în spaţiul comun2   2
    2,4zona de expunere   Nu este cazul   -   -
    2,5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport intern numerarPrin zona accesibilă clienţilor2   2
    2,5,2Puncte de transfer către exteriorUşa de acces destinată clienţilor1   1
    2,6zona de procesare2,6,1AmplasareIncintă distinctă din elemente constructive necertificate1   1
    2,7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteÎn încăpere cu alta destinaţie1   1
    2,8zona de tranzacţii cu automate bancare2,8,1Certificare compartiment valori şi posibilitate de ancorareAutomat bancar cu seif necertificat pentru rezistenţă la efracţie şi ancc2   2
    2,8,2CompartimentareAutomat bancar neseparat fizic (deschis)1   1
    2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE     30100,00%30
    2,9subsistem de detecţie a efracţiei2,9,1Detecţia pătrunderii prin efracţie în obiectivNU4   4
    2,9,2Detecţie cu principii diferite zona de depozitareNU2   2
    2,9,3Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spaţiile cu valoriNU3   3
    2,9,4Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere şi în spaţiile de tranzacţionareNU2   2
    2,9,5Posibilitatea programării de partiţii distincte pentru spaţiile cu valoriNU1   1
    2,9,6Semnalizare forţare seif/tezaurNU1   1
    2,9,7Conectare la dispecerat monitorizare permanentăNU4   4
    2,9,8Existenţă temporizare uşă acces zonă de depozitareNU2   2
    2,9,9Posibilitatea utilizării codurilor duressNU1   1
    2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere video zone acces {din interior şi exterior), tranzacţionare, transferuri şi acces zonă de depozitareNU3   3
    2,10.2Stocare imagini video pentru 20 zileNU2   2
    2,10,3Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor în zona de acces şi recunoaşterea în restNU3   3
    2.11subsistem control acces2,11,1Uşa acces clienţi cu deschidere controlată din interiorNU1   1
    2,11,2Acces controlat în zona de tranzacţionare, depozitare, procesare şi echipamente de securitateNU1   1
    20PAZĂ     15100,00%15
    2,12măsuri asigurate cu personal2,12,1PazaFără pază5   5
    2,12,2IntervenţieNU5   5
    2,12,3Transporturi valorineorganizat5   5
    3CRITERII FUNCŢIONALE     10100,00%10
        3,1Depozitare numerar (noaptea)mare peste 50000 EUR2   2
        3,2Nivel mediu operaţiuni cash/zimare peste 30000 EUR / zi1   1
        3,3Operaţiuni periodice valori mari în numerarFrecvenţă ridicată1   1
    3,4Frecvenţă transporturi valoriFrecvenţă ridicată1   1
    3,5Număr salariaţi1 sau 21   1
    3,6Experienţa si nivel pregătiresub 25% cu experienţa mai mare de 3 ani1   1
    3,7Existenta proceduri de lucru de securitateproceduri inexistente2   2
    3,8Întreruperi alimentare energie electricăFrecvente0,5   0,5
    3,9Întreruperi comunicaţiiFrecvente0,5   0,5
    4ALTE CRITERII     0   0
        4,1Elemente de evaluare cu efect de creştere a risculuiFără elemente de evaluare cu efect de creştere a riscului0   10
    4,2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiFără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului0   -10
    PUNCTAJ TOTAL       100100,00%100
      Admisibilitate    
    CONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL
  Notă: Cerinţele minimale generale (pct. 2.1.1 şi 2.1.2) şi specifice sunt scrise cu caractere italice.  ┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────┐ │ DETALII ALTE CRITERII │Elemente de evaluare│Comentarii evaluator│Punctaj│ │ │nenominalizate │ │ │ ├───────────────────────┴────────────────────┼────────────────────┼───────┤ │4.1 Elemente de evaluare cu efect de │ - │ 0 │ │creştere a riscului - punctaj total │ │ │ ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SE DESCRIU AMENINŢĂRI │4.1.1 │ │ │ │ │ŞI VULNERABILITĂŢI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SPECIFICE IDENTIFICATE │4.1.1 │ │ │ │ │DE EVALUATOR, CU EFECT ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │DE CREŞTERE A RISCULUI │4.1.2 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.3 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.4 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.5 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.6 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.7 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.8 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.9 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.10│ │ │ │ ├───────────────────────┴──────┴─────────────┼────────────────────┼───────┤ │4.2 Elemente de evaluare cu efect de │ │ │ │diminuare a riscului - punctaj total │ - │ 0 │ ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SE DESCRIU MĂSURI │4.2.1 │ │ │ │ │SUPLIMENTARE DE ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SECURITATE SAU │4.2.2 │ │ │ │ │SITUAŢII/CARACTERISTICI├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SPECIALE CU EFECT DE │4.2.3 │ │ │ │ │DIMINUAREA RISCULUI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.4 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.5 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.6 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.7 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.8 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.9 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.10│ │ │ │ └───────────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴───────┘ ┌─────────────────┐ ┌──────────────────────────┬──────────────┬──────────┐ │ DATA ELABORĂRII │ │ EVALUATOR │DENUMIRE/NUME │ŞTAMPILĂ/ │ ├─────────────────┤ │ │ŞI PRENUME │SEMNĂTURĂ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ └─────────────────┘ │PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ │ │ │                      │AUTORIZATĂ │ │ │                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤                      │REPREZENTANT LEGAL │ │ │                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤                      │SPECIALIST/EXPERT │ │ │                      └──────────────────────────┴──────────────┴──────────┘ 
  GRILA DE PONDERARE BĂNCI CORPORATISTE şi IFN - valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicaţie şi nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde şi securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.
    ┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐ │100│Unitate situată în localitate cu rata a │1.1 Criminalitate │ │ │criminalităţii ridicata │caracteristică zonală│ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Unitate situată în localitate cu rata a │ │ │ │criminalităţii medie │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Unitate situată în localitate cu rata a │ │ │ │criminalităţii scăzută │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│Cartier/Zonă cu o rată a criminalităţii ridicată │1.2 Criminalitate │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤caracteristică locală│ │ 75│Cartier/Zonă cu o rată a criminalităţii medie │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Cartier/Zonă cu o rată a criminalităţii scăzută │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │1.3 Accesibilitate │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Posibilitate de disimulare/fugă medie │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Posibilitate de disimulare/fugă greoaie │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│Unităţi bancare │1.4 Vecinătăţi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Spaţii comerciale cu pază │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Spaţii comerciale fără pază │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Zonă cu prezenţă permanentă ale unor forţe de │ │ │ │ordine │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Rezidente │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Izolată │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier intens │1.5 Caracteristici │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤locale exterioare │ │ 75│Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier mediu │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier redus │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│Sucursale │1.6 Tip unitate │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Agenţie urbană │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Agenţie rurală │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│Zona de tranzacţionare pe direcţia de acces în │1.7 Compartimentare │ │ │apropierea intrării │interioară │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Zona de tranzacţionare în lateral în apropierea │ │ │ │intrării │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 25│Zona de tranzacţionare în încăpere diferită faţă │ │ │ │de acces │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Suprafeţe vitrate până la 3 m rezistente la │2.1.1 Protecţie │ │ │atacuri manuale │suprafeţe vitrate │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Suprafeţe vitrate prevăzute cu gratii metalice │ │ │ │certificate │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Suprafeţe vitrate necertificate │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Uşi şi ferestre din elemente constructive │2.1.2 Tâmplărie │ │ │certificate, ferestre cu deschidere limitată │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Uşi din elemente constructive certificate şi │ │ │ │ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Uşi şi ferestre din elemente constructive │ │ │ │certificate │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│Hol de intrare cu uşile interblocate │2.1.3 Acces clienţi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Uşi automate │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Uşă simplă │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 40│Beton │2.1.4 Pereţi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤exteriori şi zone de │ │ 60│Zidărie groasă (min. 150 mm) │fixare tâmplărie │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Alte materiale de construcţie │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Incintă distinctă din elemente constructive │2.2.1 Compartimentare│ │ │rezistente la acţiunea armelor de foc │operatori numerar │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│În sistem combinat, deschis şi închis │ │ │ │(pt. valori mari) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0│Unitate fără operaţiuni cu numerar la ghişeu │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Incintă distinctă din elemente constructive │ │ │ │rezistente la atac manual │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Incintă distinctă din elemente constructive │ │ │ │necertificate │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│În sistem deschis │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Ghişeu din elemente certificate amenajat cu sertar│2.2.2 Relaţie │ │ │pentru preluarea indirectă a valorilor │operator numerar │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤- Client │ │ 0│Unitate fără operaţiuni cu numerar la ghişeu │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Ghişeu din elemente necertificate │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│În sistem deschis │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 0│Unitate fără depozitare │2.3.1 Amplasare şi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤dotare │ │ 10│Cameră de tezaur │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 40│Seif certificat amplasat în incintă separată │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 60│Seif certificat amplasat în spaţiul comun │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Seif necertificat şi ancorat, amplasat în spaţiul │ │ │ │comun │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 40│În afara programului de lucru cu publicul │2.5.1 Trasee de │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤transport intern │ │ 50│Prin zone inaccesibile clienţilor │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Prin zona accesibilă clienţilor │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Transfer în afara orelor de program cu publicul │2.5.2 Puncte de │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤transfer către │ │ 50│Uşă de acces inaccesibilă clienţilor cu deschidere│exterior │ │ │controlată din interior │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│Uşă de acces inaccesibilă clienţilor │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Uşa de acces destinată clienţilor │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 0│Unitate fără procesare numerar │2.6.1 Amplasare │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 25│Incintă distinctă din elemente constructive │ │ │ │rezistente la acţiunea armelor de foc │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Incintă distinctă din elemente constructive │ │ │ │rezistente la atac manual │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Incintă distinctă din elemente constructive │ │ │ │necertificate │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Încăpere separată cu acces controlat │2.7.1 Amplasare │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤echipamente │ │ 50│Încăpere separată cu încuiată mecanic │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│În încăpere cu altă destinaţie │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 0│Unitate fără automat bancar │2.8.1 Certificare │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤compartiment valori │ │ 25│Automat bancar cu seif certificat pentru clasă │şi posibilitate de │ │ │medie de rezistenţă la efracţie şi ancorare │ancorare │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Automat bancar cu seif certificat pentru clasă │ │ │ │minimă de rezistenţă la efracţie şi ancorare │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Automat bancar cu seif necertificat pentru │ │ │ │rezistenţă la efracţie şi ancorare │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 0│Unitate fără automat bancar │2.8.2 Compartimentare│ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Automat bancar amplasat în incintă separată şi │ │ │ │asigurată │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│Automat bancar separat cu măşti amovibile │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│Automat bancar neseparat fizic (deschis) │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.9.1 Detecţia │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤pătrunderii prin │ │100│NU │efracţie în obiectiv │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.9.2 Detecţie cu │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤principii diferite │ │100│NU │zona de depozitare │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│DA │2.9.3 Posibilitatea │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤semnalizării stării │ │100│NU │de pericol în │ │ │ │spaţiile cu valori │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│ │2.9.4 Posibilitatea │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤semnalizării stării │ │100│NU │de pericol personal │ │ │ │de conducere şi în │ │ │ │spaţiile de │ │ │ │tranzacţionare │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.9.5 Posibilitatea │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤programării de │ │100│NU │partiţii distincte │ │ │ │pentru spaţiile cu │ │ │ │valori │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.9.6 Semnalizare │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤forţare seif/tezaur │ │100│NU │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.9.7 Conectare la │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤dispecerat │ │100│NU │monitorizare │ │ │ │permanentă │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.9.8 Existenţă │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤temporizare uşă acces│ │100│NU │zonă de depozitare │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.9.9 Posibilitatea │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤utilizării codurilor │ │100│NU │duress │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.10.1 Supraveghere │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤video zone acces (din│ │100│NU │interior şi exterior)│ │ │ │tranzacţionare, │ │ │ │transferuri şi acces │ │ │ │zonă de depozitare │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.10.2 Stocare │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤imagini video pentru │ │100│NU │20 zile │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.10.3 Calitatea │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤imagini care permite │ │100│NU │recunoaşterea │ │ │ │clienţilor │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.11.1 Uşa acces │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤clienţi cu deschidere│ │100│NU │controlată din │ │ │ │interior │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│ │2.11.2 Acces │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤controlat în zona de │ │100│NU │tranzacţionare, │ │ │ │depozitare, procesare│ │ │ │şi echipamente de │ │ │ │securitate │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Permanentă │2.12.1 Pază │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Temporară │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Fără pază │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│DA │2.12.2 Intervenţie │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│NU │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 50│efectuat mijloace de transport certificate şi │2.12.3 Transporturi │ │ │personal de pază │valori │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│efectuat cu mijloace de transport amenajate şi │ │ │ │personal de pază/echipaj de însoţire │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│transferate în acelaşi imobil/complex │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│neorganizat │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│mic < 10000 EUR │3.1 Depozitare │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤numerar │ │ 50│mediu între 10000 şi 50000 EUR │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│mare peste 50000 EUR │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│mic < 10000 EUR/zi │3.2 Nivel operaţiuni │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤cash │ │ 50│mediu între 10000 şi 30000 EUR/zi │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│mare peste 30000 EUR/zi │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Frecvenţă redusă 1/zi │3.3 Operaţiuni │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤periodice valori mari│ │ 50│Frecvenţă medie │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Frecvenţă ridicată │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│Frecvenţă redusă 1/săptămână │3.4 Frecvenţă │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤transporturi valori │ │ 50│Frecvenţă medie │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│Frecvenţă ridicată │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│1 sau 2 │3.5 Număr salariaţi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 75│între 3 şi 5 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 25│> 5 │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│peste 50% cu experienţa mai mare de 3 ani │3.6 Experienţa │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤profesională │ │ 50│peste 25% cu experienţa mai mare de 3 ani │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│sub 25% cu experienţa mai mare de 3 ani │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 25│proceduri existente şi însuşite de personal │3.7 proceduri de │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤lucru de securitate │ │ 75│proceduri existente │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │100│proceduri inexistente │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│Frecvente │3.8 Întreruperi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤alimentare energie │ │ 75│Fluctuaţii de tensiune │electrică │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Accidentale │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 10│UPS/Generator alimentare echipamente securitate şi│ │ │ │comunicaţii │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│Frecvente │3.9 Întreruperi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤comunicaţii │ │ 50│Rare │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0│Back-up comunicaţii securitate în alt mediu tehnic│ │ │ │decât cel de baza │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│Impact major (9,10, > 10) │4.1 Elemente cu efect│ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤pozitiv (+ risc) │ │ 75│Impact semnificativ (7,8) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Impact mediu (5,6) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 25│Impact redus (3,4) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 10│Impact minim (1,2) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0│Fără elemente de evaluare cu efect de creştere a │ │ │ │riscului │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │100│Impact major (9,10, > 10) │4.2 Elemente cu efect│ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤negativ (- risc) │ │ 75│Impact semnificativ (7,8) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 50│Impact mediu (5,6) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 25│Impact redus (3,4) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 10│Impact minim (1,2) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 0│Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a │ │ │ │riscului │ │ └───┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
   +  Anexa 3 GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRUSOCIETĂŢILE CARE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE SCHIMBUL VALUTAR
  DENUMIRE UNITATE
  DENUMIRE OBIECTIV
  ADRESA OBIECTIV
  OBIECTE DE ACTIVITATE
                   
      CRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVARIABILEPunctaj  ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociat
    1CRITERII SPECIFICE   25100,00%25
      CARACTERISTICI UNITATE1,1Criminalitate caracteristică zonalăUnitate situată în judeţ cu rata a criminalităţii ridicată5   5
    1,2Criminalitate caracteristică localăCartier/Oraş/Secţie cu o rată a criminalităţii ridicată5   5
    1,3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fuga rapidă5   5
    1,4VecinătăţiIzolata5   5
    1,5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal şi/sau rutier redus5   5
    2CRITERII DE SECURITATE   65100,00%65
    2APROTECŢIE MECANO-FIZICĂ     28100,00%28
    2,1zona de acces şi zona perimetrală2,1,1Protecţie suprafeţe vitrateSuprafeţe vitrate necertificate1,5   1,5
    2,1,2TâmplărieUşi şi ferestre din elemente constructive necertificate1,5   1,5
    2,1,3Acces clienţiUşa simplă1,5   1,5
    2,1,4Pereţi exteriori şi zonă de fixare tâmplărieAlte materiale de construcţie1,5   1,5
    2,2zona de tranzacţionare2,2,1Compartiment operatorÎn sistem deschis10   10
        2,2,2Relaţie operator-ClientÎn sistem deschis3   3
    2,3zona de depozitare2,3,1Amplasare şi dotareSeif necertificat şi ancorat, amplasat în spaţiul comun3   3
    2,4zona de expunere----   -
    2,5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport intern numerarPrin zona accesibilă clienţilor2   2
        2,5,2Puncte de transfer către exteriorUşa de acces destinată clienţilor2   2
    2,6zona de procesare2,6,1AmplasareIncintă distinctă din elemente constructive necertificate1   1
    2,7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteÎn încăpere cu altă destinaţie1   1
    2,8zona de tranzacţii cu automate bancare----   -
    2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE     27100,00%27
    2,9subsistem de detecţie a efracţiei2,9,1Detecţie pătrunderii prin efracţie în obiectivNU4   4
    2,9,2Posibilitate semnalizare stare de pericol personalNU4   4
    2,9,3Semnalizare forţare seifNU2   2
    2,9,4Conectare la dispecerat monitorizare permanentăNU3   3
    2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere video zonă clienţiNU3   3
    2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zileNU2   2
    2,10,3Calitate imagini care permite recunoaşterea clienţilorNU3   3
    2.11subsistem control acces2,11,1Uşa acces clienţi cu deschidere controlată din interiorNU4   4
        2,11,2Semnalizare uşă compartiment operator deschisă şi neasiguratăNU2   2
    2CPAZA     10100,00%10
    2.12măsuri asigurate cu personal uman2,12,1PazăFără pază3   3
    2,12,2Intervenţie prin personal specializatNU3   3
    2,12,3Transporturi valorineorganizat4   4
    3CRITERII FUNCŢIONALE   10100,00%10
        3,1,1Depozitare numerar (noaptea)mare peste 50000 EUR2,5   2,5
    3,1,2Nivel mediu operaţiuni cash/zimare peste 30000 EUR / zi1,5   1,5
    3,1,3Număr salariaţi11,5   1,5
    3,1,4Existenţa procedurilor de lucru de securitateproceduri inexistente2,5   2,5
    3,1,5Întreruperi alimentare EEFrecvente1   1
    3,1,6Întreruperi comunicaţiiFrecvente1   1
    4ALTE CRITERII   0   0
        4,1Elemente de evaluare cu efect de creştere a risculuiFără elemente de evaluare cu efect de creştere a riscului0   10
    4,2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiFără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului0   -10
                 
    PUNCTAJ TOTAL       100100,00%100
    Admisibilitate      
    CONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL
  Notă: Cerinţele minimale generale (pct. 2.1.1 şi 2.1.2) şi specifice sunt scrise cu caractere italice.  ┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────┐ │ DETALII ALTE CRITERII │Elemente de evaluare│Comentarii evaluator│Punctaj│ │ │nenominalizate │ │ │ ├───────────────────────┴────────────────────┼────────────────────┼───────┤ │4.1 Elemente de evaluare cu efect de │ - │ 0 │ │creştere a riscului - punctaj total │ │ │ ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SE DESCRIU AMENINŢĂRI │4.1.1 │ │ │ │ │ŞI VULNERABILITĂŢI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SPECIFICE IDENTIFICATE │4.1.2 │ │ │ │ │DE EVALUATOR, CU EFECT ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │DE CREŞTERE A RISCULUI │4.1.3 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.4 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.5 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.6 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.7 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.8 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.9 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.10│ │ │ │ ├───────────────────────┴──────┴─────────────┼────────────────────┼───────┤ │4.2 Elemente de evaluare cu efect de │ │ │ │diminuare a riscului - punctaj total - 0 │ │ │ ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SE DESCRIU MĂSURI │4.2.1 │ │ │ │ │SUPLIMENTARE DE ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SECURITATE SAU │4.2.2 │ │ │ │ │SITUAŢII/CARACTERISTICI├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SPECIALE CU EFECT DE │4.2.3 │ │ │ │ │DIMINUAREA RISCULUI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.4 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.5 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.6 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.7 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.8 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.9 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.10│ │ │ │ └───────────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴───────┘ ┌─────────────────┐ ┌──────────────────────────┬──────────────┬──────────┐ │ DATA ELABORĂRII │ │ EVALUATOR │DENUMIRE/NUME │ŞTAMPILĂ/ │ ├─────────────────┤ │ │ŞI PRENUME │SEMNĂTURĂ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ └─────────────────┘ │PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ │ │ │                      │AUTORIZATĂ │ │ │                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤                      │REPREZENTANT LEGAL │ │ │                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤                      │SPECIALIST/EXPERT │ │ │                      └──────────────────────────┴──────────────┴──────────┘ 
  GRILA DE PONDERARE CASE DE SCHIMB VALUTAR - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicaţie şi nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde şi securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.
    ┌───────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────┐ │Procent│ Caracteristici posibile │ │ Variabile │ │de risc│ │ │ │ │asociat│ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Unitate situată în judeţ cu rată a │1.1 │Caracterizare │ │ │criminalităţii ridicată │ │geografica │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Unitate situată în judeţ cu rată a │ │ │ │ │criminalităţii medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Unitate situată în judeţ cu rată a │ │ │ │ │criminalităţii scăzută │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │1.2 │Caracteristici │ │ │criminalităţii ridicată │ │zonale │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │ │ │ │ │criminalităţii medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │ │ │ │ │criminalităţii scăzută │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │1.3 │Accesibilitate │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Posibilitate de disimulare/fugă medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Posibilitate de disimulare/fugă greoaie │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Incinte centre comerciale │1.4 │Vecinătăţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Unităţi bancare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Spaţii comerciale cu pază │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Spaţii comerciale fără pază │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Zona cu prezenţa permanentă ale unor │ │ │ │ │forţe de ordine │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Rezidente │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Izolată │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │1.5 │Caracteristici │ │ │intens │ │locale exterioare │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ │ │ │ │mediu │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │100 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ │ │ │ │redus │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Suprafeţe vitrate până la 3 m rezistente │2.1.1 │Protecţie suprafeţe│ │ │la atacuri manuale │ │vitrate │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Suprafeţe vitrate prevăzute cu gratii │ │ │ │ │metalice certificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Suprafeţe vitrate necertificate │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Uşi şi ferestre din elemente constructive│2.1.2 │Tâmplărie │ │ │certificate, ferestre cu deschidere │ │ │ │ │limitată │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Uşi din elemente constructive certificate│ │ │ │ │şi ferestre prevăzute cu gratii metalice │ │ │ │ │certificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Uşi şi ferestre din elemente constructive│ │ │ │ │necertificate │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Hol de intrare cu uşile interblocate │2.1.3 │Acces clienţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Uşi automate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Uşa simplă │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 40 │Beton │2.1.4 │Compartiment │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤operator │ │ 60 │Zidărie groasă (min. 150 mm) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Alte materiale de construcţie │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Incintă distinctă din elemente │2.2.1 │Compartiment │ │ │constructive rezistente la acţiunea │ │operator │ │ │armelor de foc │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 60 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive necertificate amplasată în │ │ │ │ │centre comerciale │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive rezistente la atac manual │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive necertificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │În sistem deschis │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Ghişeu cu sertar pentru preluarea │2.2.2 │Relaţie │ │ │indirectă a valorilor, certificat │ │operator-client │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │În sistem deschis dotat cu dulap de │ │ │ │ │casierie cu temporizare la deschidere │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Ghişeu din elemente necertificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │În sistem deschis │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Seif certificat amplasat în │2.3.1 │Amplasare şi dotare│ │ │compartimentul operatorului │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Seif certificat amplasat în spaţiul comun│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Unitate fără depozitare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Seif necertificat şi ancorat, amplasat în│ │ │ │ │spaţiul comun │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 40 │În afara programului de lucru cu publicul│2.5.1 │Trasee de transport│ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤intern numerar │ │ 50 │Prin zone inaccesibile clienţilor │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Prin zona accesibilă clienţilor │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Transfer în afara orelor de program cu │2.5.2 │Puncte de transfer │ │ │publicul │ │către exterior │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Uşă de acces inaccesibilă clienţilor cu │ │ │ │ │deschidere controlată din interior │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Uşă de acces inaccesibilă clienţilor │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Uşa de acces destinată clienţilor │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 0 │Unitate fără procesare numerar │2.6.1 │Amplasare │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 25 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive rezistente la acţiunea │ │ │ │ │armelor de foc │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive rezistente la atac manual │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive necertificate │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Încăpere separată cu acces controlat │2.7.1 │Amplasare │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤echipamente │ │ 50 │Încăpere separată cu încuiată mecanic │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │În încăpere cu altă destinaţie │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.1 │Detecţia │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤pătrunderii prin │ │100 │NU │ │efracţie în │ │ │ │ │obiectiv │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.2 │Posibilitatea │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤semnalizării stării│ │100 │NU │ │de pericol │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.3 │Semnalizare forţare│ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤seif │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.4 │Conectare la │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤dispecerat │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.10.1│Supraveghere video │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonă clienţi │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.10.2│Stocare imagini │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤video pentru 20 │ │100 │NU │ │zile │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │DA │2.10.3│Calitatea imagini │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤care permite │ │100 │NU │ │recunoaşterea │ │ │ │ │persoanelor din │ │ │ │ │zona clienţi │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.11.1│Uşa acces clienţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤cu deschidere │ │100 │NU │ │controlată din │ │ │ │ │interior │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │DA │2.11.2│Semnalizare uşă │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤compartiment │ │100 │NU │ │operator deschisă │ │ │ │ │şi neasigurată │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Permanentă │2.12.1│Pază │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Temporară │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Fără pază │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.11.2│Intervenţie │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │efectuat mijloace de transport │2.12.3│Transporturi valori│ │ │certificate şi personal de pază │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │efectuat cu mijloace de transport │ │ │ │ │amenajate şi personal de pază/echipaj de │ │ │ │ │însoţire │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │transferate în acelaşi imobil/complex │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │neorganizat │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │mic < 10000 EUR │3.1.1 │Depozitare numerar │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │mediu între 10000 şi 50000 EUR │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │mare peste 50000 EUR │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │mic < 10000 EUR/zi │3.1.2 │Nivel operaţiuni │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤cash │ │ 50 │mediu între 10000 şi 30000 EUR/zi │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │mare peste 30000 EUR/zi │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │1 │3.1.3 │Număr salariaţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │2 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 25 │>3 │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │proceduri existente şi însuşite de │3.1.4 │Existenţa │ │ │personal │ │procedurilor de │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤lucru │ │ 75 │proceduri existente │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │proceduri inexistente │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Frecvente │3.1.5 │întreruperi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤alimentare EE │ │ 75 │Fluctuaţii de tensiune │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Accidentale │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 10 │UPS/Generator alimentare echipamente │ │ │ │ │securitate şi comunicaţii │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Frecvente │3.1.6 │Întreruperi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤comunicaţii │ │ 50 │Rare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Back-up comunicaţii securitate în alt │ │ │ │ │mediu tehnic decât cel de bază │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Impact major (9,10, > 10) │4.1 │Elemente cu efect │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤pozitiv (+ risc) │ │ 75 │Impact semnificativ (7,8) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Impact mediu (5,6) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 25 │Impact redus (3,4) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 10 │Impact minim (1,2) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Fără elemente de evaluare cu efect de │ │ │ │ │creştere a riscului │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Impact major (9,10, > 10) │4.2 │Elemente cu efect │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤negativ (- risc) │ │ 75 │Impact semnificativ (7,8) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Impact mediu (5,6) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 25 │Impact redus (3,4) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 10 │Impact minim (1,2) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Fără elemente de evaluare cu efect de │ │ │ │ │diminuare a riscului │ │ │ └───────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────────┘
   +  Anexa 4 GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISCPENTRU CASELE DE AMANET, UNITĂŢILE PROFILATE PE ACTIVITĂŢI CUMETALE/PIETRE PREŢIOASE, MAGAZINE DE COMERCIALIZARE ARME ŞI MUNIŢII
  DENUMIRE UNITATE
  DENUMIRE OBIECTIV
  ADRESA OBIECTIV
  OBIECTE DE ACTIVITATE
                   
      CRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVARIABILEPunctaj  ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociat
    1CRITERII SPECIFICE   25100,00%25
      CARACTERISTICI UNITATE1,1Criminalitate caracteristică zonalăUnitate situată în judeţ cu rată a criminalităţii ridicată5   5
    1,2Criminalitate caracteristică localăCartier/Oraş/Secţie cu o rată a criminalităţii ridicată5   5
    1,3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fugă rapida5   5
    1,4VecinătăţiIzolată5   5
    1,5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal şi/sau rutier redus5   5
    2CRITERII DE SECURITATE   65100,00%65
    2APROTECŢIE MECANO-FIZICĂ     28100,00%28
    2,1zona de acces şi zona perimetrală2,1,1Protecţie suprafeţe vitrateSuprafeţe vitrate necertificate1,5   1,5
    2,1,2TâmplărieUşi şi ferestre din elemente constructive certificate1,5   1,5
    2,1,3Acces clienţiUşa simpla1,5   1,5
    2,1,4Pereţi exteriori şi zonă de fixare tâmplărieAlte materiale de construcţie1,5   1,5
    2,2zona de tranzacţionare2,2,1Compartiment operatorÎn sistem deschis5   5
    2,2,2Relaţie operator-ClientÎn sistem deschis2   2
    2,3zona de depozitare2,3,1Amplasare şi dotareSeif necertificat şi ancorat, amplasat în spaţiul comun3   3
    2,4zona de expunere2,4,1Protecţie bunuri expuse pentru comercializareSuprafeţe vitrate necertificate semideschise5   5
    2,5zona de transferuri2,5,1Trasee de manipulare transport intern numerarPrin zona accesibilă clienţilor2   2
    2,5,2Puncte de transfer către exteriorUşa de acces destinată clienţilor2   2
    2,6zona de procesare2,6,1AmplasareIncintă distinctă din elemente constructive necertificate2   2
    2,7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteÎn incapere/spaţiu cu altă destinaţie1   1
    2,8zona de tranzacţii cu automate bancare   ---   -
    2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE     27100,00%27
    2,9subsistem de detecţie a efracţiei2,9,1Detecţia pătrunderii prin efracţie în obiectivNU4   4
    2,9,2Posibilitatea semnalizării stării de pericolNU4   4
    2,9,3Semnalizare forţare seifNU2   2
    2,9,4Conectare la dispecerat monitorizare permanentăNU4   4
    2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere video zonă clienţi şi depozitareNU3   3
    2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zileNU2   2
    2,10,3Calitatea imagini care permite recunoaşterea clienţilorNU3   3
    2.11subsistem control acces2,11,1Uşa acces clienţi cu deschidere controlată din interiorNU3   3
    2,11,2Semnalizare uşă compartiment operator deschisă şi neasiguratăNU2   2
    20PAZĂ     10100,00%10
    2.12măsuri asigurate cu personal uman2,12,1PazăFără pază3   3
    2,12,2Intervenţie prin personal specializatNU3   3
    2,12,3Transporturi valorineorganizat4   4
    3CRITERII FUNCŢIONALE   10100,00%10
        3,1,1Depozitare numerar (noaptea)mare peste 50000 EUR2,5   2,5
    3,1,2Nivel mediu operaţiuni cash/zimare peste 30000 EUR / zi1,5   1,5
    3,1,3Număr salariaţi11,5   1,5
    3,1,4Existenţa procedurilor de lucruproceduri inexistente2,5   2,5
    3,1,5Întreruperi alimentare EEFrecvente1   1
    3,1,6Întreruperi comunicaţiiFrecvente1   1
    4ALTE CRITERII   0   0
        4,1Elemente de evaluare cu efect de creştere a risculuiFără elemente de evaluare cu efect de creştere a riscului0   10
    4,2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiFără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului0   -10
    PUNCTAJ TOTAL       100100,00%100
      Admisibilitate    
    CONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL
  Notă: Cerinţele minimale generale (pct. 2.1.1 şi 2.1.2) şi specifice sunt scrise cu caractere italice.  ┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────┐ │ DETALII ALTE CRITERII │Elemente de evaluare│Comentarii evaluator│Punctaj│ │ │nenominalizate │ │ │ ├───────────────────────┴────────────────────┼────────────────────┼───────┤ │4.1 Elemente de evaluare cu efect de │ - │ 0 │ │creştere a riscului - punctaj total │ │ │ ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SE DESCRIU AMENINŢĂRI │4.1.1 │ │ │ │ │ŞI VULNERABILITĂŢI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SPECIFICE IDENTIFICATE │4.1.2 │ │ │ │ │DE EVALUATOR, CU EFECT ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │DE CREŞTEREA RISCULUI │4.1.3 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.4 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.5 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.6 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.7 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.8 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.9 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.10│ │ │ │ ├───────────────────────┴──────┴─────────────┼────────────────────┼───────┤ │4.2 Elemente de evaluare cu efect de │ │ │ │diminuare a riscului - punctaj total - 0 │ │ │ ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SE DESCRIU MĂSURI │4.2.1 │ │ │ │ │SUPLIMENTARE DE ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SECURITATE SAU │4.2.2 │ │ │ │ │SITUAŢII/CARACTERISTICI├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SPECIALE CU EFECT DE │4.2.3 │ │ │ │ │DIMINUAREA RISCULUI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.4 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.5 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.6 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.7 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.8 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.9 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.10│ │ │ │ └───────────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴───────┘ ┌─────────────────┐ ┌──────────────────────────┬──────────────┬──────────┐ │ DATA ELABORĂRII │ │ EVALUATOR │DENUMIRE/NUME │ŞTAMPILĂ/ │ ├─────────────────┤ │ │ŞI PRENUME │SEMNĂTURĂ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ └─────────────────┘ │PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ │ │ │                      │AUTORIZATĂ │ │ │                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤                      │REPREZENTANT LEGAL │ │ │                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤                      │SPECIALIST/EXPERT │ │ │                      └──────────────────────────┴──────────────┴──────────┘ 
  GRILA DE PONDERARE BĂNCI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicaţie şi nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde şi securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.
    ┌───────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────┐ │Procent│ Caracteristici posibile │ │ Variabile │ │de risc│ │ │ │ │asociat│ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Unitate situată în judeţ cu rată a │1.1 │Criminalitate │ │ │criminalităţii ridicată │ │caracteristică │ │ │ │ │zonală │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 75 │Unitate situată în judeţ cu rată a │ │ │ │ │criminalităţii medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Unitate situată în judeţ cu rată a │ │ │ │ │criminalităţii scăzută │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │1.2 │Criminalitate │ │ │criminalităţii ridicată │ │caracteristică │ │ │ │ │locală │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │ │ │ │ │criminalităţii medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │ │ │ │ │criminalităţii scăzută │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │1.3 │Accesibilitate │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Posibilitate de disimulare/fugă medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Posibilitate de disimulare/fugă greoaie │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Incinte centre comerciale │1.4 │Vecinătăţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Unităţi bancare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Spaţii comerciale cu pază │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Spaţii comerciale fără pază │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Zona cu prezenţa permanentă ale unor │ │ │ │ │forţe de ordine │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Rezidente │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Izolată │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │1.5 │Caracteristici │ │ │intens │ │locale exterioare │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ │ │ │ │mediu │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ │ │ │ │redus │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Suprafeţe vitrate până la 3 m rezistente │2.1.1 │Protecţie suprafeţe│ │ │la atacuri manuale │ │vitrate │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Suprafeţe vitrate prevăzute cu gratii │ │ │ │ │metalice certificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Suprafeţe vitrate necertificate │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Uşi şi ferestre din elemente constructive│2.1.2 │Tâmplărie │ │ │certificate, ferestre cu deschidere │ │ │ │ │limitată │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Uşi din elemente constructive certificate│ │ │ │ │şi ferestre prevăzute cu gratii metalice │ │ │ │ │certificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Uşi şi ferestre din elemente constructive│ │ │ │ │certificate │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Hol de intrare cu uşile interblocate │2.1.3 │Acces clienţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Uşi automate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Uşa simplă │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 40 │Beton │2.1.4 │Pereţi exteriori şi│ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonă de fixare │ │ 60 │Zidărie groasă (min. 150 mm) │ │tâmplărie │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Alte materiale de construcţie │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Incintă distinctă din elemente │2.2.1 │Compartiment │ │ │constructive rezistente la acţiunea │ │operator │ │ │armelor de foc │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive rezistente la atac manual │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive necertificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │În sistem deschis │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Ghişeu cu sertar pentru preluarea │2.2.2 │Relaţie │ │ │indirectă a valorilor, certificat │ │operator-client │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │În sistem deschis dotat cu dulap de │ │ │ │ │casierie cu temporizare la deschidere │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Ghişeu din elemente necertificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │În sistem deschis │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Seif certificat amplasat în │2.3.1 │Amplasare şi dotare│ │ │compartimentul operatorului │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Seif certificat amplasat în spaţiul comun│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Unitate fără depozitare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Seif necertificat şi ancorat, amplasat în│ │ │ │ │spaţiul comun │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Suprafeţe vitrate rezistente la atac │2.4.1 │Protecţie bunuri │ │ │manual asigurate cu încuietori │ │expuse pentru │ │ │certificate │ │comercializare │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Suprafeţe vitrate rezistente la atac │ │ │ │ │manual asigurate cu încuietori │ │ │ │ │necertificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Suprafeţe vitrate necertificate asigurate│ │ │ │ │cu încuietori certificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Suprafeţe vitrate necertificate │ │ │ │ │semideschise │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 40 │În afara programului de lucru cu publicul│2.5.1 │Trasee de transport│ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤intern numerar │ │ 50 │Prin zone inaccesibile clienţilor │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Prin zona accesibilă clienţilor │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Transfer în afara orelor de program cu │2.5.2 │Puncte de transfer │ │ │publicul │ │către exterior │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Uşă de acces inaccesibilă clienţilor cu │ │ │ │ │deschidere controlată din interior │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Uşă de acces inaccesibilă clienţilor │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Uşa de acces destinată clienţilor │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Incintă distinctă din elemente │2.6.1 │Amplasare │ │ │constructive rezistente la acţiunea │ │ │ │ │armelor de foc │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive rezistente la atac manual │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive necertificate │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Încăpere separată cu acces controlat │2.7.1 │Amplasare │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤echipamente │ │ 50 │Încăpere separată cu încuiată mecanic │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │În încăpere/spaţiu cu altă destinaţie │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.1 │Detecţia │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤pătrunderii prin │ │100 │NU │ │efracţie în │ │ │ │ │obiectiv │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.2 │Posibilitatea │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤semnalizării stării│ │100 │NU │ │de pericol │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.3 │Semnalizare forţare│ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤seif │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.4 │Conectare la │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤dispecerat │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.10.1│Supraveghere video │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonă clienţi │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.10.2│Stocare imagini │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤video pentru 20 │ │100 │NU │ │zile │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.10.3│Calitatea imagini │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤care permite │ │100 │NU │ │recunoaşterea │ │ │ │ │persoanelor din │ │ │ │ │zona clienţi │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.11.1│Uşă acces clienţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤cu deschidere │ │100 │NU │ │controlată din │ │ │ │ │interior │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.11.2│Semnalizare uşă │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤compartiment │ │100 │NU │ │operator deschisă │ │ │ │ │şi neasigurată │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Permanentă │2.12.1│Pază │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Temporară │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Fără pază │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.12.2│Intervenţie │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │efectuat mijloace de transport │2.12.3│Transporturi valori│ │ │certificate şi personal de pază │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │efectuat cu mijloace de transport │ │ │ │ │amenajate şi personal de pază/echipaj de │ │ │ │ │însoţire │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │transferate în acelaşi imobil/complex │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │neorganizat │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │mic < 10000 EUR │3.1.1 │Depozitare numerar │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │mediu între 10000 şi 50000 EUR │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │mare peste 50000 EUR │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │mic < 10000 EUR/zi │3.1.2 │Nivel operaţiuni │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤cash │ │ 50 │mediu între 10000 şi 30000 EUR/zi │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │mare peste 30000 EUR/zi │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │1 │3.1.3 │Număr salariaţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │2 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 25 │> 3 │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │proceduri existente şi însuşite de │3.1.4 │Existenţa │ │ │personal │ │procedurilor de │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤lucru │ │ 75 │proceduri existente │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │proceduri inexistente │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Frecvente │3.1.5 │întreruperi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤alimentare EE │ │ 75 │Fluctuaţii de tensiune │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Accidentale │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 10 │UPS/Generator alimentare echipamente │ │ │ │ │securitate şi comunicaţii │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Frecvente │3.1.6 │Întreruperi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤comunicaţii │ │ 50 │Rare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Back-up comunicaţii securitate în alt │ │ │ │ │mediu tehnic decât cel de bază │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Impact major (9,10, > 10) │4.1 │Elemente cu efect │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤pozitiv (+ risc) │ │ 75 │Impact semnificativ (7,8) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Impact mediu (5,6) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 25 │Impact redus (3,4) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 10 │Impact minim (1,2) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Fără elemente de evaluare cu efect de │ │ │ │ │creştere a riscului │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Impact major (9,10, > 10) │4.2 │Elemente cu efect │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤negativ (- risc) │ │ 75 │Impact semnificativ (7,8) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Impact mediu (5,6) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 25 │Impact redus (3,4) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 10 │Impact minim (1,2) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Fără elemente de evaluare cu efect de │ │ │ │ │diminuare a riscului │ │ │ └───────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────────┘
   +  Anexa 5 GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITĂŢILE POŞTALE
  DENUMIRE UNITATE
  DENUMIRE OBIECTIV
  ADRESA OBIECTIV
  OBIECTE DE ACTIVITATE
                   
      CRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVARIABILEPunctaj  ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociat
    1CRITERII SPECIFICE   25100,00%25
      CARACTERISTICI UNITATE1,1Criminalitate caracteristică zonalăUnitate situată în judeţ cu rată a criminalităţii ridicată5   5
    1,2Criminalitate caracteristică localăCartier/Oraş/Secţie cu o rată a criminalităţii ridicată5   5
    1,3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fugă rapidă5   5
    1,4VecinătăţiIzolată5   5
    1,5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal şi/sau rutier redus5   5
    2CRITERII DE SECURITATE   65100,00%65
    2APROTECŢIE MECANO-FIZICĂ     25100,00%25
    2,1zona de acces şi zona perimetrală2,1,1Protecţie suprafeţe vitrateSuprafeţe vitrate necertificate1,5   1,5
    2,1,2TâmplărieUşi şi ferestre din elemente constructive certificate1,5   1,5
    2,1,3Acces clienţiUşa simplă2   2
    2,1,4Pereţi exteriori şi zonă de fixare tâmplărieAlte materiale de construcţie2   2
    2,2zona de tranzacţionare2,2,1Compartiment operatorÎn sistem deschis3   3
    2,2,2Dotare ghişeu de lucru cu clienţiiGhişeu fără dulap de casierie cu temporizare4   4
    2,3zona de depozitare2,3,1Amplasare şi dotareSeif necertificat şi ancorat, amplasat în spaţiul comun4   4
    2,4zona de expunere----   -
    2,5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport intern numerarPrin zona accesibilă clienţilor2   2
    2,5,2Puncte de transfer către exteriorUşa de acces destinată clienţilor2   2
    2,6zona de procesare2,6,1AmplasareIncintă distinctă din elemente constructive necertificate2   2
    2,7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteÎn încapere/spaţiu cu altă destinaţie1   1
    2,8zona de tranzacţii cu automate bancare----   -
    2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE     25100,00%25
    2,9subsistem de detecţie a efracţiei2,9,1Detecţie pătrunderii prin efracţie în obiectiv şi zona de depozitareNU4   4
    2,9,2Posibilitate semnalizare stare de pericol personal zona tranzacţionare şi depozitareNU4   4
    2,9,3Semnalizare forţare seifNU2   2
    2,9,4Conectare la dispeceratNU3   3
    2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere video zonă clienţi şi zonă de depozitareNU4   4
    2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zileNU2   2
    2,10,3Calitate imagini care permite recunoaşterea clienţilorNU2   2
    2.11subsistem control acces2,11,1Uşa acces clienţi cu deschidere controlată din interiorNU1   1
    2,11,2Acces restricţionat zonă de depozitare şi/sau zonă manipulareNU3   3
    2CPAZA     15100,00%15
    2.12măsuri asigurate cu personal uman2,12,1PazăFără pază5   5
    2,72,2Intervenţie prin personal specializatNU5   5
    2,12,3Transporturi valorineorganizat5   5
    3CRITERII FUNCŢIONALE   10100,00%10
        3,1,1Depozitare numerarmare peste 50000 EUR2,5   2,5
    3,1,2Nivel operaţiuni cashmare peste 30000 EUR / zi1,5   1,5
    3,1,3Număr salariaţi11,5   1,5
    3,1,4Existenţa procedurilor de lucru de securitateproceduri inexistente2,5   2,5
    3,1,5întreruperi alimentare EEFrecvente1   1
    3,1,6întreruperi comunicaţiiFrecvente1   1
    4ALTE CRITERII       0   0
        4,1Elemente de evaluare cu efect de creştere a risculuiImpact major (9,10, > 10)10   10
    4,2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiImpact major (9,10, > 10)-10   -10
    PUNCTAJ TOTAL       100100,00%100
      Admisibilitate    
    CONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL
  Notă: Cerinţele generale (pct. 2.1.1 şi 2.1.2) şi minimale sunt scrise cu caractere italice.  ┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────┐ │ DETALII ALTE CRITERII │Elemente de evaluare│Comentarii evaluator│Punctaj│ │ │nenominalizate │ │ │ ├───────────────────────┴────────────────────┼────────────────────┼───────┤ │4.1 Elemente de evaluare cu efect de │ - │ 0 │ │creştere a riscului - punctaj total │ │ │ ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SE DESCRIU AMENINŢĂRI │4.1.1 │ │ │ │ │ŞI VULNERABILITĂŢI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SPECIFICE IDENTIFICATE │4.1.2 │ │ │ │ │DE EVALUATOR, CU EFECT ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │DE CREŞTERE A RISCULUI │4.1.3 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.4 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.5 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.6 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.7 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.8 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.9 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.10│ │ │ │ ├───────────────────────┴──────┴─────────────┼────────────────────┼───────┤ │4.2 Elemente de evaluare cu efect de │ │ │ │diminuare a riscului - punctaj total │ - │ 0 │ ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SE DESCRIU MĂSURI │4.2.1 │ │ │ │ │SUPLIMENTARE DE ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SECURITATE SAU │4.2.2 │ │ │ │ │SITUAŢII/CARACTERISTICI├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SPECIALE CU EFECT DE │4.2.3 │ │ │ │ │DIMINUAREA RISCULUI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.4 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.5 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.6 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.7 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.8 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.9 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.10│ │ │ │ └───────────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴───────┘ ┌─────────────────┐ ┌──────────────────────────┬──────────────┬──────────┐ │ DATA ELABORĂRII │ │ EVALUATOR │DENUMIRE/NUME │ŞTAMPILĂ/ │ ├─────────────────┤ │ │ŞI PRENUME │SEMNĂTURĂ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ └─────────────────┘ │PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ │ │ │                      │AUTORIZATĂ │ │ │                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤                      │REPREZENTANT LEGAL │ │ │                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤                      │SPECIALIST/EXPERT │ │ │                      └──────────────────────────┴──────────────┴──────────┘ 
  GRILĂ DE PONDERARE CASE DE AMANET, BIJUTERII, ARME - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicaţie şi nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde şi securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.
    ┌───────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────┐ │Procent│ Caracteristici posibile │ │ Variabile │ │de risc│ │ │ │ │asociat│ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Unitate situată în judeţ cu rată a │1.1 │Caracterizare │ │ │criminalităţii ridicată │ │geografică │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Unitate situată în judeţ cu rată a │ │ │ │ │criminalităţii medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Unitate situată în judeţ cu rată a │ │ │ │ │criminalităţii scăzută │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │1.2 │Caracteristici │ │ │criminalităţii ridicată │ │zonale │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │ │ │ │ │criminalităţii medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │ │ │ │ │criminalităţii scăzută │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │1.3 │Accesibilitate │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Posibilitate de disimulare/fugă medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Posibilitate de disimulare/fugă greoaie │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Incinte centre comerciale │1.4 │Vecinătăţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Unităţi bancare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Spaţii comerciale cu pază │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Spaţii comerciale fără pază │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Zonă cu prezenţa permanentă ale unor │ │ │ │ │forţe de ordine │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Rezidente │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Izolată │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │1.5 │Caracteristici │ │ │intens │ │locale exterioare │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ │ │ │ │mediu │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ │ │ │ │redus │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Suprafeţe vitrate până la 3 m rezistente │2.1.1 │Protecţie suprafeţe│ │ │la atacuri manuale │ │vitrate │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Suprafeţe vitrate prevăzute cu gratii │ │ │ │ │metalice certificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Suprafeţe vitrate necertificate │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Uşi şi ferestre din elemente constructive│2.1.2 │Tâmplărie │ │ │certificate, ferestre cu deschidere │ │ │ │ │limitată │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Uşi din elemente constructive certificate│ │ │ │ │şi ferestre prevăzute cu gratii metalice │ │ │ │ │certificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Uşi şi ferestre din elemente constructive│ │ │ │ │certificate │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Hol de intrare cu uşile interblocate │2.1.3 │Acces clienţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Uşi automate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Uşa simplă │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 40 │Beton │2.1.4 │Pereţi exteriori şi│ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonă de fixare │ │ 60 │Zidărie groasă (min. 150 mm) │ │tâmplărie │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Alte materiale de construcţie │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Incintă distinctă din elemente │2.2.1 │Compartiment │ │ │constructive rezistente la acţiunea │ │operator │ │ │armelor de foc │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive rezistente la atac manual │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive necertificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │În sistem deschis │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Ghişeu prevăzut cu dulap de casierie cu │2.2.2 │Dotare ghişeu de │ │ │temporizare la deschidere, ancorat │ │lucru cu clienţii │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Ghişeu prevăzut cu dulap de casierie cu │ │ │ │ │temporizare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Ghişeu fără dulap de casierie cu │ │ │ │ │temporizare │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Seif certificat şi ancorat, amplasat în │2.3.1 │mplasare şi dotare │ │ │spaţiu destinat depozitării de valori │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Seif certificat şi ancorat, amplasat în │ │ │ │ │spaţiul comun │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Unitate fără depozitare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Seif necertificat şi ancorat, amplasat în│ │ │ │ │spaţiul comun │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 40 │În afara programului de lucru cu publicul│2.5.1 │Trasee de transport│ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤intern numerar │ │ 50 │Prin zone inaccesibile clienţilor │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Prin zona accesibilă clienţilor │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Transfer în afara orelor de program cu │2.5.2 │Puncte de transfer │ │ │publicul │ │către exterior │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Uşă de acces inaccesibilă clienţilor cu │ │ │ │ │deschidere controlată din interior │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Uşă de acces inaccesibilă clienţilor │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Uşa de acces destinată clienţilor │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Incintă distinctă din elemente │2.6.1 │Amplasare │ │ │constructive rezistente la acţiunea │ │ │ │ │armelor de foc │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive rezistente la atac manual │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive necertificate │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Încăpere separată cu acces controlat │2.7.1 │Amplasare │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤echipamente │ │ 50 │Încăpere separată cu încuiată mecanic │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │În încăpere/spaţiu cu altă destinaţie │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.1 │Detecţia │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤pătrunderii prin │ │100 │NU │ │efracţie în │ │ │ │ │obiectiv │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.2 │Posibilitatea │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤semnalizării stării│ │100 │NU │ │de pericol │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.3 │Semnalizare forţare│ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤seif │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.4 │Conectare la │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤dispecerat │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.10.1│Supraveghere video │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonă clienţi │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.10.2│Stocare imagini │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤video pentru 20 │ │100 │NU │ │zile │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.10.3│Calitatea imagini │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤care permite │ │100 │NU │ │recunoaşterea │ │ │ │ │persoanelor din │ │ │ │ │zona clienţi │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.11.1│Uşa acces clienţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤cu deschidere │ │100 │NU │ │controlată din │ │ │ │ │interior │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.11.2│Semnalizare uşă │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤compartiment │ │100 │NU │ │operator deschisă │ │ │ │ │şi neasigurată │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Permanentă │2.12.1│Pază │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Temporară │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Fără pază │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.12.2│Intervenţie │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │efectuat mijloace de transport │2.12.3│Transporturi valori│ │ │certificate şi personal de pază │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │efectuat cu mijloace de transport │ │ │ │ │amenajate şi personal de pază/echipaj de │ │ │ │ │însoţire │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │transferate în acelaşi imobil/complex │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │neorganizat │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │mic < 10000 EUR │3.1.1 │Depozitare numerar │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │mediu între 10000 şi 50000 EUR │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │mare peste 50000 EUR │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │mic < 10000 EUR/zi │3.1.2 │Nivel operaţiuni │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤cash │ │ 50 │mediu între 10000 şi 30000 EUR/zi │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │mare peste 30000 EUR/zi │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │1 │3.1.3 │Număr salariaţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │2 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 25 │> 3 │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │proceduri existente şi însuşite de │3.1.4 │Existenţa │ │ │personal │ │procedurilor de │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤lucru de securitate│ │ 75 │proceduri existente │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │proceduri inexistente │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Frecvente │3.1.5 │Întreruperi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤alimentare EE │ │ 75 │Fluctuaţii de tensiune │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Accidentale │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 10 │UPS/Generator alimentare echipamente │ │ │ │ │securitate şi comunicaţii │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Frecvente │3.1.6 │Întreruperi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤comunicaţii │ │ 50 │Rare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Back-up comunicaţii securitate în ait │ │ │ │ │mediu tehnic decât cel de bază │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Impact major (9,10, > 10) │4.1 │Elemente cu efect │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤pozitiv (+ risc) │ │ 75 │Impact semnificativ (7,8) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Impact mediu (5,6) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 25 │Impact redus (3,4) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 10 │Impact minim (1,2) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Fără elemente de evaluare cu efect de │ │ │ │ │creştere a riscului │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │Impact major (9,10, > 10) │4.2 │Elemente cu efect │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤negativ (- risc) │ │ 75 │Impact semnificativ (7,8) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Impact mediu (5,6) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 25 │Impact redus (3,4) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 10 │Impact minim (1,2) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Fără elemente de evaluare cu efect de │ │ │ │ │diminuare a riscului │ │ │ └───────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────────┘
   +  Anexa 6 GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISCPENTRU STAŢIILE DE COMERCIALIZARE CARBURANŢI
  DENUMIRE UNITATE
  DENUMIRE OBIECTIV
  ADRESA OBIECTIV
  OBIECTE DE ACTIVITATE
                   
      CRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVARIABILEPunctaj  ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociat
    1CRITERII SPECIFICE   25100,00%25
      CARACTERISTICI UNITATE1,1Criminalitate caracteristică zonalăUnitate situată în judeţ cu rată a criminalităţii ridicată5   5
    1,2Criminalitate caracteristică localăCartier/Oraş/Secţie cu o rată a criminalităţii ridicată5   5
    1,3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fugă rapidă5   5
    1,4VecinătăţiIzolată5   5
    1,5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal şi/sau rutier redus5   5
    2CRITERII DE SECURITATE   65100,00%65
    2APROTECTIE MECANO-FIZICĂ     28100,00%28
    2,1zona de acces şi zona perimetrală2,1,1Protecţie suprafeţe vitrateSuprafeţe vitrate necertificate2   2
    2,1,2TâmplărieUşi şi ferestre din elemente constructive certificate2   2
    2,1,3Acces clienţiUşa simplă2,5   2,5
    2,1,4Pereţi exteriori şi zonă de fixare tâmplărieAlte materiale de construcţie2,5   2,5
    2,2zona de tranzacţionare2,2,1Afişare semnalisticăLipsă afişare semnalistică3   3
    2,2,2Relaţie operator-client unitate cu program permanentFără ghişeu4   4
    2,3zona de depozitare2,3,1Amplasare şi dotareSeif certificat şi neancorat, amplasat în spaţiul comun4   4
    2,4zona de expunere   ---   -
    2,5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport intern numerarPrin zona accesibilă clienţilor2   2
    2,5,2Puncte de transfer către exteriorUşa de acces destinată clienţilor2   2
    2,6zona de procesare2,6,1AmplasareIncintă distinctă din elemente constructive necertificate2   2
    2,7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteIncintă distinctă din elemente constructive necertificate2   2
    2,8zona de tranzacţii cu automate bancare   ---   -
    2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE     27100,00%27
    2,9subsistem de detecţie a efracţiei2,9,1Detecţie pătrunderii prin efracţie în spaţiile cu valoriNU3   3
    2,9,2Posibilitate semnalizare stare de pericol personalNU3   3
    2,9,3Semnalizare forţare seifNU3   3
    2,9,4Conectare la dispeceratNU4   4
    2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere video zonă tranzacţii cu numerar, zonă depozitare şi zonă pompeNU4   4
    2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zileNU2   2
    2,10,3Calitate imagini care permite recunoaşterea clienţilor şi numere înmatriculare autovehiculeNU4   4
    2.11subsistem control acces2,11,1Uşa acces clienţi cu deschidere controlată din interiorNU2   2
    2,11,2Acces restricţionat zonă de depozitare şi/sau zonă manipulareNU2   2
    2CPAZA     10100,00%10
    2.12măsuri asigurate cu personal uman2,12,1PazăFără pază3   3
    2,12,2Intervenţie prin personal specializatNU3   3
    2,12,3Transporturi valorineorganizat4   4
    3CRITERII FUNCŢIONALE   10100,00%10
        3,1,1Depozitare numerar (noaptea)mare peste 50000 EUR2,5   2,5
    3,1,2Nivel operaţiuni cashmare peste 30000 EUR / zi1,5   1,5
    3,1,3Număr salariaţi11,5   1,5
    3,1,4Existenţa procedurilor de lucru de securitateproceduri inexistente2,5   2,5
    3,1,5Întreruperi alimentare EEFrecvente1   1
    3,1,6Întreruperi comunicaţiiFrecvente1   1
    4ALTE CRITERII   0   0
        4,1Elemente de evaluare cu efect de creştere a risculuiImpact major (9,10, > 10)10   10
    4,2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiImpact major (9,10, > 10)-10   -10
    PUNCTAJ TOTAL       100100,00%100
      Admisibilitate    
    CONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL
  Notă: Cerinţele minimale generale (pct. 2.1.1 şi 2.1.2) şi specifice sunt scrise cu caractere italice.  ┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────┐ │ DETALII ALTE CRITERII │Elemente de evaluare│Comentarii evaluator│Punctaj│ │ │nenominalizate │ │ │ ├───────────────────────┴────────────────────┼────────────────────┼───────┤ │4.1 Elemente de evaluare cu efect de │ - │ 0 │ │creştere a riscului - punctaj total │ │ │ ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SE DESCRIU AMENINŢĂRI │4.1.1 │ │ │ │ │ŞI VULNERABILITĂŢI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SPECIFICE IDENTIFICATE │4.1.2 │ │ │ │ │DE EVALUATOR, CU EFECT ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │DE CREŞTEREA RISCULUI │4.1.3 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.4 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.5 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.6 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.7 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.8 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.9 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.10│ │ │ │ ├───────────────────────┴──────┴─────────────┼────────────────────┼───────┤ │4.2 Elemente de evaluare cu efect de │ │ │ │diminuare a riscului - punctaj total - 0 │ │ │ ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SE DESCRIU MĂSURI │4.2.1 │ │ │ │ │SUPLIMENTARE DE ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SECURITATE SAU │4.2.2 │ │ │ │ │SITUAŢII/CARACTERISTICI├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SPECIALE CU EFECT DE │4.2.3 │ │ │ │ │DIMINUAREA RISCULUI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.4 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.5 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.6 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.7 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.8 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.9 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.10│ │ │ │ └───────────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴───────┘ ┌─────────────────┐ ┌──────────────────────────┬──────────────┬──────────┐ │ DATA ELABORĂRII │ │ EVALUATOR │DENUMIRE/NUME │ŞTAMPILĂ/ │ ├─────────────────┤ │ │ŞI PRENUME │SEMNĂTURĂ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ └─────────────────┘ │PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ │ │ │                      │AUTORIZATĂ │ │ │                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤                      │REPREZENTANT LEGAL │ │ │                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤                      │SPECIALIST/EXPERT │ │ │                      └──────────────────────────┴──────────────┴──────────┘ 
  GRILA DE PONDERARE STAŢII CARBURANŢI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicaţie şi nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde şi securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.
    ┌───────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────┐ │Procent│ Caracteristici posibile │ │ Variabile │ │de risc│ │ │ │ │asociat│ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Unitate situată în judeţ cu rată a │1.1 │Caracterizare │ │ │criminalităţii ridicată │ │geografică │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Unitate situată în judeţ cu rată a │ │ │ │ │criminalităţii medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Unitate situată în judeţ cu rată a │ │ │ │ │criminalităţii scăzută │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │1.2 │Caracteristici │ │ │criminalităţii ridicată │ │zonale │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │ │ │ │ │criminalităţii medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │ │ │ │ │criminalităţii scăzută │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │1.3 │Accesibilitate │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Posibilitate de disimulare/fugă medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Posibilitate de disimulare/fugă greoaie │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Incinte centre comerciale │1.4 │Vecinătăţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Unităţi bancare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Spaţii comerciale cu pază │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Spaţii comerciale fără pază │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Zona cu prezenţa permanentă ale unor │ │ │ │ │forţe de ordine │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Rezidente │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Izolată │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │1.5 │Caracteristici │ │ │intens │ │locale exterioare │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ │ │ │ │mediu │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ │ │ │ │redus │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Suprafeţe vitrate până la 3 m rezistente │2.1.1 │Protecţie suprafeţe│ │ │la atacuri manuale │ │vitrate │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Suprafeţe vitrate prevăzute cu gratii │ │ │ │ │metalice │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Suprafeţe vitrate necertificate │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Uşi şi ferestre din elemente constructive│2.1.2 │Tâmplărie │ │ │certificate, ferestre cu deschidere │ │ │ │ │limitată │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Uşi din elemente constructive certificate│ │ │ │ │şi ferestre prevăzute cu gratii metalice │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Uşi şi ferestre din elemente constructive│ │ │ │ │certificate │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Hol de intrare cu uşile interblocate │2.1.3 │Acces clienţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Uşi automate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Uşa simplă │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 40 │Beton │2.1.4 │Pereţi exteriori şi│ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonă de fixare │ │ 60 │Zidărie groasă (min. 150 mm) │ │tâmplărie │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Alte materiale de construcţie │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Există şi este afişată semnalistică │2.2.1 │Afişare │ │ │privind lipsa cheilor de la seif │ │semnalistică │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │100 │Lipsă afişare semnalistică │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Ghişeu special amenajat care să asigure │2.2.2 │Relaţie │ │ │protecţia la atacuri manuale │ │operator-client │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤unitate cu program │ │ 75 │Ghişeu amenajat şi necertificat │ │permanent │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Fără ghişeu │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Seif de depozitare fără deschiderea uşii,│2.3.1 │Amplasare şi dotare│ │ │certificat şi ancorat, amplasat în zonă │ │ │ │ │de depozitare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Seif certificat amplasat în zonă de │ │ │ │ │depozitare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Seif certificat amplasat în spaţiul comun│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Seif certificat şi neancorat, amplasat în│ │ │ │ │spaţiul comun │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Seif necertificat şi ancorat, amplasat în│ │ │ │ │spaţiul comun │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 40 │În afara programului de lucru cu publicul│2.5.1 │Trasee de transport│ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤intern numerar │ │ 50 │Prin zone inaccesibile clienţilor │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Prin zona accesibilă clienţilor │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Transfer în afara orelor de program cu │2.5.2 │Puncte de transfer │ │ │publicul │ │către exterior │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Uşă de acces inaccesibilă clienţilor cu │ │ │ │ │deschidere controlată din interior │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Uşă de acces inaccesibilă clienţilor │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Uşa de acces destinată clienţilor │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Incintă distinctă din elemente │2.6.1 │Amplasare │ │ │constructive rezistente la acţiunea │ │ │ │ │armelor de foc │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 0 │Unitate fără procesare numerar │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive rezistente la atac manual │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive necertificate │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Incintă distinctă din elemente │2.7.1 │Amplasare │ │ │constructive rezistente la acţiunea │ │echipamente │ │ │armelor de foc │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive rezistente la atac manual │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive necertificate │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.1 │Detecţia │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤pătrunderii prin │ │100 │NU │ │efracţie în │ │ │ │ │obiectiv │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.2 │Posibilitatea │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤semnalizării stării│ │100 │NU │ │de pericol │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.3 │Semnalizare forţare│ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤seif │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.4 │Conectare la │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤dispecerat │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.10.1│Supraveghere video │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonă clienţi │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.10.2│Stocare imagini │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤video pentru 20 │ │100 │NU │ │zile │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.10.3│Calitatea imagini │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤care permite │ │100 │NU │ │recunoaşterea │ │ │ │ │persoanelor din │ │ │ │ │zona clienţi │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.11.1│Uşa acces clienţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤cu deschidere │ │100 │NU │ │controlată din │ │ │ │ │interior │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.11.2│Semnalizare uşă │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤compartiment │ │100 │NU │ │operator deschisă │ │ │ │ │şi neasigurată │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Permanentă │2.12.1│Pază │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Temporară │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Fără pază │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.12.2│Intervenţie │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │efectuat mijloace de transport │2.12.3│Transporturi valori│ │ │certificate şi personal de pază │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │efectuat cu mijloace de transport │ │ │ │ │amenajate şi personal de pază/echipaj de │ │ │ │ │însoţire │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │transferate în acelaşi imobil/complex │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │neorganizat │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │mic < 10000 EUR │3.1.1 │Depozitare numerar │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │mediu între 10000 şi 50000 EUR │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │mare peste 50000 EUR │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │mic < 10000 EUR/zi │3.1.2 │Nivel operaţiuni │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤cash │ │ 50 │mediu între 10000 şi 30000 EUR/zi │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │mare peste 30000 EUR/zi │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │1 │3.1.3 │Număr salariaţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │2 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 25 │> 3 │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │proceduri existente şi însuşite de │3.1.4 │Existenţa │ │ │personal │ │procedurilor de │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤lucru │ │ 75 │proceduri existente │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │proceduri inexistente │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Frecvente │3.1.5 │Întreruperi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤alimentare EE │ │ 75 │Fluctuaţii de tensiune │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Accidentale │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 10 │UPS/Generator alimentare echipamente │ │ │ │ │securitate şi comunicaţii │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Frecvente │3.1.6 │Întreruperi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤comunicaţii │ │ 50 │Rare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Back-up comunicaţii securitate în alt │ │ │ │ │mediu tehnic decât cel de bază │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Impact major (9,10, > 10) │4.1 │Elemente cu efect │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤pozitiv (+ risc) │ │ 75 │Impact semnificativ (7,8) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Impact mediu (5,6) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 25 │Impact redus (3,4) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 10 │Impact minim (1,2) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Fără elemente de evaluare cu efect de │ │ │ │ │creştere a riscului │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Impact major (9,10, > 10) │4.2 │Elemente cu efect │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤negativ (- risc) │ │ 75 │Impact semnificativ (7,8) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Impact mediu (5,6) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 25 │Impact redus (3,4) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 10 │Impact minim (1,2) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Fără elemente de evaluare cu efect de │ │ │ │ │diminuare a riscului │ │ │ └───────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────────┘
   +  Anexa 7 GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRUSPAŢIILE COMERCIALE CU SUPRAFAŢA MAI MARE DE 500 MP
  DENUMIRE UNITATE
  DENUMIRE OBIECTIV
  ADRESA OBIECTIV
  OBIECTE DE ACTIVITATE
                   
      CRITERIIELEMENTE DE EVALUAREVariabilePunctaj  ponderatProcentaj ponderatPunctaj asociat
    1CRITERII SPECIFICE   25100,00%25
      CARACTERISTICI UNITATE1,1Criminalitate caracteristică zonalăUnitate situată în judeţ cu rată a criminalităţii ridicată5   5
    1,2Criminalitate caracteristică localăCartier/Oraş/Secţie cu o rată a criminalităţii ridicată5   5
    1,3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fugă rapida5   5
    1,4VecinătăţiIzolata5   5
    1,5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal şi/sau rutier redus5   5
    2CRITERII DE SECURITATE   65100,00%65
    2APROTECTIE MECANO-FIZICĂ     25100,00%25
    2,1zona de acces şi zona perimetrală2,1,1Protecţie suprafeţe vitrateSuprafeţe vitrate necertificate1   1
    2,1,2TâmplărieUşi şi ferestre din elemente constructive certificate1   1
    2,1,3Acces clienţiUşa simpla1   1
    2,1,4Pereţi exteriori şi zonă de fixare tâmplărieAlte materiale de construcţie2   2
    2,2zona de tranzacţionare2,2,7Compartiment operatorÎn sistem deschis2   2
    2,2,2Dotare ghişeu de lucru cu clienţiiGhişeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de d3   3
    2,3zona de depozitare2,3,1Amplasare şi dotareSeif necertificat şi ancorat, amplasat în spaţiul comun3   3
    2,4zona de expunere2,4,1Protecţie bunuri expuse pentru comercializareSuprafeţe vitrate necertificate semideschise2   2
    2,5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport intern numerarPrin zona accesibilă clienţilor3   3
    2,5,2Puncte de transfer către exteriorUşa de acces destinată clienţilor3   3
    2,6zona de procesare2,6,1AmplasareIncintă distinctă din elemente constructive necertificate2   2
    2,7zona echipamente de securitate2,7,1Amplasare echipamenteÎn incapere/spaţiu cu alta destinaţie2   2
    2,8zona de tranzacţii cu automate bancare   Nu este cazul--   -
    2BSISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE     30100,00%30
    2,9subsistem de detecţie a efracţiei2,9,1Detecţie pătrunderii prin efracţie în zonele de acces,  tranzacţionare, expunere şi depozitareNU4   4
    2,9,2Posibilitate semnalizare stare de pericol personalNU4   4
    2,9,3Semnalizare forţare seifNU3   3
    2,9,4Conectare la dispeceratNU3   3
    2.10subsistem TVCI2,10,1Supraveghere video zone acces clienţi, tranzacţionare, depozitare, procesare şi transferNU4   4
    2,10,2Stocare imagini video pentru 20 zileNU2   2
    2,10,3Calitate imagini care permite recunoaşterea clienţilorNU3   3
    2.11subsistem control acces2,11,1Acces controlat în zonele de depozitare şi de accesNU4   4
    2,11,2Acces controlat zonă transfer valoriNU3   3
    20PAZĂ     10100,00%10
    2.12măsuri asigurate cu personal uman2,12,1PazăFără paza3   3
    2,12,2Intervenţie prin personal specializatNU3   3
    2,12,3Transporturi valorineorganizat4   4
    3CRITERII FUNCŢIONALE   10100,00%10
        3,1,1Depozitare numerar (noaptea)mare peste 50000 EUR2,5   2,5
    3,1,2Nivel operaţiuni cashmare peste 30000 EUR / zi1,5   1,5
    3,1,3Număr salariaţi11,5   1,5
    3,1,4Existenţa procedurilor de lucruproceduri inexistente2,5   2,5
    3,1,5Întreruperi alimentare EEFrecvente1   1
    3,1,6Întreruperi comunicaţiiFrecvente1   1
    4ALTE CRITERII   0   0
        4,1Elemente de evaluare cu efect de creştere a risculuiImpact major (9,10, > 10)10   10
    4,2Elemente de evaluare cu efect de diminuare a risculuiImpact major (9,10, > 10)-10   -10
    PUNCTAJ TOTAL       100100,00%100
      Admisibilitate    
    CONCLUZIENIVEL DE RISC INACCEPTABIL
  Notă: Cerinţele minimale generale (pct. 2.1.1 şi 2.1.2) şi specifice sunt scrise cu caractere italice.  ┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────┐ │ DETALII ALTE CRITERII │Elemente de evaluare│Comentarii evaluator│Punctaj│ │ │nenominalizate │ │ │ ├───────────────────────┴────────────────────┼────────────────────┼───────┤ │4.1 Elemente de evaluare cu efect de │ - │ 0 │ │creştere a riscului - punctaj total │ │ │ ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SE DESCRIU AMENINŢĂRI │4.1.1 │ │ │ │ │ŞI VULNERABILITĂŢI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SPECIFICE IDENTIFICATE │4.1.2 │ │ │ │ │DE EVALUATOR, CU EFECT ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │DE CREŞTERE A RISCULUI │4.1.3.│ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.4 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.5 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.6 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.7 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.8 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.9 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.1.10│ │ │ │ ├───────────────────────┴──────┴─────────────┼────────────────────┼───────┤ │4.2 Elemente de evaluare cu efect de │ │ │ │diminuare a riscului - punctaj total - 0 │ │ │ ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SE DESCRIU MĂSURI │4.1.1 │ │ │ │ │SUPLIMENTARE DE ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SECURITATE SAU │4.2.2 │ │ │ │ │SITUAŢII/CARACTERISTICI├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │SPECIALE CU EFECT DE │4.2.3 │ │ │ │ │DIMINUAREA RISCULUI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.4 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.5 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.6 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.7 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.8 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.9 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤ │ │4.2.10│ │ │ │ └───────────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴───────┘ ┌─────────────────┐ ┌──────────────────────────┬──────────────┬──────────┐ │ DATA ELABORĂRII │ │ EVALUATOR │DENUMIRE/NUME │ŞTAMPILĂ/ │ ├─────────────────┤ │ │ŞI PRENUME │SEMNĂTURĂ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ └─────────────────┘ │PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ │ │ │                      │AUTORIZATĂ │ │ │                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤                      │REPREZENTANT LEGAL │ │ │                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤                      │SPECIALIST/EXPERT │ │ │                      └──────────────────────────┴──────────────┴──────────┘ 
  GRILA DE PONDERARE SPATII COMERCIALE MARI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicaţie şi nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde şi securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.
    ┌───────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────┐ │Procent│ Caracteristici posibile │ │ Variabile │ │de risc│ │ │ │ │asociat│ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Unitate situată în judeţ cu rată a │1.1 │Criminalitate │ │ │criminalităţii ridicată │ │caracteristică │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonală │ │ 75 │Unitate situată în judeţ cu rată a │ │ │ │ │criminalităţii medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Unitate situată în judeţ cu rată a │ │ │ │ │criminalităţii scăzută │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │1.2 │Criminalitate │ │ │criminalităţii ridicată │ │caracteristică │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤locală │ │ 75 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │ │ │ │ │criminalităţii medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │ │ │ │ │criminalităţii scăzută │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │1.3 │Accesibilitate │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Posibilitate de disimulare/fugă medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Posibilitate de disimulare/fugă greoaie │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Incinte centre comerciale │1.4 │Vecinătăţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Unităţi bancare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Spatii comerciale cu pază │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Spatii comerciale fără pază │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Zona cu prezenta permanenta ale unor │ │ │ │ │forţe de ordine │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Rezidente │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Izolata │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │1.5 │Caracteristici │ │ │intens │ │locale exterioare │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ │ │ │ │mediu │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ │ │ │ │redus │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Suprafeţe vitrate până la 3 m rezistente │2.1.1 │Protecţie suprafeţe│ │ │la atacuri manuale │ │vitrate │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Suprafeţe vitrate prevăzute cu gratii │ │ │ │ │metalice certificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Suprafeţe vitrate necertificate │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Uşi şi ferestre din elemente constructive│2.1.2 │Tâmplărie │ │ │certificate, ferestre cu deschidere │ │ │ │ │limitată │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Uşi din elemente constructive certificate│ │ │ │ │şi ferestre prevăzute cu gratii metalice │ │ │ │ │certificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Uşi şi ferestre din elemente constructive│ │ │ │ │certificate │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Hol de intrare cu uşile interblocate │2.1.3 │Acces clienţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Uşi automate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Uşa simplă │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 40 │Beton │2.1.4 │Pereţi exteriori şi│ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonă de fixare │ │ 60 │Zidărie groasă (min. 150 mm) │ │tâmplărie │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Alte materiale de construcţie │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Incintă distinctă din elemente │2.2.1 │Compartiment │ │ │constructive rezistente la atac manual │ │operator │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive necertificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │În sistem deschis │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Ghişeu prevăzut cu dulap de casierie cu │2.2.2 │Relaţie │ │ │temporizare la deschidere, ancorat │ │operator-client │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Ghişeu prevăzut cu dulap de casierie cu │ │ │ │ │temporizare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Ghişeu prevăzut cu casa de marcat cu │ │ │ │ │sertar de depozitare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Ghişeu fără dulap de casierie cu │ │ │ │ │temporizare sau casa de marcat cu sertar │ │ │ │ │de depozitare │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Seif certificat şi ancorat; amplasat în │2.3.1 │Amplasare şi dotare│ │ │spaţiu anume destinat şi amenajat │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Seif certificat şi ancorat, amplasat în │ │ │ │ │spaţiul comun │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Unitate fără depozitare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Seif necertificat şi ancorat, amplasat în│ │ │ │ │spaţiul comun │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Suprafeţe vitrate rezistente la atac │2.4.1 │Protecţie bunuri │ │ │manual asigurate cu încuietori │ │expuse pentru │ │ │certificate │ │comercializare │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Suprafeţe vitrate rezistente la atac │ │ │ │ │manual asigurate cu încuietori │ │ │ │ │necertificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Suprafeţe vitrate necertificate asigurate│ │ │ │ │cu încuietori certificate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Suprafeţe vitrate necertificate │ │ │ │ │semideschise │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 40 │În afara programului de lucru cu publicul│2.5.1 │Trasee de transport│ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤intern numerar │ │ 50 │Prin zone inaccesibile clienţilor │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Prin zona accesibilă clienţilor │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Transfer în afara orelor de program cu │2.5.2 │Puncte de transfer │ │ │publicul │ │către exterior │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │Uşă de acces inaccesibilă clienţilor cu │ │ │ │ │deschidere controlată din interior │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 75 │Uşă de acces inaccesibilă clienţilor │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Uşa de acces destinată clienţilor │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │Incintă distinctă din elemente │2.6.1 │Amplasare │ │ │constructive rezistente la acţiunea │ │ │ │ │armelor de foc │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive rezistente la atac manual │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │ │constructive necertificate │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Încăpere separată cu acces controlat │2.7.1 │Amplasare │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤echipamente │ │ 50 │Încăpere separată cu încuiată mecanic │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │În încăpere/spaţiu cu altă destinaţie │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.1 │Detecţia │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤pătrunderii prin │ │100 │NU │ │efracţie în │ │ │ │ │obiectiv │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.2 │Posibilitatea │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤semnalizării stării│ │100 │NU │ │de pericol │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.3 │Semnalizare forţare│ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤seif │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.9.4 │Conectare la │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤dispecerat │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.10.1│Supraveghere video │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonă clienţi │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.10.2│Stocare imagini │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤video pentru 20 │ │100 │NU │ │zile │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.10.3│Calitatea imagini │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤care permite │ │100 │NU │ │recunoaşterea │ │ │ │ │persoanelor din │ │ │ │ │zona clienţi │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.11.1│Acces controlat în │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonele de │ │100 │NU │ │depozitare şi de │ │ │ │ │acces │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.11.2│Acces controlat │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonă transfer │ │100 │NU │ │valori │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │Permanentă │2.12.1│Pază │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │Temporară │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │Fără pază │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │DA │2.12.2│Intervenţie │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │100 │NU │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 50 │efectuat mijloace de transport │2.12.3│Transporturi valori│ │ │certificate şi personal de pază │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │efectuat cu mijloace de transport │ │ │ │ │amenajate şi personal de pază/echipaj de │ │ │ │ │însoţire │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │transferate în acelaşi imobil/complex │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │neorganizat │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │mic < 10000 EUR │3.1.1 │Depozitare numerar │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 50 │mediu între 10000 şi 50000 EUR │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │mare peste 50000 EUR │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │mic < 10000 EUR/zi │3.1.2 │Nivel operaţiuni │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤cash │ │ 50 │mediu între 10000 şi 30000 EUR/zi │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │mare peste 30000 EUR/zi │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │1 │3.1.3 │Număr salariaţi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │ │ 75 │2 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 25 │> 3 │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ 25 │proceduri existente şi însuşite de │3.1.4 │Existenţa │ │ │personal │ │procedurilor de │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤lucru de securitate│ │ 75 │proceduri existente │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │100 │proceduri inexistente │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Frecvente │3.1.5 │întreruperi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤alimentare EE │ │ 75 │Fluctuaţii de tensiune │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Accidentale │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 10 │UPS/Generator alimentare echipamente │ │ │ │ │securitate şi comunicaţii │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Frecvente │3.1.6 │întreruperi │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤comunicaţii │ │ 50 │Rare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Back-up comunicaţii securitate în alt │ │ │ │ │mediu tehnic decât cel de bază │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Impact major (9,10, > 10) │4.1 │Elemente cu efect │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤pozitiv (+ risc) │ │ 75 │Impact semnificativ (7,8) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Impact mediu (5,6) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 25 │Impact redus (3,4) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 10 │Impact minim (1,2) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Fără elemente de evaluare cu efect de │ │ │ │ │creştere a riscului │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │100 │Impact major (9,10, > 10) │4.2 │Elemente cu efect │ │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤negativ (- risc) │ │ 75 │Impact semnificativ (7,8) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 50 │Impact mediu (5,6) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 25 │Impact redus (3,4) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 10 │Impact minim (1,2) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0 │Fără elemente de evaluare cu efect de │ │ │ │ │diminuare a riscului │ │ │ └───────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────────┘
   +  Anexa 8 GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRUSĂLILE ŞI INCINTELE DE EXPLOATAREA JOCURILOR DE NOROC
  DENUMIRE UNITATE
  DENUMIRE OBIECTIV
  ADRESA OBIECTIV
  OBIECTE DE ACTIVITATE
                   
      CRiTERIIELEMENTE DE EVALUAREVariabilePunctaj  ponderatProcentaj  ponderatPunctaj  asociat
    1CRITERII SPECIFICE   25100,00%25
      AMPLASARE UNITATE1,1Criminalitate caracteristică zonalăUnitate situată în judeţ cu rată a criminalităţii ridicată5   5
    1,2Criminalitate caracteristică localăCartier/Oraş/Secţie cu o rată a criminalităţii ridicată5   5
    1,3AccesibilitatePosibilitate de disimulare/fugă rapidă5   5
    1,4VecinătăţiIzolată5   5
    1,5Caracteristici locale exterioareZona cu trafic pietonal şi/sau rutier redus5   5
    2CRITERII DE SECURITATE   65100,00%65
    2APROTECŢIE MECANO-FIZICĂ     25100,00%25
    2,1zona de acces şi zona perimetrală2,1,1Protecţie suprafeţe vitrateSuprafeţe vitrate necertificate1,5   1,5
    2,1,2TâmplărieUşi şi ferestre din elemente constructive certificate1,5   1,5
    2,1,3Acces clienţiUşa simplă2   2
    2,1,4Pereţi exteriori şi zonă de fixare tâmplărieAlte materiale de construcţie2   2
    2,2zona de tranzacţionare2,2,1Compartiment operatorÎn sistem deschis5   5
    2,2,2Relaţie operator-ClientÎn sistem deschis3   3
    2,3zona de depozitare2,3,1Amplasare şi dotareSeif necertificat şi ancorat, amplasat în spaţiul comun3   3
    2,4zona de expunere----   -
    2,5zona de transferuri2,5,1Trasee de transport intern numerarPrin zona accesibilă clienţilor2