HOTĂRÂRE nr. 286 din 4 martie 2004(*actualizată*)privind unele măsuri referitoare la funcţionarea Comisiei centrale şi a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940(actualizată până la data de 28 februarie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 februarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 februarie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 şi 8 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Comisia centrală pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumită în continuare Comisia centrală pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998, este formată din 11 membri, astfel: 3 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, un reprezentant al Ministerului Justiţiei, un reprezentant al Arhivelor Naţionale şi 2 reprezentanţi ai Asociaţiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Secţia Cadrilater (judeţele Durostor şi Caliacra). (2) Preşedintele Comisiei centrale pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 este un secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, numit prin ordin al ministrului. (3) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii instituţiilor prevăzute la alin. (1) comunică Ministerului Finanţelor Publice persoanele desemnate ca reprezentant în Comisia centrală pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998.  +  Articolul 2 (1) Pentru finalizarea lucrărilor cu care a fost învestită, după constituirea în condiţiile prezentei hotărâri, Comisia centrală pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 se întruneşte ori de câte ori este necesar, la sediul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Stabilirea obligaţiilor şi sarcinilor persoanelor care deţin calitatea de membru în Comisia centrală pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 se face în condiţiile prevederilor alin. (1). (3) Monitorizarea activităţii, stabilirea sarcinilor membrilor şi certificarea prezenţei la Comisia centrală pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 se realizează de către preşedintele acesteia şi se comunică conducătorilor instituţiilor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3 (1) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 vor finaliza soluţionarea tuturor cererilor cu care au fost învestite, pentru care termenele legale de soluţionare au fost depăşite, în cel mult două luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (2) În cazul în care Comisia centrală pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 adoptă hotărâri de invalidare şi se impun reanalizarea documentaţiei şi adoptarea unor noi hotărâri de către comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998, termenul în care comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti răspund solicitării este de 15 zile de la comunicarea hotărârii de invalidare.  +  Articolul 4În termen de 6 luni de la constituirea în condiţiile prezentei hotărâri, Comisia centrală pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 înaintează Guvernului un raport privind stadiul aplicării dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 şi cuantumul total al compensaţiilor care trebuie achitate. În acelaşi raport, pe baza informaţiilor furnizate de comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti, se evidenţiază şi eventualele solicitări de a beneficia de acordarea compensaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 9/1998, formulate de moştenitorii testamentari ai foştilor proprietari.  +  Articolul 5Abrogat.--------Art. 5 a fost abrogat de lit. b) a art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 28 februarie 2013.  +  Articolul 6Comisia centrală pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 este reprezentată în litigiile în care este parte prin serviciile juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în baza împuternicirii emise în acest scop la solicitarea preşedintelui comisiei.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 379/1998 privind constituirea Comisiei centrale pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 20 iulie 1998, cu modificările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 4 martie 2004.Nr. 286._____________