ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 martie 2002 (*actualizată*)privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreiesti din România asupra lacasurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic al dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreiesti din România asupra lacasurilor de cult, cimitirelor confesionale, bailor rituale, abatoarelor rituale, precum şi obiectelor de cult care se afla efectiv în patrimoniul acesteia.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni reprezintă: a) lacasul de cult - templul, sinagoga, casa de rugaciuni sau orice alta construcţie destinată oficierilor religioase ale Cultului Mozaic, inclusiv terenul de incinta aferent acestor construcţii;----------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002. b) cimitirul confesional - spaţiul destinat inhumarii potrivit delimitărilor legale existente, chiar dacă monumentele funerare iniţiale nu mai sunt la locul lor şi indiferent de vechimea lui sau de faptul de a fi ori nu deschis unor inhumari;----------Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002. c) ritualul - ceremonialul religios desfăşurat conform normelor şi regulilor proprii comunităţii evreiesti, respectiv Cultului Mozaic;----------Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002. d) baia rituala - orice construcţie care este destinată efectuării spalarilor rituale; e) abatorul ritual - orice construcţie care este destinată sacrificarii rituale a animalelor şi pasarilor; f) obiect de cult - orice obiect destinat practicării ritualului religios.----------Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002.  +  Capitolul 2 Regimul juridic al proprietăţii asupra bunurilor aparţinând Cultului Mozaic----------Denumirea capitolului 2 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002.  +  Articolul 3 (1) Dreptul de proprietate asupra bunurilor prevăzute la art. 2 se dobândeşte prin: a) lege; b) accesiune imobiliară naturala sau, după caz, artificială; c) contract; d) alte moduri prevăzute de lege. (2) Dreptul de proprietate asupra bunurilor prevăzute la art. 2 încetează dacă bunul a pierit ori proprietatea asupra bunului respectiv s-a transmis în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 4Bunurile prevăzute la art. 2, situate pe teritoriul României, aflate în proprietatea Federaţiei Comunităţilor Evreiesti din România, pot face obiectul circuitului civil în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 5 (1) Bunurile prevăzute la art. 2 sunt bunuri comunitar-religioase cu caracter sacru; acestea pot fi vândute, concesionate sau închiriate, conform dispoziţiilor legale, numai cu avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai Cultului Mozaic şi în condiţiile respectării normelor şi regulilor proprii acestei religii, sub sancţiunea nulităţii absolute. (2) Fac excepţie cimitirele care nu pot fi vândute sau strămutate - chiar dacă nu mai sunt deschise unor noi inhumari - în afară de terenurile unde nu au fost niciodată inhumari, în toate cazurile, cu respectarea traditiilor specifice Cultului Mozaic. Stabilirea terenurilor fără morminte supuse înstrăinării va fi făcuta de o comisie alcătuită din experţi rabinici.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002.  +  Articolul 6 (1) Bunurile prevăzute la art. 2 pot fi grevate de servituţi de utilitate publică, instituite potrivit legii, cu avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai Cultului Mozaic.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002. (2) În condiţiile legii, în vederea protejării bunurilor prevăzute la art. 2 se poate proceda la strămutarea acestora, cu avizul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 7Bunurile prevăzute la art. 2, situate pe teritoriul României, care au o valoare semnificativă pentru istoria, cultura şi civilizatia naţionala şi universala, fac parte integrantă din patrimoniul cultural naţional, fiindu-le conferit regimul de monument istoric sau, după caz, de bunuri aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, în condiţiile legii.  +  Articolul 8Procedura de clasare, activităţile şi măsurile de conservare şi protejare a bunurilor prevăzute la art. 7 se realizează în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Construirea, amenajarea, restaurarea şi repararea lacasurilor de cult, a bailor şi a abatoarelor rituale, precum şi a altor imobile destinate activităţii Cultului Mozaic se realizează numai cu avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai acestui cult şi cu respectarea traditiilor şi regulilor proprii acestei religii şi a dispoziţiilor legale.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002. (2) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţia de construire pentru cazurile prevăzute la alin. (1) se emite în cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii. (3) Persoanele juridice de drept public sau privat cărora le este solicitat avizul în vederea eliberării autorizaţiei pentru realizarea lucrărilor de construcţii, prevăzută la alin. (2), au obligaţia de a emite avizul respectiv în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii.  +  Capitolul 3 Sancţiuni  +  Articolul 10Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 11Abrogat.-----------Art. 11 a fost abrogat de art. 114 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 12 (1) Constituie contravenţie următoarele fapte: a) folosirea bunurilor prevăzute la art. 2 în alt scop decât acela pentru care au fost destinate în momentul realizării şi consacrării lor; b) efectuarea de lucrări agricole sau a unor acte ori fapte de comerţ în interiorul lacasurilor de cult, al cimitirelor, al bailor şi abatoarelor rituale fără avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai Cultului Mozaic; c) construirea, restaurarea, repararea şi imprejmuirea lacasurilor de cult şi a celorlalte imobile destinate activităţilor Cultului Mozaic fără avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai acestui cult religios. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002.  +  Articolul 13Contravenţiile prevăzute la art. 12 se constata şi sancţiunile se aplică de inspectorii din cadrul direcţiilor pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuterniciţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 14Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 598 din 4 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul cultelor şi culturii,Razvan TheodorescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu-----------------