ORDONANŢĂ nr. 32 din 30 ianuarie 1998 (*actualizată*)privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală(actualizată până la data de 22 decembrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 decembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 760 din 29 decembrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 24 februarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005; LEGEA nr. 129 din 17 mai 2005; LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009; LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. VII-art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 9 martie 2009 prevăd:"Art. VIIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Cancelaria Primului-Ministru, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, se desfiinţează.Art. VIII (1) Personalul Cancelariei Primului-Ministru, în limita atribuţiilor transferate, se preia, potrivit pregătirii profesionale, în cadrul Secretariatului General al Guvernului şi aparatului propriu de lucru al primului-ministru, care preiau atribuţii corespunzătoare celor din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în limita numărului de posturi aprobat pentru acestea. (2) Pentru personalul Cancelariei Primului-Ministru care nu se încadrează în prevederile alin. (1) se aplică dispoziţiile legale în materia încetării raporturilor de muncă, respectiv de serviciu.Art. IX (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, deciziile primului-ministru se contrasemnează de conducătorul Secretariatului General al Guvernului. (2) Secretariatul General al Guvernului asigură, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, organizarea sistemului pentru protecţia informaţiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, cu modificările ulterioare. (3) Gestionarea şi întreţinerea sistemului informatic al instituţiilor şi structurilor care funcţionează în sediul Guvernului, precum şi al altor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se asigură de Secretariatul General al Guvernului. (4) Atribuţiile referitoare la asigurarea legăturii Guvernului cu autorităţile administraţiei publice centrale cu privire la situaţiile de urgenţă şi evenimentele deosebite care trebuie cunoscute la nivel guvernamental se asigură de Secretariatul General al Guvernului. (5) Atribuţiile referitoare la monitorizarea, evaluarea şi derularea proiectelor şi programelor cu finanţare internaţională sau cu finanţare de la bugetul de stat se preiau şi se exercită de Secretariatul General al Guvernului. (6) Secretariatul General al Guvernului asigură activităţile referitoare la relaţiile internaţionale, înalţi reprezentanţi şi protocol. (7) Pentru asigurarea şi coordonarea producerii integrate şi unitare a mesajului public guvernamental şi coordonarea răspândirii informaţiilor publice prin toate mijloacele de comunicare, în cadrul Secretariatului General al Guvernului funcţionează Departamentul de comunicare şi al purtătorului de cuvânt al Guvernului, condus de un secretar de stat, numit, respectiv eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru. (8) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin decizie a primului-ministru se aprobă structura organizatorică şi numărul de posturi ale fiecărei structuri din aparatul de lucru al Guvernului.Art. X (1) Secretariatul General al Guvernului preia, pe bază de protocol de predare-primire, activul şi pasivul, patrimoniul, arhiva, litigiile în curs, programele, proiectele şi contractele aflate în derulare, dotările şi creditele bugetare aferente activităţii fostei Cancelarii a Primului-Ministru. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în bugetul Secretariatului General al Guvernului şi în anexele la acesta modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (1), precum şi modificările ulterioare intervenite în structura de personal a aparatului de lucru al Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.Art. XIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea "Cancelaria Primului-Ministru" se înlocuieşte în mod corespunzător cu denumirea "aparatul propriu de lucru al primului-ministru" sau, după caz, cu denumirea "Secretariatul General al Guvernului", iar titulatura "şeful Cancelariei Primului-Ministru" cu titulatura "secretarul general al Guvernului"."În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, seînţelege: primul-ministru, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului, şeful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul general adjunct al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat şi asimilatul acestuia din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei Primului-Ministru, Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi din cadrul ministerelor, precum şi conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012, care introduce art. XIV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012.  +  Articolul 2 (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în aparatul ministerelor, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, precum şi în aparatul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale se organizează şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală, denumit în continuare cabinetul demnitarului. (2) Numărul maxim de posturi din cabinetul viceprimministrului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de ministru de stat, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de secretar de stat. (3) Numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de ministru, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de secretar de stat.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009.  +  Articolul 3Cabinetul demnitarului este un compartiment distinct, care poate cuprinde următoarele funcţii: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum şi curier personal.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 760 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 16 ianuarie 2002.  +  Articolul 4Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului este prevăzut în anexa nr. 1.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009.  +  Articolul 5 (1) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului este numit sau eliberat din funcţie numai la propunerea demnitarului în subordinea căruia funcţionează. (2) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durata determinata, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului demnitarului. (3) În cazul funcţionarului public, dacă angajarea acestuia în cadrul cabinetului demnitarului se face cu acordul instituţiei de unde provine, atunci contractul individual de muncă încheiat cu aceasta instituţie se suspenda până la revenirea în funcţia deţinuta anterior. (4) Pentru personalul prevăzut la art. 3, perioada în care a desfăşurat activitate în cabinetul demnitarului se considera vechime în specialitate.  +  Articolul 6Activitatea cabinetului demnitarului este coordonata de către directorul de cabinet, care răspunde în faţa demnitarului, în acest sens.  +  Articolul 7Numărul maxim de posturi al fiecărei instituţii menţionate la art. 2 se suplimenteaza cu numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 8Salarizarea personalului din cadrul cabinetului demnitarului se face potrivit echivalării din anexa nr. 2.  +  Articolul 9Structurile aprobate prin actele normative de organizare şi funcţionare a instituţiilor prevăzute la art. 2 se modifica corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 760 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 16 ianuarie 2002.  +  Articolul 10Fondurile necesare asigurării bunei desfăşurări a activităţii cabinetului demnitarului se defalca din bugetul anual aprobat instituţiei de către conducătorul acesteia.  +  Articolul 11Ministerul finanţelor va efectua modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe în bugetele instituţiilor respective.  +  Articolul 12Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de stat pe anul 1998; de la această dată orice alte prevederi contrare se abroga.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------p. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Iuliu Bara,secretar de statMinistrul cercetării şi tehnologiei,Bujor Bogdan Teodoriup. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat  +  Anexa 1Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ Demnitar │Numar total ││crt.│ │de posturi │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1. │Prim-ministru │ 18 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2. │Viceprim-ministru, ministru de stat │ 15 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│2^1.│Viceprim-ministru fără portofoliu │ 8 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 3. │Ministru, ministru delegat, secretarul general al │ ││ │Guvernului,şeful Cancelariei Primului-Ministru │ 13 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 4. │Secretar general adjunct al Guvernului, secretar de │ ││ │stat şi asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, │ ││ │Secretariatului General al Guvernului şi │ ││ │Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul │ 5 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 5. │Conducător de organ de specialitate al administraţiei │ ││ │publice centrale, cu rang de secretar de stat │ 4 │└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘------------Anexa 1 a fost completată de pct. VI al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012.  +  Anexa 2ECHIVALAREA, DIN PUNCT DE VEDERE AL SALARIZĂRII, A FUNCŢIILOR DIN CABINETUL DEMNITARULUI CU CELE PREVĂZUTE ÎN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 24/2000PRIVIND SISTEMUL DE STABILIRE A SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN SECTORUL BUGETAR-----------Titlul anexei 2 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 760 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 16 ianuarie 2002.-------------------------------------------------------------------------------- Nr. Anexa la Ordonanţa Guvernului crt. Denumirea funcţiei Funcţia echivalenta nr.39/1994, republicată-------------------------------------------------------------------------------- 1. Director de cabinet Director de cabinet II/4, poz. 3-------------------------------------------------------------------------------- 2. Asistent de cabinet Consultant II/4, poz. 7-------------------------------------------------------------------------------- 3. Consilier personal Consilier guvernamental II/4, poz. 4-------------------------------------------------------------------------------- 4. Secretar personal Şef cabinet I II/4, poz. 8-------------------------------------------------------------------------------- 5. Curier personal Muncitor IA III/1, cap. II lit. b),                                                         poz. 30*)----------------------------------------------------------------------------------------------*) Salariile de baza sunt mai mari cu 45%.NOTĂ:Pentru lucru sistematic peste durata normală a timpului de lucru, precum şi în zilele nelucrătoare, personalul prevăzut la cap. II beneficiază de un spor de până la 25%, calculat la un salariul de baza, dacă orele prestate suplimentar nu pot fi compensate cu timpul liber corespunzător.-------------