LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 (*actualizată*)privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate(actualizată până la data de 1 ianuarie 2011*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 ianuarie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 14 din 27 ianuarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 204 din 22 decembrie 2005; ORDONANŢA nr. 29 din 26 ianuarie 2006; LEGEA nr. 153 din 15 mai 2006; ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006; LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2007; ORDONANŢA nr. 16 din 31 ianuarie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 20 februarie 2007 respinsă de LEGEA nr. 175 din 12 iunie 2007; LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 140 din 6 decembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009; LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009; LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009, la data intrării în vigoare a prezentei legi (n.n. 1 ianuarie 2010) se abrogă Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 6, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31^1, 31^2, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 şi anexei nr. 5^1.De asemenea, începând cu aceeaşi dată, conform pct. 18 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009, la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 16/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2007, aprobată prin Legea nr. 218/2007.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Abrogat.--------------Art. 1 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 2Abrogat.--------------Art. 2 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 3Abrogat.--------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 4Abrogat.--------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 5Abrogat.--------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 6Pe lângă drepturile prevăzute la art. 5, unităţile trimiţătoare suportă costul transportului în trafic internaţional, cheltuielile de chirie, întreţinere şi de dotare a locuinţei din străinătate, costul asigurărilor sociale de sănătate, precum şi cheltuielile medicale pentru cazurile şi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare, indemnizaţia pentru concediul de odihnă în lei sau în valută, după caz, prima de concediu de odihnă în lei şi costul cazării la hotel pentru şefii de misiuni diplomatice care nu au locuinţa în Bucureşti, pe perioada venirii în ţară în interes de serviciu.  +  Articolul 7Abrogat.--------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Capitolul II Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe  +  Secţiunea 1 Salarizarea  +  Articolul 8Abrogat.--------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 9Abrogat.--------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 10Abrogat.--------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 11Abrogat.--------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 11^1Abrogat.--------------Art. 11^1 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 12Abrogat.--------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 13Abrogat.--------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 14Abrogat.--------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 15 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care sunt delegaţi, detaşaţi sau trecuţi temporar în altă funcţie îşi păstrează salariul de încadrare brut lunar şi celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul în care detaşarea sau trecerea temporară în altă activitate se face la o funcţie la care este stabilit un salariu de bază mai mare, membrii Corpului diplomatic şi consular detaşaţi sau trecuţi temporar în altă funcţie beneficiază de acest salariu şi de celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv. Dacă trecerea temporară în altă activitate are caracter de sancţiune disciplinară, prevederile prezentului alineat nu se aplică. (2) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare într-o altă funcţie se suportă de instituţiile în care persoana în cauză îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 16Abrogat.--------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 17 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României pot fi numiţi temporar într-o funcţie de conducere vacantă, numai până la ocuparea acesteia, prin concurs, potrivit legii. (2) Pe această perioadă, membrii personalului diplomatic şi consular, numiţi în condiţiile prevăzute la alin. (1), beneficiază de salariul de bază al funcţiei de execuţie în care sunt încadraţi şi de indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.  +  Secţiunea a 2-a Alte drepturi băneşti  +  Articolul 18Abrogat.--------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 19Abrogat.------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 4 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 20 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul la concediu de odihnă anual, plătit, de 30 de zile lucrătoare şi alte concedii, în condiţiile legii. (2) La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii, membrii Corpului diplomatic şi consular al României, în luna plecării în concediu.  +  Articolul 21 (1) Abrogat.---------------Alin. (1) al art. 21 a fost abrogat de litera j) a art. 39, Cap. IV din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010. (2) Abrogat.---------------Alin. (2) al art. 21 a fost abrogat de litera j) a art. 39, Cap. IV din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010. (3) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care, în cursul anului calendaristic, nu au efectuat concediul de odihnă, integral sau parţial, îl pot efectua în anul următor, în condiţiile legii. (4) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României ale căror raporturi de muncă au încetat, precum şi moştenitorii celor care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă beneficiază de compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, calculată potrivit art. 20 alin. (2) din luna în care a avut loc încetarea raporturilor de muncă, respectiv decesul, corespunzător perioadei lucrate.  +  Articolul 22În afara concediului de odihnă, membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: a) căsătoria - 5 zile lucrătoare; b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; c) decesul soţului/soţiei sau al unei rude ori afin până la gradul al III-lea sau a soţului/soţiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare;--------------Lit. c) a art. 22 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006. d) controlul medical anual - 3 zile lucratoare.--------------Lit. d) a art. 22 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006.  +  Articolul 23 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul la concedii de studii pentru susţinerea examenelor postuniversitare şi a examenelor sau a tezei de doctorat, în cazul în care nu beneficiază de burse de doctorat. (2) Concediul de studii se acordă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare anual. (3) Concediul de studii se plăteşte în cazul în care Ministerul Afacerilor Externe apreciază că studiile sunt utile şi dacă diplomatul se angajează în scris că va lucra cel puţin 3 ani în minister. În cazul nerespectării acestui angajament, acesta va restitui sumele de care a beneficiat, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului de 3 ani. (4) Pe perioada concediului de studii se plăteşte salariul de bază corespunzător funcţiei deţinute şi, după caz, sporul de vechime.  +  Articolul 24Membrii Corpului diplomatic şi consular au dreptul la concedii fără plată, acordate pentru interese personale, pe durate stabilite cu acordul părţilor.  +  Articolul 25Abrogat.------------Art. 25 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 26Abrogat.------------Art. 26 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 27Abrogat.------------Art. 27 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 28 (1) Pe timpul cât urmează cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice, membrilor Corpului diplomatic şi consular al României li se suspendă raporturile de muncă şi beneficiază de o indemnizaţie lunară de 500 lei pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei, dacă nu realizează venituri din chirii. Indemnizaţia se actualizează prin hotărâre a Guvernului.----------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007. (2) Unităţile trimiţătoare vor suporta, pentru persoanele prevăzute la alin. (1), contribuţiile la asigurările sociale prevăzute de lege, datorate atât de angajator, cât şi de angajat, în raport cu drepturile salariale corespunzătoare funcţiei de încadrare. (3) Pe timpul participării la cursuri ori alte forme de pregătire în ţară sau în străinătate, ce nu depăşesc 90 de zile calendaristice, membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază de drepturile salariale avute.  +  Articolul 29 (1) Persoanelor detaşate în Ministerul Afacerilor Externe li se acordă, pe perioada detaşării, gradul şi funcţia diplomatică, prin asimilarea vechimii în funcţii cu studii superioare cu vechimea prevăzută pentru gradele diplomatice sau consulare din Statutul Corpului diplomatic şi consular al României. (2) Persoanele detaşate în Ministerul Afacerilor Externe, care dobândesc calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României, pe perioada detaşării vor fi salarizate în condiţiile prezentei legi, cu excepţia categoriilor de personal care, potrivit legilor speciale, beneficiază de drepturi salariale mai avantajoase.--------------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006.  +  Articolul 30 (1) La încadrarea în Ministerul Afacerilor Externe, membrii Corpului diplomatic şi consular al României cu domiciliul în alte localităţi din ţară decât municipiul Bucureşti beneficiază, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, de o indemnizaţie de instalare egală cu un salariu de bază corespunzător funcţiei în care urmează să fie încadraţi, potrivit legii. (2) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României, care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care, ulterior, au demisionat sau au încetat raporturile de muncă din motive imputabile lor, înainte de împlinirea unui an de la instalare, vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.  +  Articolul 31Abrogat.------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 31^1 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază, anual, de o indemnizaţie de reprezentare în lei, pentru procurarea de efecte personale, al cărei cuantum se situează la nivelul salariului de bază corespunzător funcţiei de încadrare. (2) Condiţiile de acordare a indemnizaţiei de reprezentare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.----------------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007.  +  Articolul 31^2 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care nu deţin o locuinţă în proprietate şi cărora nu li s-a putut asigura o locuinţă de serviciu sau de intervenţie în Bucureşti au dreptul la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţă de serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Acest drept nu are caracter salarial şi nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II şi în cazul în care membrii Corpului diplomatic şi consular al României au înstrăinat o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, ulterior datei numirii în funcţie. (2) Condiţiile în care se acordă compensarea şi plafonul lunar şi anual în limita căruia se poate deconta chiria se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.----------------Art. 31^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007.  +  Articolul 32Abrogat.------------Art. 32 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 33Abrogat.------------Art. 33 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Capitolul III Salarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate  +  Secţiunea 1 Salariile şi alte drepturi în valutăA. Salarii  +  Articolul 34Abrogat.------------Art. 34 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 35Abrogat.------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 36Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 prevăzut la art. 34 alin. (2) se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, ţinând seama de creşterea costului vieţii din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea sau de alte condiţii obiective.B. Indemnizaţii lunare în valută  +  Articolul 37Abrogat.------------Art. 37 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 38Abrogat.------------Art. 38 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.C. Abrogată.------------Litera C, din Secţiunea 1 a Cap. III, conţinând art. 39, a fost abrogată de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 39Abrogat.------------Art. 39 de la litera C, din Secţiunea 1 a Cap. III a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.D. Abrogată.--------------Litera D, din Secţiunea 1 a Cap. III, conţinând art. 40, a fost abrogată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006.  +  Articolul 40Abrogat.------------Art. 40 de la litera C, din Secţiunea 1 a Cap. III a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Secţiunea a 2-a Abrogată.------------Secţiunea a 2-a din Cap. III a fost abrogată de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 41Abrogat.------------Art. 41 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Capitolul IV Alte drepturiA. Pe perioada pregătirii şi instruirii în ţară  +  Articolul 42 (1) Unităţile trimiţătoare sunt obligate să asigure pregătirea corespunzătoare a personalului înaintea plecării la post în străinătate, precum şi instruirea, cu ocazia venirii în ţară în vederea efectuării concediului de odihnă. (2) Perioadele de pregătire, pe categorii de funcţii, se stabilesc de către unităţile trimiţătoare, ţinându-se seama de specificul activităţii, precum şi de faptul dacă persoana în cauză a mai fost sau nu la post în străinătate, fără a depăşi 60 de zile calendaristice, pentru ambasadori, şi 30 de zile calendaristice, pentru restul personalului. (3) Pe perioada de pregătire şi instruire în vederea trimiterii în misiune permanentă în străinătate, personalul beneficiază de salariul de bază în lei corespunzător funcţiei pe care este încadrat în ţară, la care se adaugă sporul de vechime în muncă, potrivit legii, şi, după caz, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor şi sporul de confidenţialitate. (4) Pe perioada de pregătire şi instruire, cu ocazia venirii în ţară în vederea efectuării concediului de odihnă sau în interes de serviciu, personalul beneficiază de salariul de bază în lei corespunzător funcţiei pe care este încadrat în ţară, de sporul de vechime în muncă şi, după caz, de sporul pentru titlul ştiinţific de doctor.B. Pe perioada concediului de odihnă  +  Articolul 43 (1) Personalul aflat în misiune permanentă în străinătate are dreptul la concediu anual de odihnă, precum şi la concediu suplimentar pentru climă greu de suportat, în condiţiile legii, care se programează la aceeaşi dată. (2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează în ţară, indemnizaţia de concediu se stabileşte şi se plăteşte în lei, în conformitate cu prevederile art. 20 şi 21. (3) La cererea salariatului, concediul de odihnă anual poate fi efectuat fracţionat numai cu aprobarea unităţii trimiţătoare, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să fie de minimum 15 zile lucrătoare. (4) În situaţia în care concediul de odihnă se efectuează în străinătate, la solicitarea persoanei în cauză, indemnizaţia de concediu se stabileşte şi se plăteşte în valută, potrivit anexei nr. 4. În această situaţie, unităţile trimiţătoare nu vor mai suporta alte cheltuieli legate de efectuarea concediului în anul respectiv, nici pentru personalul în cauză şi nici pentru membrii săi de familie aflaţi în întreţinere în străinătate, în condiţiile prezentei legi.----------------Alin. (4) al art. 43 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007. (5) Plata indemnizaţiei de concediu în valută se poate face numai în cazul în care cheltuielile de transport pentru venirea în ţară şi pentru înapoierea la post a personalului şi a membrilor săi de familie aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate, în condiţiile prezentei legi, sunt mai mari decât indemnizaţia cuvenită, stabilită la nivelul salariului lunar de încadrare în valută.  +  Articolul 44 (1) Unităţile trimiţătoare vor putea permite plecarea personalului la post în străinătate numai după ce acesta şi-a efectuat concediul de odihnă pe anul calendaristic în curs. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru şefii misiunilor diplomatice, în cazuri deosebite stabilite de Ministerul Afacerilor Externe. (3) În anul încheierii misiunii în străinătate, concediul de odihnă pe anul respectiv se efectuează după încheierea misiunii, cu plata indemnizaţiei şi a primei de concediu în lei, în ţară.  +  Articolul 45 (1) Conducerile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate sunt obligate să ia măsurile necesare ca, pe perioada efectuării concediului de odihnă, sarcinile de serviciu ale personalului respectiv să fie preluate de către alt personal care lucrează la aceste reprezentanţe, care are pregătirea necesară şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, fără plata unor drepturi salariale suplimentare. (2) Unităţile trimiţătoare care au în străinătate un singur reprezentant, pe perioada concediului de odihnă al acestuia, pot să trimită un înlocuitor, cu suportarea cheltuielilor, în condiţiile prezentei legi.C. Abrogată.------------Litera C, din Cap. IV, conţinând art. 46 a fost abrogată de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 46Abrogat.------------Art. 46 de la litera C, din Cap. IV a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.D. Pe perioada concediului medical în străinătate  +  Articolul 47 (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, aflat în incapacitate temporară de muncă din cauză de boală, accident, concediu prenatal, concediu postnatal, concediu pentru risc maternal, concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi în caz de carantină, are dreptul la indemnizaţie în lei, conform prevederilor legale. (2) Pe perioada concediului medical, personalul are dreptul şi la indemnizaţiile integrale în valută cuvenite pentru soţia/soţul şi copiii aflaţi în întreţinere în străinătate, numai dacă, prin aducerea lor în ţară, cheltuielile de transport pe distanţa dus-întors sunt superioare acestor indemnizaţii.  +  Articolul 48Unităţile trimiţătoare sunt obligate să ia măsuri ca plecarea personalului în misiune permanentă în străinătate să se facă numai pe baza unui examen medical, în condiţiile stabilite de către Ministerul Sănătăţii, din care să rezulte că starea sănătăţii acestuia îi permite desfăşurarea activităţii în ţările respective. Sunt supuşi acestui examen medical şi membrii de familie care însoţesc personalul permanent în străinătate, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 49 (1) Pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale, personalul trimis în misiune permanentă în străinătate şi membrii de familie care îl însoţesc beneficiază de asistenţă medicală, pe bază de asigurare obligatorie, suportată de unitatea trimitătoare.--------------Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006.(1^1) Cuantumul şi condiţiile asigurării obligatorii, precum şi ale decontării cheltuielilor medicale se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei trimitătoare, cu încadrarea în alocaţiile bugetare aprobate cu această destinaţie instituţiilor trimitătoare.--------------Alin. (1^1) al art. 49 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006. (2) În situaţia în care nu se pot încheia contractele prevăzute la alin. (1), unitatea trimiţătoare suportă, în condiţiile şi în cazurile stabilite de Ministerul Sănătăţii, cheltuielile medicale pentru personalul respectiv, precum şi pentru membrii de familie ai acestuia aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate, privind: a) vaccinuri preventive obligatorii specifice fiecărei ţări, precum şi vaccinuri profilactice obligatorii; b) consultaţii, analize pre- şi postnatale, în caz de urgenţă, pentru mame, precum şi pentru nou-născuţi; c) consultaţii, spitalizare, inclusiv naşteri, intervenţii chirurgicale, analize şi medicamente, numai în caz de urgenţă; internarea în spital în străinătate pentru naşteri se face numai cu aprobarea conducerii unităţilor trimiţătoare. (3) Pe lângă cheltuielile medicale prevăzute la alin. (1) şi (2), unităţile trimiţătoare suportă, pentru personalul trimis în misiune permanentă, precum şi pentru membrii de familie ai acestuia aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate, în condiţiile prezentei legi, cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate, precum şi pentru aducerea în ţară a celor decedaţi.E. Cheltuieli pentru transportul personalului  +  Articolul 50 (1) Cheltuielile pentru transportul internaţional al personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, inclusiv tronsonul intern al acestuia, precum şi al membrilor de familie aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate, în condiţiile prezentei legi, se suportă de către unităţile trimiţătoare, în următoarele cazuri: a) la plecarea în misiune şi la venirea definitivă în ţară; b) pentru deplasări în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate; c) pentru efectuarea în ţară a concediului de odihnă pe anul calendaristic respectiv, cu excepţia anilor în care au loc plecarea şi, respectiv, revenirea definitivă de la post, corelat şi cu prevederile art. 43 alin. (4).----------------Lit. c) a alin. (1) al art. 50 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007. d) pentru concediu medical şi naşteri în ţară; e) pentru deplasarea întregii familii în ţară, în caz de deces al unui copil ori al soţiei/soţului aflată/aflat în ţară şi numai pentru deplasarea unuia dintre soţi în caz de deces al unui părinte, frate sau soră; f) în cazuri de forţă majoră sau în orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevăzute, cu aprobarea conducătorului instituţiei trimitătoare.--------------Lit. f) a alin. (1) al art. 50 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006. (2) Cheltuielile pentru transportul internaţional dus-întors al membrilor de familie rămaşi în ţară se suportă de către unităţile trimiţătoare, în următoarele cazuri: a) o singură dată pe an, pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, respectiv 25 de ani, dacă urmează studii universitare, aflaţi în ţară, pentru a-şi vizita părintele/părinţii aflat/aflaţi la post.Unitatea trimiţătoare nu suportă cheltuielile aferente vizitei pentru copiii ai căror părinţi aflaţi în misiune au fost decăzuţi din drepturi în baza unei hotărâri judecătoreşti; b) o singură dată pe an, pentru soţia/soţul rămasă/rămas în ţară, pentru a-şi vizita soţul/soţia la post în străinătate. (3) Unităţile trimiţătoare nu suportă cheltuielile prevăzute la alin. (2) în anul în care personalul pleacă la post, precum şi în anul în care acesta îşi încheie misiunea.  +  Articolul 51 (1) Şeful de misiune, soţul/soţia şi copiii minori care îi însoţesc şi sunt în întreţinere permanentă la misiune au dreptul să călătorească cu avionul la clasa business sau la o altă clasă echivalentă cu aceasta, precum şi cu trenul la vagon de dormit, cabină pentru o singură persoană, cu ocazia prezentării la post în străinătate, a revenirii în ţară la încheierea misiunii, precum şi în alte situaţii în care motive de ordin protocolar impun aceasta. (2) Celelalte categorii de personal trimise în misiune permanentă în străinătate şi membrii lor de familie aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate, în condiţiile prezentei legi, au dreptul să călătorească cu avionul la clasa economică sau cu trenul la clasa I, cu vagon de dormit.  +  Articolul 52 (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate poate să călătorească, individual sau împreună cu membrii săi de familie, cu aprobarea prealabilă a conducerii unităţilor trimiţătoare, şi cu mijloace auto, cu suportarea cheltuielilor de către unităţile trimiţătoare, în limita distanţelor şi a duratelor prevăzute în anexa nr. 5, indiferent de traseul urmat. (2) În cazul transportului cu mijloace auto, unităţile trimiţătoare suportă, pe bază de acte justificative, sumele necesare pentru plata carburanţilor, a taxelor rutiere, a celor de transbordare sau altele asemenea, precum şi cheltuieli de cazare, în condiţiile legii. (3) Sumele în valută cuvenite pe durata transportului cu mijloace auto, la plecarea sau la venirea definitivă în ţară ori pentru deplasări în interesul serviciului, la care se adaugă salariul şi celelalte drepturi în valută, calculate în condiţiile prezentei legi, nu pot depăşi cheltuielile estimate aferente călătoriei cu avionul la clasa economică, în condiţiile legii. (4) Dacă deplasarea cu mijloace auto are loc pentru efectuarea concediului de odihnă în ţară, zilele care depăşesc durata transportului cu avionul sunt considerate ca făcând parte din concediu.F. Cheltuieli pentru transportul bagajelor personale  +  Articolul 53 (1) Unităţile trimiţătoare suportă costul transportului bagajelor personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru următoarele cantităţi maxime pe familie, diferenţiate în raport cu coeficienţii de ierarhizare ai funcţiei de încadrare, potrivit nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 4, astfel: a) 250 kg - personalul prevăzut la coeficienţii de până la 2,0 inclusiv; b) 300 kg - personalul prevăzut la coeficienţii între 2,1-4,20 inclusiv; c) 350 kg - şefii de misiune. (2) În situaţia în care ambii soţi sunt salariaţi la aceeaşi reprezentanţă, unitatea trimiţătoare suportă cheltuielile aferente transportului bagajelor familiei în cantitatea prevăzută pentru personalul încadrat în funcţia cu coeficientul mai mare. (3) Decontarea cheltuielilor efectuate se face pe bază de documente justificative, în condiţiile legii, în limita tarifelor practicate de către companiile care efectuează transportul cu avionul, ca bagaj neînsoţit. (4) În situaţia în care personalul transportă bagajele în alte condiţii sau cu alte mijloace de transport, cheltuielile efectuate se decontează în limita sumelor rezultate, potrivit prevederilor alin. (1) şi (3). (5) În cantităţile de bagaje personale prevăzute la alin. (1) se include şi greutatea ambalajelor şi nu se cuprind bagajele la care dau dreptul biletele de călătorie. (6) Orice alte cheltuieli privind transportul bagajelor (manipulare, taxe de înmagazinare, asigurări etc.), altele decât cele rezultând din aplicarea tarifelor în condiţiile prezentei legi, se suportă de către personalul în cauză.  +  Articolul 54Cheltuielile prevăzute la art. 53 se suportă în următoarele cazuri: a) cu ocazia plecării şi venirii definitive la şi de la post; b) cu ocazia mutării în interesul serviciului în ţara de reşedinţă sau într-o altă ţară străină.G. Drepturile personalului pe perioada cât este plecat de la postI. Abrogat------------Cap. I, din Cap. IV, conţinând art. 46 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 55Abrogat.------------Art. 55 de la Cap. I al lit. G din Cap. IV a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 56Abrogat.------------Art. 56 de la Cap. I al lit. G din Cap. IV a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 57Abrogat.------------Art. 57 de la Cap. I al lit. G din Cap. IV a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.II. În interes personal  +  Articolul 58 (1) Pe timpul deplasării în ţară sau în străinătate, în interes personal, inclusiv pentru susţinerea de examene, dacă această deplasare nu se suprapune cu perioada concediului de odihnă pe anul respectiv, personalul este considerat în concediu fără plată şi nu beneficiază de nici un fel de drept în valută sau în lei pentru el şi pentru membrii de familie. (2) Pe perioada în care membrii de familie ai personalului, aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate, se deplasează pe cont propriu în afara ţării de reşedinţă, personalul salariat nu mai beneficiază de drepturile în valută pentru membrii de familie, în condiţiile prezentei legi. (3) Dacă deplasarea pe cont propriu a soţiei/soţului aflată/aflat în întreţinere permanentă în străinătate are loc în ţară, personalul beneficiază de drepturi în lei, în condiţiile prezentei legi.H. Spaţiul de locuit în străinătate  +  Articolul 59Personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi membrilor săi de familie aflaţi în întreţinere permanentă, în condiţiile prezentei legi, li se asigură spaţiu de locuit, precum şi dotarea corespunzătoare, potrivit funcţiei îndeplinite, ţinând seama de specificul activităţii şi de condiţiile de climă din fiecare ţară, cu suportarea chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere de către unităţile trimiţătoare.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 60 (1) Durata misiunii permanente în străinătate, precum şi încadrarea pe posturile prevăzute în structura de personal pentru fiecare misiune diplomatică, oficiu consular şi institut cultural român din străinătate se aprobă de către conducerea unităţilor trimiţătoare. (2) În cazul în care durata iniţială a misiunii este mai mică de un an, unităţile trimiţătoare suportă indemnizaţiile în lei şi în valută, precum şi cheltuielile de transport, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, numai pentru persoana trimisă în străinătate pe perioada respectivă. Cheltuielile pentru bagajul neînsoţit se suportă pentru jumătate din cantităţile şi în condiţiile prevăzute la art. 53.  +  Articolul 61 (1) Personalului trimis în misiune permanentă în străinătate i se aplică, pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, creşterile salariale aplicate la salariile de încadrare în lei, în ţară. (2) Unităţile trimiţătoare suportă integral contribuţiile prevăzute de lege pentru angajat şi pentru angajator, calculate în raport cu drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care personalul este încadrat în ţară, conform legislaţiei în vigoare. (3) În cazul în care angajatul are şi cetăţenia statului de reşedinţă şi legislaţia locală din acest stat este aplicabilă raporturilor de muncă, unităţile trimitătoare suportă integral contribuţiile prevăzute de legea locală în sarcina angajatorului, calculate în raport cu drepturile salariale, şi acordă, după caz, drepturile obligatorii cuvenite angajaţilor, potrivit legislaţiei locale.--------------Alin. (3) al art. 61 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 63 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006.  +  Articolul 62 (1) Soţul/soţia care însoţeşte personalul trimis în misiune permanentă în străinătate şi căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de serviciu pe perioada respectivă beneficiază de stagii de cotizare utile la stabilirea pensiei, cu plata de către unitatea trimiţătoare a contribuţiei la sistemul public de pensii, la nivelul ultimului salariu avut înaintea plecării. Baza lunară de calcul a contribuţiei nu poate depăşi plafonul de trei salarii de bază minime brute pe ţară. (2) La încheierea misiunii permanente a personalului, soţul/soţia care l-a însoţit la post are dreptul să solicite reintegrarea la autoritatea sau instituţia publică, regia autonomă sau societatea naţională la care a fost încadrat/încadrată. Reintegrarea se acordă de drept solicitantului. (3) Dacă reintegrarea soţului/soţiei nu este posibilă în termen de 90 de zile calendaristice de la data încheierii misiunii, salariatul unităţii trimiţătoare beneficiază de o indemnizaţie lunară de sprijin, la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, pe o perioadă de maximum 6 luni.  +  Articolul 63Membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi cei care îndeplinesc funcţii de execuţie specifice, prevăzute în prezenta lege, aflaţi în activitate la data intrării în vigoare a acesteia, se consideră că îndeplinesc condiţiile legale pentru funcţia în care sunt încadraţi.  +  Articolul 64Drepturile salariale ale reprezentanţilor speciali ai statului român, trimişi în misiuni permanente sau temporare în străinătate, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 65În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completează cu celelalte prevederi din cuprinsul actelor normative speciale referitoare la drepturile şi obligaţiile ce revin personalului trimis în misiune permanentă în străinătate de către ministere şi celelalte organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale.  +  Articolul 66Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază în ţară de drepturile băneşti prevăzute în actele normative privind Corpul diplomatic şi consular al României şi cele referitoare la funcţionarul public.  +  Articolul 67Abrogat.------------Art. 67 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 68Abrogat.------------Art. 68 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 noiembrie 2004.Nr. 495.  +  Anexa 1Abrogată------------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 2Abrogată------------Anexa 2 a fost abrogată de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 3Abrogată------------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 4Abrogată------------Anexa 4 a fost abrogată de pct. 10 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 5TABELcuprinzând rutele*), distanţele şi durata estimative ale transportuluicu autoturismele la şi de la reprezentanţele oficiale ale Românieiîn străinătate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                       Durata Nr. -zilei- crt. Ruta Distanţa                                                     (km) Parcurs Parcurs                                                              extern intern───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Budapesta-Oradea-Bucureşti 890 - 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Praga-Budapesta-Oradea-Bucureşti 1.460 2 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Berlin-Praga-Budapesta-Bucureşti 1.810 3 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Bratislava-Budapesta-Bucureşti 1.110 1 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Bonn-Stuttgart-Munchen-Viena-Budapesta- 2.160 3 1     Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Munchen-Viena-Budapesta-Bucureşti 1.600 2 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Viena-Budapesta-Bucureşti 1.150 1 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Berna-Zurich-Viena-Budapesta-Bucureşti 2.030 3 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Geneva-Bema-Zurich-Viena-Budapesta-Bucureşti 2.200 3 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Paris-Strasbourg-Karlsruhe-Stuttgart-Munchen- 2.420 4 1     Viena-Budapesta-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Strasbourg-Stuttgart-Munchen-Viena-Budapesta- 1.970 3 1     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Marsilia-Milano-Mestre-Gorizia-Ljubljana- 2.290 3 1     Zagreb-Belgrad-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Braxelles-Munchen -Viena-Budapesta-Bucureşti 2.400 4 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Haga-Utrecht-Munchen-Viena-Budapesta- 2.440 4 1     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Luxemburg-Karlsruhe-Munchen-Viena- 2.170 3 1     Budapesta-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16. Londra-Dover-Ostende-Bruxelles-Munchen- 2.720 4 1     Viena-Budapesta-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. Dublin-Dun Loaghaire-Holyhead-Birmingham- 2.990 5 1     Londra-Dover-Ostende-Bruxelles-Munchen-     Viena-Budapesta-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18. Roma-Bologna-Mestre-Gorizia-Ljubljana-Zagreb- 2.020 3 1     Belgrad-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19. Milano-Verona-Mestre-Gorizia-Ljubljana-Zagreb- 1.760 2 1     Belgrad-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20. Veneţia-Mestre-Ljubljana-Zagreb-Belgrad- 1.500 2 1     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21. Belgrad-Timişoara-Bucureşti 720 - 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22. Zagreb-Belgrad-Timişoara-Bucureşti 1.100 1 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23. Ljubljana-Zagreb-Belgrad-Timişoara-Bucureşti 1.230 1 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24. Tirana-Skhoder-Pristina-Nis-Vidin-Calafat- 990 1 -     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 25. Sofia-Ruse-Giurgiu-Bucureşti 430 - -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 26. Atena-Sofia-Ruse-Giurgiu-Bucureşti 1.300 2 -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27. Istanbul-Edirne-Stara Zagora-Kazanlâc- 700 1 -     Târnovo-Ruse-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 28. Ankara-Istanbul-Edirne-Stara Zagora-Kazanlâc- 1.120 2 -     Târnovo-Ruse-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 29. Varşovia-Cracovia-Miskolc-Debrecen-Oradea- 1.480 2 1     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 30. Nicosia-Famagusta-Mersin-Adana-Ankara- 1.660 3 -     Istanbul-Stara Zagora-Târnovo-Ruse-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31. Copenhaga-Gedser-Warnemude-Berlin-Praga- 2.190 3 1     Budapesta-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32. Stockholm-Malmo-Trelleborg-Sassnitz (Rugen)- 2.680 4 1     Berlin-Praga-Budapesta-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 33. Helsinki-St.Petersburg-Tallin-Riga- 3.100 5 1     Kaliningrad-Varşovia-Cracovia-Miskolc-     Debrecen-Oradea-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 34. Tallin-Riga-Kaliningrad-Varşovia-Cracovia- 2.360 4 1     Miskolc-Debrecen-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 35. Moscova-Tula-Kiev-Zitomir-Vinita-Cernăuţi- 1.920 3 1     Buzău-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 36. Kiev-Zitomir-Vinita-Cernăuţi-Buzău-Bucureşti 1.040 1 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 37. Minsk-Bobruisk-Gomel-Kiev-Zitomir-Vinita- 1.610 2 1     Cernăuţi-Buzău-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 38. Vilnius-Minsk-Gomel-Kiev-Zitomir-Vinita- 1.810 2 1     Cernăuţi-Buzău-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 39. Riga-Kaliningrad-Varşovia-Cracovia-Miskolc- 2.050 3 1     Debrecen-Oradea-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 40. Chişinău-Kotovsk-Huşi-Bârlad-Focşani-Buzău- 440 - -     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 41. Odessa-Sărată-Bolgrad-Reni-Galaţi-Bucureşti 540 - 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 42. Oslo-Goteborg-Malmo-Trelleborg-Sassnitz 2.650 4 1     (Rugen)-Berlin-Praga-Budapesta-Oradea-     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 43. Madrid-Barcelona-Marsilia-Milano-Mestre- 3.490 6 1     Gorizia-Ljubljana-Zagreb-Belgrad-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 44. Lisabona-Madrid-Barcelona-Marsilia-Milano- 4.130 7 1     Mestre-Gorizia-Ljubljana-Zagreb-Belgrad-     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 45. Salonic-Sofia-Ruse-Bucureşti 740 1 -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 46. La Valetta-Siracusa-Catania-Messina-Taranto- 1.880 4 -     Otranto-Igumenitsa-Gianitsa-Sofia-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 47. Tunis-Trapani-Palermo-Taranto-Otranto- 2.060 4 -     Igumenitsa-Gianitsa-Sofia-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 48. Tripoli-Tunis-Trapani-Palermo-Taranto- 2.900 6 -     Otranto-Igunlenitsa-Gianitsa-Sofia-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 49. Rabat-Ceuta-Algeciras-Valencia-Marsilia- 4.270 7 1     Milano-Gorizia-Ljubljana-Zagreb-Belgrad-     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 50. Alger-Alicante-Barcelona-Marsilia-Milano- 3.210 5 1     Gorizia-Ljubljana-Zagreb-Belgrad-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 51. Alexandria-Ismailia-Khan Yunis-Haifa-Adana- 3.050 6 -     Ankara-Istanbul-Stara Zagora-Târnovo-Ruse-     Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 52. Cairo-Ismailia-Haifa-Adana-Istanbul-Stara 2.870 6 -     Zagora-Tâmovo-Ruse-Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 53. Tel Aviv - Haifa-Adana-Istanbul-Stara Zagora 2.390 5 -     - Târnovo - Ruse - Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 54. Beirut-Adana-Istanbul-Stara Zagora-Târnovo 2.210 4 -     - Ruse - Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 55. Damasc - Beirut - Adana-Istanbul - Stara 2.250 4 -     Zagora - Târnovo - Ruse - Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 56. Amman - Damasc - Beirut - Adana - Istanbul - 2.490 5 -     Târnovo - Ruse - Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 57. Teheran - Tabriz - Bazargan -Ankara - 3.500 7 -     Istanbul - Târnovo -Ruse - Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 58. Din alte oraşe de reşedinţă ale 4.500 8 -     reprezentanţelor României la şi de la     Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────___________*)Rutele prevăzute în prezenta anexă au caracter orientativNOTĂ:1. Cheltuielile pentru cazare sunt admise la decontare după parcurgerea unei distanţe zilnice de minimum 500 km.2. Cheltuielile pentru carburanţi se decontează în limita a 12,5 litri de combustibil la 100 km parcurşi.--------------Pct. 2 al Notei din anexa 5 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 334 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007.________________