ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011(*actualizată*)privind unele măsuri de organizare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi pentru modificarea unor acte normative**)(actualizată până la data de 26 noiembrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 noiembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.Având în vedere că prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, statul român şi-a asumat responsabilitatea realizării cadastrului general în scopul înscrierii din oficiu în cartea funciară a proprietăţilor imobiliare,întrucât prin intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară asigură preşedinţia Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România (Consiliul INIS), componenta prin care România contribuie la implementarea Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (Directiva INSPIRE), prin dezvoltarea unui geoportal naţional care trebuie să asigure prestarea serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, prin crearea şi actualizarea evidenţei parcelelor de terenuri la nivel naţional,având în vedere direcţiile de acţiune care revin Guvernului prin Programul de guvernare 2009-2012, referitoare la introducerea cadastrului unitar pe cheltuiala statului, intabularea tuturor suprafeţelor agricole şi forestiere, sprijinirea autorităţilor executive ale administraţiei publice locale pentru întocmirea registrelor parcelare ale terenurilor, realizarea infrastructurii de date spaţiale în vederea asigurării suportului informaţional necesar adoptării unor decizii fundamentate cu privire la limitele unităţilor administrativ-teritoriale, clarificarea regimului proprietăţii prin finalizarea cât mai rapidă a procesului de retrocedare a proprietăţilor, înscrierea corectă a proprietăţii în cartea funciară, sub aspect tehnic şi juridic, în baza realităţii din teren, clarificarea legislaţiei în domeniile cadastrului şi cărţii funciare,având în vedere intercondiţionarea activităţilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului cu cele ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru realizarea obiectivelor comune privind politicile sectoriale pentru planificarea dezvoltării regionale şi înregistrarea sistematică în cadastru şi cartea funciară, precum şi necesitatea de corelare a politicilor de dezvoltare teritorială cu cele de administrare a terenurilor, acestea contribuind la dezvoltarea economică şi socială, conservarea mediului şi creşterea calităţii vieţii, prin implementare de politici armonizate ce privesc dezvoltarea terenului şi furnizarea de servicii complexe mediului de afaceri şi cetăţenilor,neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă ar conduce la blocarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii în lipsa unor înscrieri corecte, sub aspect tehnic şi juridic, ale proprietăţilor în cărţile funciare,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Abrogat.--------Art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.  +  Articolul 2Abrogat.--------Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.  +  Articolul 3Abrogat.--------Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.  +  Articolul 4Abrogat.--------Art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.  +  Articolul 5Abrogat.--------Art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.  +  Articolul 6Abrogat.--------Art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.  +  Articolul 7Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:-----------Partea introductivă a art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Dacă un imobil este traversat de limita de demarcare între intravilanul şi extravilanul unei localităţi din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale, acel imobil va fi despărţit în două imobile, pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte, unul pentru porţiunea din intravilan şi altul pentru cea din extravilan.(3^2) Rectificarea coordonatelor imobilelor înregistrate în planul cadastral se poate face la cererea persoanelor interesate sau din oficiu, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.---------Noul punct al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.1. Abrogat.---------Pct. 1 al art. 7 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.1^1. La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:«(7^1) Membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie de şedinţă, care se plăteşte din bugetul Agenţiei Naţionale. Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă se aprobă prin ordin al directorului general, la propunerea consiliului de administraţie, şi este de 20% din salariul de bază al directorului general. Secretarul consiliului de administraţie primeşte o indemnizaţie de şedinţă aprobată de consiliul de administraţie, la propunerea directorului general; cuantumul acesteia este de 7% din salariul de bază al directorului general al Agenţiei Naţionale.---------Pct. 1^1 al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.2. Abrogat.---------Pct. 2 al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.3. La articolul 8, alineatul (4) se abrogă.3^1. La articolul 8, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(17) Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie şi aerofotografiere, stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt avizate pentru conformitate cu reglementările specifice de către Agenţia Naţională, înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publică, sub sancţiunea neacordării avizului de începere a lucrărilor, respectiv a respingerii cererii de recepţie. Autorităţile contractante nu efectuează plăţi pentru aceste lucrări întocmite fără respectarea celor menţionate anterior."---------Pct. 3^1 al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.3^2. La articolul 10, alineatele (10) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(10) Cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietăţilor funciare, dacă la nivelul unei tarlale se constată, în urma realizării măsurătorilor, un deficit de suprafaţă, diferenţa de teren dintre suprafaţa înscrisă în actul de proprietate şi cea existentă în teren în acea tarla poate fi alocată în altă tarla din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului în cauză, exprimat prin înscris încheiat în formă autentică notarială, ţinând seama de situaţia de fapt şi pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizată să execute lucrări de cadastru. (11) Planul parcelar astfel modificat se aprobă prin hotărâre a comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, după soluţionarea contestaţiilor. În cazul în care imobilul a fost înstrăinat, la înscrierea în documentele tehnice cadastrale şi în cartea funciară va fi suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul în cauză."---------Pct. 3^2 al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.3^3. La articolul 11^1, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Dispoziţiile alin. (1)-(6) nu se aplică imobilelor neîmprejmuite situate în extravilan care au făcut obiectul legilor fondului funciar. În acest caz, surplusul de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, care poate opta pentru constituirea rezervei sau poate atribui diferenţa de teren celor din tarla, în baza hotărârii comisiei, după soluţionarea eventualelor contestaţii."---------Pct. 3^3 al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.3^4. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Cartea funciară este alcătuită din titlu, indicând numărul ei şi numele localităţii în care este situat imobilul, precum şi din 3 părţi:A. partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde: a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului; b) suprafaţa imobilului, reieşită din măsurători cadastrale, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile. Scoaterea definitivă şi temporară din circuitul agricol a imobilelor situate în intravilanul aprobat potrivit legii se face prin autorizaţia de construire. Conţinutul documentaţiilor de scoatere definitivă/temporară din circuitul agricol, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă a imobilelor situate în intravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Scoaterea definitivă/temporară din circuitul agricol şi schimbarea categoriei de folosinţă a imobilelor situate în extravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărţii funciare, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;B. partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, care cuprinde: a) numele proprietarului; b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum şi menţionarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept; c) strămutările proprietăţii; d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, corespunzătoare proprietăţii publice; e) servituţile constituite în folosul imobilului; f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la proprietate; g) recepţia propunerii de dezmembrare ori de comasare şi respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă; h) obligaţii de a nu face; interdicţiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare şi amenajare; i) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil şi clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil; j) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărţii funciare, cu privire la înscrierile făcute;C. partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanţie şi sarcini, care va cuprinde: a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitaţie, servituţile în sarcina fondului aservit, ipoteca şi privilegiile imobiliare, precum şi locaţiunea şi cesiunea de creanţă; b) faptelejuridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte; c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale; d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte."---------Pct. 3^4 al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.3^5. La articolul 54, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În baza extrasului de carte funciară pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operaţiunile notariale necesare întocmirii actului în vederea căruia acesta a fost solicitat."---------Pct. 3^5 al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.3^6. La articolul 58^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Conţinutul documentaţiei cadastrale se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."---------Pct. 3^6 al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.3^7. La articolul 58^1 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât procentul stabilit la lit. b), se va depune certificatul prevăzut la art. 11^1 alin. (2). În acest caz, procedura de emitere a certificatului se va stabili prin protocolul încheiat în condiţiile art. 11^1 alin. (7)."---------Pct. 3^7 al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.3^8. La articolul 58^1, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) În cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează la cererea conducătorului instituţiei publice centrale sau locale, după caz, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile legii, certificate pentru conformitate......................................................................... (6) În cazul proprietăţii private, în lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor, la cererea persoanelor interesate, se va putea nota posesia în baza documentelor prevăzute la art. 11^1 alin. (3) lit. c)-f) şi a unei documentaţii cadastrale."---------Pct. 3^8 al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.4. Abrogat.---------Pct. 4 al art. 7 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.  +  Articolul 8Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera i) se abrogă.2. La articolul 3 alineatul (1) litera a), punctul 22 va avea următorul cuprins:"22. asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei şi a programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate în administraţia publică, activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă civilă."3. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) În domeniul administraţiei publice, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia Generală de Paşapoarte, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi Arhivele Naţionale."  +  Articolul 9Abrogat.---------Art. 9 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.  +  Articolul 9^1După articolul 47 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 47^1, cu următorul cuprins:"Art. 47^1. - (1) Introducerea în intravilanul localităţilor a terenurilor agricole şi a celor amenajate cu îmbunătăţiri funciare se face pe bază de studii urbanistice de PUG sau PUZ pentru care în prealabil a fost obţinut avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) După aprobarea prin hotărârea consiliului local a PUG şi PUZ, primăriile sunt obligate să transmită hotărârea însoţită de documentaţia de aprobare a PUG şi PUZ către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară."-----------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.  +  Articolul 9^2Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Pentru fiecare poziţie dintr-o anexă pot fi emise mai multe titluri de proprietate, cu condiţia ca suprafeţele înscrise în aceste titluri să nu depăşească suprafaţa totală validată în anexă."2. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 59^1, cu următorul cuprins:"Art. 59^1. - (1) Îndreptarea erorilor materiale înscrise în titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectuează de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară. (2) Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în temeiul hotărârii comisiei judeţene. (3) Procedura de îndreptare a erorilor materiale şi de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobată prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară."-----------Art. 9^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.  +  Articolul 10Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 septembrie 2011.Nr. 81.--------