HOTĂRÂRE nr. 1.516 din 16 septembrie 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public(actualizată până la data de 18 februarie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 februarie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2005.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) În vederea acoperirii cheltuielilor iniţiale de implementare a bursei speciale "Guvernul României", se suplimentează bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2004, la capitolul 57.01 "Învăţământ", titlul "Transferuri", cu suma de 11.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  +  Articolul 3Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2004 se reîntregeşte Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 4Se mandatează Ministerul Educaţiei şi Cercetării să negocieze şi să încheie un acord de implementare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 157/2004, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanăMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 16 septembrie 2004.Nr. 1.516.  +  AnexăNORMA 16/09/2004