ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*)privind supravegherea suplimentara a instituţiilor de credit, a societatilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare şi a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar(actualizată până la data de 29 octombrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Având în vedere ca transpunerea şi implementarea Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2002/87/CE din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentara a instituţiilor de credit, a societatilor de asigurare şi societatilor de servicii de investitii financiare dintr-un conglomerat financiar şi modificarea directivelor Consiliului 73/239/CEE , 79/267/CEE, 92/49/CEE , 92/96/CEE, 93/6/CEE şi 93/22/CEE şi a directivelor Parlamentului European şi ale Consiliului 98/78/CE şi 2000/12/CE (Directiva 2002/87/CE ) în legislatia naţionala trebuie realizate până la finele anului 2006, termen stabilit în cadrul negocierilor în vederea aderarii, astfel încât să poată fi realizata şi procedura de prenotificare la Comisia Europeana a intregului cadru legislativ adoptat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Domeniul de aplicare şi definitii  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileste regulile de supraveghere suplimentara a entitatilor reglementate, persoane juridice române, autorizate conform regulilor sectoriale aplicabile şi care fac parte dintr-un conglomerat financiar, în scopul asigurarii stabilitatii financiare şi al protectiei deponentilor, asiguratilor şi investitorilor.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:1. institutie de credit - o institutie de credit în sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;2. societate de asigurare - o societate de asigurare în sensul Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurarilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o societate de asigurare dintr-un stat tert, care ar necesita o autorizatie în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, dacă ar avea sediul social pe teritoriul României;3. societate de servicii de investitii financiare - o societate de servicii de investitii financiare în sensul Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;4. firma de investitii - o firma de investitii în sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, autorizata într-un stat membru sa presteze servicii de investitii financiare de natura celor prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o firma de investitii dintr-un stat tert care ar necesita o autorizatie în calitate de societate de servicii de investitii financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă ar avea sediul social pe teritoriul României, care este autorizata într-un stat tert şi care este supusă unor reguli prudentiale considerate de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare cel puţin la fel de stricte ca cele prevăzute de legislatia aplicabila societatilor de servicii de investitii financiare;5. entitate reglementata - o institutie de credit, o societate de asigurare, o societate de reasigurare, o societate de servicii de investitii financiare, o firma de investitii sau o societate de administrare a investitiilor, autorizata în România sau într-un alt stat membru;6. societate de administrare a investitiilor - o societate de administrare a investitiilor în sensul Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o societate de administrare a investitiilor dintr-un stat tert, care ar necesita o autorizatie în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă ar avea sediul principal pe teritoriul României;7. societate de reasigurare - o societate de reasigurare în sensul Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;8. reguli sectoriale - legislatia naţionala referitoare la supravegherea prudentiala a entitatilor reglementate;9. sector financiar - un sector format din una sau mai multe dintre urmatoarele entităţi: a) o institutie de credit, o institutie financiară sau o societate prestatoare de servicii auxiliare, în sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006. Aceste entităţi reprezinta sectorul bancar; b) o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate holding de asigurare, în sensul Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste entităţi reprezinta sectorul asigurarilor; c) o societate de servicii de investitii financiare, o firma de investitii, o societate de administrare a investitiilor sau o institutie financiară. Aceste entităţi reprezinta sectorul serviciilor de investitii; d) o societate financiară holding mixta;10. societate-mama - o entitate care se afla în una dintre urmatoarele situaţii: a) are majoritatea drepturilor de vot intr-o alta entitate, denumita filiala; b) are dreptul de a numi sau de a inlocui majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale altei entităţi, denumita filiala, şi este în acelasi timp acţionar/asociat sau membru al acelei entităţi; c) are dreptul de a exercita o influenţa dominantă asupra unei entităţi, denumita filiala, al carei acţionar/asociat sau membru este, în virtutea unui contract incheiat cu acea entitate ori a unor prevederi din actul constitutiv al entitatii, în cazul în care legislatia aplicabila filialei îi permite acesteia să fie supusă unor astfel de contracte sau prevederi; d) este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale acelei filiale, aflati în functie în exercitiul financiar în curs, în exercitiul financiar anterior şi până la data la care sunt intocmite situaţiile financiare consolidate, au fost numiti numai ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot; aceasta prevedere nu se aplică în cazul în care o alta entitate are faţă de acea filiala drepturile prevăzute la lit. a), b) sau c); e) este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi controlează singura, în baza unui acord incheiat cu alti actionari/asociaţi sau membri ai acelei entităţi, denumita filiala, majoritatea drepturilor de vot în acea filiala; f) are dreptul de a exercita sau, în opinia autorităţilor competente, exercita în fapt o influenţa dominantă ori un control asupra altei entităţi, denumita filiala; g) societatea-mama împreună cu o alta entitate, denumita filiala, sunt conduse pe o baza unica de către societatea-mama;11. filiala - o entitate aflata în relaţie cu o societate-mama, în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 10; toate filialele unei filiale trebuie, de asemenea, să fie considerate filiale ale societatii-mama;12. participatie - drepturi în capitalul altor entităţi, reprezentate sau nu de titluri care, prin crearea unei legaturi durabile cu acele entităţi, sunt destinate să contribuie la activitatea entitatii ori detinerea directa sau indirecta de cel puţin 20% din drepturile de vot ori din capitalul unei entităţi;13. grup - un grup de entităţi, format dintr-o societate-mama, filialele sale şi entitatile în care societatea-mama sau filialele sale deţin o participatie, precum şi un grup de entităţi legate între ele printr-o relaţie, alta decat cea dintre o societate-mama şi o filiala, respectiv o relaţie în urmatorul sens: a) o entitate şi una sau mai multe entităţi sunt conduse pe o baza unica, în virtutea unui contract incheiat cu acea entitate ori a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entităţi; b) organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale uneia sau mai multor entităţi sunt formate din aceleasi persoane reprezentand majoritatea, aflate în functie în cursul exercitiului financiar şi până la intocmirea situaţiilor financiare consolidate;14. legaturi stranse - o situaţie în care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate între ele prin: a) participatie, care înseamnă detinerea, directa sau prin intermediul controlului, a 20% ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entităţi; sau b) control, care înseamnă relaţia dintre o societate-mama şi o filiala, în toate cazurile prevăzute la pct. 10, sau o relaţie similara între orice persoană fizica sau juridica şi o entitate; orice filiala a unei filiale este considerata, de asemenea, o filiala a societatii-mama care este liderul acelor entităţi. O situaţie în care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una şi aceeasi persoana printr-o relaţie de control este, de asemenea, privita ca reprezentand o legătură stransa între astfel de persoane;15. conglomerat financiar - un grup care, sub rezerva conformarii cu prevederile art. 3, indeplineste urmatoarele condiţii: a) o entitate reglementata este liderul grupului sau cel puţin una dintre filialele din grup este o entitate reglementata; b) în cazul în care exista o entitate reglementata ca lider de grup, aceasta este o societate-mama a unei entităţi din sectorul financiar, o entitate care detine o participatie intr-o entitate din sectorul financiar sau o entitate legata cu o entitate din sectorul financiar printr-o relaţie în sensul pct. 13; c) în cazul în care nicio entitate reglementata nu este lider de grup, activităţile grupului se desfăşoară în principal în sectorul financiar în sensul prevederilor art. 3 alin. (1); d) cel puţin una dintre entitatile din grup este din sectorul asigurarilor şi cel puţin una este din sectorul bancar sau al serviciilor de investitii; e) atât activităţile consolidate şi/sau agregate ale entitatilor din grup, desfăşurate în sectorul asigurarilor, cat şi activităţile consolidate şi/sau agregate ale entitatilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul bancar şi al serviciilor de investitii sunt semnificative în sensul prevederilor art. 3 alin. (2) sau ale art. 4;16. societate financiară holding mixta - o societate-mama, alta decat o entitate reglementata, care împreună cu filialele sale, din care cel puţin una este o entitate reglementata, şi împreună cu alte entităţi constituie un conglomerat financiar;17. autorităţi competente - autorităţile din România sau dintr-un alt stat membru, care sunt imputernicite prin lege ori alte reglementari sa supravegheze instituţiile de credit şi/sau societăţile de asigurare şi societăţile de reasigurare şi/sau societăţile de servicii de investitii financiare, respectiv firmele de investitii şi/sau societăţile de administrare a investitiilor, fie la nivel individual, fie la nivelul grupului;18. autorităţi competente relevante: a) autorităţile competente din România sau dintr-un alt stat membru, responsabile cu supravegherea sectoriala la nivel consolidat a oricareia dintre entitatile reglementate dintr-un conglomerat financiar; b) coordonatorul desemnat în conformitate cu prevederile art. 26, dacă este diferit de autorităţile prevăzute la lit. a); c) alte autorităţi competente implicate, dacă autorităţile prevăzute la lit. a) şi b) apreciaza ca fiind necesar; aceasta apreciere ia în considerare în special cota de piaţa deţinută de entitatile reglementate ale conglomeratului în alte state membre, în special dacă aceasta depăşeşte 5%, precum şi importanţa în cadrul conglomeratului a oricarei entităţi reglementate stabilite într-un alt stat membru;19. tranzactii intragrup - toate tranzactiile în care entitatile reglementate din cadrul unui conglomerat financiar se bazeaza fie direct, fie indirect pe alte entităţi din acelasi grup sau pe orice persoană fizica sau juridica legata de entitatile din acel grup prin "legaturi stranse", pentru indeplinirea unei obligaţii, contractuale ori nu, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit;20. concentrarea riscurilor - toate expunerile care implica o pierdere potentiala, înregistrate de către entitatile din cadrul unui conglomerat financiar şi care sunt suficient de mari pentru a inrautati solvabilitatea sau pozitia financiară în general a entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar; astfel de expuneri pot fi cauzate de riscul de contrapartida/riscul de credit, riscul de investitii, riscul de asigurare, riscul de piaţa, alte riscuri sau o combinaţie ori o interactiune a acestor riscuri;21. stat membru - un stat membru al Uniunii Europene, precum şi un stat aparţinând Spatiului Economic European;22. Comitetul Conglomeratelor Financiare - organul instituit la nivelul Uniunii Europene, potrivit prevederilor Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentara a instituţiilor de credit, a societatilor de asigurare şi a societatilor de servicii de investitii financiare dintr-un conglomerat financiar şi privind modificarea directivelor 73/239/CEE , 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE şi 93/22/CEE ale Consiliului şi 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, având drept competente asistarea Comisiei Europene în adoptarea modificarilor cu caracter tehnic ale prevederilor directivei, precum şi formularea principiilor generale de evaluare a echivalentei supravegherii suplimentare exercitate de autorităţile competente dintr-un stat tert, potrivit prevederilor art. 51;23. stat tert - un stat, altul decat un stat membru în sensul pct. 21. (2) Orice subgrup al unui grup în sensul alin. (1) pct. 13, care indeplineste criteriile de la respectivul punct, va fi considerat un conglomerat financiar.  +  Capitolul II Identificarea conglomeratului financiar  +  Articolul 3 (1) Activităţile unui grup se desfăşoară în principal în sectorul financiar, în sensul prevederilor art. 2 pct. 15 lit. c), dacă raportul dintre totalul activului bilantier al entitatilor reglementate şi al celor nereglementate din sectorul financiar, din cadrul grupului, şi totalul activului bilantier al grupului în ansamblul sau depăşeşte 40%. (2) Activităţile din diferite sectoare financiare sunt semnificative în sensul prevederilor art. 2 pct. 15 lit. e), dacă, pentru fiecare sector financiar, media aritmetica între raportul dintre totalul activului bilantier al acelui sector financiar şi totalul activului bilantier al entitatilor din sectorul financiar din cadrul grupului şi raportul dintre cerinţele de solvabilitate ale aceluiasi sector financiar şi totalul cerințelor de solvabilitate ale entitatilor din sectorul financiar din cadrul grupului depăşeşte 10%. (3) În înţelesul prezentei ordonante de urgenta, sectorul financiar cel mai puţin important dintr-un conglomerat financiar este sectorul cu cea mai mica medie aritmetica, iar sectorul financiar cel mai important dintr-un conglomerat financiar este sectorul cu cea mai mare medie aritmetica. Pentru calculul mediei aritmetice şi pentru determinarea sectorului financiar cel mai puţin important şi a celui mai important, sectorul bancar şi sectorul serviciilor de investitii financiare sunt considerate împreună.  +  Articolul 4 (1) Activităţile intersectoriale se prezuma, de asemenea, a fi semnificative în sensul prevederilor art. 2 pct. 15 lit. e), dacă totalul activului bilantier al sectorului financiar cel mai puţin important din grup depăşeşte echivalentul în lei a 6 miliarde euro. (2) În cazul în care grupul nu atinge pragul prevăzut la art. 3 alin. (2), dar îl atinge pe cel prevăzut la alin. (1), autorităţile competente relevante pot decide de comun acord sa nu considere grupul un conglomerat financiar sau sa nu aplice prevederile referitoare la concentrarea riscurilor, tranzactiile intragrup sau la mecanismele de control intern şi la procesele de administrare a riscurilor, dacă ele apreciaza ca includerea grupului în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare ori ca aplicarea unor astfel de prevederi nu este necesară sau nu ar fi corespunzătoare ori ar genera confuzie în raport cu obiectivele supravegherii suplimentare, luand în considerare elemente cum ar fi: a) marimea relativa a sectorului financiar cel mai puţin important al grupului, calculată fie pe baza mediei aritmetice menţionate la art. 3 alin. (2), fie pe baza totalului activului bilantier ori pe baza cerințelor de solvabilitate ale unui astfel de sector financiar, nu depăşeşte 5%; sau b) cota de piaţa, calculată pe baza totalului activului bilantier din sectorul bancar sau din cel al serviciilor de investitii şi pe baza primelor brute subscrise în sectorul asigurarilor, nu depăşeşte 5% în niciun stat membru. (3) Deciziile luate în conformitate cu prezentul articol sunt notificate celorlalte autorităţi competente implicate.  +  Articolul 5 (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 3 şi 4, autorităţile competente relevante pot, de comun acord: a) sa excluda o entitate din calculul rapoartelor, în cazurile prevăzute la art. 17; b) sa ia în considerare respectarea pragurilor prevăzute la art. 3 pentru 3 ani consecutivi, astfel încât să se evite schimbările bruste de regim, şi sa nu ia în considerare aceasta respectare a pragurilor dacă exista schimbari semnificative în structura grupului. (2) În cazul în care un conglomerat financiar a fost identificat în conformitate cu prevederile art. 3 şi 4, deciziile prevăzute la alin. (1) sunt luate pe baza unei propuneri facute de coordonatorul acelui conglomerat financiar.  +  Articolul 6Pentru aplicarea prevederilor art. 3, autorităţile competente relevante pot, în cazuri excepţionale şi de comun acord, sa inlocuiasca criteriul bazat pe totalul activului bilantier cu unul sau cu ambii dintre urmatorii parametri ori sa adauge unul dintre acestia sau amandoi, respectiv totalul veniturilor şi activităţile din afara bilantului, dacă apreciaza ca acestia prezinta o relevanta deosebită pentru scopurile supravegherii suplimentare în baza prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 7 (1) În cazul conglomeratelor supuse deja supravegherii suplimentare, pentru aplicarea prevederilor art. 3, dacă rapoartele prevăzute în cadrul acelui articol scad sub 40% şi, respectiv, sub 10%, un raport inferior fixat la 35% şi, respectiv, la 8% se aplică pentru urmatorii 3 ani, pentru evitarea schimbarilor bruste de regim. (2) În mod similar, în cazul conglomeratelor supuse deja supravegherii suplimentare, pentru aplicarea prevederilor art. 4, dacă totalul activului bilantier al sectorului financiar cel mai puţin important din grup scade sub echivalentul în lei a 6 miliarde euro, un prag inferior, fixat la echivalentul în lei a 5 miliarde euro, se aplică pentru urmatorii 3 ani, pentru evitarea schimbarilor bruste de regim. (3) Pe perioada prevăzută în prezentul articol coordonatorul poate, cu acordul celorlalte autorităţi relevante, sa decida ca rapoartele inferioare sau suma mai mica prevăzute în prezentul articol vor inceta să se aplice.  +  Articolul 8 (1) Calculele prevăzute în cadrul prezentei secţiuni privind bilantul trebuie să se efectueze pe baza totalului activului bilantier agregat al entitatilor din grup, potrivit situaţiilor financiare anuale ale acestora. În vederea efectuării acestui calcul, entitatile în care se detine o participatie trebuie să fie luate în considerare până la concurenta sumei din totalul activului bilantier al acestora, corespunzătoare cotei de participare proportionale agregate, deţinută de grup. Cu toate acestea, în cazul în care exista situaţii financiare consolidate, acestea sunt utilizate în locul situaţiilor financiare agregate. (2) Cerinţele de solvabilitate prevăzute la art. 3 alin. (2) şi la art. 4 trebuie să fie calculate în conformitate cu prevederile regulilor sectoriale aplicabile.  +  Articolul 9 (1) Autorităţile competente din România care au autorizat entitatile reglementate identifica, pe baza prevederilor art. 2-8 şi ale art. 10-14, orice grup care intră în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare. În acest scop: a) autorităţile competente din România care au autorizat entităţi reglementate din cadrul grupului trebuie să coopereze strans ori de cate ori este necesar, inclusiv cu autorităţi competente din alte state membre; b) dacă o autoritate competentă din România apreciaza ca o entitate reglementata autorizata de acea autoritate competentă este membru al unui grup care poate fi un conglomerat financiar, ce nu a fost inca identificat, respectiva autoritate competentă trebuie să comunice opinia sa celorlalte autorităţi competente implicate. (2) Coordonatorul desemnat în conformitate cu prevederile art. 26 informează societatea-mamă lider de grup sau, în absenţa societăţii-mamă, entitatea reglementată cu cel mai mare total al activului bilanţier din cel mai important sector financiar din grup că grupul a fost identificat ca un conglomerat financiar, precum şi asupra desemnării coordonatorului. De asemenea, coordonatorul informează autorităţile competente care au autorizat entităţile reglementate din grup şi autorităţile competente ale statului membru în care societatea financiară holding mixtă îşi are sediul central, precum şi Comitetul comun al autorităţilor europene de supraveghere, instituit prin art. 54 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2.009/78/CE a Comisiei, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2.009/79/CE a Comisiei şi din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2.009/77/CE a Comisiei, denumit în continuare Comitet comun.----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 183 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 26 octombrie 2012.  +  Capitolul III Supravegherea suplimentara  +  Secţiunea 1 Sfera de aplicare a supravegherii suplimentare  +  Articolul 10 (1) Fără a se aduce atingere prevederilor privind supravegherea continute în regulile sectoriale, supravegherea suplimentara a entitatilor reglementate prevăzute la art. 1 se exercită în măsura şi după modalitatile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Urmatoarele entităţi reglementate sunt supuse supravegherii suplimentare la nivelul conglomeratului financiar, în conformitate cu prevederile art. 15-45: a) orice entitate reglementata, care este liderul unui conglomerat financiar; b) orice entitate reglementata, a carei societate-mama este o societate financiară holding mixta cu sediul central într-un stat membru; c) orice entitate reglementata, legata de o alta entitate din sectorul financiar printr-o relaţie în sensul prevederilor art. 2 pct. 13.  +  Articolul 11 (1) Orice subgrup al unui grup, care indeplineste criteriile pentru a fi conglomerat financiar, este supus supravegherii suplimentare. (2) Coordonatorul desemnat pentru un anumit subgrup care este conglomerat financiar poate decide exceptarea acestuia de la regimul supravegherii suplimentare, fără a se aduce atingere obiectivelor de stabilitate financiară.  +  Articolul 12Orice entitate reglementata care nu este supusă supravegherii suplimentare, în conformitate cu art. 10 alin. (2), a carei societate-mama este o entitate reglementata sau o societate financiară holding mixta, cu sediul central într-un stat tert, este supusă supravegherii suplimentare la nivelul conglomeratului financiar, în măsura şi după modalitatile prevăzute la art. 51 şi 52.  +  Articolul 13 (1) Dacă persoane deţin participatii sau legaturi de capital în una ori mai multe entităţi reglementate sau exercita o influenţa semnificativa asupra unor astfel de entităţi, fără a detine o participatie ori fără a avea legaturi de capital, în alte cazuri decat cele prevăzute la art. 10 alin. (2) şi la art. 12, autorităţile competente relevante determina de comun acord, având în vedere obiectivele supravegherii suplimentare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă şi în ce măsura trebuie exercitata supravegherea suplimentara a entitatilor reglementate, ca şi cum ar constitui un conglomerat financiar. (2) În vederea aplicarii unei astfel de supravegheri suplimentare, cel puţin una dintre entităţi trebuie să fie o entitate reglementata în sensul prevederilor art. 1 şi trebuie să fie indeplinite condiţiile prevăzute la art. 2 pct. 15 lit. d) şi e). (3) În vederea aplicarii primului alineat retelelor cooperatiste de credit, autorităţile competente trebuie să ia în considerare angajamentul financiar public al acestor grupuri faţă de alte entităţi financiare.  +  Articolul 14Fără a se aduce atingere prevederilor art. 36 şi 37, exercitarea supravegherii suplimentare la nivelul conglomeratului financiar nu implica în niciun fel obligaţia pentru autorităţile competente de a exercita un rol de supraveghere pe baza individuala a societatilor financiare holding mixte, a entitatilor reglementate dintr-un stat tert aparţinând unui conglomerat financiar sau a entitatilor nereglementate dintr-un conglomerat financiar.  +  Secţiunea a 2-a Pozitia financiară2.1. Adecvarea capitalului  +  Articolul 15 (1) Fără a se aduce atingere regulilor sectoriale, supravegherea suplimentara a adecvarii capitalului entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar se exercită în conformitate cu regulile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementarile date în aplicarea acesteia. (2) Entitatile reglementate dintr-un conglomerat financiar trebuie să se asigure ca, la nivelul conglomeratului financiar, sunt disponibile în permanenta fonduri proprii, cel puţin la nivelul cerințelor de adecvare a capitalului, calculate în conformitate cu una dintre metodele enumerate la art. 16 alin. (2) şi cu principiile tehnice, prevăzute în reglementarile date în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (3) Entitatile reglementate trebuie să dispună de politici corespunzătoare de adecvare a capitalului la nivelul conglomeratului financiar. (4) Cerinţele prevăzute la alin. (2) şi (3) fac obiectul supravegherii exercitate de către coordonator în conformitate cu prevederile cap. IV. (5) Coordonatorul trebuie să se asigure ca efectuarea calculului prevăzut la alin. (2) se face cel puţin o dată pe an, dacă prin reglementari nu se prevede o frecventa mai mare, fie de către entitatea reglementata care este liderul conglomeratului financiar, fie, în cazul în care conglomeratul financiar nu are drept lider o entitate reglementata, de către societatea financiară holding mixta sau de către entitatea reglementata din conglomeratul financiar identificata de coordonator după consultarea cu celelalte autorităţi competente relevante şi cu entitatile reglementate din conglomeratul financiar, supuse supravegherii suplimentare. (6) Rezultatele calculului şi datele relevante pentru calcul sunt transmise coordonatorului de către entitatea reglementata în sensul prevederilor art. 1, care este liderul conglomeratului financiar sau, în cazul în care conglomeratul financiar nu are drept lider o entitate reglementata, de către societatea financiară holding mixta ori de către entitatea reglementata din conglomeratul financiar, identificata de coordonator după consultarea cu celelalte autorităţi competente relevante şi cu entitatile reglementate din conglomeratul financiar, supuse supravegherii suplimentare.  +  Articolul 16 (1) În vederea calcularii cerințelor de adecvare a capitalului prevăzute la art. 15 alin. (2), urmatoarele entităţi sunt incluse în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare, în măsura şi după modalitatile definite în reglementarile date în aplicarea prezentei ordonante de urgenta: a) o institutie de credit, o institutie financiară sau o societate prestatoare de servicii auxiliare în sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006; b) o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate holding de asigurare în sensul Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare; c) o societate de servicii de investitii financiare, o firma de investitii, o societate de administrare a investitiilor sau o institutie financiară; d) societăţi financiare holding mixte. (2) Cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului se calculeaza prin aplicarea, în conformitate cu decizia coordonatorului luata după consultarea cu celelalte autorităţi competente relevante şi cu entitatile reglementate din conglomeratul financiar, a uneia dintre urmatoarele metode: metoda consolidării contabile, metoda deducerii şi agregarii sau metoda deducerii valorii contabile/a cerinței de solvabilitate.  +  Articolul 17 (1) Coordonatorul poate decide sa nu includa o anumita entitate în calculul cerințelor suplimentare de adecvare a capitalului, în urmatoarele cazuri: a) dacă entitatea este situata într-un stat tert unde exista impedimente de natura juridica pentru transferul informaţiilor necesare, fără a se aduce atingere regulilor sectoriale privind obligaţia autorităţilor competente de a refuza autorizatia atunci când exercitarea efectiva a functiilor de supraveghere ale acestora este împiedicată; b) dacă entitatea prezinta un interes neglijabil în raport cu obiectivele de supraveghere suplimentara a entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar; c) dacă includerea unei entităţi ar fi necorespunzatoare sau ar produce confuzie în raport cu obiectivele supravegherii suplimentare. (2) Dacă mai multe entităţi urmeaza să fie excluse potrivit alin. (1) lit. b), cu toate acestea ele trebuie să fie incluse atunci când împreună prezinta un interes ce nu poate fi neglijat în raport cu obiectivele supravegherii suplimentare. (3) În cazul mentionat la alin. (1) lit. c), cu excepţia cazurilor de urgenta, coordonatorul consulta celelalte autorităţi competente relevante inaintea luării unei decizii. (4) Dacă în unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) coordonatorul nu include o entitate reglementata în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare, autorităţile competente insarcinate cu supravegherea acelei entităţi pot cere entitatii care este liderul conglomeratului financiar informaţii care pot facilita supravegherea de către acestea a entitatii reglementate, chiar dacă respectiva entitate nu este situata în aceeasi jurisdictie cu entitatea care este liderul conglomeratului financiar.2.2. Concentrarea riscurilor şi tranzactiile intragrup  +  Articolul 18 (1) Fără a se aduce atingere regulilor sectoriale, supravegherea suplimentara a concentrarii riscurilor şi a tranzactiilor intragrup în cazul entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar se exercită în conformitate cu regulile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementarile date în aplicarea acesteia. (2) Entitatile reglementate sau societăţile financiare holding mixte, după caz, trebuie să raporteze periodic coordonatorului, potrivit reglementarilor, orice concentrare semnificativa a riscurilor la nivelul conglomeratului financiar, precum şi toate tranzactiile intragrup semnificative ale entitatilor reglementate din cadrul unui conglomerat financiar, în conformitate cu regulile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementarile date în aplicarea acesteia. (3) Dacă nu se stabileste altfel de către coordonator, o tranzactie intragrup se prezuma a fi semnificativa dacă valoarea acesteia depăşeşte cel puţin 5% din valoarea totala a cerințelor de adecvare a capitalului la nivelul unui conglomerat financiar. (4) Informaţiile necesare sunt transmise coordonatorului de către entitatea reglementata care este liderul conglomeratului financiar sau, atunci când conglomeratul financiar nu are drept lider o entitate reglementata, de către societatea financiară holding mixta ori de către entitatea reglementata din conglomeratul financiar identificata de coordonator după consultarea cu celelalte autorităţi competente relevante şi cu entitatile reglementate din conglomeratul financiar, supuse supravegherii suplimentare.  +  Articolul 19Concentrarile de riscuri şi tranzactiile intragrup sunt supuse supravegherii exercitate de coordonator, care va urmări în mod deosebit riscul eventual de contaminare în cadrul conglomeratului financiar, riscul de conflict de interese, riscul de eludare a regulilor sectoriale, precum şi nivelul sau volumul riscurilor.  +  Articolul 20 (1) Autorităţile competente pot stabili, prin reglementari date în aplicarea prezentei ordonante de urgenta, limite cantitative, precum şi orice alte măsuri de supraveghere care să permită atingerea obiectivelor de supraveghere suplimentara, cu privire la orice concentrare a riscurilor la nivelul conglomeratului financiar. (2) Autorităţile competente pot stabili, prin reglementari date în aplicarea prezentei ordonante de urgenta, limite cantitative şi cerinţe calitative, precum şi orice alte măsuri de supraveghere care să permită atingerea obiectivelor de supraveghere suplimentara, cu privire la tranzactiile intragrup ale entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar.  +  Articolul 21În cazul în care un conglomerat financiar are drept lider o societate financiară holding mixta, regulile sectoriale privind concentrarea riscurilor, dacă acestea exista, respectiv cele privind tranzactiile intragrup ale sectorului financiar cel mai important din conglomeratul financiar, se aplică sectorului financiar în ansamblul sau, inclusiv societatii financiare holding mixte.  +  Articolul 22Coordonatorul poate aplica la nivelul conglomeratului financiar prevederile sectoriale referitoare la tranzactiile intragrup şi la concentrarea riscurilor, în special pentru a evita eludarea regulilor sectoriale.  +  Articolul 23Coordonatorul va informa Comitetul Conglomeratelor Financiare asupra principiilor de supraveghere aplicate referitoare la concentrarea riscurilor şi tranzactiile intragrup.2.3. Mecanisme de control intern şi procese de administrare a riscurilor  +  Articolul 24 (1) Entitatile reglementate trebuie să se asigure ca la nivelul conglomeratului financiar exista procese adecvate de administrare a riscurilor şi mecanisme de control intern corespunzătoare, inclusiv proceduri administrative şi contabile riguroase. (2) Procesele de administrare a riscurilor includ: a) principii de administrare şi de conducere sanatoase, cu aprobarea şi revizuirea periodica a strategiilor şi politicilor de către organele de administrare şi de conducere competente la nivelul conglomeratului financiar, în ceea ce priveste toate riscurile asumate de acestea; b) politici corespunzătoare de adecvare a capitalului în vederea anticiparii impactului strategiei lor asupra profilului de risc şi asupra cerințelor de capital, asa cum au fost stabilite în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta şi ale reglementarilor date în aplicarea acesteia; c) proceduri adecvate care să asigure ca sistemele lor de monitorizare a riscurilor sunt integrate corespunzător în modul lor de organizare şi ca sunt luate toate masurile pentru a se asigura ca sistemele implementate în toate entitatile incluse în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare sunt coerente, astfel încât riscurile să poată fi masurate, monitorizate şi controlate la nivelul conglomeratului financiar. d) mecanisme care să permită elaborarea şi dezvoltarea, după caz, de mecanisme şi planuri de redresare şi soluţionare a unor situaţii de criză. Aceste mecanisme trebuie actualizate periodic.----------Lit. d) a alin. (2) al art. 24 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 183 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 26 octombrie 2012. (3) Mecanismele de control intern cuprind: a) mecanisme corespunzătoare în ceea ce priveste adecvarea capitalului, pentru a identifica şi măsura toate riscurile semnificative şi pentru a determina un nivel al fondurilor proprii corespunzător riscurilor asumate; b) proceduri de raportare şi proceduri contabile riguroase pentru a identifica, măsura, monitoriza şi controla tranzactiile intragrup şi concentrarea riscurilor. (4) În toate entitatile incluse în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare, potrivit prevederilor secţiunii 1 a cap. III, trebuie să existe mecanisme adecvate de control intern pentru furnizarea oricăror date şi informaţii care ar fi relevante pentru scopurile supravegherii suplimentare. (5) Procesele şi mecanismele prevăzute la alin. (1)-(4) fac obiectul supravegherii exercitate de coordonator.  +  Capitolul IV Măsuri pentru facilitarea supravegherii suplimentare  +  Secţiunea 1 Autoritatea competenţa responsabila cu exercitarea supravegherii suplimentare - coordonatorul1.1. Criterii pentru desemnarea coordonatorului  +  Articolul 25 (1) În vederea asigurarii unei supravegheri suplimentare corespunzătoare a entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar, un coordonator unic, responsabil de coordonarea şi exercitarea supravegherii suplimentare, este desemnat dintre autorităţile competente ale statelor membre implicate, inclusiv cele ale statului membru în care se afla sediul central al societatii financiare holding mixte. (2) Identitatea coordonatorului este făcută publică pe website-ul Comitetului comun.----------Alin. (2) al art. 25 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 183 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 26 octombrie 2012.  +  Articolul 26 (1) Desemnarea coordonatorului se bazeaza pe criteriile prevăzute la urmatoarele alineate. (2) În cazul în care un conglomerat financiar are drept lider o entitate reglementata, coordonator este autoritatea competentă care a autorizat acea entitate reglementata, potrivit regulilor sectoriale aplicabile. (3) În cazul în care un conglomerat financiar nu are drept lider o entitate reglementata, coordonator este autoritatea competentă identificata în conformitate cu urmatoarele principii: a) în cazul în care societatea-mama a unei entităţi reglementate este o societate financiară holding mixta, coordonator este autoritatea competentă care a autorizat acea entitate reglementata potrivit regulilor sectoriale aplicabile; b) în cazul în care mai multe entităţi reglementate cu sediul central în state membre au ca societate-mama aceeasi societate financiară holding mixta şi una dintre aceste entităţi a fost autorizata în statul membru în care se afla sediul central al societatii financiare holding mixte, coordonator este autoritatea competentă a entitatii reglementate autorizate în acel stat membru; c) în cazul în care mai multe entităţi reglementate, care desfăşoară activitate în sectoare financiare diferite, au fost autorizate în statul membru în care se afla sediul central al societatii financiare holding mixte, coordonator este autoritatea competentă a entitatii reglementate care îşi desfăşoară activitatea în sectorul financiar cel mai important; d) în cazul în care conglomeratul financiar are drept lider mai multe societăţi financiare holding mixte cu sediul central în diferite state membre şi exista o entitate reglementata în fiecare dintre aceste state, coordonator este autoritatea competentă a entitatii reglementate cu cel mai mare total al activului bilantier, dacă aceste entităţi îşi desfăşoară activitatea în acelasi sector financiar sau autoritatea competentă a entitatii reglementate din sectorul financiar cel mai importat; e) în cazul în care mai multe entităţi reglementate cu sediul central în state membre au ca societate-mama aceeasi societate financiară holding mixta şi niciuna dintre aceste entităţi nu a fost autorizata în statul membru în care se afla sediul central al societatii financiare holding mixte, coordonator este autoritatea competentă care a autorizat entitatea reglementata cu cel mai mare total al activului bilantier din sectorul financiar cel mai important; f) în cazul în care conglomeratul financiar este un grup fără o societate-mama în calitate de lider sau în orice alt caz, coordonator este autoritatea competentă care a autorizat entitatea reglementata cu cel mai mare total al activului bilantier din sectorul financiar cel mai important. (4) În anumite cazuri, autorităţile competente relevante pot, de comun acord, sa nu aplice criteriile prevăzute la alin. (2) şi (3), dacă aplicarea lor ar fi inadecvata, având în vedere structura conglomeratului şi importanţa relativa a activităţilor acestuia în diferite tari, şi sa desemneze o autoritate competentă diferita în calitate de coordonator. În aceste cazuri, inaintea luării deciziei, autorităţile competente acorda conglomeratului posibilitatea de a-şi exprima opinia asupra deciziei respective.1.2. Atribuţiile coordonatorului  +  Articolul 27 (1) Atribuţiile coordonatorului cu privire la supravegherea suplimentara sunt urmatoarele: a) coordonarea colectarii şi difuzarii informaţiilor relevante sau esentiale în condiţiile desfăşurării normale a activităţii, precum şi în situaţii de urgenta, inclusiv difuzarea de informaţii care prezinta importanţa pentru exercitarea atributiei de supraveghere a autorităţii competente în baza regulilor sectoriale; b) supravegherea şi evaluarea situaţiei financiare a unui conglomerat financiar; c) evaluarea aplicarii regulilor privind adecvarea capitalului, concentrarea riscurilor şi tranzactiile intragrup, prevăzute la art. 15-23, precum şi în reglementarile date în aplicarea prezentei ordonante de urgenta; d) evaluarea structurii, organizarii şi a mecanismelor de control intern ale conglomeratului financiar, prevăzute la art. 24; e) planificarea şi coordonarea activităţilor de supraveghere atât în condiţiile desfăşurării normale a activităţii, cat şi în situaţii de urgenta, în colaborare cu autorităţile competente relevante implicate; f) alte atribuţii, măsuri şi decizii stabilite coordonatorului prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau care decurg din aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (2) În situaţia în care coordonatorul unui conglomerat financiar este o autoritate competentă din România, acesta indeplineste atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi faţă de entitatile dintr-un alt stat membru. (3) În situaţia în care coordonatorul unui conglomerat financiar este o autoritate dintr-un alt stat membru, acesta poate îndeplini, faţă de entitatile din România, atribuţiile prevăzute la alin. (1). (4) În vederea facilitarii supravegherii suplimentare şi pentru a fi fundamentata pe o baza juridica extinsa, coordonatorul şi celelalte autorităţi competente relevante şi, dacă este cazul, alte autorităţi competente implicate incheie acorduri de coordonare. Prin aceste acorduri de coordonare se pot incredinta atribuţii suplimentare coordonatorului şi se pot specifică procedurile pentru luarea deciziilor în cadrul supravegherii suplimentare, de către autorităţile competente relevante, astfel cum se prevede în art. 3-9, 13, 15-17, 30, 48 şi 51, precum şi procedurile pentru cooperarea cu alte autorităţi competente. (5) Fără a se aduce atingere posibilităţii de delegare a competentelor şi a responsabilitatilor specifice de supraveghere, prevăzută de regulile sectoriale, prezenta unui coordonator insarcinat cu atribuţii specifice privind supravegherea suplimentara a entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar nu afectează atribuţiile şi responsabilitatile autorităţilor competente, prevăzute prin regulile sectoriale.  +  Secţiunea a 2-a Cooperarea şi schimbul de informaţii dintre autorităţile competente2.1. Schimbul de informaţii  +  Articolul 28 (1) Fără a se aduce atingere responsabi-lita tilor specifice stabilite potrivit regulilor sectoriale, autorităţile competente responsabile de supravegherea entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar şi autoritatea competentă desemnata drept coordonator al acelui conglomerat financiar coopereaza între ele în mod strans, furnizandu-şi reciproc orice informaţii esentiale sau relevante pentru exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere, potrivit regulilor sectoriale şi prezentei ordonante de urgenta. În acest sens, autorităţile competente şi coordonatorul comunică, la cerere, orice informatie relevanta şi, din oficiu, orice informatie esenţială. (2) Autorităţile competente din România realizează schimbul de informaţii cu autorităţi competente din alte state membre pentru exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere suplimentara. (3) Cooperarea trebuie să asigure cel puţin colectarea şi schimbul de informaţii cu privire la urmatoarele elemente esentiale: a) identificarea structurii grupului, a tuturor entitatilor principale care apartin unui conglomerat financiar, precum şi a autorităţilor competente pentru entitatile reglementate din acel grup; b) strategiile conglomeratului financiar; c) situaţia financiară a conglomeratului financiar, în special în ceea ce priveste adecvarea capitalului, tranzactiile intragrup, concentrarea riscurilor şi profitabilitatea; d) principalii actionari şi persoanele care exercită responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a conglomeratului financiar;-------------Litera d) a alin. (3) al art. 28 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 152 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007. e) organizarea, administrarea riscurilor şi sistemele de control intern la nivelul conglomeratului financiar; f) procedurile pentru colectarea informaţiilor de la entitatile dintr-un conglomerat financiar şi pentru verificarea acelor informaţii; g) dificultatile intampinate de entitatile reglementate sau de alte entităţi ale conglomeratului financiar, care pot afecta în mod serios entitatile reglementate; h) principalele sancţiuni şi masurile excepţionale luate de autorităţile competente în conformitate cu regulile sectoriale sau cu prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 29În măsura în care sunt necesare pentru exercitarea atribuţiilor lor specifice, autorităţile competente pot să schimbe informaţii de natura celor prevăzute la art. 28 alin. (3), cu privire la entităţile reglementate dintr-un conglomerat financiar, potrivit prevederilor din regulile sectoriale, cu următoarele autorităţi: bănci centrale ale statelor membre, Sistemul European al Băncilor Centrale, Banca Centrală Europeană şi Comitetul european pentru risc sistemic, potrivit prevederilor art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet european pentru risc sistemic.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 183 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 26 octombrie 2012.  +  Articolul 30 (1) Fără a se aduce atingere responsabilitatilor lor specifice, stabilite în baza regulilor sectoriale, inaintea luării unei decizii, atunci când deciziile sunt importante pentru atribuţiile de supraveghere ale celorlalte autorităţi competente, autorităţile competente implicate se consulta reciproc în ceea ce priveste urmatoarele elemente: a) modificari ale structurii actionariatului, ale structurii organizatorice sau ale structurii de administrare şi conducere ale entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar, care necesita aprobarea sau autorizarea autorităţilor competente;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 30 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 152 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007. b) principalele sancţiuni sau masurile excepţionale luate de autorităţile competente. (2) O autoritate competentă poate decide sa nu consulte celelalte autorităţi în cazuri de urgenta sau când o astfel de consultare ar putea compromite eficienta deciziilor. În acest caz, autoritatea competentă informeaza fără intarziere asupra deciziilor luate de celelalte autorităţi competente.  +  Articolul 31 (1) Coordonatorul poate cere autorităţilor competente ale statului membru în care o societate-mama are sediul central şi care nu exercita ele insele supravegherea suplimentara, în conformitate cu prevederile art. 25 şi 26, să solicite societatii-mama orice informaţii care ar fi relevante pentru exercitarea atribuţiilor de coordonare ale acestuia, prevăzute la art. 27, şi sa transmita acele informaţii coordonatorului. (2) Atunci când informaţiile prevăzute la art. 33 alin. (2) au fost deja comunicate unei autorităţi competente în conformitate cu regulile sectoriale, autorităţile competente responsabile de exercitarea supravegherii suplimentare se pot adresa acestei autorităţi pentru a obtine informaţiile respective. (3) În cazul în care coordonatorului îi sunt necesare informaţii care au fost deja date altei autorităţi competente în conformitate cu regulile sectoriale, coordonatorul trebuie să contacteze aceasta autoritate, în măsura în care este posibil, pentru a preveni raportarea dubla către diferite autorităţi implicate în supraveghere.  +  Articolul 32 (1) Colectarea sau detinerea de informaţii cu privire la o entitate din cadrul unui conglomerat financiar, care nu este o entitate reglementata, nu implica în niciun fel ca autorităţile competente trebuie să aibă atribuţii de supraveghere ale acestor entităţi la nivel individual. (2) Informaţiile primite în cadrul supravegherii suplimentare şi în special orice schimb de informaţii dintre autorităţile competente şi dintre acestea şi alte autorităţi, potrivit prezentei ordonante de urgenta, sunt supuse prevederilor privind secretul profesional şi comunicarea informaţiilor confidentiale din regulile sectoriale.2.2. Accesul la informaţii  +  Articolul 33 (1) Persoanele juridice, care sunt supuse supravegherii suplimentare, fie ca sunt sau nu entităţi reglementate, trebuie să-şi comunice reciproc orice informaţii relevante pentru scopurile supravegherii suplimentare. (2) Autorităţile competente responsabile cu exercitarea supravegherii suplimentare au acces la orice informatie care ar fi relevanta pentru scopurile supravegherii suplimentare, atunci când iau contact, direct sau indirect, cu entitatile dintr-un conglomerat financiar, fie ca sunt sau nu entităţi reglementate. (3) Orice entitate din România, reglementată sau nereglementată, inclusă în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare furnizează informaţii la cererea coordonatorului, inclusiv în situaţia în care acesta este o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, precum şi, dacă este necesar, autorităţilor europene de supraveghere, potrivit prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 şi din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010, prin intermediul Comitetului comun.----------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 183 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 26 octombrie 2012.2.3. Verificarea informaţiilor  +  Articolul 34În aplicarea prezentei ordonante de urgenta, pentru verificarea, în cazuri determinate, a informaţiilor referitoare la o entitate, reglementata sau nereglementata, care este parte a unui conglomerat financiar şi care este situata într-un alt stat membru, autorităţile competente din România coopereaza cu autorităţile competente ale acelui stat membru pentru efectuarea verificării.  +  Articolul 35 (1) Autorităţile competente dintr-un alt stat membru care doresc, în cazuri determinate, sa verifice informaţiile referitoare la o entitate din România, reglementata sau nereglementata, care este parte a unui conglomerat financiar, solicita autorităţilor competente din România efectuarea verificării. (2) Autorităţile care primesc o astfel de cerere trebuie ca, în limitele competentelor lor, să efectueze verificarea fie ele insele, fie permitand unui auditor sau expert sa o efectueze, fie permitand autorităţii care a formulat cererea sa o efectueze ea insasi. (3) Atunci când nu face ea insasi verificarea, autoritatea competentă care a formulat cererea poate, dacă doreste, sa participe la verificare.  +  Secţiunea a 2^1-a Cooperarea şi schimbul de informaţii cu Comitetul comun----------Secţiunea a 2^1-a a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 183 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 26 octombrie 2012.  +  Articolul 35^1 (1) Autorităţile competente cooperează cu Comitetul comun în îndeplinirea obiectivelor supravegherii suplimentare, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010, Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 şi Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010. (2) Autorităţile competente furnizează fără întârziere Comitetului comun toate informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor acestuia, în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 şi din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010.----------Art. 35^1 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 183 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 26 octombrie 2012.  +  Secţiunea a 3-a Societăţile financiare holding mixte  +  Articolul 36 (1) Administrarea şi/sau conducerea activităţii unei societăţi financiare holding mixte, persoana juridica română, trebuie să fie asigurată de doua persoane. (2) Persoanele cărora le sunt încredinţate responsabilităţii de administrare şi/sau conducere, în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să aibă reputatie adecvata şi experienta suficienta pentru exercitarea responsabilitatilor încredinţate. (3) Societăţile financiare holding mixte trebuie să notifice coordonatorului numirea în functie a persoanelor prevăzute la alin. (2), inclusiv în situaţia în care coordonatorul este o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, în condiţiile stabilite prin reglementari. (4) Coordonatorul urmareste în permanenta indeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (2), dispunand masurile sau sanctiunile care se impun în caz de nerespectare a acestora, prevăzute la art. 43, respectiv la art. 44.-------------Art. 36 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 152 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007.  +  Articolul 37 (1) Societăţile financiare holding mixte, persoane juridice române, trebuie să organizeze şi sa conduca contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicată, şi ale reglementarilor contabile specifice date în aplicarea acesteia şi sa intocmeasca situaţii financiare anuale care să ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată la nivel de grup.-------------Alin. (2) al art. 37 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 152 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007.  +  Articolul 38Societăţile financiare holding mixte sunt obligate să prezinte coordonatorului situaţiile financiare consolidate, precum şi alte date şi informaţii solicitate de coordonator pentru scopurile supravegherii suplimentare, la termenele şi în forma stabilite prin reglementari.  +  Articolul 39 (1) Situaţiile financiare anuale consolidate ale societatilor financiare holding mixte trebuie să fie auditate de auditori financiari aprobati de coordonator. Coordonatorul poate respinge numirea unui auditor dacă apreciaza ca acesta nu dispune de experienta şi independenta adecvate pentru indeplinirea sarcinilor specifice. (2) În scopul auditarii situaţiilor financiare, fiecare societate financiară holding mixta incheie contracte cu auditori financiari, persoane juridice, care, potrivit legislaţiei în domeniu, pot desfăşura activitate de audit financiar în România. (3) Societăţile financiare holding mixte au obligaţia sa inlocuiasca periodic auditorul financiar sau să solicite auditorului financiar inlocuirea periodica a coordonatorului echipei care realizează auditul financiar, conform cerințelor coordonatorului.  +  Articolul 40 (1) Coordonatorul are acces la orice documente intocmite de auditorii financiari în cadrul activităţii de audit. (2) Coordonatorul împreună cu celelalte autorităţi competente relevante şi auditorii financiari ai societatii financiare holding mixte se intalnesc periodic, pentru a discuta aspecte de interes comun în ceea ce priveste activitatea conglomeratului financiar. La aceste intalniri pot fi invitate şi persoanele care exercită responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a societatii financiare holding mixte şi, respectiv, a entitatilor reglementate din conglomeratul financiar.-------------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 152 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007.  +  Articolul 41 (1) Auditorul financiar al unei societăţi financiare holding mixte trebuie să informeze coordonatorul de îndată ce, în exercitarea atribuţiilor sale, a luat cunoştinţa despre orice fapt sau decizie în legătură cu societatea financiară holding mixta ori cu o entitate reglementata din cadrul conglomeratului financiar, care: a) reprezinta o încălcare semnificativa a prezentei ordonante de urgenta şi/sau a reglementarilor ori a altor acte emise în aplicarea acesteia; b) este de natura sa afecteze activitatea conglomeratului financiar; c) poate conduce la un refuz din partea auditorului financiar de a-şi exprima opinia asupra situaţiilor financiare sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve. (2) La solicitarea coordonatorului, auditorul financiar al societatii financiare holding mixte are obligaţia sa furnizeze orice detalii, clarificari şi explicatii referitoare la datele cuprinse în situaţiile financiare consolidate ale societatii financiare holding mixte. (3) Indeplinirea cu buna-credinta de către auditorul financiar a obligaţiei de a informa coordonatorul, conform alin. (1) şi (2), nu constituie o încălcare a obligaţiei de pastrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii sau clauzelor contractuale, şi nu poate atrage raspunderea acestuia.  +  Articolul 42Coordonatorul poate retrage aprobarea acordată unui auditor financiar, în situaţia în care acesta nu îşi indeplineste în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de lege sau nu respecta cerinţele de conduita etica şi profesionala specifice.  +  Secţiunea a 4-a Măsuri şi sancţiuni  +  Articolul 43În cazul în care entitatile reglementate dintr-un conglomerat financiar respecta cerinţele referitoare la adecvarea capitalului, concentrarea riscurilor, tranzactiile intragrup şi, respectiv, la mecanismele de control intern şi procesele de administrare a riscurilor, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementarile date în aplicarea acesteia, dar, cu toate acestea, solvabilitatea risca să fie periclitata sau tranzactiile intragrup ori concentrarile de riscuri conduc la o deteriorare a pozitiei financiare a entitatilor reglementate, coordonatorul poate lua, în ceea ce priveste societatea financiară holding mixta, urmatoarele măsuri: a) incheierea unui acord cu administratorii sau, după caz, cu membrii directoratului societatii financiare holding mixte, care să cuprindă un program de măsuri de remediere;-------------Litera a) a art. 43 a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 152 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007. b) solicitarea de informaţii auditorului financiar; c) dispunerea inlocuirii auditorului financiar.  +  Articolul 44 (1) În cazul în care entitatile reglementate sau o societate financiară holding mixta dintr-un conglomerat financiar nu se conformeaza cerințelor referitoare la adecvarea capitalului, concentrarea riscurilor, tranzactiile intragrup şi, respectiv, la mecanismele de control intern şi procesele de administrare a riscurilor, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementarile date în aplicarea acesteia, nu respecta condiţiile speciale impuse ori angajamentele asumate cu privire la supravegherea suplimentara sau nu respecta oricare dintre masurile impuse potrivit prevederilor art. 43, coordonatorul poate aplica, în ceea ce priveste societatea financiară holding mixta, urmatoarele sancţiuni: a) avertisment scris; b) suspendarea din functie pe o perioadă determinata a uneia sau a mai multor persoane care exercită responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a societatii;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 44 a fost modificata de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 152 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007. c) amenda aplicata societatii financiare holding mixte, ale carei limite, limita minima şi cea maxima, sunt reprezentate de valorile cele mai mari care rezultă din aplicarea procentelor de 0,05% şi 1% atât la cifra de afaceri, realizata în cursul exercitiului financiar anterior, de către entitatea reglementata din sectorul asigurarilor, filiala a societatii financiare holding mixte, care a realizat cifra de afaceri cea mai ridicata, cat şi la capitalul initial minim reglementat al entitatii reglementate din sectorul bancar şi al serviciilor de investitii, filiala a societatii financiare holding mixte; dacă acest sector cuprinde mai multe filiale care sunt entităţi reglementate, cuantumul amenzii se determina prin raportare la capitalul minim al entitatii reglementate care atinge nivelul de capital minim cel mai ridicat; d) amenda aplicata persoanelor care exercită responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a societatii, între 1-6 remuneratii nete, conform nivelului acestora în luna precedenta datei la care s-a constatat fapta;-------------Litera d) a alin. (1) al art. 44 a fost modificata de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 152 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007. e) dispunerea inlocuirii, de către societatea financiară holding mixta, a persoanei/persoanelor care exercită responsabilităţii de administrare şi/sau conducere a societatii.-------------Litera e) a alin. (1) al art. 44 a fost modificata de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 152 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007. (2) Pe perioada suspendarii din functie, dispusa de coordonator în baza alin. (1) lit. b), se va asigura de către societatea financiară holding mixta desemnarea persoanei/persoanelor care să exercite interimar responsabilităţii de administrare şi/sau conducere, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2).-------------Alin. (2) al art. 44 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 152 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007. (3) Cuantumul amenzii trebuie să fie raportat la gravitatea faptei savarsite. Amenzile încasate se fac venit la bugetul statului de jurisdictia careia aparţine coordonatorul. (4) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) şi e) se aplică persoanelor vinovate de executarea în mod necorespunzator a responsabilitatilor de administrare şi/sau conducere.-------------Alin. (4) al art. 44 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 152 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007.  +  Articolul 45Coordonatorul comunică autorităţilor competente constatarile efectuate potrivit prevederilor art. 43 şi 44.  +  Articolul 46Pentru scopurile supravegherii suplimentare, autorităţile competente pot aplica entitatilor reglementate aflate sub supravegherea lor oricare dintre masurile sau sanctiunile prevăzute de regulile sectoriale, care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 47 (1) În situaţia în care coordonatorul unui conglomerat financiar este o autoritate dintr-un alt stat membru, acesta poate aplica sancţiuni şi faţă de societăţile financiare holding mixte, persoane juridice române. (2) În situaţia în care coordonatorul unui conglomerat financiar este o autoritate competentă din România, acesta poate aplica sancţiuni şi faţă de o societate financiară holding mixta dintr-un alt stat membru.  +  Articolul 48Coordonatorul şi celelalte autorităţi competente vor incheia acorduri de coordonare, dacă este necesar, în sensul corelarii acţiunilor de supraveghere, pentru scopurile aplicarii prevederilor art. 43-47.  +  Articolul 49Dacă o entitate reglementata se foloseşte de apartenenta sa la un conglomerat financiar pentru a se sustrage, total sau parţial, de la aplicarea regulilor sectoriale, autorităţile competente pot aplica entitatilor reglementate aflate sub supravegherea lor oricare dintre masurile ori sanctiunile prevăzute de regulile sectoriale corespunzătoare.  +  Articolul 50 (1) Constatarea faptelor prevăzute la art. 44 se face de către personalul imputernicit în acest sens de coordonator, care exercită atribuţii de supraveghere a respectarii dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta. (2) Actele cu privire la o societate financiară holding mixta, prin care sunt aplicate măsuri sau sancţiuni potrivit dispoziţiilor art. 43 şi 44, se emit de către coordonator. Prevederile legale sectoriale referitoare la emiterea actelor de aplicare a masurilor sau sanctiunilor cu privire la entitatile reglementate se aplică în mod corespunzător.-------------Art. 50 a fost modificata de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 152 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007.  +  Articolul 50^1 (1) Aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 44 se prescrie în termen de un an de la data constatarii faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data savarsirii faptei. (2) Aplicarea sanctiunilor nu inlatura raspunderea materiala, civila sau penala, după caz.-------------Art. 50^1 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 152 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007.  +  Articolul 50^2 (1) Actele prin care se aplică măsuri sau sancţiuni de către coordonator, potrivit dispoziţiilor art. 43 şi 44, pot fi contestate la organul de conducere al coordonatorului, în termen de 15 zile de la comunicare. Coordonatorul se pronunţă prin hotărâre motivata, în termen de 30 de zile de la data sesizarii. (2) Hotărârea coordonatorului poate fi atacata la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, în termen de 15 zile de la comunicare. (3) Până la adoptarea unei hotărâri de către coordonator, potrivit alin. (1), sau până la pronuntarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa judecătorească, potrivit alin. (2), executarea actelor emise de coordonator nu se suspenda.-------------Art. 50^2 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 152 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007.  +  Capitolul V Raporturile cu statele terte  +  Secţiunea 1 Societăţi-mama din state terte  +  Articolul 51 (1) Fără a se aduce atingere regulilor sectoriale, în cazul prevăzut la art. 12, autorităţile competente din România verifică, potrivit prevederilor alin. (2), dacă entităţile reglementate, a căror societate-mamă are sediul central într-un stat terţ, sunt supuse supravegherii exercitate de autoritatea competentă a acelui stat, care este echivalentă cu aceea prevăzută prin prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Verificarea se efectuează la cererea societăţii-mamă ori a oricărei entităţi reglementate autorizate în România sau într-un stat membru ori din oficiu, de către autoritatea competentă din România care ar fi coordonator, dacă s-ar aplica criteriile prevăzute la art. 26 alin. (1). Acea autoritate competentă se consultă cu celelalte autorităţi competente relevante şi întreprinde toate eforturile necesare pentru a respecta orice ghiduri aplicabile, elaborate prin grija Comitetului comun, potrivit prevederilor art. 16 şi 56 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 şi din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010. (3) Dacă o autoritate competentă nu este de acord cu decizia luată de o altă autoritate competentă, referitoare la echivalenţa supravegherii suplimentare exercitate de autoritatea competentă dintr-un stat terţ, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 şi din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010.----------Art. 51 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 183 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 26 octombrie 2012.  +  Articolul 52 (1) În absenta supravegherii echivalente prevăzute la art. 51, autorităţile competente relevante desemneaza un coordonator şi aplica, prin analogie, entitatilor reglementate dispozitiile referitoare la supravegherea suplimentara a entitatilor reglementate prevăzute la art. 10 alin. (2) sau autorităţile competente pot aplica una dintre metodele prevăzute la alin. (2). (2) Autorităţile competente pot aplica alte metode care să asigure o supraveghere suplimentara corespunzătoare a entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar. Aceste metode trebuie să fie agreate de coordonator, după consultarea cu celelalte autorităţi competente relevante. Autorităţile competente pot solicita în special înfiinţarea unei societăţi financiare holding mixte care are sediul central într-un stat membru şi pot să aplice prezenta ordonanţă de urgenţă entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar care are drept lider acea societate financiară holding mixta. Metodele trebuie să permită atingerea obiectivelor supravegherii suplimentare stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi trebuie să fie notificate celorlalte autorităţi competente implicate şi Comisiei Europene.  +  Secţiunea a 2-a Cooperarea cu autorităţile competente din statele terte  +  Articolul 53Pentru scopurile supravegherii suplimentare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, autorităţile competente pot initia incheierea de acorduri privind mijloacele de exercitare a supravegherii suplimentare a entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar, cu autorităţile competente din unul sau mai multe state terte.  +  Articolul 54Autorităţile competente informeaza Comisia Europeana, Comitetul Consultativ Bancar, Comitetul Asigurarilor şi Comitetul Conglomeratelor Financiare asupra rezultatelor negocierilor şi, dacă este cazul, asupra situaţiilor care rezultă din incheierea acordurilor.  +  Capitolul VI Dispozitii finale  +  Articolul 55Banca Naţionala a României, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurarilor vor emite reglementari comune în aplicarea prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 56Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.*Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune în legislatia naţionala cap. I şi II, cu excepţia paragrafului 4 al art. 6, precum şi cap. V şi VI, cu excepţia paragrafului 1 lit. a) şi a paragrafului 2 ale art. 30, din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/87/CE din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentara a instituţiilor de credit, a societatilor de asigurare şi a societatilor de servicii de investitii financiare dintr-un conglomerat financiar, precum şi modificarea directivelor Consiliului 73/239/CEE , 79/267/CEE, 92/49/CEE , 92/96/CEE, 93/6/CEE şi 93/22/CEE şi a directivelor 98/78/CE şi 2000/12/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 035 din 11 februarie 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrulfinanţelor publice,Sebastian TeodorGheorghe VladescuMinistrulintegrarii europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 6 decembrie 2006.Nr. 98.---------