ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 (*actualizată*)pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale(actualizată până la data de 16 octombrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 octombrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 10 octombrie 2007; LEGEA nr. 235 din 31 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn scopul eliminarii de urgenta a disfunctionalitatilor în elaborarea strategiei şi politicilor de control în domeniile protectiei mediului, forestier şi vânătoare şi pentru limitarea efectelor negative care pot aparea prin interventia intarziata a statului în domeniile menţionate,în vederea stabilirii masurilor corespunzătoare care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, a activităţii unor institutii şi structuri din cadrul administraţiei publice centrale, elemente care vizeaza interesul public şi constituie situaţii de urgenta şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta Garda Naţionala de Mediu trece din subordinea Autorităţii Naţionale de Control în subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, ca institutie publică de inspecţie şi control, şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, finanţată integral de la bugetul de stat. (2) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor va prelua şi atribuţiile specifice Autorităţii Naţionale de Control, aferente activităţii Gărzii Naţionale de Mediu. (3) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor va exercita atribuţiile ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control, aferente coordonarii activităţii Gărzii Naţionale de Mediu.  +  Articolul 2 (1) Garda Naţională de Mediu funcţionează la nivel central prin Comisariatul General, instituţie publică cu personalitate juridică, şi are în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», instituţii fără personalitate juridică, cu statut de servicii publice deconcentrate.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012. (2) Garda Naţionala de Mediu se reorganizeaza prin suplimentarea numarului de 806 posturi existente cu un numar de 183 de posturi finantate de la bugetul de stat aprobat pentru anul 2005.  +  Articolul 3 (1) Se desfiinteaza inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, institutii cu personalitate juridica din subordinea Gărzii Naţionale de Mediu. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale preia, în condiţiile legii, de la Garda Naţionala de Mediu un numar de 42 de posturi din structura comisariatelor de mediu şi un numar de 157 de posturi din structura fostelor inspectorate teritoriale de regim silvic şi cinegetic, cu personalul de specialitate silvicultura şi/sau vânătoare aferent acestora. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale preia, în condiţiile legii, de la Garda Naţionala de Mediu, în afara numarului de posturi prevăzute la alin. (2), şi un numar de 42 de posturi dintre cele 183 de posturi prevăzute la art. 2 alin. (2). (4) Personalul cu statut de funcţionar public care se preia de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile alin. (2), se consideră transferat în interesul serviciului.-------------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005.  +  Articolul 4Numărul total de posturi pentru Garda Naţională de Mediu este de 748 de posturi finanţate integral de la bugetul de stat, rămase după operaţiunile prevăzute la art. 2 şi 3.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005.  +  Articolul 5Directiile teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, constituite în baza Ordonantei Guvernului nr. 41/2004 privind înfiinţarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, aprobata prin Legea nr. 117/2004, se reorganizeaza ca inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, institutii publice cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finantate integral de la bugetul de stat.  +  Articolul 6 (1) Patrimoniul şi fondurile corespunzătoare inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic, precum şi cele corespunzătoare celor 42 de posturi prevăzute la art. 3 alin. (2) se preiau prin protocol de predare-preluare incheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Garda Naţionala de Mediu. (2) În actele normative în vigoare care reglementeaza regimul silvic şi/sau vanatoarea, denumirile "inspectorate teritoriale de regim silvic şi cinegetic" şi "direcţii teritoriale de regim silvic şi de vânătoare" se inlocuiesc cu denumirea "inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare".  +  Articolul 7 (1) Pentru organizarea în cadrul aparatului de lucru al Guvernului a activităţii privind relatiile de parteneriat social ale Guvernului, Secretariatul General al Guvernului preia 10 posturi împreună cu fondurile aferente acestora de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei. (2) Ministrul de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii preia de la Ministerul Economiei şi Comerţului activitatea privind mediul de afaceri. Pentru organizarea acestei activităţi în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii, Secretariatul General al Guvernului preia 8 posturi, funcţii publice, împreună cu personalul şi cu fondurile aferente, de la Ministerul Economiei şi Comerţului.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. (3) Numărul de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, finantate potrivit legii, se suplimenteaza în mod corespunzător cu numărul de posturi prevăzut la alin. (1) şi (2).  +  Articolul 8 (1) Ministerul Afacerilor Externe preia activitatea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi personalul şi fondurile aferente de la Cancelaria Primului-Ministru. (2) Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, înfiinţat prin Legea nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunitatilor româneşti de pretutindeni, cu modificările ulterioare, ca institutie publică cu personalitate juridica, trece din subordinea Cancelariei Primului-Ministru în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2001, cu modificările şi completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Guvernului şi în coordonarea Cancelariei Primului-Ministru.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. (2) Funcţionarii publici din cadrul Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001se transferă în interesul serviciului de la Ministerul Administraţiei şi Internelor la Cancelaria Primului-Ministru, păstrându-şi toate drepturile anterior dobândite. Numărul maxim de posturi al Ministerului Administraţiei şi Internelor se diminuează cu 26, iar numărul maxim de posturi al Cancelariei Primului-Ministru se suplimentează, în mod corespunzător, cu acelaşi număr de posturi. Activităţile privind evidenţa contabilă, raportările periodice, precum şi de resurse umane se realizează prin compartimentele de specialitate ale Cancelariei Primului-Ministru.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. (3) Finantarea Autorităţii pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001 se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru. (4) Prin hotărâre a Guvernului, Autoritatea pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001 poate fi reorganizata, inclusiv prin schimbarea denumirii acesteia şi prin preluarea unor atribuţii în materia retrocedarii de la alte structuri sau institutii publice.  +  Articolul 10 (1) Agentia Naţionala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT, infiintata prin Hotărârea Guvernului nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Educatiei şi Cercetarii în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret. (2) Finantarea Agentiei Naţionale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT se asigura din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Tineret.  +  Articolul 11 (1) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta în structura bugetului de stat şi în bugetele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare. (2) Protocoalele de predare-preluare se incheie în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.  +  Articolul 12În termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotărâre a Guvernului vor fi aprobate reorganizarea şi functionarea autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prevederilor prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 13Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:"Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înţelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, şeful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul de stat şi asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului şi Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat, prefectul ca reprezentant al Guvernului, precum şi subprefectul."------------Punctul 1 al art. 13 care modifica art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005."2. Anexa nr. 1 «Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe funcţii şi niveluri de demnitari»:┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Funcţii în cabinetul demnitarului ││crt.│ Demnitar ├──────┬──────┬───────┬──────┬──────┤│ │ │Direc-│Asis- │Consi- │Secre-│Curier││ │ │tor de│tent │lier │tar │per- ││ │ │cabi- │de ca-│per- │per- │sonal ││ │ │net │binet │sonal │sonal │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 1.│Prim-ministru │ 1 │ 3 │ 14 │ 3 │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 2.│Ministru de stat │ 1 │ 3 │ 11 │ 2 │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 3.│Ministru, ministru delegat, │ │ │ │ │ ││ │şeful Cancelariei Primului-Ministru │ 1 │ 3 │ 8 │ 2 │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 4.│Secretar de stat şi asimilatul │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 1 ││ │acestuia din cadrul ministerelor, │ │ │ │ │ ││ │Cancelariei Primului-Ministru, │ │ │ │ │ ││ │Secretariatului General al Guvernului│ │ │ │ │ ││ │şi Departamentului pentru Relaţia │ │ │ │ │ ││ │cu Parlamentul │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 5.│Conducător de organ de specialitate │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 ││ │al administraţiei publice centrale, │ │ │ │ │ ││ │cu rang de secretar de stat │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 6.│Prefect │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 7.│Subprefect │ 1 │ - │ 1 │ - │ - │└────┴─────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┘    NOTĂ:    1. Pentru pct. 4 şi 5 organizarea cabinetelor se realizează cu încadrarea înnumărul maxim de posturi aprobat în condiţiile legii.    2. Dispoziţiile pct. 6 şi 7 se aplică până la data de 31 decembrie 2005inclusiv."------------Punctul 2 al art. 13 care modifica anexa 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005.  +  Articolul 14Alineatul (2) al articolului 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"(2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de către o comisie interministeriala care va functiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituita prin decizie a primului─ministru, formata din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Cancelariei Primului─Ministru."  +  Articolul 15Alineatul (4) al articolului 25 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"(4) Dezbaterile din sedintele Guvernului şi modul de adoptare a actelor acestuia, precum şi a oricăror alte măsuri stabilite se înregistrează pe banda magnetica şi se consemneaza în scris în stenograma sedintei, certificata de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi păstrată, conform legii, în cadrul Secretariatului General al Guvernului."  +  Articolul 16Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de razboi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, se modifica după cum urmeaza:1. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:"Art. 25. ─ (1) Se infiinteaza Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Apararii Naţionale. (2) Organizarea şi functionarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se stabilesc prin regulament de organizare şi functionare aprobat prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Apararii Naţionale. (3) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este condus de un director numit prin ordin al ministrului apararii naţionale, în conformitate cu dispozitiile legale. (4) Numărul maxim de posturi ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se stabileste prin Regulamentul de organizare şi functionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Structura posturilor pe compartimente, statul de functii şi structura de personal se aproba prin ordin al ministrului apararii naţionale. (5) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor întocmeşte proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apararii Naţionale."2. La articolul 26, litera e) va avea urmatorul cuprins:"e) propune Ministerului Apararii Naţionale iniţierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înfiinţarea, modificarea, precum şi pentru construirea mormintelor şi operelor comemorative de razboi straine pe teritoriul României;".3. Articolul 29 se abroga.  +  Articolul 17Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completeaza după cum urmeaza:1. La alineatul (1) al articolului 1, după litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:"h) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridica, în subordinea primului─ministru, a caror functionare se stabileste prin hotărâre a Guvernului."2. La alineatul (3) al articolului 2, după litera e) se introduc literele f)─m) cu urmatorul cuprins:"f) asigurarea adoptarii pozitiilor României în negocierile obiectivelor de importanţa strategica ce privesc problematica europeana şi implica o decizie a primului─ministru sau a Guvernului; g) verificarea şi susţinerea aplicarii masurilor impuse României prin mecanismul de monitorizare consolidata a pregatirilor de aderare la Uniunea Europeana; h) controlul modului de implementare a programelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă, inclusiv de la Uniunea Europeană, în condiţiile legii;--------------Lit. h) a alin. (3) al art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004, introdusă de pct. 2 al art. 17 din prezentul act normativ, a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. i) abrogată;--------------Lit. i) a alin. (3) al art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004, introdusă de pct. 2 al art. 17 din prezentul act normativ, a fost abrogată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. j) formularea de propuneri în vederea eliminării blocajelor care produc întârzieri în procesul de implementare, în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor atrase de România, atât rambursabile, cât şi nerambursabile, inclusiv a celor de preaderare;--------------Lit. j) a alin. (3) al art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004, introdusă de pct. 2 al art. 17 din prezentul act normativ, a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. k) abrogată;--------------Lit. k) a alin. (3) al art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004, introdusă de pct. 2 al art. 17 din prezentul act normativ, a fost abrogată de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. l) abrogată;--------------Lit. l) a alin. (3) al art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004, introdusă de pct. 2 al art. 17 din prezentul act normativ, a fost abrogată de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. m) monitorizarea indeplinirii angajamentelor restante în aplicarea acquisului comunitar la nivel local."  +  Articolul 18Articolul 10 din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 10. ─ (1) Personalul Oficiului este format din functionari publici şi personal contractual numit, respectiv incadrat, potrivit legii. (2) Personalul Oficiului este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (3) Personalul prevăzut la art. 7 beneficiază de un spor de confidenţialitate de până la 15% din salariul de bază, cuantumul acestuia urmând a se stabili prin ordin al secretarului de stat, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.--------------Alin. (3) al art. 10 din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, modificat de art. 18 din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005.  +  Articolul 19Alineatul (1) al articolului II din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 519/2004, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"(1) În cazul firmelor înmatriculate până la data intrarii în vigoare a Legii nr. 183/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, persoanele juridice detinatoare ale acestora sunt obligate să solicite acordul autorităţii competente pentru folosirea denumirii, în condiţiile legii, în termen de maximum 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante."  +  Articolul 20Punctul 17 al articolului 12 din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"17. operarea Sistemului electronic de achizitii publice, a Sistemului electronic naţional, a Sistemului informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport international rutier de marfa şi pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile regulate judetene, interjudetene limitrofe şi interjudetene."  +  Articolul 21În actele normative în vigoare, sintagma "agenti economici" se inlocuieste cu sintagma "operatori economici".  +  Articolul 21^1 (1) Secretariatul General al Guvernului preia atribuţiile, posturile şi fondurile aferente activităţii Unităţii de Implementare a Programului PHARE nr. RO/2002/000-586.01.02 «Sprijin pentru Strategia naţională de îmbunătăţire a situaţiei romilor», organizată în structura Agenţiei Naţionale pentru Romi. (2) Personalul unităţii de implementare a programului prevăzute la alin. (1) se numeşte prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (3) Unitatea de implementare a programului prevăzută la alin. (1) este condusă de un secretar de stat, desemnat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.--------------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005.  +  Articolul 22Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga urmatoarele prevederi: a) alin. (2^1)─(2^3) ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) alin. (2) al art. 8, alin. (4) al art. 15, precum şi partea introductiva şi lit. a) ale alin. (5) al art. 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare; c) lit. d) a alin. (1) şi alin. (8) ale art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare; d) pct. 49 al alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; e) lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale de Control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; f) alin. (4) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi functionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; g) alin. (1) al art. 2, alin. (2) al art. 6, lit. B şi C ale art. 8 şi alin. (2) al art. 5 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 603/2004 pentru reorganizarea şi functionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 5 mai 2004; h) orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.PRIM─MINISTRUCALIN POPESCU─TARICEANUContrasemnează:────────────────Ministru de stat pentru coordonarea activităţilordin domeniile mediului de afacerişi întreprinderilor mici şi mijlocii,Gheorghe Coposp. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Constantin Popescu,secretar de statMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturSeful Cancelariei Primului─Ministru,Aleodor─Marian FrancuMinistrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 9 martie 2005.Nr. 17._______________