HOTĂRÂRE nr. 600 din 13 mai 2009 (*actualizată*)privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european(actualizată până la data de 28 septembrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 septembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere:- prevederile Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005;- prevederile art. 2, 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre creează cadrul juridic şi organizatoric pentru aplicarea dispoziţiilor următoarelor regulamente: a) Regulamentul (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune, cu modificările şi completările ulterioare;---------------Lit. a) a art. 1 a fost modificată de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012. b) art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 299 din 16 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2În textul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) operatori economici - societăţile comerciale înregistrate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care participă cu oferte şi cărora le sunt atribuite contracte legate de realizarea planului, conform Regulamentului (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune, cu modificările şi completările ulterioare, şiOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de selectare a ofertanţilor fiind licitaţia deschisă;---------------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012. b) plan - planul anual european de distribuţie de ajutoare - produse alimentare - provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din România, derulat cu resursele financiare atribuite României prin regulamente europene; c) organism desemnat conform art. 27 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole - consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti; d) beneficiari - categoriile de persoane cele mai defavorizate prevăzute la art. 3, cărora li se distribuie produsele alimentare furnizate din stocurile de intervenţie ale Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Lit. d) a art. 2 a fost modificată de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012.  +  Articolul 3 (1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul planului sunt: a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; b) şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;---------------Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012. c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună; d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate. e) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună.---------------Lit. e) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012. (2) O persoană beneficiază de ajutor - produse alimentare - o singură dată în cadrul planului şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus. (3) Încadrarea în una dintre categoriile de persoane cele mai defavorizate prevăzute la alin. (1) se verifică de către autorităţile responsabile cu distribuirea ajutoarelor alimentare, în baza unuia din următoarele documente, după caz: a) dispoziţia scrisă a primarului sau mandat poştal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la alin. (1) lit. a); b) carnet de şomer sau mandat poştal pentru plata drepturilor pentru şomerii indemnizaţi şi adeverinţă prin care se atestă calitatea de şomer aflat în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pentru şomerii înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, pentru categoria de persoane prevăzută la alin. (1) lit. b); c) decizia de pensie sau mandat poştal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la alin. (1) lit. c); d) certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, pentru categoria de persoane prevăzută la alin. (1) lit. d); e) mandat poştal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la alin. (1) lit. e).---------------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012.  +  Articolul 4 (1) Pentru furnizarea de ajutoare - produse alimentare - prin planul anual de distribuţie, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură face plăţi către operatorii economici, conform prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012. (2) Prefinanţarea cheltuielilor pentru punerea în aplicare a planului se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, de la poziţia distinctă titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă". (3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură face plăţi către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pe bază de documente justificative pentru efectuarea următoarelor cheltuieli: depozitare, gestionare, manipulare şi transportul produselor de la depozitul judeţean la primării, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, în limita a 4% fără TVA din valoarea produselor alimentare distribuite către persoanele cele mai defavorizate. Valoarea contabilă a produselor de intervenţie şi a celor mobilizate de pe piaţa Uniunii Europene, puse la dispoziţie, este cea specificată în regulamentul anual al planului adoptat de Comisia Uniunii Europene.---------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012. (4) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează plata taxei pe valoarea adăugată, aferentă cheltuielilor Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), către operatorii economici. (5) Cheltuielile prevăzute la alin. (3) şi (4) sunt cheltuieli neeligibile aferente derulării planului şi se finanţează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, de la poziţia distinctă titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă".  +  Articolul 5Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, asigură în mod gratuit spaţiile disponibile în depozitele rezervelor de stat ce pot fi utilizate în derularea planului. În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat încheie protocol cu fiecare dintre consiliile judeţene şi consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 6Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea planului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 7 (1) Pentru coordonarea implementării planului se constituie la nivel central grupul de lucru format din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, nominalizaţi de către conducerea acestora. (2) Pentru buna desfăşurare la nivel judeţean a planului, se formează grupuri de lucru constituite din reprezentanţi ai consiliului judeţean, respectiv ai consiliului general şi ai consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, numiţi prin decizie/dispoziţie a conducătorilor acestor instituţii.  +  Articolul 8Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, organismul de certificare şi reprezentanţii împuterniciţi ai Comisiei Europene, precum şi alte organe împuternicite, care sunt competente în ceea ce priveşte supravegherea plăţilor făcute din Fondul European de Garantare Agricolă, verifică documentele consiliilor judeţene şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi ale operatorilor economici implicaţi în punerea în aplicare a planului, în legătură cu mijloacele financiare plătite, conform prevederilor care reglementează finanţarea politicii agricole comune.  +  Articolul 9 (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură constată şi sancţionează neregulile, conform prevederilor Regulamentul (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012. (2) Constituie nereguli, în sensul prezentei hotărâri, următoarele: a) lipsuri în gestiune; b) produse alimentare degradate ca urmare a depozitării şi transportului necorespunzătoare; c) distribuirea de produse alimentare către persoane, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1); d) distribuirea produselor alimentare către beneficiari cu mai puţin de o lună înainte de expirarea termenului de valabilitate.---------------Lit. d) a alin. (2) al art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012. e) neafişarea la depozite şi punctele de distribuţie a mijlocului de publicitate «AJUTOR AL UNIUNII EUROPENE», însoţit de emblema UE.---------------Lit. e) a alin. (2) al art. 9 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012. (3) În baza constatărilor realizate potrivit prevederilor alin. (1), persoanele găsite vinovate vor înlocui cantităţile de produse alimentare constatate lipsă prin achiziţionarea de produse alimentare cu aceleaşi condiţii de calitate şi ambalare conform cerinţelor specifice sau vor vira în contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură contravaloarea prejudiciului creat.  +  Articolul 9^1În cazul constatării neregulii prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. e), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură reţine consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti 10% din valoarea sumei prevăzute la art. 4 alin. (3).---------------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012.  +  Articolul 10Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 410/2008 privind stabilirea specificaţiilor şi punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 şi 2009 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitare către persoanele cele mai defavorizate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 21 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 13 mai 2009.Nr. 600.  +  Anexa Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea planului  +  Articolul 1Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are următoarele atribuţii: a) stabileşte categoriile de persoane cele mai defavorizate beneficiare prevăzute la art. 3 din hotărâre; b) coordonează colectarea, de la instituţiile aflate în subordine, a datelor personale ale beneficiarilor definiţi la art. 3 alin. (1) lit. b), c) şi e) din hotărâre, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi asigură transmiterea acestora către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti;---------------Lit. b) a art. 1 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012. c) asigură comunicarea cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în implementarea planului şi comunică operativ consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti orice modificare a componentei listelor transmise. d) eliberează, prin agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, adeverinţa prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. b) din hotărâre.---------------Lit. d) a art. 1 a fost introdusă de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor are următoarele atribuţii: a) asigură ordinea şi buna desfăşurare a activităţilor cuprinse în plan la locul de distribuire a alimentelor; b) prin intermediul instituţiei prefectului, sprijină activitatea de distribuire a produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate; c) identifică depozitele necesare, prin intermediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, în scopul utilizării acestora de către consiliile judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru derularea planului; d) comunică consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, lista spaţiilor disponibile în depozitele rezervelor de stat; e) permite, prin intermediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, accesul în aceste spaţii al reprezentanţilor Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) şi ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru controlul spaţiilor de depozitare şi al produselor stocate, precum şi accesul operatorilor economici şi al autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea depozitării/ridicării spre distribuţie a produselor alimentare, după obţinerea aprobărilor prevăzute de lege. Solicitarea în vederea obţinerii aprobărilor prevăzute de lege privind accesul la aceste spaţii se face cu 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru acces.  +  Articolul 3MAPDR are următoarele atribuţii: a) informează Comisia Europeană, cel mai târziu până la data de 1 februarie a fiecărui an, asupra intenţiei de participare a României la planul pe anul următor; b) transmite Comisiei Europene, cel mai târziu până la data de 31 mai a fiecărui an, informaţii privind:- produsele şi cantităţile pe fiecare tip de produs, exprimate în tone, necesare pentru îndeplinirea planului pe teritoriul României pentru anul financiar următor;- forma în care se vor distribui produsele către beneficiari;- categoriile de persoane defavorizate beneficiare; c) pe timpul punerii în aplicare a planului anual, informează de îndată Comisia Europeană cu privire la orice modificări previzibile ale cheltuielilor care pot surveni în punerea în aplicare a planului; d) transmite Comisiei Europene înainte de 30 iunie raportul anual de îndeplinire a planului pe parcursul anului financiar anterior.  +  Articolul 4APIA gestionează punerea în aplicare a planului şi are următoarele atribuţii: a) gestionează prin proceduri proprii aplicarea regulamentelor comunitare anuale de alocare către statele membre a resurselor imputabile pentru furnizarea de produse alimentare din stocuri de intervenţie către persoanele cele mai defavorizate din România; b) organizează şi derulează procedura de achiziţie publică pentru selectarea operatorilor economici, conform prevederilor legale; c) încheie şi urmăreşte realizarea contractelor cu operatorii economici selectaţi. Plăteşte către aceştia valoarea achiziţionării ajutoarelor alimentare de pe piaţă şi cheltuielile de transport necesare derulării planului, în limita resurselor financiare alocate României de către Uniunea Europeană; d) stabileşte, în baza numărului de beneficiari transmis de consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cantităţile de ajutoare ce vor fi alocate fiecărui judeţ, respectiv municipiului Bucureşti, proporţional cu ponderea acestora în total beneficiari pe ţară; e) plăteşte din bugetul MAPDR, către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pe bază de documente justificative, sumele menţionate la art. 4 alin. (3) din hotărâre; f) primeşte de la consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi centralizează datele privind realizarea planului, în vederea transmiterii acestora în cadrul raportului anual către Comisia Europeană; g) transmite lunar Comisiei Europene plăţile efectuate în cadrul exerciţiului financiar din Fondul European de Garantare Agricolă; h) asigură verificarea materială şi contabilă a distribuirii alimentelor prin acţiuni de control, începând de la retragerea produselor alimentare din stocurile de intervenţie, în toate etapele de punere în aplicare a planului şi pe toată durata acestuia, la toate nivelurile lanţului de distribuţie, inclusiv la nivel local; i) suspendă participarea de la procedurile de licitaţie a operatorilor economici care nu au respectat obligaţiile contractuale aferente planului; j) încheie cu consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti un acord privind modalitatea de punere în aplicare a planului; k) transmite MAPDR raportul anual de îndeplinire a planului pe parcursul anului financiar anterior, pentru a fi comunicat Comisiei Europene până la data de 30 iunie; l) informează MAPDR asupra stadiului de realizare a planului; m) primeşte şi analizează propuneri de îmbunătăţire a punerii în aplicare a planului.  +  Articolul 5Autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: a) întocmesc listele nominale cu persoanele beneficiare definite la art. 3 alin. (1) lit. a) şi d) din hotărâre; b) centralizează listele şi comunică numărul total de beneficiari din judeţ sau din municipiul Bucureşti către APIA, ca bază pentru alocarea cantităţii de ajutoare proporţional cu ponderea acestora în total beneficiari pe ţară; c) identifică şi comunică în fiecare an, la APIA, depozitele autorizate conform prevederilor legale în vigoare ce vor fi utilizate pentru depozitarea produselor alimentare care fac obiectul planului; d) recepţionează produsele alimentare în baza graficelor de livrări stabilite de APIA cu operatorii economici; e) depozitează şi ţin evidenţa gestiunii legată de operaţiunile prevăzute la art. 4 alin. (3) din hotărâre; f) distribuie din depozite produsele alimentare către primării sau, după caz, direct către persoanele defavorizate. Transmit operativ la APIA lista primăriilor şi cantităţile repartizate pentru distribuţie prin acestea, rămânând responsabile direct faţă de APIA în ceea ce priveşte recepţia şi distribuirea produselor alimentare. Distribuirea se face pe baza listelor nominale cu persoanele defavorizate, întocmite conform art. 3 din hotărâre, completate cu datele de identificare, cantitatea primită, data şi semnătura persoanelor defavorizate beneficiare; g) întocmesc şi păstrează cel puţin 3 ani documentele de evidenţă a operaţiunilor de preluare, transport şi distribuţie. Termenul curge de la sfârşitul anului întocmirii acestora; h) asigură ordinea şi buna desfăşurare a activităţilor la locul de distribuire a ajutoarelor alimentare; i) decid, în cazul în care există modificări ale numărului de persoane defavorizate faţă de lista finală transmisă la APIA, asupra cantităţilor ce vor fi distribuite beneficiarilor în cadrul judeţului sau al municipiului Bucureşti, pornind de la cantitatea totală alocată de APIA, potrivit art. 4 lit. d); j) transmit pentru fiecare lună de derulare a planului sau pentru mai multe luni succesive, până pe data de 25 a lunii următoare perioadei la care se referă, cererea de rambursare privind cheltuielile prevăzute la art. 4 alin. (3) din hotărâre; k) trimit la APIA, până la data de 1 mai următoare anului de implementare, un raport anual asupra punerii în aplicare a planului; l) încheie anual cu APIA un acord de cooperare privind derularea planului. Prevederile acestui acord vor fi reluate în mod adecvat în acordurile de cooperare pe care fiecare consiliu judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti le va face cu primăriile participante la derularea planului; m) asigură existenţa la punctele de distribuţie a produselor alimentare a unui/unor mijloc/metode de publicitate purtând inscripţia «AJUTOR AL UNIUNII EUROPENE» însoţită de emblema UE, respectând culorile standardizate conform anexei II la Regulamentul (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune.---------------Art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012.  +  Articolul 6În situaţia în care recepţia, distribuţia şi gestionarea produselor alimentare se realizează de primării, atunci acestea au următoarele atribuţii: a) recepţionează şi gestionează produsele alimentare în baza graficelor de livrări stabilite de consiliile judeţene; b) distribuie ajutoarele alimentare în baza listelor de distribuţie, justificând cantităţile distribuite pe persoană prin înscrierea cantităţii din fiecare tip de produs în listele de distribuţie şi existenţa semnăturii beneficiarului; c) transmite consiliului judeţean originalul documentelor de distribuţie în vederea întocmirii raportului final; d) păstrează cel puţin 3 ani copia documentelor de evidenţă a operaţiunilor de preluare şi distribuţie. Termenul curge de la sfârşitul anului întocmirii acestora; e) asigură, prin intermediul consiliului judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, existenţa la punctele de distribuţie a produselor alimentare a unui/unor mijloc/metode de publicitate purtând inscripţia «AJUTOR AL UNIUNII EUROPENE» însoţită de emblema UE, respectând culorile standardizate conform anexei II la Regulamentul (UE) nr. 807/2010.---------------Art. 6 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 950 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012.__________