ORDIN nr. 5.644 din 5 septembrie 2012 (*actualizat*)privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare(actualizat la data de 15 ianuarie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • ----------În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă structura Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3 (1) Validarea titlului de doctor se face cu respectarea strictă a legislaţiei şi criteriilor în vigoare la data admiterii la studii universitare de doctorat. (2) Procesul de validare a concursurilor pentru ocuparea posturilor universitare, iniţiate, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, înainte de data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestuia. (3) Contestaţiile formulate împotriva rezoluţiilor Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare emise pentru dosarele evaluate potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează conform procedurilor aflate în vigoare la iniţierea concursului. (4) Analiza contestaţiilor prevăzute la alin. (3) se face de către comisii de analiză a contestaţiilor, numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, nr. 4.608/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 29 iunie 2012; b) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.761/2011 privind aprobarea componenţei nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 23 februarie 2011; c) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.980/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 1 - Matematică şi ştiinţe ale naturii din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2011, cu modificările ulterioare; d) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.982/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 2 - Ştiinţe inginereşti din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 5 aprilie 2011; e) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.983/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2011, cu modificările ulterioare; f) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 29 aprilie 2011, cu modificările ulterioare; g) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.931/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 5 - Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 18 martie 2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Direcţia generală învăţământ superior, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Direcţia generală juridică, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, instituţiile de învăţământ superior, Academia Română şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul educaţiei, cercetării,

    tineretului şi sportului,

    Ecaterina Andronescu
    Bucureşti, 5 septembrie 2012.Nr. 5.644.  +  Anexa 1STRUCTURAConsiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,Diplomelor şi Certificatelor UniversitareComisii de specialitate şi domeniile arondate┌──────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐│ Domeniul fundamental │Comisia de specialitate│ Domeniile ştiinţifice ││ │ │ arondate │├──────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤│MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE │Matematică │Matematică ││ NATURII ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Informatică │Informatică ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Fizică │Fizică ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Chimie │Chimie ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Ştiinţele pământului │Geologie şi planetologie││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Geofizică şi geodezie ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Geografie, ││ │ │geomorfologie, ││ │ │hidrologie ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Ştiinţele atmosferei ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Oceanografie │├──────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤│ŞTIINŢE INGINEREŞTI │Inginerie civilă şi │Inginerie civilă şi ││ │management │instalaţii ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Ingineria materialelor │Ingineria materialelor ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Inginerie chimică, │Inginerie chimică ││ │inginerie medicală, │ ││ │ştiinţa materialelor şi│ ││ │nanomateriale │ ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Inginerie electrică │Inginerie electrică ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Inginerie energetică │Inginerie energetică ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Electronică, │Electronică ││ │telecomunicaţii şi ├────────────────────────┤│ │nanotehnologie │Telecomunicaţii ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Nanotehnologie ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Inginerie geologică, │Inginerie geologică ││ │inginerie geodezică, ├────────────────────────┤│ │mine, petrol şi gaze │Inginerie geodezică ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Mine, petrol şi gaze ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Inginerie aerospaţială,│Inginerie aerospaţială ││ │autovehicule şi ├────────────────────────┤│ │transporturi │Ingineria ││ │ │autovehiculelor ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Ingineria ││ │ │transporturilor ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Inginerie marină şi ││ │ │navigaţie ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Ingineria resurselor │Inginerie forestieră ││ │vegetale şi animale ├────────────────────────┤│ │ │Ingineria produselor ││ │ │alimentare ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Biotehnologii ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Agronomie ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Horticultură ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Silvicultură ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Zootehnie ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Calculatoare, │Calculatoare şi ││ │tehnologia informaţiei │tehnologia informaţiei ││ │şi ingineria sistemelor├────────────────────────┤│ │ │Ingineria sistemelor ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Inginerie industrială │Inginerie industrială ││ │şi management ├────────────────────────┤│ │ │Inginerie şi management ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Inginerie mecanică, │Inginerie mecanică ││ │mecatronică şi robotică├────────────────────────┤│ │ │Mecatronică ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Robotică ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Ingineria mediului │Ştiinţa şi ingineria ││ │ │mediului │├──────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤│ŞTIINŢE BIOLOGICE ŞI │Biologie şi biochimie │Biologie ││BIOMEDICALE │ ├────────────────────────┤│ │ │Biochimie ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Medicină │Medicină ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Medicină veterinară │Medicină veterinară ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Medicină dentară │Medicină dentară ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Farmacie │Farmacie │├──────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤│ŞTIINŢE SOCIALE │Ştiinţe juridice │Drept ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Sociologie, ştiinţe │Sociologie ││ │politice şi ├────────────────────────┤│ │administrative │Ştiinţe politice ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Relaţii internaţionale ││ │ │şi studii europene ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Ştiinţe administrative ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Ştiinţe ale comunicării ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Ştiinţe militare, │Ştiinţe militare ││ │informaţii şi ordine ├────────────────────────┤│ │publică │Informaţii şi securitate││ │ │naţională ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Ordine publică şi ││ │ │siguranţă naţională ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Ştiinţe economice şi │Economie ││ │administrarea ├────────────────────────┤│ │afacerilor │Administrarea afacerilor││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Finanţe ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Contabilitate ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Cibernetică, statistică ││ │ │şi informatică ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Economie şi afaceri ││ │ │internaţionale ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Management ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Marketing ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Psihologie, ştiinţe ale│Psihologie ││ │educaţiei, educaţie ├────────────────────────┤│ │fizică şi sport │Ştiinţe ale educaţiei ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Educaţie fizică şi sport│├──────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤│ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE │Filologie │Filologie ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Filosofie │Filosofie ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Istorie şi studii │Istorie ││ │culturale ├────────────────────────┤│ │ │Studii culturale ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Teologie │Teologie ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Arhitectură şi urbanism│Arhitectură ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Urbanism ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Arte vizuale │Arte plastice, ││ │ │decorative şi design ││ ├───────────────────────┼────────────────────────┤│ │Artele spectacolului │Teatru ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Coregrafie ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Cinematografie şi media ││ │ ├────────────────────────┤│ │ │Muzică │└──────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘Componenţa nominală a Consiliului general*Font 8*┌────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele şi prenumele │ Instituţia ││crt.│ │ │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│ACHIMESCU NICOLAE │Universitatea din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│ALEXA VISARION │Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică ││ │ │"I.L. Caragiale" din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│ANDRONESCU ECATERINA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│ANDRUH MARIUS │Academia Română; Universitatea din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│BADEA ADRIAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│BARBU DANIEL │Universitatea din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│BĂCIUŢ GRIGORE │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│BOROI GABRIEL │Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│BREAZ VALER DANIEL │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│BURILEANU CORNELIU │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│CÎMPEANU SORIN MIHAI │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│COLOJA PASCU MIHAI │Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│CRISTEA DAN │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│CRISTEA VASILE │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│DAMIAN RADU │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16│DUMITRU MIRCEA │Universitatea din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17│EFTENIE MARIANA │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18│GAFTON ALEXANDRU │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19│GAVRILESCU MARIA │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20│GRIGORESCU SORIN DAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21│HAIDUC IONEL │Academia Română │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22│HURDUC NICOLAE │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23│IANOŞ IOAN │Universitatea din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24│IRIMIE ALEXANDRU │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25│ISTUDOR NICOLAE │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 26│MUNTEAN DANIELA LUCIA │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 27│NISTOR GHEORGHE VLAD │Universitatea din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 28│POP IOAN AUREL │Academia Română; Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 29│POPA FLORIAN │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 30│POPESCU EMILIAN │Academia Română │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 31│POTOLEA DAN │Universitatea din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 32│PREDOI GABRIEL │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 33│PRISECARU TUDOR │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 34│PURCĂREA ANCA ALEXANDRA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 35│RAICU ŞERBAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 36│SIMION EUGEN │Academia Română │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 37│SIMIONESCU BOGDAN │Academia Română │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 38│SURDU ALEXANDRU │Academia Română │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 39│ŞERBAN VIOREL AUREL │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 40│THEODORESCU RĂZVAN │Academia Română │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 41│TOMA GHEORGHE │Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 42│ŢĂPUŞ NICOLAE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 43│VLAD VALENTIN IONEL │Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 44│ZAMFIR NICOLAE │Academia Română │└────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Componenţa nominală a comisiilor de specialitateale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,Diplomelor şi Certificatelor Universitare*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Matematică şi ştiinţe ale naturii │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nr. │ Numele şi prenumele │ Instituţia ││crt.│ │ │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. MATEMATICĂ │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│BREAZ VALER DANIEL - preşedinte │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│PETRUŞEL ADRIAN - vicepreşedinte │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│AGRATINI OCTAVIAN │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│BERINDE VASILE │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│BEZNEA LUCIAN │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│BRÂNZĂNESCU VASILE │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│HALANAY ANDREI │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│IVAN MIRCEA │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│LEFTER CĂTĂLIN GEORGE │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│MEGAN MIHAIL │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│MUNTEANU GHEORGHE │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│POSTOLACHE MIHAI │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│PREDA VASILE │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│SASU BOGDAN │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│ŢIGOIU SANDA │Universitatea din Bucureşti │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. INFORMATICĂ │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│CRISTEA DAN - preşedinte │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│PÂRV BAZIL - vicepreşedinte │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│LUCHIAN HENRI │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│CZIBULA GABRIELA │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│ENACHESCU DENIS MELVIN NICOLAE │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│NEGRU VIOREL │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│PĂUN ANDREI │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│ŞTEFĂNESCU GHEORGHE │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│ZAHARIA DANIELA │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. FIZICĂ │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│ZAMFIR NICOLAE - preşedinte │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│CĂTA-DANIL GHEORGHE │ ││ │- vicepreşedinte │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BUNOIU MĂDĂLIN │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│CHIRIAC HORIA │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT ││ │ │din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│CONSTANTINESCU RADU │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│CULEA EUGEN │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│DINESCU GHEORGHE │Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor - ││ │ │Măgurele │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│DRAGOMAN DANIELA │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│JIPA ALEXANDRU │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│MARDARE DIANA MIHAELA │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│NAGY LADISLAU │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│POP VIOREL │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│SIMON SIMION │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│TRACHE LIVIU │Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - ││ │ │Măgurele │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│UR CĂLIN ALEXANDRU │Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - ││ │ │Măgurele │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. CHIMIE │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│HURDUC NICOLAE - preşedinte │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│NEDA ION - vicepreşedinte │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi ││ │ │Materie Condensată din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BÂCU ELENA │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│CARP OANA │Institutul de Chimie Fizică "Ilie G. Murgulescu" al Academiei Române, ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│CIUCANU IONEL │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│COSTIŞOR OTILIA │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│DAVID VICTOR │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│DELEANU CĂLIN │Centrul de Chimie Organică "Costin Neniţescu" al Academiei Române, ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│FRUNZĂ LIGIA │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica ││ │ │Materialelor - Măgurele │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│GROSU ION │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│HARABAGIU VALERIA │Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" al Academiei Române, ││ │ │Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│OANCEA DUMITRU │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│PALAMARU MIRCEA NICOLAE │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│PINTEALA MARIANA │Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" al Academiei Române, ││ │ │Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│ZAHARESCU MARIA │Academia Română │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│IANOŞ IOAN - preşedinte │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│DAMIAN GHEORGHE ŞTEFAN - │ ││ │vicepreşedinte │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (CUNBM) │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BUCUR ION │Academia Română; Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│CREŢAN REMUS │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│IANCU OVIDIU GABRIEL │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│ILIEŞ ALEXANDRU │Universitatea din Oradea │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│IONIŢĂ ION │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│MOCANU VICTOR │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│PANIN NICOLAE │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│PETREA DĂNUŢ │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│POPA NICOLAE │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│RĂDOANE MARIA │Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│UDUBAŞA GHEORGHE │Academia Română │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Ştiinţe inginereşti │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. INGINERIE CIVILĂ ŞI MANAGEMENT │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│DAMIAN RADU - preşedinte │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│GIURMA ION - vicepreşedinte │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│ANTON ANTON │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│BUDESCU MIHAI │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│BURCHIU SORIN │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│CHIRICĂ ANTON │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│DUBINĂ DAN │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│ILIESCU MIHAI │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│IOANI ADRIAN │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│RĂDUCANU DAN GABRIEL │Academia Tehnică Militară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│STANCIU ANGHEL │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│STOIAN VALERIU │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│ŢĂRANU NICOLAE │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. INGINERIA MATERIALELOR │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│ŞERBAN VIOREL AUREL - preşedinte │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│RIPOŞAN IULIAN - vicepreşedinte │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│ABRUDEANU MARIOARA │Universitatea din Piteşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│BUJOREANU LEANDRU GHEORGHE │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│BUZATU MIHAI │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│GHIBAN BRÂNDUŞA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│GUTT GHEORGHE │Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│ION RODICA MARIANA │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si ││ │ │Petrochimie - INCDCP-ICECHIM, Bucureşti; Universitatea "Valahia" din ││ │ │Târgovişte │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│MITELEA ION │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│MUNTEANU DANIEL │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│MUŞAT VIORICA │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│PETRIŞOR TRAIAN │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│RĂDUCANU DOINA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│TIEREAN MIRCEA │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│VIDA-SIMITI IOAN │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8. INGINERIE CHIMICĂ, INGINERIE MEDICALĂ, ŞTIINŢA MATERIALELOR ŞI NANOMATERIALE │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│ANDRONESCU ECATERINA │ ││ │- preşedinte │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│AGACHI PAUL ŞERBAN - │ ││ │vicepreşedinte │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BĂDĂNOIU ALINA IOANA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│BOZGA GRIGORE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│CAŞCAVAL DAN │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│CURTEANU SILVIA │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│ILEA PETRU │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│IOVU HORIA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│MUREŞAN AUGUSTIN │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│PODE RODICA │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│ROŞCA PAUL │Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│RUSNAC LUCIAN │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│STAN RALUCA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9. INGINERIE ELECTRICĂ │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│GRIGORESCU SORIN DAN - preşedinte│Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│ANDEA PETRU - vicepreşedinte │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│LIVINŢ GHEORGHE │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│MANOLEA GHEORGHE │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│MOREGA ALEXANDRU MIHAIL │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│MUNTEANU CĂLIN │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│POPESCU MIHAI OCTAVIAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│TOADER DUMITRU │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│ŢOPA VASILE │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10. INGINERIE ENERGETICĂ │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│BADEA ADRIAN - preşedinte │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│KILYENI ŞTEFAN - vicepreşedinte │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BICĂ DORIN │Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│DARIE GEORGE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│GAVRILAŞ MIHAI │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│HAZI ANETA │Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│IONESCU GHEORGHE CONSTANTIN │Universitatea din Oradea │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│ISTRATE DUMITRU MARCEL │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│MĂNESCU LEONARDO GEO │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│NECULA HORIA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│POPESCU LUMINIŢA │Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│PRISECARU ILIE CONSTANTIN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│VASILIU NICOLAE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11. ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI NANOTEHNOLOGIE │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│BURILEANU CORNELIU - preşedinte │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│TEODORESCU HORIA NICOLAI - │ ││ │vicepreşedinte │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BIZON NICU │Universitatea din Piteşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│BREZEANU GHEORGHE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│NEGRESCU CRISTIAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│NICOLAESCU IOAN │Academia Tehnică Militară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│POPA VALENTIN │Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│RUSU CORNELIU GHEORGHE │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│ŞTEFAN GHEORGHE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│TĂRNICERIU DANIELA │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│VASIU RADU │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12. INGINERIE GEOLOGICĂ, INGINERIE GEODEZICĂ, MINE, PETROL ŞI GAZE │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│COLOJA PASCU MIHAI - preşedinte │Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│ARAD VICTOR - vicepreşedinte │Universitatea din Petroşani │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│MINESCU FLOREA │Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│NEUNER JOHAN │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│ONOSE DUMITRU │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│ORTELECAN MIRCEA VASILE │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│PĂUNESCU CORNEL │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│RADU SORIN MIHAI │Universitatea din Petroşani │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│SCRĂDEANU DANIEL │Universitatea din Bucureşti │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13. INGINERIE AEROSPAŢIALĂ, AUTOVEHICULE ŞI TRANSPORTURI │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│RAICU ŞERBAN - preşedinte │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│DUMITRESCU HORIA - vicepreşedinte│Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale - INCAS, Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│ANDREESCU CRISTIAN NICOLAE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│CHIRU ANGHEL │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│DĂNĂILĂ STELIAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│PANTAZOPOL DAN │Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale - INCAS, Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│POPA DINEL │Universitatea din Piteşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│STANCIU VIRGIL │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│STROE ION │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14. INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│CÎMPEANU SORIN MIHAI - preşedinte│Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│ABRUDAN IOAN VASILE - │ ││ │vicepreşedinte │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│VÎNTU VASILE - vicepreşedinte │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de ││ │ │la Brad" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│ALECU IOAN NICULAE │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│BAHRIM GABRIELA │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│BOTĂU DORICA │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din ││ │ │Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│BUCUR DANIEL │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu ││ │ │de la Brad" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│CĂLIN IOAN │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│CORNEA PETRUŢA │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│DINU TOMA ADRIAN │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│IONESCU OVIDIU │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│JITĂREANU GERARD │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de ││ │ │la Brad" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│MICLEA VASILE │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│OTIMAN PĂUN IOAN │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│PAMFIL DORU │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16│PĂSĂRIN BENONE │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de ││ │ │la Brad" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17│PÂRŞAN PAUL │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din ││ │ │Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18│ROBU TEODOR │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de ││ │ │la Brad" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19│ROTAR IOAN │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20│SESTRAŞ RADU │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21│STĂNICĂ FLORIN │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22│TEODORESCU RĂZVAN IONUŢ │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23│TRAŞCĂ TEODOR │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din ││ │ │Timişoara │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15. CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI INGINERIA SISTEMELOR │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│ŢĂPUŞ NICOLAE - preşedinte │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│MUNTEAN TRAIAN - vicepreşedinte │Universite Aix-Marseille, Franţa │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│CIOCÎRLIE HORIA │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│CRISTEA VALENTIN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│DUMITRACHE ION │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│FLOREA ADINA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│MANTA VASILE ION │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│MICLEA LIVIU CRISTIAN │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│NEDEVSCHI SERGIU │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│PATRICIU VICTOR VALERIU │Academia Tehnică Militară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│PĂSTRĂVANU OCTAVIAN CEZAR │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│POPESCU DECEBAL │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│POPESCU DUMITRU │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│PRECUP RADU EMIL │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│SALOMIE IOAN │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16│SLUŞANSCHI EMIL │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17│VLADIMIR RĂZVAN │Universitatea din Craiova │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16. INGINERIE INDUSTRIALĂ ŞI MANAGEMENT │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│PURCĂREA ANCA ALEXANDRA - │ ││ │preşedinte │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│ABRUDAN IOAN - vicepreşedinte │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│ACHIM MOISE IOAN │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│BERCE PETRU │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│BRÎNDAŞU DAN │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│BUNGĂU CONSTANTIN │Universitatea din Oradea │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│CIOCA LUCIAN │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│DANALACHE FLORIN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│DOICIN CRISTIAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│DRĂGHICI ANCA │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│DUMITRAŞ CĂTĂLIN GABRIEL │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│FETECĂU CĂTĂLIN │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│GHEORGHE MARIAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│IZVERCIANU MONICA │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│MOGAN GHEORGHE │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16│POPESCU SORIN GABRIEL │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17│SCARLAT CEZAR │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18│SIMION IONEL │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19│ŢUCU DUMITRU │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17. INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│PRISECARU TUDOR - preşedinte │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│ULMANU VLAD - vicepreşedinte │Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BĂLAN CORNELIU │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│BICA MARIAN │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│BÎZDOACĂ NICU GEORGE │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│BORDEAŞU ILARE │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│BRATU POLIDOR │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│BURNETE NICOLAE │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│BUZBUCHI NICOLAE │Universitatea Maritimă din Constanţa │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│CONDURACHE DANIEL │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│DAVID ION │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│GHEORGHE GHEORGHE │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică ││ │ │şi Tehnica Măsurării, Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│HADĂR ANTON │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│IGNAT SORIN │Ecole Nationale Superieure d'Arts et Metiers, Cluny - Franţa │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│IONEL IOANA │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16│NEGREAN IULIU │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17│PARASCHIV GIGEL │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18│RUSU EUGEN │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19│SUSAN-RESIGA ROMEO FLORIN │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20│VIŞA ION │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21│VOICU GHEORGHE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18. INGINERIA MEDIULUI │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│GAVRILESCU MARIA - preşedinte │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│RUSU TIBERIU - vicepreşedinte │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BACIU CĂLIN LAURENŢIU │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│COSTACHE CRISTINA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│IORDAN ALEXANDRA RALUCA │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│LAZĂR GABRIEL OCTAVIAN │Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│RÎŞNOVEANU GETA │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│ROBESCU DAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│STĂTESCU FLORIAN │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Ştiinţe biologice şi biomedicale │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19. BIOLOGIE ŞI BIOCHIMIE │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│PÂRVU MARCEL - preşedinte │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│PETRESCU ŞTEFANA MARIA - │ ││ │vicepreşedinte │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│COSTACHE MARIETA │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│FLONTA MARIA LUISA │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│GOMOIU MARIAN TRAIAN │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi ││ │ │Geoecologie Marină - GEOECOMAR, Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│POPOV DOINA LUCIA │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│ZAMFIRACHE MARIA MAGDALENA │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20. MEDICINĂ │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│POPA FLORIAN - preşedinte │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│POPA CONSTANTIN - vicepreşedinte │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│POPESCU IRINEL - vicepreşedinte │Academia de Ştiinţe Medicale │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│AZOICĂI DOINA │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│BARBILIAN ADRIAN │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│BĂJENARU OVIDIU ALEXANDRU │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│BORDEI PETRU │Universitatea "Ovidius" din Constanţa │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│BUZOIANU ANCA │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│CĂRUNTU IRINA DRAGA │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│CIUREA TUDOREL │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│COMAN ION │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│COPOTOIU CONSTANTIN │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│FLORIAN IOAN ŞTEFAN │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│IONAC MIHAI │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│LASCĂR IOAN │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16│MISCHEANU DAN │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17│SARAFOLEANU CAIUS CODRUŢ │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18│SIMIONESCU DANA-OLGA │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19│SINESCU CRINA │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21. MEDICINĂ VETERINARĂ │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│PREDOI GABRIEL - preşedinte │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│COZMA VASILE - vicepreşedinte │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BOGDAN ALEXANDRU │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│GROZA IOAN ŞTEFAN │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│HERMAN VIOREL │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din ││ │ │Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│SOLCANU GHEORGHE │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de ││ │ │la Brad" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│ŞONEA ALEXANDRU │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22. MEDICINĂ DENTARĂ │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│BĂCIUŢ GRIGORE - preşedinte │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│BUCUR ALEXANDRU - vicepreşedinte │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BADEA MÂNDRA │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│FORNA CONSUELA NORINA │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│IONESCU ECATERINA │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│PĂCURAR MARIANA │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│POPESCU EUGENIA │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23. FARMACIE │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│MUNTEAN DANIELA LUCIA - │ ││ │preşedinte │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│HÂRJEU VICTORIA - vicepreşedinte │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│ANDRIEŞ ADRIAN │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│HANCIANU MONICA │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│LOGHIN FELICIA │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│MIRCIOIU CONSTANTIN │Academia de Ştiinţe Medicale, Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│MIRON ANCA │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│NEAMŢU JOHNY │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│OPREAN RADU │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Ştiinţe sociale │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24. ŞTIINŢE JURIDICE │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│BOROI GABRIEL - preşedinte │Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│ANGHENI SMARANDA - vicepreşedinte│Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BĂLAN EMIL │Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│CATANĂ RADU │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│DĂNIŞOR DAN CLAUDIU │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│DIDEA IONEL │Universitatea din Piteşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│DOGARU ION │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│DUMITRESCU CORINA ADRIANA │Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│DUŢU MIRCEA │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│POPA GHEORGHE │Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│TĂNĂSESCU SIMINA ELENA │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│TOADER TUDOREL │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│TRĂILESCU ANTON │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│VASILESCU PAUL │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│VEDINAŞ VERGINIA │Universitatea din Bucureşti │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25. SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│BARBU DANIEL - preşedinte │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│PUŞCAŞ VASILE - vicepreşedinte │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BALAHUR DOINA │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│BĂRGĂOANU ALINA │Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│DÂNCU VASILE │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│DOBRESCU PAUL │Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│DUMITRU SANDU │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│GORUN ADRIAN │Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│HINŢEA CĂLIN EMILIAN │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│HORGA IOAN │Universitatea din Oradea │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│OLTEANU GABRIEL EDMOND │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│PĂUN NICOLAE │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│PIELEANU MARIUS │Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│POEDE GEORGE │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│PROFIROIU MARIUS │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16│ROTH MARIA │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17│ZAMFIR CĂTĂLIN │Academia Română │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 26. ŞTIINŢE MILITARE, INFORMAŢII ŞI ORDINE PUBLICĂ │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│TOMA GHEORGHE - preşedinte │Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│PÎNZARIU SORIN - vicepreşedinte │Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│CAVAROPOL DAN │Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│CIUPERCĂ ELLA │Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│CRĂCIUN ION │Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│DUMITRU DANIEL │Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│DUMITRU IRENA │Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│MINCULETE GHEORGHE │Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│PRUNĂ ŞTEFAN │Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│ROCEANU ION │Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│ŢICAL GEORGE │Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 27. ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│ISTUDOR NICOLAE - preşedinte │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│PIRTEA MARILEN GABRIEL - │ ││ │vicepreşedinte │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│MARCU NICU - vicepreşedinte │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│AIRINEI DINU │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│ANGHEL LAURENŢIU-DAN │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│BIBU NICOLAE │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│BURJA VASILE │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│COCRIŞ VASILE │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│COJANU VALENTIN │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│DIMA BOGDAN │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│DOBRE COSTINEL │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│DOBRIN OCTAVIAN │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│DUMITRESCU DALINA │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│DUŢESCU ADRIANA │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│FELEAGĂ LILIANA │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16│FRANC VALERIU IOAN │Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu" al ││ │ │Academiei Române, Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17│GRIGORESCU ADRIANA │Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18│HURDUZEU GHEORGHE │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19│LAZĂR DAN TUDOR │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20│LUNGU ION │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21│LUŢAŞ MIHAELA │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22│MATIŞ DUMITRU │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23│MINEA ALEXANDRU │Universite D`Auvergne, Clermont-Ferrand, Franţa │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24│MITRUŢ CONSTANTIN │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25│PASCARIU GABRIELA │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 26│PÂRGARU ION │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 27│PLĂIAŞ IOAN │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 28│POPA ION │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 29│PRELIPCEAN GABRIELA │Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 30│ROTARIU ILIE │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 31│ŢIGU GABRIELA │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 28. PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│POTOLEA DAN - preşedinte │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│OPRE NICULAE ADRIAN - │ ││ │vicepreşedinte │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│ANIŢEI MIHAI │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│CHIŞ VASILE │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│COJOCARU VIOREL │Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│CREŢU MIHAELA CARMEN │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│ENOIU RĂZVAN │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│GAVRILUC ALIN │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│GRIGORE VASILICA │Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│GROSU EMILIA FLORINA │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│HĂVÂRNEANU CORNELIU │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│IUCU ROMIŢĂ │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│MARINESCU GHEORGHE │Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│MIHĂILESCU LILIANA │Universitatea din Piteşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│TOMA STELIANA │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Ştiinţe umaniste şi arte │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 29. FILOLOGIE │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│GAFTON ALEXANDRU - preşedinte │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│CORNILESCU ALEXANDRA - │ ││ │vicepreşedinte │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BECHET FLORICA │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│BOLDEA IULIAN │Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│DIACONU MIRCEA │Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│LUPU COMAN │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│MANOLACHE GHEORGHE │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│MUNTEANU EUGEN │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│OLTEAN ŞTEFAN │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│SIMUŢ ION │Universitatea din Oradea │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│TEODORESCU CRISTIANA NICOLA │Universitatea din Craiova │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 30. FILOSOFIE │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│SURDU ALEXANDRU - preşedinte │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│BRÂNCOVEANU VASILE ROMULUS - │ ││ │vicepreşedinte │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BIRIŞ IOAN │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│CIOMOŞ VIRGIL │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│COZMA CARMEN │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│DUR ION │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│ILIESCU ADRIAN PAUL │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│RÂMBU NICOLAE │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│VERESS CAROL │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 31. ISTORIE ŞI STUDII CULTURALE │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│NISTOR GHEORGHE VLAD - preşedinte│Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│BOLOVAN IOAN - vicepreşedinte │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│CAZAN ILEANA │Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" al Academiei Române, Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│CÂNDEA IONEL │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│EDROIU NICOLAE │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│LUCA SABIN ADRIAN │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│IACOB GHEORGHE │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│MOGA VALER │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│NICOARĂ TOADER │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│PLATON ALEXANDRU FLORIN │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│RETEGAN MIHAI │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│SIGMIREAN CORNEL │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│SPINEI VICTOR │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│ŞIPOŞ SORIN │Universitatea din Oradea │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│VULPE ALEXANDRU │Academia Română │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 32. TEOLOGIE │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│ACHIMESCU NICOLAE - preşedinte │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│PĂTULEANU CONSTANTIN - │ ││ │vicepreşedinte │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BUCHIU ŞTEFAN │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│BUNACIU OTNIEL IOAN │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│CHIFĂR NICOLAE │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│CHIRILĂ IOAN │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│DANCĂ WILHELM │Arhiepiscopia Romano-Catolică, Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│HIMCINSCHI MIHAI │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│MARTON JOZSEF │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│MOLNAR JANOS │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│RUNCAN NECHITA │Universitatea "Ovidius" din Constanţa │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│NEGRUŢ PAUL │Universitatea "Emanuel" din Oradea │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│PETRARU GHEORGHE │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│SAVA VIOREL │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│TOFANĂ STELIAN │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 33. ARHITECTURĂ ŞI URBANISM │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│EFTENIE MARIANA - preşedinte │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│MATEI ADRIANA - vicepreşedinte │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BICA SMARANDA │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│BOGDĂNESCU ZENO │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│GOCIMAN CRISTINA OLGA │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│MOICEANU MARIAN │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│ŞTEFAN DORIN │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 34. ARTE VIZUALE │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│THEODORESCU RĂZVAN - preşedinte │Academia Română │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│SBÂRCIU IOAN - vicepreşedinte │Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│DEMETRESCU RUXANDRA SILVELIA │Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│GHEORGHIU DRAGOŞ │Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│MIHĂILESCU DOINA VALERIA │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│SOLOVĂSTRU RADU CĂLIN │Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│ZAHARIA DUMITRU │Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 35. ARTELE SPECTACOLULUI │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│ALEXA VISARION - preşedinte │Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică ││ │ │"I.L. Caragiale" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2│PRELIPCEAN DAN - vicepreşedinte │Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3│BĂLĂIŢĂ AURELIAN │Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4│CHIRIAC CONSTANTIN │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5│DEDIU SANDU VALENTINA │Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6│DRĂGULIN STELA │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7│GOLOGAN DANIELA (MIRUNA RUNCAN) │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8│POP ADRIAN │Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9│TITIENI ADRIAN │Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. ││ │ │Caragiale" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│ZONTE VIOLETA │Universitatea de Vest din Timişoara │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 3.019 din 11 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 15 ianuarie 2016, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2REGULAMENT 05/09/2012