HOTĂRÂRE nr. 577 din 25 septembrie 1997 (**republicată**)(*actualizată*)pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice****)(actualizată până la data de 27 aprilie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 aprilie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 580 din 22 iulie 1999; HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 890 din 5 iulie 2006; HOTĂRÂREA nr. 279 din 21 martie 2007; HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 211 din 25 martie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 31 martie 1999, dându-se textelor o noua numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 577 din 25 septembrie 1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 29 septembrie 1997.***) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010.****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005, în tot cuprinsul hotărârii denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".Conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 279 din 21 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007, în titlu şi în cuprinsul hotărârii, sintagma "pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate" se înlocuieşte cu sintagma "pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate".Conform pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010, în tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, definite potrivit legii, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, denumit în continuare Programul, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010. (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010.(2^1) În sensul prezentei hotărâri, prin sintagma spaţiu rural se înţelege sate, sate aparţinătoare oraşelor, precum şi zone periurbane aparţinătoare oraşelor şi municipiilor.------------Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 890 din 5 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 14 iulie 2006. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.  +  Articolul 1^1 (1) Programul este compus din următoarele subprograme: a) Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local; b) Subprogramul privind alimentarea cu apă; c) Subprogramul privind canalizarea şi epurarea apelor uzate. (2) Subprogramele vor fi detaliate în Normele metodologice de aplicare a Programului.------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010.  +  Articolul 1^2Prin implementarea Programului se pot finanţa de la bugetul de stat proiecte de investiţii amplasate în: a) spaţiul rural, aşa cum este definit la art. 1 alin. (2^1); b) unităţile administrativ-teritoriale unde există resurse turistice, definite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009.------------Art. 1^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010.  +  Articolul 1^3 (1) Obiectivele de investiţii ce pot fi finanţate în cadrul Programului trebuie să vizeze unul dintre următoarele domenii: a) reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi a drumurilor de interes local; b) construcţia/extinderea/modernizarea de sisteme de alimentare cu apă; c) construcţia/extinderea/modernizarea de sisteme de canalizare şi/sau staţii de tratare a apelor uzate; d) în cazuri excepţionale pot face obiectul Programului şi pietruirile de drumuri de interes local; e) în cazul apariţiei unor situaţii speciale pot face obiectul Programului: lucrările de eliminare a efectelor produse de alunecări de teren, inundaţii, dezafectări, modificarea lungimii tronsoanelor de drum, combaterea infestării pânzei freatice şi altele. (2) Fac obiectul Programului: a) în sensul alin. (1) lit. a), drumurile de interes judeţean şi drumurile de interes local; b) în sensul alin. (1) lit. b), realizarea de noi sisteme de alimentare cu apă, precum şi extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă existente; c) în sensul alin. (1) lit. c), realizarea de noi sisteme de canalizare şi staţii de tratare a apelor uzate, precum şi extinderea şi modernizarea sistemelor de canalizare şi staţiilor de tratare a apelor uzate existente. (3) Cazurile excepţionale prevăzute la alin. (1) lit. d) vor fi detaliate în Normele metodologice de aplicare a Programului.------------Art. 1^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în exercitarea atribuţiei de coordonare a Programului, pe baza situaţiilor transmise anual de consiliile judeţene şi de către consiliile locale, întocmeşte inventarierea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, staţii de tratare a apelor uzate, precum şi starea de viabilitate a drumurilor de interes judeţean şi local, la nivelul întregii ţări. (2) Propunerile de obiective ce pot fi incluse în Program şi nivelurile valorice ale acestora se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului anual de către consiliile judeţene, după consultarea consiliilor locale, precum şi de către consiliile locale în mod direct. (3) În vederea includerii în Program, propunerile de obiective ale consiliilor judeţene şi ale consiliilor locale nu trebuie să facă obiectul altor programe de finanţare.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010.  +  Articolul 2^1 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului fundamentează necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, pe baza propunerilor consiliilor judeţene în colaborare cu consiliile locale, a solicitărilor directe ale consiliilor locale, precum şi a datelor deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, conform inventarului prevăzut la art. 2. alin. (1), fonduri care se nominalizează distinct în bugetul aprobat potrivit legii. (2) După intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe baza propunerilor înaintate de consiliile judeţene în colaborare cu consiliile locale, a solicitărilor formulate direct către minister de către consiliile locale, precum şi a inventarului prevăzut la art. 2 alin. (1), ţinând cont de strategia de dezvoltare teritorială a României, întocmeşte şi aprobă lista obiectivelor încadrate în prevederile Programului şi nivelurile valorice ale acestora, evidenţiate pe subprograme. (3) Listele întocmite de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în conformitate cu alin. (2), defalcate pe subprograme şi obiective, cu sumele aferente fiecărui obiectiv, se vor transmite consiliilor judeţene. (4) Consiliile judeţene vor comunică consiliilor locale ale căror obiective sunt incluse în Program lista acestora, precum şi sumele aferente în vederea includerii în bugetul propriu.------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010.  +  Articolul 2^2 (1) În vederea întocmirii deschiderilor de finanţare, consiliile locale transmit solicitarea la consiliile judeţene, care transmit lunar, în mod centralizat, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului solicitările de finanţare pentru obiectivele incluse în Program. De asemenea, consiliile locale pot transmite o copie a solicitării şi la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului virează consiliilor judeţene lunar, prin ordin de plată, sumele pentru realizarea lucrărilor, defalcat pe subprograme şi pe obiective de investiţii, în limita plafoanelor stabilite potrivit art. 2^1 alin. (2). (3) Consiliile judeţene transferă lunar consiliilor locale sumele primite pentru obiectivele nominalizate în listele întocmite şi aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.------------Art. 2^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010.  +  Articolul 3Consiliile judeţene, cu consultarea consiliilor locale implicate, vor asigura: a) identificarea şi propunerea altor surse de finanţare, care să completeze sumele de la bugetul de stat, altele decât cele prevăzute la art. 6 alin. (1), şi care să contribuie la urgentarea realizării lucrărilor; b) asistenţa tehnică de specialitate pentru consiliile locale de către personalul de specialitate din cadrul consiliului judeţean, la cererea acestora.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010.  +  Articolul 4 (1) Introducerea obiectivelor de investiţii în cadrul Programului se face pe bază de studii de fezabilitate, aprobate de consiliul local sau, după caz, de consiliul judeţean. Atribuirea elaborării studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice şi a execuţiei lucrărilor se va face prin contract de achiziţie publică, atribuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice. (2) Se vor urmări implementarea şi extinderea aplicării, în cadrul unor programe-pilot de proiectare, execuţie şi urmărire a comportării în exploatare, a unor soluţii constructive, materiale şi/sau tehnologii noi, prin realizarea de prototipuri şi experimentări în situ, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) Programele-pilot privind soluţiile prevăzute la alin. (2) se vor derula, potrivit legii, prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. şi se pot finanţa din alocaţii bugetare şi alte surse de finanţare legal constituite.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010.  +  Articolul 4^1În cadrul Programului au prioritate la finanţare lucrările de asfaltare a drumurilor comunale care asigură legătura satelor cu centrul de comună sau oraşe, drumuri europene, naţionale şi judeţene, staţii de cale ferată sau obiective productive importante, locaşuri de cult, case memoriale, rezervaţii naturale şi alte obiective turistice.-----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.  +  Articolul 5 (1) Alimentările cu apa ale satelor sunt obiective de investiţii şi se realizează în conformitate cu reglementările în domeniu. Consiliile judeţene şi consiliile locale vor cuprinde în programele proprii şi obiectivele aflate în pregătire şi execuţie. (2) În alegerea priorităţilor pentru lucrări noi se vor avea în vedere zonele cu disfuncţionalităţi mari în alimentarea cu apă potabilă, comunităţi sărace, comune cu potenţial economic.-----------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005. (3) Studiile de fezabilitate se vor elabora cu soluţii care să asigure compatibilitatea cu reglementările de mediu din România, adoptate şi/sau armonizate cu cele ale Uniunii Europene în domeniu, luându-se în considerare perspectiva investiţiilor ce privesc canalizarea.-----------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.  +  Articolul 6 (1) Finanţarea Programului se va face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale beneficiare şi de la bugetele consiliilor judeţene, din împrumuturi contractate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi din alte surse de finanţare legal constituite. (2) În sensul prezentului program, nu este permisă dubla finanţare a aceleiaşi investiţii, efectuată conform prezentului Program, din alte fonduri comunitare sau naţionale asigurate prin alte programe.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010.  +  Articolul 6^2Abrogat.------------Art. 6^2 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 330 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010.-----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.-----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia**).-------------------**) A se vedea şi Normele metodologice nr. 6.529/N.N. din 15 octombrie 1997 de aplicare a Programului privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 27 octombrie 1997.-----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.-----------Anexa a fost abrogată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005.----------------