ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 14 iunie 2001 (*actualizată*)privind înfiinţarea Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie(actualizată până la data de 3 ianuarie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 ianuarie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 552 din 17 octombrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006 respinsă de LEGEA nr. 308 din 30 decembrie 2008.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Întrucât prin LEGEA nr. 308 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008 a fost respinsă ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 care abroga ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 14 iunie 2001, dispoziţiile acestei din urmă ordonanţe de urgenţă sunt repuse în vigoare pe data publicării în Monitorul Oficial a legii de respingere.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor*), care functioneza în coordonarea ministrului industriei şi resurselor. (2) Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Sediul Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului. (3) Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie va exercita, în numele Ministerului Industriei şi Resurselor*), atribuţiile acestuia de instituţie publică implicata în domeniul privatizării, stabilite prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările ulterioare. (4) Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie va derula, în numele Ministerului Industriei şi Resurselor*), activităţile legate de exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale şi la celelalte societăţi comerciale din portofoliul acestuia, în limitele competentelor aprobate, în conformitate cu prevederile legale.------------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 552 din 17 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 26 octombrie 2001. (5) Organizarea, funcţionarea, numărul de personal şi atribuţiile Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie se fac prin ordin al ministrului industriei şi resurselor*) în conformitate cu prevederile legale aplicabile instituţiilor cu venituri extrabugetare implicate în procesul de privatizare, cu respectarea principiilor gestiunii fondurilor în regim extrabugetar, potrivit dispoziţiilor legale, urmărindu-se eficientizarea activităţii prin calitate şi stabilitate.------------Alin. (6) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 552 din 17 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 26 octombrie 2001. (7) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie se aproba prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 1 a revenit la forma anterioară prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 de către LEGEA nr. 308 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea organizării şi funcţionarii Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi a activităţilor sale legate de privatizare se face din venituri extrabugetare încasate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile şi companiile naţionale şi de celelalte societăţi comerciale la care Ministerul Industriei şi Resurselor*), în calitate de reprezentant al statului, îşi exercită drepturile ce decurg din calitatea de acţionar şi din dividendele realizate de acestea, cuvenite Ministerului Industriei şi Resurselor*), inclusiv cele realizate în anul 2000 şi nevărsate până la data prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 552 din 17 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 26 octombrie 2001. (2) Veniturile încasate de Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie urmează regimul juridic prevăzut la art. 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 2 a revenit la forma anterioară prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 de către LEGEA nr. 308 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008.  +  Articolul 3Controlul respectării de către Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie a cadrului juridic aplicabil în domeniul privatizării se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit legii.------------Art. 3 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 de către LEGEA nr. 308 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga orice dispoziţii contrare.------------Art. 4 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 de către LEGEA nr. 308 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:HOTĂRÂREA nr. 19 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor a fost abrogată de către HOTĂRÂREA nr. 738 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 7 iulie 2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Economiei şi Comerţului. Dispoziţiile privind comerţul cuprinse în HOTĂRÂREA nr. 738 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 7 iulie 2003 au fost abrogate prin HOTĂRÂREA nr. 387 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 2 mai 2007, iar cele privind economia prin HOTĂRÂREA nr. 386 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 mai 2007.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescup. Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Iacob Zelenco,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu-------