ORDIN nr. 2.534/C din 20 iulie 2012pentru modificarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 954/B/C/2000
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 16 august 2012    Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 954/B/C/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 16 mai 2000, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) La cererea de înscriere în vederea dobândirii personalităţii juridice se vor ataşa următoarele documente: a) un exemplar original şi două exemplare în copie legalizată de pe actul constitutiv şi statut; b) actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial; c) dovada disponibilităţii denumirii, eliberată de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat de a elibera dovada disponibilităţii denumirii; d) certificate ori alte documente cerute potrivit legii speciale persoanelor fizice pentru înfiinţarea legală a persoanei juridice; e) autorizaţiile administrative prealabile, în cazul în care sunt cerute potrivit legii speciale, pentru înfiinţare legală. (2) Dacă activitatea desfăşurată de persoana juridică intră în sfera de competenţă a două sau mai multe autorităţi publice, instanţa va solicita ataşarea unui număr corespunzător de copii legalizate de pe actul constitutiv şi statut, în vederea îndeplinirii obligaţiei stabilite la art. 40 din prezentul regulament."2. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cererea de înscriere a modificării actului constitutiv şi/sau a statutului persoanei juridice fără scop patrimonial va cuprinde, în mod corespunzător, menţiunile prevăzute la art. 5, conform modelului prevăzut în anexa nr. III. La cerere se vor ataşa înscrisurile prevăzute la art. 6 lit. a), b) şi e), înscrisurile prevăzute la art. 6 lit. c) şi d) atunci când este cazul, actul modificator în original şi copii ale acestuia în numărul prevăzut la art. 6 alin. (2), precum şi certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial, în original."3. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Înscrierea menţiunilor referitoare la numărul şi data hotărârii Guvernului prin care s-a recunoscut utilitatea publică se efectuează de instanţa în al cărei registru special este înscrisă asociaţia sau fundaţia recunoscută ca fiind de utilitate publică, la înştiinţarea acesteia, iar înscrierea menţiunilor privitoare la numărul şi data hotărârii Guvernului prin care s-a retras actul de recunoaştere a utilităţii publice, la înştiinţarea autorităţii administrative care a propus retragerea actului de recunoaştere a statutului de utilitate publică."4. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - În scopul ţinerii evidenţei centralizate a persoanelor juridice fără scop patrimonial şi pentru aducerea la cunoştinţa publicului a informaţiilor referitoare la acestea se înfiinţează Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, care este ţinut de Ministerul Justiţiei, prin compartimentul de specialitate."5. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Registrul naţional se ţine în sistem computerizat, conform modelelor prevăzute în anexele nr. VII.1-VII.5, prin replicarea de către instanţele judecătoreşti a înscrierilor cuprinse în registrele speciale ţinute de acestea către serverul central instalat la sediul Ministerului Justiţiei. (2) Replicarea se efectuează în termen de 3 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus înscrierea, modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului ori încetarea asociaţiei, fundaţiei, federaţiei sau filialei."6. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) În termenul prevăzut la art. 39. alin. (2), instanţa judecătorească competentă este obligată să trimită compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei copii de pe hotărârile judecătoreşti prin care s-a dispus înscrierea, modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului ori încetarea asociaţiei, fundaţiei, federaţiei sau filialei, precum şi de pe înscrisurile doveditoare, în sistem informatizat sau, în situaţia în care instanţa nu deţine mijloacele tehnice necesare, pe suport hârtie, în număr corespunzător. (2) Numărul de copii se stabileşte avându-se în vedere că Ministerul Justiţiei păstrează un exemplar de pe fiecare înscris pentru evidenţa centralizată a asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor şi comunică celelalte exemplare autorităţilor publice în al căror domeniu de activitate intră scopul persoanei juridice, în condiţiile art. 52 alin. (4) din ordonanţă."7. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Înscrisurile referitoare la aceeaşi persoană juridică fără scop patrimonial alcătuiesc un singur dosar/fişier şi sunt arhivate de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei."8. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) O denumire este susceptibilă de a fi apropriată, dacă nu aparţine unei alte persoane juridice fără scop patrimonial de acelaşi fel - asociaţie, fundaţie sau federaţie - prin înscrierea ei anterioară în Registrul naţional. (2) Orice denumire nouă trebuie să se deosebească de cele existente. (3) Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice de interes naţional ori local. (4) Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice de interes naţional sau local se înţelege includerea în denumirea asociaţiei a unor termeni precum: "comisariat", "inspectorat", "gardă", "academie", "autoritate", "consiliu", "agenţie" sau derivatele acestora. (5) Înscrierea unei asociaţii folosind în denumirea sa cuvintele "naţional" sau "român" ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului. (6) Denumirea persoanei juridice fără scop patrimonial trebuie să fie în acord cu ordinea publică şi cu bunele moravuri."9. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Verificarea disponibilităţii denumirii constă în verificarea de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 44 alin. (1) -(6). (2) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (1) -(4) şi (6), Ministerul Justiţiei va refuza motivat eliberarea dovezii de disponibilitate a denumirii. (3) Verificarea va fi solicitată înainte de autentificarea, respectiv atestarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei, al fundaţiei sau, după caz, al federaţiei. Notarul public sau, după caz, avocatul va refuza autentificarea, respectiv atestarea actului constitutiv şi a statutului în lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii sau, după caz, a refuzului motivat al Ministerului Justiţiei de a elibera dovada disponibilităţii denumirii. (4) Refuzul motivat al Ministerului Justiţiei poate fi înlăturat de instanţa de judecată în condiţiile art. 8 alin. (2^1) din ordonanţă."10. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Cererea privind verificarea disponibilităţii denumirii se formulează conform modelului prevăzut în anexa nr. VIII. (2) Orice denumire solicitată spre verificare va conţine cuvântul corespunzător categoriei persoanei juridice căreia îi aparţine - asociaţie, fundaţie ori federaţie. (3) În cazul denumirilor exprimate în limba străină se va preciza, pe propria răspundere a solicitantului, şi traducerea în limba română, verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 44 alin. (1) şi (2) efectuându-se atât în limba străină, cât şi în limba română. (4) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), Ministerul Justiţiei va refuza motivat eliberarea dovezii de disponibilitate a denumirii. Prevederile art. 45 alin. (4) sunt aplicabile."11. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii, compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei va elibera dovada disponibilităţii denumirii, valabilă pentru o perioadă de 6 luni de la data eliberării, perioadă în care denumirea este rezervată. (2) Rezervarea poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă de 3 luni, printr-o cerere de prelungire a rezervării formulată de solicitantul rezervării iniţiale, înregistrată la Ministerul Justiţiei până cel mai târziu la data expirării valabilităţii acesteia. (3) Pe perioada rezervării şi a prelungirii solicitate în condiţiile alineatului anterior, denumirea este indisponibilă spre rezervare de către o altă persoană. (4) În caz de prelungire a rezervării disponibilităţii denumirii, se face menţiune despre aceasta pe dovada iniţială, potrivit anexei nr. VIII. (5) După expirarea prelungirii rezervării, dovada de disponibilitate a denumirii se va elibera primei persoane ce va înregistra la Ministerul Justiţiei cerere de rezervare, începând cu maximum două zile anterior datei de expirare a prelungirii."12. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Dovada disponibilităţii denumirii se completează potrivit anexei nr. IX. O copie de pe aceasta rămâne în păstrarea compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei. (2) Copiile de pe dovezile de disponibilitate se păstrează într-o mapă separată, în ordinea numărului dovezii. Mapa constituie anexă la evidenţa specială prevăzută la art. 47. (3) Dovada disponibilităţii denumirii va conţine şi lista cuprinzând denumirile anterioare, asemănătoare celei rezervate, inclusiv denumirile pentru care a fost eliberată, fiind valabilă dovada disponibilităţii şi rezervării."13. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 61^1, cu următorul cuprins:"Art. 61^1. - Prevederile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător şi asociaţiilor religioase constituite potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor."  +  Articolul IIÎn cazul dovezilor privind disponibilitatea denumirii a căror valabilitate a fost prelungită înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin şi nu a expirat până la această dată, se poate acorda, la cerere, o nouă prelungire, în condiţiile art. 48 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 954/B/C/2000, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Florin Aurel Moţiu,secretar de statBucureşti, 20 iulie 2012.Nr. 2.534/C.--------