ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 25 noiembrie 2011 (*actualizată*)pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii(actualizată până la data de 22 iulie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 138 din 18 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere existenţa a numeroase cazuri de incompatibilitate pentru soluţionarea cazurilor complexe de malpraxis, se impune intervenţia de urgenţă a legiuitorului pentru îndepărtarea acestora.Luând în considerare necesitatea eficientizării serviciilor de asistenţă medicală, prin implicarea autorităţilor administraţiei publice locale şi, implicit, a reprezentanţilor colectivităţilor locale în conducerea şi coordonarea spitalelor publice, precum şi necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru responsabilizarea acestora,ţinând cont de necesitatea accelerării procesului de reformă în domeniul sanitar, precum şi de urgenţa finalizării procesului de descentralizare prin transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale,întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi de conducere a spitalelor, precum şi în asigurarea efectivă a accesului egal al cetăţenilor la îngrijirile sanitare de bază şi creşterea calităţii vieţii,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 210 alineatul (1), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:"l) coplata - suma care reprezintă plata contribuţiei băneşti a asiguratului, în temeiul obligaţiei prevăzute la art. 219 lit. g), pentru a putea beneficia de serviciile medicale din pachetul de servicii de bază, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 217 alin. (3) lit. k), restul sumei fiind suportată de către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate."2. La articolul 210 alineatul (1), litera m) se abrogă.3. La articolul 213^1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale."4. La articolul 213^2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Domeniile de asistenţă medicală pentru care se stabileşte coplata, precum şi suma minimă şi maximă care reprezintă această coplată pentru fiecare categorie de serviciu medical şi unitate medicală se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în urma negocierii cu asociaţiile de pacienţi, asociaţiile profesionale, asociaţiile patronale ale furnizorilor de servicii de sănătate şi CNAS."5. La articolul 213^2, alineatele (3) şi (4) se abrogă.6. La articolul 671, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 671. - (1) Comisia desemnează, prin tragere la sorţi, din lista naţională a experţilor, un grup de experţi sau un expert care dispun de cel puţin acelaşi grad profesional şi didactic cu persoana reclamată, în funcţie de complexitatea cazului, însărcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului.-----------Art. I a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 138 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2012.  +  Articolul IIArticolul 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 174/2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale se transferă către autorităţile administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul administraţiei şiinternelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 25 noiembrie 2011.Nr. 103.--------