ORDONANŢA nr. 136 din 31 august 2000 (*actualizată*)privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România(actualizată până la data de 9 decembrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 decembrie 2008 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: LEGEA nr. 214 din 20 aprilie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. E pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul juridic referitor la măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii în România a organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, termenii folosiţi au următorul înţeles: a) abrogată;---------Lit. a) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008. b) carantina fitosanitara - ansamblu de măsuri care vizează prevenirea introducerii şi/sau răspândirii organismelor de carantina sau combaterea acestora; c) abrogată;---------Lit. c) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008. d) control fitosanitar - control oficial al plantelor, produselor vegetale şi al articolelor reglementate pentru a se determina prezenta sau absenta organismelor dăunătoare şi/sau pentru a asigura respectarea reglementărilor fitosanitare; e) organe de carantina fitosanitara - instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) din prezenta ordonanţă; f) organism de carantina - organism dăunător cu importanţa economică potenţiala pentru o zona ameninţată, care nu este prezent în acea zonă sau care este prezent cu o distribuţie limitată şi care face obiectul combaterii oficiale; g) abrogată;---------Lit. g) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008. h) abrogată;---------Lit. h) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008. i) abrogată;---------Lit. i) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008. j) abrogată;---------Lit. j) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008. k) regimul de carantina fitosanitara - un complex de măsuri privind prevenirea introducerii şi/sau răspândirii organismelor de carantina, iar în cazul patrunderii şi existenţei lor pe teritoriul tarii, de localizare şi chiar de lichidare; l) reglementări fitosanitare - ansamblu de reglementări oficiale care vizează prevenirea introducerii şi/sau a răspândirii organismelor de carantina, controland producţia şi circulaţia plantelor, a produselor vegetale şi a articolelor reglementate; m) zona ameninţată - zona în care condiţiile sunt favorabile stabilirii unui organism de carantina a cărui prezenta va atrage pierderi economice importante; n) abrogată;---------Lit. n) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezintă autoritatea centrala în domeniul organizării şi funcţionarii carantinei fitosanitare.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de lit. b) a pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unei denumiri. (2) Direcţia fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale coordonează din punct de vedere tehnic:----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de lit. b) a pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unei denumiri. a) Laboratorul Central de Carantina Fitosanitara; b) unităţile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.----------Lit. b) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de lit. c) a pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Laboratorul Central de Carantina Fitosanitara este organul tehnic de carantina fitosanitara autorizat pentru diagnoza, prognoza şi avertizarea organismelor dăunătoare, care organizează şi conduce controlul fitosanitar vamal. (4) Unităţile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt unităţi cu personalitate juridică în subordinea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.----------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de lit. c) a pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 4Persoanele fizice sau juridice care exercită un drept cu privire la plante, produse vegetale sau alte obiecte, purtătoare de organisme de carantina sunt obligate sa informeze imediat organele de carantina fitosanitara şi sa ia măsuri de combatere, sub controlul unităţilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.---------Art. 4 a fost modificat de lit. a) şi c) ale pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unor sintagme.  +  Articolul 5Pentru a preveni răspândirea organismelor de carantina, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stabileşte măsuri privind circulaţia plantelor, a produselor vegetale sau a articolelor reglementate, care provin din zone contaminate, precum şi pentru combaterea organismelor respective.----------Art. 5 a fost modificat de lit. b) a pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unei denumiri.  +  Articolul 6Organele de carantina fitosanitara efectuează controale privind respectarea regimului de carantina fitosanitara, fără nici o discriminare în ceea ce priveşte originea plantelor, produselor vegetale sau a articolelor reglementate.  +  Articolul 7Direcţia fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin unităţile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, instituie regimul de carantina fitosanitara sau îl ridica, după caz.----------Art. 7 a fost modificat de lit. b) şi c) ale pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unor sintagme.  +  Articolul 8În activitatea de supraveghere şi control privind respectarea regimului de carantina fitosanitara inspectorii fitosanitari au următoarele competente: a) accesul, cu respectarea dispoziţiilor legale, pe teritoriul porturilor şi al debarcaderelor fluviale şi maritime, al aeroporturilor aviaţiei civile, al staţiilor de cale ferată, pe vasele flotei comerciale, în avioanele aviaţiei civile, în vagoanele de marfa şi de persoane, în automobile, pe culturile tuturor producătorilor agricoli, în pepiniere, livezi şi vii, în depozitele de produse vegetale, pe teritoriul institutelor de cercetări ştiinţifice, precum şi în alte locuri unde se impune efectuarea controlului fitosanitar; b) prelevarea, cu ocazia controlului fitosanitar, de probe din plante, produse vegetale şi alte obiecte supuse regimului de carantina fitosanitara pentru analize şi expertize de laborator, în prezenta factorilor direct implicaţi;---------Lit. b) a art. 8 a fost modificată de lit. a) a pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unei sintagme. c) solicitarea de informaţii de la administraţia vamilor porturilor, aeroporturilor, staţiilor de cale ferată şi oficiilor poştale asupra mărfurilor sosite, aflate în păstrare sau expediate, şi controlul documentelor fitosanitare care însoţesc mărfurile; d) propunerea de instituire a regimului de carantina fitosanitara sau ridicarea acestuia, după caz; e) stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii şi de combatere a organismelor de carantina, precum şi controlul privind efectuarea acestora.  +  Articolul 9 (1) Producătorii şi importatorii de plante, produse vegetale sau alte obiecte, prevăzute în reglementările fitosanitare, se înregistrează la unitatea fitosanitară judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.---------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de lit. a), b) şi c) ale pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unor sintagme. (2) Înregistrarea nu este obligatorie pentru micii producători sau prelucratori de plante, produse vegetale sau alte obiecte a căror producţie şi/sau vânzare sunt destinate autoconsumului sau pieţei locale pentru utilizare de către persoane care nu sunt implicate profesional în producerea de seminţe şi material săditor, destinate multiplicării, cu excepţia situaţiilor în care exista pericolul răspândirii organismelor de carantina.---------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de lit. a) a pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 10 (1) Unităţile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi inspectoratele de carantină fitosanitară vamală eliberează un paşaport fitosanitar valabil pe teritoriul României, pe teritoriul Comunităţii Europene sau pentru o zonă protejată, după caz, în situaţia în care în urma controlului fitosanitar efectuat se constată că plantele, produsele vegetale sau alte obiecte întrunesc cerinţele specifice stabilite de reglementările fitosanitare în vigoare.---------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008. (2) Pasaportul fitosanitar poate fi înlocuit ulterior cu un pasaport fitosanitar de înlocuire în cazul divizării loturilor, a reunirii mai multor loturi sau părţi din acestea, în cazul schimbării stării fitosanitare a lotului sau în alte cazuri stabilite de Direcţia fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi se eliberează de unităţile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de lit. b) şi c) ale pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unor sintagme. (3) Procedura de eliberare a pasaportului fitosanitar şi a pasaportului fitosanitar de înlocuire se aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.----------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de lit. b) a pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 11Importul plantelor, produselor vegetale sau al articolelor reglementate se face numai dacă acestea sunt însoţite de certificat fitosanitar şi dacă în urma controlului fitosanitar au fost găsite libere de organisme de carantina.  +  Articolul 12Inspectorii de carantina fitosanitara, împuterniciţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, eliberează certificate fitosanitare pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte destinate exportului în situaţia în care ţările importatoare impun exigente specifice.----------Art. 12 a fost modificat de lit. a) şi b) ale pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unor sintagme.  +  Articolul 13 (1) Importul şi tranzitul de plante şi produse vegetale se efectuează numai prin punctele de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar şi se referă la: a) plantele şi produsele vegetale supuse controlului fitosanitar, listate în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare; b) exemplarele speciilor de plante prevăzute în anexele la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea, conform legislaţiei specifice în vigoare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 61 din 3 martie 1997.---------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.(1^1) Importul şi tranzitul de plante şi produse vegetale care conţin sau constau în organisme modificate genetic ori o combinaţie de asemenea organisme, definite conform legislaţiei specifice în vigoare, sunt permise doar prin punctele de trecere a frontierei de stat în care sunt organizate controale fitosanitare, sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.---------Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.(1^2) Exportul de plante şi produse vegetale se efectuează prin toate punctele de trecere a frontierei de stat deschise potrivit legii, cu excepţia: a) plantelor şi produselor vegetale care conţin sau constau în organisme modificate genetic, a produselor alimentare de origine nonanimală supuse controlului pentru siguranţa alimentelor pentru care exportul este permis doar prin punctele de trecere a frontierei de stat în care sunt organizate controale fitosanitare, sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, conform legislaţiei în vigoare; b) exemplarelor aparţinând speciilor de plante prevăzute în anexele la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 din 9 decembrie 1996, pentru care exportul este permis doar prin punctele de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar şi care sunt notificate Comisiei Europene conform art. 12 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97.---------Alin. (1^2) al art. 13 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008. (2) Condiţiile minime necesare pentru efectuarea controlului fitosanitar vamal se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.----------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de lit. b) a pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 14Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia Generală a Vamilor, sunt obligate sa sprijine autorităţile de carantina fitosanitara în exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor ce le revin.----------Art. 14 a fost modificat de lit. d) şi e) ale pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unor denumiri.  +  Articolul 15 (1) Faptele prevăzute la art. 16-20 constituie contravenţii la normele privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi a articolelor reglementate în România, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni, potrivit legii penale.----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 214 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 26 aprilie 2001. (2) Prevederile alin. (1) referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.---------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 16Se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei efectuarea operaţiunilor de import, export, circulaţie intracomunitară, transport şi comercializare a plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte care nu respectă exigenţele fitosanitare prevăzute de legislaţia fitosanitară, precum şi nerespectarea/neaplicarea măsurilor fitosanitare prevăzute de legislaţia fitosanitară în vigoare, în cazul depistării unui organism de carantină.---------Art. 16 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 17Se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei introducerea în ţara a plantelor, a produselor vegetale sau a articolelor reglementate a căror introducere este interzisă conform reglementărilor fitosanitare.  +  Articolul 18Se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 35.000.000 lei obstructionarea organelor de carantina fitosanitara în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării reglementărilor fitosanitare de către importatorii, exportatorii, comercianţii, producătorii, depozitele, centrele de expediere sau oricare altă persoană implicata în producerea sau circulaţia plantelor, produselor vegetale sau articolelor reglementate.  +  Articolul 19Se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei nefurnizarea informaţiilor solicitate, în scris, de către organele de carantina fitosanitara în termenul stabilit de acestea.  +  Articolul 20Se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei refuzul de a permite accesul inspectorilor fitosanitari în locurile prevăzute la art. 8 lit. a).  +  Articolul 21 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de inspectori ai poliţiei fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de lit. b) a pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei. (3) Sancţiunile prevăzute se aplică persoanelor fizice şi juridice.----------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 214 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 26 aprilie 2001.  +  Articolul 22Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.----------Art. 22 a fost modificat de lit. b) a pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 23La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga capitolul IV "Carantina fitosanitara" din Legea nr. 5/1982 privind protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor şi regimul pesticidelor, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 24Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Romica TomescuMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescu────────────