ORDONANŢĂ nr. 63 din 30 august 2001(*actualizată*)privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.(actualizată până la data de 10 mai 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 mai 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 707 din 3 decembrie 2001; HOTĂRAREA nr. 606 din 29 mai 2003; HOTĂRAREA nr. 740 din 3 iulie 2003; LEGEA nr. 228 din 1 iunie 2004; HOTĂRAREA nr. 1.378 din 18 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 noiembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 2 noiembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRAREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003, s-a reglementat organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Înlocuirea denumirii s-a realizat direct în textul formei actualizate. HOTĂRAREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRAREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004, menţinând aceeaşi denumire a ministerului.Prin HOTĂRAREA nr. 361 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 27 aprilie 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuintelor. HOTĂRAREA nr. 361 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 27 aprilie 2007 a fost abrogată de HOTĂRAREA nr. 33 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 27 ianuarie 2009. HOTĂRAREA nr. 33 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 27 ianuarie 2009 a fost abrogată de HOTĂRAREA nr. 1.631 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2010.Conform pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 228 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iunie 2004, care completează art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 25 martie 2004, cu alin. (2), în cuprinsul art. 3, art. 5 alin. (3) şi (4) şi al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, sintagma prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei se înlocuieşte cu sintagma prin decizie a primului-ministru.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012. (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 707 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 11 decembrie 2001. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. are în structura sa organizatorică 7 direcţii regionale în construcţii şi Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti - Ilfov, unităţi fără personalitate juridică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 noiembrie 2011.  +  Articolul 2Patrimoniul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se constituie prin preluarea activului şi pasivului inspectoratelor în construcţii judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi ale Inspectoratului de stat în construcţii din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012.  +  Articolul 4---------------Alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.---------------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este obligat sa participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect şi acceptate de inspectoratele teritoriale în construcţii.---------------Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.  +  Articolul 5Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. este asigurată de inspectorul general, cu rang de secretar de stat, numit şi revocat din funcţie prin decizie a primului-ministru.---------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012.  +  Articolul 6 (1) Personalul salariat din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiei generale Inspectoratul de stat în construcţii este considerat transferat în cadrul instituţiei publice nou-înfiinţate, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.---------------Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.---------------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. (4) Drepturile salariale ale personalului contractual al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat.-----------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2010.---------------Alin. (5) al art. 6 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.  +  Articolul 7Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se aprobă prin hotărâre a Guvernului.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012.  +  Articolul 8Hotărârea Guvernului nr. 3/2001*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se modifica în mod corespunzător.-------------*) Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 a fost modificată în mod esenţial de către HOTĂRAREA nr. 606 din 29 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 2 iunie 2003.Anterior, Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 a mai suferit următoarele modificări aduse de: ORDONANŢA nr. 54 din 16 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 27 august 2002, HOTĂRAREA nr. 1.133 din 10 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 29 octombrie 2002, HOTĂRAREA nr. 1.199 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 1 noiembrie 2002, HOTĂRAREA nr. 449 din 10 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 7 mai 2003.Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 a fost abrogată de art. 17 din HOTĂRAREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003, astfel că, art. 8 devine inaplicabil.  +  Articolul 9 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin hotărâre a Guvernului se va actualiza valoarea patrimoniului Inspectoratului de stat în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pe baza datelor din balanţele contabile încheiate la 30 iunie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu  +  Anexa Direcţiile regionale în construcţii*Font 9*┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Nr. │ │ ││ crt.│ Structura │ Localitatea │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ I.│Direcţia Regională în Construcţii Nord-Est │ Iaşi │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Bacău │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Botoşani │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Piatra-Neamţ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Suceava │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Vaslui │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ II.│Direcţia Regională în Construcţii Sud-Est │ Constanţa │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Brăila │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Buzău │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Focşani │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Galaţi │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Tulcea │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ III.│Direcţia Regională în Construcţii Sud - Muntenia │ Ploieşti │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Alexandria │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Călăraşi │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Giurgiu │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Piteşti │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Slobozia │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 6.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Târgovişte │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ IV.│Direcţia Regională în Construcţii Sud-Vest - Oltenia │ Craiova │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ Drobeta-Turnu ││ │în construcţii │ Severin │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Râmnicu Vâlcea │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Slatina │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Târgu Jiu │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ V.│Direcţia Regională în Construcţii Vest │ Timişoara │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Arad │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Hunedoara │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Reşiţa │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ VI.│Direcţia Regională în Construcţii Nord-Vest │ Cluj-Napoca │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Baia Mare │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Bistriţa │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Oradea │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Satu Mare │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Zalău │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ VII.│Direcţia Regională în Construcţii Centru │ Braşov │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Alba Iulia │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Miercurea-Ciuc │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Sfântu Gheorghe│├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Sibiu │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor │ ││ │în construcţii │ Târgu Mureş │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│VIII.│Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti - Ilfov │ Bucureşti │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘-----------Anexa a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 2 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 noiembrie 2011 şi are conţinutul anexei din acelaşi act normativ.-------