ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 22 noiembrie 2010 (*actualizată*)pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii(actualizată până la data de 26 aprilie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------------Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea asigurării unei îmbunătăţiri a infrastructurii.Ţinându-se cont că infrastructura din România afectează dezvoltarea economică, problema infrastructurii în România creând astfel situaţii nefavorabile atât în cadrul mediilor de afaceri, cât şi sub aspect social sau de mediu, se impune aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii.Implementarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii va dezvolta mai multe proiecte de investiţie în infrastructură, va influenţa economia României, va promova creşterea economică şi va crea locuri de muncă. Totodată, va ajuta la îmbunătăţirea vieţii şi siguranţei cetăţeanului.În acest context, modernizarea infrastructurii la standardele europene reprezintă una dintre priorităţile naţionale pentru perioada următoare, acest lucru întâmplându-se în condiţiile în care cele mai multe studii arată că starea precară a drumurilor, lipsa accesului la sisteme de canalizare, precum şi a unei furnizări constante de apă potabilă către populaţie reprezintă un impediment în calea dezvoltării economice.Dezvoltarea infrastructurii la nivelul întregii ţări se cere a fi soluţionată într-un ritm cât se poate de accelerat. Construcţia şi repararea drumurilor, asigurarea accesului la sisteme de canalizare, precum şi a unei furnizări constante de apă potabilă conduc la dezvoltarea susţinută a economiei şi a calităţii vieţii.Adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ conduce la conformarea cu prevederile aquis-ului comunitar, în ceea ce priveşte realizarea sistemelor integrate de alimentare cu apă şi canalizare - epurarea apelor menajere, asigurarea alimentării cu apă la standarde europene, extinderea şi/sau modernizarea reţelelor de distribuţie a apei şi a reţelelor de canalizare - epurarea apelor uzate menajere.Astfel, adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ conduce la realizarea cu prioritate a investiţiilor în infrastructura de mediu pentru protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România şi îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană la capitolul 22 "Mediu", precum şi a investiţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi reducerea efectelor negative ale viiturilor pe cursurile de apă, utilizarea durabilă a resurselor de apă şi reabilitarea şi protecţia zonei costiere.Neadoptarea în regim de urgenţă a Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate în sensul continuării programelor naţionale de dezvoltare a infrastructurii.Avându-se în vedere cele menţionate mai sus este necesară aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii pe calea ordonanţei de urgenţă.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, denumit în continuare P.N.D.I., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Creditele bugetare şi de angajament aprobate pentru proiectele cuprinse în anexă nu pot fi virate şi utilizate cu altă destinaţie. (3) Creditele de angajament prevăzute pentru anul curent şi neangajate se reportează, cu aceeaşi destinaţie, în anii următori. (4) Creditele bugetare prevăzute în anul curent, neutilizate până la finele exerciţiului bugetar şi pentru care nu sunt constituite obligaţii de plată, vor fi cuprinse în anii următori, cu încadrarea în valoarea totală aprobată pentru fiecare proiect, precum şi în sumele aprobate prin strategia fiscal-bugetară, fără majorarea cheltuielilor totale aprobate anual.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea proiectelor prioritare prevăzute în anexă se asigură din sumele alocate anual cu această destinaţie din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor de resort, precum şi din alte surse legal constituite, pe baza documentaţiilor tehnico-economice aprobate, conform legislaţiei în vigoare. (2) Redistribuiri între sursele de finanţare a proiectelor prioritare se pot face în cursul anilor de execuţie a acestora, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort, asigurându-se încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate. (3) Ordonatorii principali de credite au obligaţia cuprinderii cu prioritate a proiectelor prevăzute în anexă, în buget şi în anexele la acesta, cu încadrarea în sumele aprobate în strategia fiscal-bugetară şi în limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.  +  Articolul 3 (1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor sumele cuprinse în P.N.D.I. la credite bugetare, în termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului de stat, precum şi de la aprobarea rectificărilor bugetare anuale. (2) În funcţie de creditele bugetare aprobate anual, ordonatorii de credite au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contract. (3) Ordonatorii de credite au obligaţia de a recepţiona servicii, lucrări şi produse în limita creditelor bugetare anuale şi trimestriale aprobate cu această destinaţie, în măsura în care au fost executate/livrate servicii, lucrări sau produse, în conformitate cu prevederile contractuale. (4) Pe baza convenţiilor încheiate între ordonatorii de credite prevăzuţi în anexă şi beneficiarii finali ai proiectelor (unităţi administrativ-teritoriale sau, după caz, Administraţia Naţională "Apele Române") aceştia din urmă pun la dispoziţie folosinţa gratuită ori dau în administrare domeniul public sau privat pe care se realizează proiectul în vederea realizării investiţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, asigură pe cheltuiala lor avizele şi autorizaţiile legale, participă la urmărirea bunei realizări a lucrărilor, inclusiv pe faze de execuţie, primesc în custodie, pe măsura realizării acestora şi pe răspunderea executanţilor, până la data recepţiei prevăzute la alin. (3), părţi funcţionale din proiect sau proiectul în întregul său, asigură pe cheltuiala lor folosinţa/operarea provizorie a bunului primit în custodie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, precum şi întreţinerea acestuia.-----------Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 15 din 11 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 16 martie 2011. (5) În vederea asigurării folosinţei/operării provizorii a bunului primit în custodie potrivit alin. (4), autorităţile şi instituţiile publice cu rol de reglementare vor emite custodelui avize/acorduri/autorizaţii cu caracter provizoriu, până la recepţia finală a proiectului de investiţii, potrivit alin. (3), urmată de transferul proprietăţii sau administrării, după caz, către beneficiarul final şi obţinerea de către acesta a avizelor/acordurilor/autorizaţiilor definitive.-----------Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 15 din 11 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 16 martie 2011.  +  Articolul 4Prestatorii, executanţii şi furnizorii pot contracta credite bancare cu garanţie de stat, în condiţiile art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, sau în condiţiile Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de ExportImport a României EXIMBANK - S.A., republicată, pentru a presta servicii, executa lucrări şi livra produse aferente proiectelor cuprinse în anexă.  +  Articolul 5În cadrul proiectelor cuprinse în anexă pot fi introduse şi lucrări care se află în diferite stadii de execuţie.  +  Articolul 5^1 (1) Proiectele prioritare din cadrul P.N.D.I., pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului are calitatea de ordonator principal de credite, se vor realiza de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. (2) Proiectele prioritare din cadrul P.N.D.I., pentru care Ministerul Mediului şi Pădurilor are calitatea de ordonator principal de credite, se vor gestiona astfel: a) prin Ministerul Mediului şi Pădurilor, pentru proiectul «Programe multianuale de mediu şi gospodărirea apelor»; b) prin Administraţia Naţională «Apele Române», pentru proiectul "Infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor, mărirea gradului de siguranţă a barajelor şi reabilitarea şi protecţia zonei costiere". (3) Beneficiarii finali ai proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I., pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului are calitatea de ordonator principal de credite, sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale. (4) Beneficiarii finali ai proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I., pentru care Ministerul Mediului şi Pădurilor are calitatea de ordonator principal de credite, sunt: a) unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, pentru proiectul «Programe multianuale de mediu şi gospodărirea apelor»; b) Administraţia Naţională «Apele Române», pentru proiectul «Infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor, mărirea gradului de siguranţă a barajelor şi reabilitarea şi protecţia zonei costiere».-----------Art. 5^1 a fost introdus de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 17 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 martie 2011.  +  Articolul 5^2Obiectivele de investiţii ale proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I. se amplasează pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau pe terenuri proprietate privată, dobândite conform legii, a căror folosinţă gratuită temporară şi/sau administrare, până la recepţia finală a lucrărilor, se asigură de către beneficiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.-----------Art. 5^2 a fost introdus de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 17 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 martie 2011.  +  Articolul 5^3După recepţia finală a obiectivelor de investiţii, ordonatorii principali de credite le predau beneficiarilor finali bunurile rezultate, cu titlu gratuit/în administrare, împreună cu terenul aferent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.-----------Art. 5^3 a fost introdus de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 17 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 martie 2011.  +  Articolul 6Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creditele bugetare cuprinse în anexă nu se aplică reţinerea de 10% din prevederile aprobate ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 7Actualizarea anexei ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 alin. (3) şi (4) şi ale art. 2 alin. (2) sau ca urmare a actualizării valorii proiectelor în condiţiile legii se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort.  +  Articolul 7^1Prin legile bugetare pot fi devansate creditele de angajament şi creditele bugetare destinate P.N.D.I., cu condiţia respectării deficitului bugetar stabilit prin strategia fiscal-bugetară.-----------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 15 din 11 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 16 martie 2011.  +  Articolul 8 (1) Respectarea prevederilor art. 2 alin. (3) şi ale art. 3 se verifică şi de către persoane desemnate în acest scop prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Nerespectarea prevederilor menţionate la alin. (1) atrage răspunderea materială, disciplinară sau penală, după caz, a persoanelor cu atribuţii în domeniile respective.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian Igaşp. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Barna Tanczos,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 22 noiembrie 2010.Nr. 105.  +  AnexăII. Credite bugetarePROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURIII. INFRASTRUCTURA ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE1. Denumire proiect: 10.000 km drumuri judeţene şi de interes localScopul proiectului: Realizarea, modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene şi de interes localObiectivul proiectului: Realizare 10.000 km drumuri judeţene şi de interes localORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI*Font 7*                                                                                                                mii lei ┌────────────────────────┬───┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │Sursa de finanţare: │ │Valoare totală │Estimări│Estimări│Estimări│Estimări│Estimări│Estimări│Estimări│Estimări│ │ │ │ actualizată │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ │ │ │ proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ A │ │1 = 2 + ... + 13│ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ ├────────────────────────┼───┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │50.00 TOTAL GENERAL:│ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ din care: │II │ 4.209.869│ 74.408│ 74.408│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.798│ │ - Active nefinanciare│ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │II │ 4.209.869│ 74.408│ 74.408│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.798│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │50.01 Buget de stat,│ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ din care: │II │ 4.209.869│ 74.408│ 74.408│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.798│ │ - Active nefinanciare│ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │II │ 4.209.869│ 74.408│ 74.408│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.798│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │70.01 Locuinţe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ servicii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ publică, │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ din care │II │ 4.209.869│ 74.408│ 74.408│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.798│ │ - Active nefinanciare │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │II │ 4.209.869│ 74.408│ 74.408│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.851│ 676.798│ └────────────────────────┴───┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘II. INFRASTRUCTURA ÎN DOMENIUL MEDIULUI2. Denumire proiect: Infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor, mărirea gradului şi/sau de siguranţă a barajelor şi reabilitarea şi protecţia zonei costiereScopul proiectului: Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, punerea în siguranţă a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor şi asigurare surse de apă şi reabilitarea şi protecţia zonei costiereObiectivul proiectului: Realizarea obiectivelor de investiţii din domeniul gospodăririi apelor şi reducerea efectelor negative a viiturilor pe cursurile de apă, utilizarea durabilă a resurselor de apă şi reabilitarea şi protecţia zonei costiereORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR*Font 7*                                                                                                                mii lei ┌────────────────────────┬───┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │Sursa de finanţare: │ │Valoare totală │Estimări│Estimări│Estimări│Estimări│Estimări│Estimări│Estimări│Estimări│ │ │ │ actualizată │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ │ │ │ proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ A │ │1 = 2 + ... + 13│ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ ├────────────────────────┼───┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │50.00 TOTAL GENERAL:│ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ din care: │II │ 858.510│ - │ - │ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ │ - Active nefinanciare│ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │II │ 858.510│ - │ - │ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │50.01 Buget de stat,│ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ din care: │II │ 858.510│ - │ - │ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ │ - Active nefinanciare│ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │II │ 858.510│ - │ - │ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │70.01 Locuinţe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ servicii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ publică, │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ din care │II │ 858.510│ - │ - │ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ │ - Active nefinanciare │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │II │ 858.510│ - │ - │ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ 143.085│ └────────────────────────┴───┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘-----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 24 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 26 aprilie 2012, conform modificării aduse de alin. (1) al art. 3 din acelaşi act normativ.------------------