HOTĂRÂRE nr. 1.039 din 28 august 2003 (**republicată**)(*actualizată*)privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă(actualizată până la data de 28 martie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 962 din 22 august 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.043 din 28 august 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 17 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 217 din 20 februarie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor________**) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.144/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 12 septembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2003 şi a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 15 iulie 2004.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. XVII din HOTĂRÂREA nr. 962 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 13 septembrie 2007, în cuprinsul hotărârilor Guvernului prevăzute la art. I-XVI, sintagmele "Ministerul Industriei şi Resurselor" şi, respectiv, "Ministerul Economiei şi Comerţului" se înlocuiesc cu "Ministerul Economiei şi Finanţelor".  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică frigiderelor, congelatoarelor şi combinelor frigorifice de uz casnic, din producţia internă şi din import, prevăzute în anexa nr. 4, alimentate exclusiv de la reţeaua de distribuţie a energiei electrice de joasă tensiune, denumite în continuare aparate frigorifice de uz casnic. (2) Prezenta hotărâre se aplică şi aparatelor frigorifice de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanţă încheiat în condiţiile legii, adică acelora care sunt oferite la vânzare, închiriere sau vânzare în rate printr-o comunicare scrisă, prin corespondenţă, prin oferte scrise, prin anunţuri publicitare pe Internet ori prin alte mijloace pe suport electronic şi care implică faptul că potenţialul cumpărător nu poate vedea aparatul distribuit. Oferta de vânzare a unor astfel de aparate trebuie să conţină informaţiile cuprinse în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre nu se aplică aparatelor frigorifice de uz casnic second-hand, plăcuţei indicatoare a caracteristicilor tehnice sau echivalentului său ataşat pe aparatele frigorifice de uz casnic din raţiuni de siguranţă şi aparatelor frigorifice de uz casnic care sunt alimentate şi de la alte surse de energie, de exemplu acumulatoare.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. 14 din HOTĂRÂREA nr. 217 din 20 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 28 martie 2012.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) furnizor - producătorul ori reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, ori importatorul care introduce sau pune în funcţiune aparatul frigorific de uz casnic pe piaţa Uniunii Europene. În absenţa acestora, este considerată furnizor orice persoană fizică sau juridică ce introduce pe piaţă ori pune în funcţiune respectivul aparat; b) distribuitor - vânzătorul cu amănuntul sau o altă persoană care vinde, închiriază, oferă spre cumpărare în rate ori expune aparate frigorifice de uz casnic utilizatorilor finali; c) fişă - tabel standard cu informaţii referitoare la un aparat frigorific de uz casnic.--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. 14 din HOTĂRÂREA nr. 217 din 20 februarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 28 martie 2012.  +  Articolul 4 (1) Fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic, se admite introducerea pe piaţă numai a aparatelor frigorifice de uz casnic care: a) au aplicată o etichetă indicând consumurile de energie, clasa de eficienţă energetică, nivelul de zgomot şi, după caz, alte caracteristici, potrivit prevederilor anexei nr. 1, astfel încât să fie uşor de observat şi vizibilă; b) sunt însoţite de o fişă conţinând informaţiile înscrise pe etichetă, modelul fişei fiind potrivit prevederilor anexei nr. 2; c) au marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2011 privind stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, aplicat de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, denumit în continuare marcaj CE; d) au clasa de eficienţă energetică determinată potrivit prevederilor anexei nr. 5. (2) Informaţiile referitoare la nivelul de zgomot, prevăzute în anexele nr. 1-3, vor fi făcute publice potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer. Nivelul de zgomot va fi măsurat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 482/2004.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 5Abrogat.--------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 6Responsabilitatea introducerii pe piaţă a aparatelor frigorifice de uz casnic conform prevederilor art. 4 revine furnizorului.  +  Articolul 7 (1) Producătorul sau reprezentantul său autorizat întocmeşte şi deţine o perioadă de 5 ani de la data fabricării ultimului aparat frigorific de uz casnic din seria respectivă de fabricaţie documentaţia care atestă conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele prezentei hotărâri. Această documentaţie va fi prezentată spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate. (2) În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu este persoană juridică cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a deţine documentaţia prevăzută la alin. (1) şi de a o prezenta la cerere organelor de control abilitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă a aparatului frigorific de uz casnic.  +  Articolul 8Abrogat.--------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 8^1Echivalentele în limbile comunitare pentru termenii utilizaţi pe etichetă şi în fişă sunt prevăzute în anexa nr. 8.--------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2007.  +  Articolul 9 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), conform art. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată; b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c), conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 55/2011;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 3 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 iulie 2011. c) nerespectarea prevederilor art. 7, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 55/2011;--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 3 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 iulie 2011. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac în cazurile prevăzute la alin. 1) lit. a) şi b) de către personalul împuternicit de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) de către personalul împuternicit de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.--------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 iulie 2011. (3) Organele de control prevăzute la alin. (2) pot examina la cerere documentaţia care atestă conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele prezentei hotărâri.  +  Articolul 10Contravenţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Abrogat.--------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 5 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 12Abrogat.--------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 5 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 13Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor promovează măsuri pentru informarea şi educarea consumatorului, în scopul utilizării responsabile a energiei.--------------Art. 13 a fost modificat de pct. 6 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 14Abrogat.--------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 7 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 15Abrogat.--------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 7 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 16Abrogat.--------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 7 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 17Abrogat.--------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 7 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.--------------Art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2007.  +  Articolul 19 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 573/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 11 iulie 2001. (3) Până la data de 31 iulie 2005, etichetele, fişele, precum şi informaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2), cuprinse în cadrul vânzării prin corespondenţă sau al altor tipuri de vânzare la distanţă, trebuie să fie conforme cu modelele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3.  +  Articolul 20Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională următoarele directive europene: a) Directiva 94/2/CE a Comisiei din 21 ianuarie 1994 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea prin etichetare a consumului de energie al frigiderelor, congelatoarelor şi combinelor frigorifice de uz casnic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 45 din 17 februarie 1994; b) Directiva 92/75/CEE a Consiliului din 22 septembrie 1992 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse la aparatele de uz casnic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 297 din 13 octombrie 1992; c) Directiva 2003/66/CE a Comisiei din 3 iulie 2003 de modificare a Directivei 94/2/CE de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea consumului energetic pe etichetele frigiderelor, congelatoarelor şi combinelor frigorifice electrocasnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 9 iulie 2003.--------------Art. 20 a fost modificat de pct. 8 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 iulie 2011.  +  Articolul 21 (1) Prezenta hotărâre este măsura de implementare pentru categoria de produse aparate frigorifice de uz casnic, în sensul art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2007 privind cerinţele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative.--------------Art. 21 a fost introdus de art. 19 din HOTĂRÂREA nr. 1.043 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Anexa 1 ETICHETANOTA(CTCE)Reprezentarea grafica a etichetei, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 455 din 5 iulie 2007, la pagina 9, a se vedea imaginea asociata.  +  Anexa 2 FIŞĂFişa trebuie să conţină informaţiile prezentate mai jos. Informaţiile sunt comunicate de furnizor în ordinea următoare şi cuprind:1. marca comercială a furnizorului;2. elementul de identificare a modelului de fabricaţie al furnizorului;3. tipul aparatului, după cum urmează:───────────────────────────────────────────────────────────────Categorie Descriere───────────────────────────────────────────────────────────────  1 Frigider fără compartiment de joasă          temperatură  2 Frigider cu compartiment de răcire  3 Frigider  4 Frigider  5 Frigider  6 Frigider  7 Frigider/Congelator  8 Congelatoare verticale  9 Congelatoare orizontale          Pentru aparatele frigorifice de uz          casnic din categoria 10, furnizorul          poate alege descrierea tipului de          aparat.───────────────────────────────────────────────────────────────4. clasa de eficienţă energetică a modelului, definită conform anexei nr. 5, exprimată sub forma «Clasa de eficienţă energetică....., pe o scară de la A ++ (cel mai eficient) până la G (cel mai puţin eficient)». Când această informaţie figurează într-un tabel, ea poate fi exprimată sub o altă formă, cu condiţia ca clasificarea de la A ++ (cel mai eficient) până la G (cel mai puţin eficient) să apară cu claritate;5. când informaţiile sunt prezentate sub formă de tabel, iar unele aparate ce figurează în acesta au primit o etichetă ecologică comunitară, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice*), această informaţie poate să figureze aici în rubrica intitulată etichetă ecologică comunitară; în acest caz este reprodus semnul distinctiv al etichetei (floarea). Această dispoziţie nu aduce prejudicii exigenţelor prevăzute de sistemul comunitar de atribuire a etichetei ecologice;__________*) Abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 236/2007, publicată în Monitorul Oficial al Românie, Partea I, nr. 184 din 16 martie 2007.6. consumul de energie, definit drept consum anual de energie în kWh/an şi calculat pe baza rezultatului obţinut pe 24 de ore în condiţiile de încercare standardizate. Consumul real depinde de condiţiile de utilizare şi de amplasare ale aparatului;7. volumul util al compartimentului de depozitare a alimentelor proaspete (5°.C), măsurat în conformitate cu prevederile standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2). Această rubrică nu se completează pentru categoriile 8 şi 9 de aparate;8. volumul util al compartimentului de depozitare a alimentelor congelate şi cel al alimentelor răcite, măsurat în conformitate cu prevederile standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2). Această rubrică nu se completează pentru categoriile 1, 2 şi 3 de aparate. Pentru aceasta din urmă rămâne volumul util al compartimentului pentru gheaţă.La pct. 7 şi 8, pentru categoriile 2 şi 10 de aparate se precizează volumul util al fiecărui compartiment, conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2);9. dacă este cazul, numărul stelelor pentru compartimentul de depozitare a alimentelor congelate, conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2);10. dacă este cazul, menţiunea «Fără depunere de gheaţă», conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2);11. autonomia Zh, definită ca durată de creştere a temperaturii în caz de avarie, conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2);12. capacitatea de congelare, în kg/24h, conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2);13. clasa climatului, conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2); la această rubrică se poate renunţa dacă aparatul face parte din clasa climatică temperată;14. nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer;15. dacă modelul este fabricat pentru a fi înglobat, acest lucru trebuie menţionat.Pentru un aparat care are mai mult de un compartiment pentru alimente proaspete şi un compartiment pentru alimente congelate, pot fi adăugate rânduri suplimentare la pct. 7, 8, 9, 10, 11, 12 şi 13 pentru informaţii referitoare la compartimentele suplimentare. În acest caz, specificarea compartimentelor şi ordinea în care sunt menţionate trebuie să fie întotdeauna aceleaşi. Dacă temperatura nominală a unui compartiment nu corespunde sistemului de clasificare prin stele sau temperaturii normale a unui compartiment de depozitare a alimentelor proaspete (5°.C), trebuie să se precizeze această temperatură.Informaţiile care figurează pe etichetă pot fi prezentate sub forma unei reproduceri a etichetei, fie în culori, fie în alb şi negru. În acest caz trebuie să se adauge şi informaţiile care figurează în fişă.  +  Anexa 3 INFORMATIIcuprinse în cadrul vanzarii prin corespondenta sau al altor tipuri de vanzare la distantaCataloagele de vanzare prin corespondenta, comunicarile, ofertele scrise, anunturile publicitare pe Internet sau prin alte mijloace pe suport electronic, conform prevederilor art. 1 alin. (2), cuprind informaţiile urmatoare în ordinea indicată mai jos:1. clasa de eficienta energetica (pct. 4 din anexa nr. 2)2. consumul de energie (pct. 6 din anexa nr. 2)3. volumul util al compartimentului de depozitare a alimentelor proaspete (pct. 7 din anexa nr. 2)4. volumul util al compartimentului de depozitare a alimentelor congelate (pct. 8 din anexa nr. 2)5. numărul stelelor pentru compartimentul de depozitare a alimentelor congelate (pct. 9 din anexa nr. 2)6. nivelul de zgomot (pct. 14 din anexa nr. 2).Dacă alte informaţii continute în fisa de produs sunt de asemenea furnizate, acestea vor fi prezentate sub forma prevăzută în anexa nr. 2 şi vor fi incluse în lista de mai sus, în ordinea fixata pentru fisa.Marimea şi caracterele în care toate informaţiile prevăzute mai sus sunt tiparite trebuie să fie lizibile.  +  Anexa 4 CATEGORII DE APARATE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Categoria Descrierea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Frigider fără compartiment de joasa temperatura  2 Frigider cu compartimente la 5°C şi/sau 10°C  3 Frigider cu compartimente de joasa temperatură fără stele  4 Frigider cu compartimente de joasa temperatura(*)  5 Frigider cu compartimente de joasa temperatura(**)  6 Frigider cu compartimente de joasa temperatura(***)  7 Frigider/congelator cu compartiment de joasa temperatură*)(***)  8 Congelatoare verticale pentru alimente  9 Congelatoare orizontale pentru alimente 10 Frigidere şi congelatoare care nu au mai mult de doua uşi sau         alte aparate care nu intră în categoriile de mai sus───────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5 CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA  +  Partea I Definirea claselor A+ şi A++Un aparat frigorific de uz casnic va fi clasificat în categoriile A+ sau A++ atunci când indicele eficientei energetice [I(f2α)] se afla între valorile specificate în tabelul nr. 1Tabelul nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Indicele eficientei energetice Clasa           f2α[I(α)] eficientei energetice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          30 > I(α) A++──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          42 > I(α) ≥ 30 A+──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          I(α) ≥ 42 A la G (a se vedea mai jos)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────În tabelul nr. 1 indicele eficientei energetice se calculeaza conform relatiei:            C    I(f2α) = ──── x 100,           C(α)în care:C - consumul anual de energie al aparatului (conform cu pct. V din anexa nr. 1);C(f2α) - consumul anual de energie standardizat al aparatuluiConsumul anual de energie standardizat al aparatului [C(α)] se calculeaza cu relaţia:                               (25-Tc)    C(f2α) = M(α) x Σ (Vc x ─────── x FF x CC x BI) + N(α) + CH,                  compar- 20                  timenteîn care:Vc - volumul util al compartimentului, în litri, determinat conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (1) lit. d);Tc - temperatura nominala proiectata a compartimentului, în °C.Valorile pentru M(f2α) şi N(α) sunt date în tabelul nr. 2 şi valorile pentru FF, CC, BI şi CH sunt date în tabelul nr. 3Tabelul nr. 2┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────┬────────┐│Nr. │ Categoria aparatului │Temperatura celui│ M(f2α) │ N(α) ││crt.│ │ mai rece │ │ ││ │ │ compartiment │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 1 │Frigider fără compartiment de joasa │ │ │ ││ │temperatura │ > -6°C │ 0,233│ 245 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 2 │Frigider cu compartiment de racire │ > -6°C │ 0,233│ 245 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 3 │Frigider fără stele │ > -6°C │ 0,643│ 245 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 4 │Frigider*) │ > -6°C │ 0,643│ 191 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 5 │Frigider**) │ ≤ -6°C │ 0,450│ 245 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 6 │Frigider***/ │≤ -18°C***/*(***)│ 0,777│ 303 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 7 │Frigider/congelator*(***) │≤ -18°C***/*(***)│ 0,777│ 303 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 8 │Congelatoare verticale │≤ -18°C*(***) │ 0,539│ 315 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 9 │Congelatoare orizontale │≤ -18°C*(***) │ 0,472│ 286 │├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤│ 10 │Aparate frigorifice de uz casnic cu │ │ *1) │ *1) ││ │multe uşi sau alte aparate frigorifice│ │ │ ││ │de uz casnic │ │ │ │└────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────┴────────┘_________*1) Pentru aceste aparate, temperaturile şi numărul de stele al compartimentului cu cea mai scazuta temperatura vor determina valorile M şi N. Aparatele cu compartimente având temperatura -18°C*(***) trebuie să fie considerate ca fiind frigider/congelator*(***).Tabelul nr. 3┌──────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│ Factorul de │Valoarea│ Condiţia constructiva ││ corectie │ │ │├──────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│FF (frost-free│1,2 │Pentru "frost-free" (ventilate) compartimente pentru ││ │ │produse congelate ││ ├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ │1 │Altfel │├──────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│CC (clasa │ │ ││ climatica)│1,2 │Tropicala ││ ├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ │1,1 │Subtropicala ││ ├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ │1 │Altfel │├──────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│BI (inglobate)│1,2 │Pentru aparatele inglobate*1) sub 58 cm grosime ││ ├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ │1 │Altfel │├──────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│CH (comparti- │50 kWh/ │Pentru aparate cu compartiment de racire de cel puţin ││ment de │an │15 litri ││racire) │ │ ││ ├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ │0 │Altfel │└──────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘__________*1) Un aparat este inglobat numai dacă a fost exclusiv proiectat pentru instalarea într-un spatiu de bucatarie, necesitand elemente de finisare şi testat ca atare.Dacă un aparat frigorific de uz casnic nu este de clasa A+ sau A++, trebuie să fie clasificat în conformitate cu partea II.  +  Partea II Definirea claselor de la A la GClasa de eficienta energetica a unui aparat frigorific de uz casnic se determina în conformitate cu tabelul nr. 1.Tabelul nr. 1┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│Indicele eficientei energetice (I)│ Clasa de eficienta energetica ││ - % - │ │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ I < 55 │ A │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 55 ≤ I < 75 │ B │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 75 ≤ I < 90 │ C │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 90 ≤ I < 100 │ D │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 100 ≤ I < 110 │ E │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 110 ≤ I < 125 │ F │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 125 ≤ I │ G │└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘în care:Indicele eficienţei energetice (exprimat în procente) = consumul anual de energie al aparatului frigorific de uz casnic (în conformitate cu pct. V din anexa nr. 1)/consumul standard anual de energie al aparatului frigorific de uz casnic;Consumul standard anual de energie al aparatului frigorific de uz casnic (exprimat în kWh/an) = M x volumul net ajustat + N;şiVolumul net ajustat (exprimat în litri) = volumul net al compartimentului pentru alimente proaspete + f2Ω x volumul net al compartimentului pentru alimente congelate.Valorile pentru M, N şi f2Ω sunt luate din tabelul nr. 2.Tabelul nr. 2┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬─────┐│Nr. │ │ │ │ ││crt.│ Categoria aparatului │ f2Ω │ M │ N │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 1. │Frigider fără compartiment de joasă │ │ │ ││ │temperatură │ - │0,233 │245 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 2. │Frigider cu compartiment de răcire │0,75*1) │0,233 │245 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 3. │Frigider fără stele │1,25 │0,233 │245 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 4. │Frigider* │1,2 │0,643 │191 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 5. │Frigider** │1,85 │0,450 │245 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 6. │Frigider*** │2,15 │0,450 │245 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 7. │Frigider/congelator*(***) │*3) │0,777 │303 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 8. │Congelatoare verticale │2,15*2) │0,472 │286 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│ 9. │Congelatoare orizontale │2,15*2) │0,446 │181 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼─────┤│10. │Aparate frigorifice de uz casnic cu │ │ │ ││ │multe uşi sau alte aparate │ │ │ ││ │frigorifice de uz casnic │*3) │*4) │*4) │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴─────┘________*1) Pentru frigidere/răcitoare volumul util ajustat = volumul util al compartimentului pentru alimente proaspete + x volumul net al compartimentului de răcire (10.°C) (exprimat în litri).*2) Pentru aparatele cu compartiment de joasă temperatură fără depunere de gheaţă (prescurtat «Fără depunere de gheaţă») f2Ω este egal cu 2,58 (valoare rezultată prin înmulţirea lui 2,15 cu 1,2).Acesta permite să se ţină seama de creşterea uşoară a consumului aparatelor fără depunere de gheaţă faţă de cel al aparatelor convenţionale.*3) Volumul util ajustat (VA) se calculează cu formula:*4) Pentru aceste aparate, valorile M şi N sunt determinate de temperatura şi numărul de stele ale compartimentului a cărui temperatură este cea mai scăzută, conform tabelului nr. 3.                (25-Tc)     VA = f2Σ ────────── x V(u) x F(c),         toate 20    compartimenteleîn care:Tc - temperatura nominală a fiecărui compartiment, în °C;V(u) - volumul util al fiecărui compartiment, în litri;F(c) - factor egal cu 1,2 în cazul compartimentelor fără depunere de gheaţă şi egal cu 1 pentru alte compartimente.Tabelul nr. 3┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┬────┐│Temperatura │ │ │ ││celui mai rece │Categoria aparatului, corespondentă │ M │ N ││compartiment │ din tabelul nr. 2 │ │ │├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┤│> - 6.°C │1/2/3 Frigider fără compartiment de joasă │ │ ││ │temperatură/ │ │ ││ │Frigider fără stele/Frigider cu compartiment │ │ ││ │de răcire │ 0,233 │245 │├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┤│≤ - 6.°C │4. Frigider(*) │ 0,643 │191 │├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┤│≤ - 12.°C** │5. Frigider(**) │ 0,450 │245 │├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┤│≤ - 18.°C*** │6. Frigider(***) │ 0,657 │235 │├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┤│≤ - 18.°C*(***)│ │ │ ││cu capacitate │ │ │ ││de congelare │7. Frigider/congelator*(***) │ 0,777 │303 │└───────────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴────┘  +  Anexa 6 Abrogată.--------------Anexa 6 a fost abrogată de pct. 9 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 iulie 2011.  +  Anexa 7 Abrogată.--------------Anexa 7 a fost abrogată de pct. 9 al art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 580 din 1 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 iulie 2011.  +  Anexa 8 *Font 7*┌─────┬────┬───────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┐│Notă │ │ │ CS │ ET │ LV │ LT │ HU │ MT │ PL │ SK │ SL │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│Eti- │Fişă│Comandă│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││chetă│ │poştală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│Anexa│Ane-│Anexa │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ I │xa │ III │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│(X) │ │ │Energie │Energia │Energija │Energija │Energia │Energija │Energia │Energia │Energija │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ I │ │ │Vyrobce │Tootja voi │Razotajs │Gamintojas │Gyarto │Manifattur │Producent │Vyrobca │Proizva- ││ │ │ │ │kaubamark │ │ │ │ │ │ │jalec │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ II │ │ │Model │Mudel │Modelis │Modelis │Tipus │Mudell │Model │Model │Model │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│(X) │ │ │Usporne │Tohusam │Efektivak │Didziausias │Hatekonyabb │L-anqas li │Bardziej │Viac usporny│Manjsa ││ │ │ │ │ │ │efektyvumas │ │tahli │efektywna │ │poraba ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │energije │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│(X) │ │ │Mene usporne │Vahemtohus │Mazak efek- │Maziausias │Kevesbe │L-aktar li │Mniej │Menej │Vecja po- ││ │ │ │ │ │tivi │efektyvumas │hatekony │tahli │efektywna │usporny │raba ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │energije │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 3 │ │Chladnicka │Kulmik │Ledusskapis-│Saldymo │Haztartasi │Frigg li ma │Chlodziarka │Chladiace │Hladilnik ││ │cate│ │bez prostoru │kulmkambrita│bez zemas │kambarys │hutoszekren- │jkollhiex │bez komor │zariadenie │brez ││ │gori│ │o nizke │ │temperaturas│ │yek, alacso- │kompartiment│niskich │ │nizko- ││ │a │ │teplote │ │nodalijuma │ │ny homerse- │ta'tempera- │temperatur │ │tempera- ││ │ 1 │ │ │ │ │ │kletu terek │tura baxxa │ │ │turnega ││ │ │ │ │ │ │ │nelkul │ │ │ │prostora │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │cate│ │Chladnicka s │Kulm- │Ledusskapis │Saldytuvas │Haztartasi │Frigg │Chlodziarka z│Chladnicka/ │Hladilnik ││ │gori│ │prostory o │sailituskapp│dzesetajs │(ausinimo │hutoszekreny,│b'komparti- │komora │chladiaci │ohlajeval- ││ │a │ │teplote 5°C │ │ │irenginys) │pince- │ment li │piwniczna │priestor │nik ││ │ 2 │ │a/nebo 10°C │ │ │ │homersek- │jiffriska │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │letu ter │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │cate│ │Chladnicka s │Kulmik │Ledusskapis │Saldytuvas │Haztartasi │Frigg │Chlodziarka z│Chladnicka │Hladilnik ││ │gori│ │prostory o │ │ │ │hutoszekreny │ │komorami │ │ ││ │a │ │nizke teplote│ │ │ │csillag │ │niskich │ │ ││ │3-6 │ │ │ │ │ │nelkuli, │ │temperatur │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │egy-, ket- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │es haromcsi- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │llagos │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │alacsony │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │homersekletu │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │terekkel │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │cate│ │Cladnicka/ │Kulmik- │Ledusskapis/│Saldytuvas │Haztartasi │Frigg/Frizer│Chlodziarko- │Chladnicka/ │Hladilnik/ ││ │gori│ │mraznicka, s │sugavkulmik │saldetajka- │ir saldiklis│huto/fagy- │ │zamrazarka z │mraznicka │Zamrzoval- ││ │a │ │prostory o │ │mera │ │aszto │ │komorami │ │nik ││ │ 7 │ │nizke │ │ │ │kombinacio │ │niskich │ │ ││ │ │ │teplote │ │ │ │ │ │temperatur │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │cate│ │Skrinova │Sugavkulmik │Vertikala │Vertikalusis│Haztartasi │Frizer │Zamrazarka │Skrinova │Zamrzovalna││ │gori│ │mraznika │ │saldetaj- │saldiklis │fagyasztoszek│wieqaf │typu szafow- │mraznicka │omara ││ │a │ │ │ │kamera │ │renyek │ │wgo │ │ ││ │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │cate│ │Pultova │Sugavkulm- │Horizontala │Skrynios │Haztartasi │Frizer │Zamrazarka │Truhlicova │Zamrzovalna││ │gori│ │mraznicka │sailituskapp│saldetajk- │tipo │fagyaszto- │mimdud │typu │mraznicka │skrinja ││ │a │ │ │ │amera │saldytuvas │ladak │ │skrzyniowego │ │ ││ │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 5 │ 1 │Trida │Energiato- │Energo- │Energijos │Energiahate- │Îl-Klassi │Klasa │Trieda │Razred ││ │ │ │energeticke │hususklass..│efektivi- │vartojimo │konysagi │ta' l-effic-│efektywnosci │energetickej│energetske ││ │ │ │ucinnosti ...│astmestikus │tates klase │efektyvumo │osztaly az-A-│jenza ta'l- │energetycznej│hospodarno- │ucinkovi- ││ │ │ │na stupnici A│A-st (vahe │uz skalas no│klase │tol (hateko- │energija... │... w skali │sti pomocou │tosti na ││ │ │ │(nejvyssi │tarbiv) kuni│A(efektivak)│skaleje nuo │nyabb) G-ig │fug skala │od A │stupnice od │lestvici od││ │ │ │ucinnost, tj.│G-ni (palju │lidz │A(didziau- │(kevesbe │ta'bejn A │(bardziej │A (viac │A (manjsa ││ │ │ │nizka spotre-│tarbiv) │G (mazak │sias │hatekony) │(jahlu ftit)│efektywna) │usporna) po │poraba ││ │ │ │ba elektricke│ │efektivi) │efektyvumas)│terjedo │u (jahlu │do G (mniej │G (menej │energije) ││ │ │ │energie) do │ │ │iki G │skalam │hafna) │efektywna) │usporna) │do G (vecja││ │ │ │G (nejnizsi │ │ │(maziausias │ │ │ │ │poraba ││ │ │ │ucinnost, tj.│ │ │efektyvumas)│ │ │ │ │energije) ││ │ │ │vysoka │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │spotreba │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │elektricke │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │energie) │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ V │ 6 │ 2 │Spotreba │Energiatar- │Energijas │Suvartojamos│Energiafogy- │Konsum ta' │Roczne │Spotreba │Poraba ││ │ │ │energie │bivus │paterins │energijos │aszt as │Energija │zuzycie │energie │energije ││ │ │ │ │ │ │kiekis │ │ │energii │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ V │ 6 │ 2 │KWh/rok │kWh/aastas │kWh/gada │Kwh per │kWh/ev │kWh/sena │kWh/rok │kWh/rok │kWh/leto ││ │ │ │ │ │ │metus │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ V │ 6 │ 2 │Na zaklade │Pohineb │Balstits uz │Remiantis │24 oras │Bazata fuq │wg znormalizo│Zakladom je │na podlagi ││ │ │ │normovaneho │stabiilsetes│standarta 24│standartinio│szabvanyos │ir-rizultati│-wanych │vysledok │rezultatov ││ │ │ │testu spotre-│tingimustes │stundu testa│24 h bandymo│vizsgalat │standard ta'│pomiarow │standardneho│standard- ││ │ │ │by elektriny │moodetud 24 │rezultatiem │rezultatais │alapjan │24 siegha │ │testu spo- │nega ││ │ │ │za 24 hodin │tunni │ │ │ │ │ │treby za 24h│preskusa za││ │ │ │ │energiata- │ │ │ │ │ │ │24 ur ││ │ │ │ │rbivusel │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 6 │ 2 │Skutecna │Tegelik │Faktiskais │Tikrasis │A tenyleges │Îl-konsum │Aktualne │Skutocna │Dejanska ││ │ │ │spotreba │energiata- │energijas │suvartojamos│energiafogya-│attwali ta' │zuzycie ener-│spotreba │poraba je ││ │ │ │energie │rbivus │paterins │energijos │sztas fugg a │l-energija │gii zalezy od│zavisi od │odvisna od ││ │ │ │zavisi na │oleneb │atkarigs no │kiekis │hasznalat es │jiddependi │warunkow │toho, ako je│nacina ││ │ │ │zpusobu │seadme │iekartas │priklausys │elhelyezes │minn kif îl-│eksploatacji │spotrebic │uporabe ││ │ │ │pouzivani a │kasutusvii- │lietosanas │nuo to, kaip│modjatol │prodott │oraz │pouzivanya │naprave în ││ │ │ │umisteni │sist ja │veida un │prietaisas │ │ikun qed │lokalizacji │kde je │njene ││ │ │ │spotrebice │paigutusest │atrasanas │bus naudo- │ │jigi uzat u │ │umiestneny │namestitve ││ │ │ │ │ │vietas │jamas │ │fejn │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │jitpogga │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ VII │ 7 │ 3 │Objem │Varskete │Svaigo │Sviezio │Hutoterfogat │Îl-volum │Pojemnose dla│Uzitkovy │Prostornina││ │ │ │chladiciho │toodete │partikas │maisto │ │ta'l-ikel │swiezej │objem │hladilnika ││ │ │ │prostoru I │kambri │produktu │talpa 1 │ │frisk 1 │zywnosci 1 │chladiaceho │1 ││ │ │ │ │maht I │tilpums 1 │ │ │ │ │priestoru v │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ VII │ 8 │ 4 │Objem │Kulmutuska- │Saldeto │Saldyto │Fagyaszto │Îl-volum │Pojemnose dla│Uzitkovy │Prostornina││ │ │ │mraziciho │mbri maht 1 │partikas │maisto │terfogat │ta' l-ikel │mrozonej │objem │zamrzoval- ││ │ │ │prostoru 1 │ │produktu │talpa 1 │ │frizat 1 │zywnosci 1 │mraziaceho │nika 1 ││ │ │ │ │ │tilpum 1 │ │ │ │ │priestoru │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │v 1 │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 10 │ │Bez mrazeni │Automaatse │Neapsarmo │Be apsalo │Jegmentes │Bla silg │Bez szronu │Bez mrazenia│Brez ││ │ │ │ │sulatusega │ │ │ │ │ │ │nabranega ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ledu │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 11 │ │Doba │Ohutu │Temperaturas│Saugus │Aramkimarada-│Awtonomija..│Czas │Skuska │Cas hrambe ││ │ │ │skladovani │elektrikat- │paaugstina- │energijos │şi biztonsag │h │przechowywani│oteplenia...│pri ││ │ │ │pri vypnuti..│kestuse │sanas laiks │tiekimo │...h │ │a...godzin │h │motnjah v ││ │ │ │hod │kestus....h │ │pertrukis...│ │ │bez │ │napajanju ││ │ │ │ │ │ │(h) │ │ │zasilania │ │...ur │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 12 │ │Mrazici │Kulmutus- │Saldesanas │Saldymo │Fagyasztasi │Kapacita li │Zdolnose │Zmrazovaci │Zmogljivost││ │ │ │vykonnost │voime │jauda kg/ │galia kg/ │teljesitmeny │tiffriza │zamrazania w │vykon v kg/ │zamrzovanja││ │ │ │kg/24 hod. │(kg/24 h) │24h │24h │kg/24 oraban │kg/24 │kg/24 h │24 h │kg/24h ││ │ │ │ │ │ │ │ │siegha │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 13 │ │Normalni │Lahisarkti- │Aukstas │Svelniu │Hideg │Anqas min- │Umiarkowana │Pod- │Subnor- ││ │ │ │ │line │klimata │temperaturu │ │normal │ │normalom │malni ││ │ │ │ │ │joslas │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 13 │ │Mirne │Moodukas │Merena josla│Vidutinis │Mersekelt │Temperatura │Normalna │Mierny │Zmerni │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 13 │ │Subtropicke │Subtroopi- │Subtropiska │Subtropinis │Szubtropusi │Sub-tropi- │Subtropikalna│Subtropicky │Subtropski ││ │ │ │ │line │josla │ │ │kali │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ │ 13 │ │Tropicke │Troopiline │Tropiska │Tropinis │Tropusi │Tropikali │Tropikalna │TropiCKY │Tropski │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ IX │ 14 │ 6 │ Hluk (dB(A) │Mura (dB(A) │Troksnis │Triuksmas │Zaj (dB(A) 1 │Livell tal- │Poziom │Hlucnost' │Hrup (dB(A)││ │ │ │re 1 pW) │re 1pW) │(dB(A) re 1 │(dB(A) apie │pW) │hoss (dB(A) │halasu (dB(A)│(dB(A) re 1 │re 1 pW) ││ │ │ │ │ │pW) │1 pW) │ │re 1 pW) │re 1 pW) │pW) │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ (X) │ │ │Dalsi udaje │Kasutusjuh- │Sikaka │Daugiau │Tovabbi │Aktar │Szczegolowe │Dalsie │Ostali ││ │ │ │jsou v │end sisal- │informacija │informacijos│informacio │informazzj- │informacje │informacie │podatki so ││ │ │ │navodu k │dab │noradita │yra │atermekismer-│oni tinkiseb│zawarte saw │su obsiah- │navedeni v ││ │ │ │pouziti │lisateavet │brosura │gaminio │tetoben │millmanwal │instrukcji │nute vo │prospektih ││ │ │ │ │ │ │aprase │ │tal-prodott │obslugi │vyrobkovych │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │katalogoch │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ (X) │ │ │Norma EN 153,│Standard EN │1990 gada │Lietuvos │EN 153 │L-istandard │Norma EN 153,│Norma EN 153│Standard EN││ │ │ │kveten 1990 │153, 1990 │maija │standartas │szabvany 1990│EN 153, │Maj 1990 │maj 1990 │153, maj ││ │ │ │ │mai │standarts EN│LST EN 153, │majus │Mejju 1990 │ │ │1990 ││ │ │ │ │ │153 │geguze 1990 │ │ │ │ │ │├─────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤│ (X) │ │ │Smernice │Kulmasead- │Ledusskapju │Saldytuvo │A 94/2EK │Id-Direttiva│Dyrektywa │Smernica │Direktiva ││ │ │ │94/2/ES pro │mete │markesanas │etiketes │iranyelv │94/2/KE dwar│94/2/WE │94/2/ES o │94/2/ES o ││ │ │ │oznacovani │margistami- │Direktiva │direktyva │alapjan │it-tikketti │dotyczaca │stitkovani │energijskih││ │ │ │elektrickych │sedir │94/2EK │94/2EB │ │tar-refrige-│etykiet │chladniciek │nalepkah ││ │ │ │chladnicek, │ektiiv 94/ │ │ │ │raturi │umieszczanych│ │za hladil- ││ │ │ │mraznicek a │2EU │ │ │ │ │na │ │nike ││ │ │ │jejich │ │ │ │ │ │chlodziarkach│ │ ││ │ │ │kombianci │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │energetickymi│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │stitky │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴────┴───────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┘--------------Anexa 8 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2007, conform pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.___________