HOTĂRÂRE nr. 12 din 16 ianuarie 2009 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale(actualizată până la data de 2 iunie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 iunie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.443 din 18 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 139 din 23 februarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.399 din 28 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 494 din 11 mai 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, precum şi al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere, prin reorganizarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii informaţionale are sediul principal în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5 şi sediul secundar în Str. Italiană nr. 22, sectorul 2. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale poate desfăşura orice activitate din domeniul său de competenţă şi în sediul secundar.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010.  +  Articolul 2Obiectivele Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale sunt următoarele: a) de a asigura dezvoltarea strategiilor şi reglementarea unitară în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere; b) de a defini obiectivele strategice în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere; c) de a defini, aplica, monitoriza, evalua şi coordona politicile în domeniu; d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar aplicării politicilor, de a urmări armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene şi de a prelua acquis-urile comunitare în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi societăţii bazate pe cunoaştere; e) de a asigura coordonarea celorlalte autorităţi publice în vederea realizării coerenţei politicilor şi implementării strategiilor guvernamentale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi societăţii bazate pe cunoaştere; f) de a asigura comunicarea cu structurile societăţii civile şi cu cetăţenii, pentru a da consistenţă obiectivelor şi politicilor; g) de a asigura administrarea, gestionarea eficientă şi atribuirea spre utilizare a bunurilor proprietate publică din domeniul său de activitate, în condiţiile legii; h) de a elabora, finanţa, aplica, monitoriza, evalua, promova şi administra programe şi proiecte în scopul atingerii obiectivelor definite în documentele strategice; i) de a stimula dezvoltarea regională şi locală, precum şi pe cea a sectorului privat; j) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional.  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte următoarele funcţii: a) funcţia de strategie şi reglementare - prin care planifică strategic, reglementează unitar şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere; b) funcţia de administrare şi gestiune - prin care se asigură administrarea, gestionarea şi atribuirea spre utilizare a patrimoniului său în mod eficient şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, precum şi administrarea, gestionarea eficientă şi atribuirea spre utilizare a poziţiilor orbitale atribuite României şi a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în condiţiile legii; c) funcţia de monitorizare, evaluare, promovare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere; d) funcţia de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar în care se realizează politicile în domeniu; e) funcţia de autoritate de stat - prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor în domeniul său de activitate; f) funcţia de reprezentare - prin care se asigură reprezentarea în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate; g) funcţia de comunicare atât cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cât şi cu societatea civilă şi cu cetăţenii; h) funcţia de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale - prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice.  +  Articolul 4 (1) În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. definirea politicii şi strategiei sectoriale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere;2. elaborarea obiectivelor strategice şi tactice ale acestor sectoare şi a planului de acţiuni pentru implementarea acestor obiective;3. coordonarea activităţilor guvernamentale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;4. exercitarea calităţii de unică autoritate publică în organizarea şi coordonarea la nivel naţional a implementării programelor şi proiectelor de guvernare electronică şi administraţie electronică;5. monitorizarea realizării programului de acţiuni şi prezentarea Guvernului a unor rapoarte periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor prevăzute în strategiile sectoriale în domeniu;6. implementarea politicilor europene în domeniul serviciilor poştale, al tehnologiei informaţiei, al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere şi al comunicaţiilor electronice, cu excepţia reglementărilor în domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio, prin elaborarea cadrului normativ aferent fiecărui sector;------------Pct. 6 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010.7. asigurarea cadrului legislativ şi instituţional necesar pentru liberalizarea completă a pieţelor de comunicaţii electronice şi servicii poştale şi armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere;8. promovarea concurenţei în toate segmentele pieţelor de comunicaţii electronice, servicii poştale, tehnologia informaţiei şi servicii ale societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere;9. asigurarea condiţiilor de exercitare a dreptului cetăţenilor României de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de legislaţia specială, atât în domeniul comunicaţiilor electronice, cât şi în cel al serviciilor poştale;10. protecţia drepturilor şi intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii să obţină un maxim de beneficii în condiţiile unei pieţe concurenţiale, în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor;11. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap şi ale celor cu nevoi sociale speciale;12. protecţia drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viaţă privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;13. asigurarea integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice;14. încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură, promovarea şi stimularea cercetării, dezvoltării, inovaţiei şi transferului de tehnologii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere;15. elaborarea politicii şi strategiei de restructurare, privatizare şi de atragere a investiţiilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere;16. iniţierea şi coordonarea procesului de privatizare a societăţilor la care îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar;17. iniţierea, conducerea, finanţarea, monitorizarea şi/sau implementarea de programe şi proiecte proprii sau comunitare în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere, atribuirea conducerii programelor şi proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;18. iniţierea, conducerea, finanţarea, monitorizarea, implementarea şi operarea proiectelor şi a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale;19. asigurarea finanţării pentru dezvoltarea coerentă a infrastructurii informaţionale naţionale a administraţiei publice;20. coordonarea politicilor privind realizarea reţelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană;21. înfiinţarea şi dezvoltarea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic şi altele asemenea;22. prognozarea, planificarea şi programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă;23. coordonarea derulării programelor de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere, potrivit obiectului acestora;24. coordonarea aplicării acordurilor internaţionale la care România este parte în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere;24^1. poate încheia tratate, acorduri sau convenţii internaţionale la nivel departamental;------------Pct. 24^1 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010.25. asigurarea gestionării şi utilizării eficiente a poziţiilor orbitale atribuite României;26. administrarea, gestionarea şi atribuirea spre utilizare a patrimoniului său şi a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în mod eficient şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;27. elaborarea principiilor de politică tarifară în domeniul serviciilor poştale;28. iniţierea şi elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul serviciilor poştale, al tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale, ale societăţii bazate pe cunoaştere şi al comunicaţiilor electronice, cu excepţia celor din domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio, şi supunerea lor spre aprobare Guvernului;------------Pct. 28 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010.29. promovarea, propunerea şi supunerea spre aprobare Guvernului a măsurilor necesare în vederea creării şi dezvoltării cadrului instituţional în aceste domenii;30. avizarea proiectelor de acte normative care conţin prevederi cu incidenţă în domeniul serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei, al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere şi al comunicaţiilor electronice, cu excepţia celor din domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio;------------Pct. 30 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010.31. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat al industriei de produse şi servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere;32. publicarea standardelor şi specificaţiilor tehnice emise de Uniunea Europeană în domeniul său de competenţă;33. iniţierea şi/sau selectarea de standarde în acord cu cerinţele naţionale şi cu standardele internaţionale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internaţionale ca standarde naţionale şi adoptarea de reglementări tehnice pe plan naţional, zonal sau pe plan local, în domeniul echipamentelor de comunicaţii electronice şi al compatibilităţii electromagnetice, al tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale;------------Pct. 33 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010.34. definirea de indicatori specifici şi scheme de analiză în vederea analizării, monitorizării şi evaluării evoluţiei fenomenelor din domeniul său de activitate;35. promovarea şi dezvoltarea serviciilor de comunicaţii electronice prin intermediul internetului;36. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniul comunicaţiilor electronice;------------Pct. 36 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010.37. planificarea, alocarea, monitorizarea şi evaluarea utilizării de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;38. comunicarea cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu societatea civilă şi cu cetăţenii, precum şi cu furnizorii de produse şi servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere;39. armonizarea politicii proprii cu cele din domeniul industriei, comerţului, educaţiei, precum şi din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;40. promovarea sistemului educaţional bazat pe tehnologia informaţiei, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;------------Pct. 40 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010.41. promovarea, dezvoltarea, administrarea şi coordonarea sistemelor informaţionale la nivelul instituţiilor şi entităţilor guvernamentale prin intermediul parteneriatelor;42. promovarea şi susţinerea dezvoltării biotehnologiilor;43. stimularea şi monitorizarea participării României la programe şi proiecte internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere;44. asigurarea reprezentării în instituţii şi organizaţii internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere, susţinând în cadrul acestora politica şi strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;45. colaborarea cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere, dezvoltarea şi stimularea relaţiilor cu acestea;46. susţinerea participării României la târguri, expoziţii şi alte asemenea manifestări internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere;47. elaborarea şi publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere, realizarea de studii, analize, monitorizări şi alte activităţi în aceste domenii pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor şi proiectelor; organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promoţionale de imagine, informare şi de conştientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;48. promovarea convergenţei media şi a neutralităţii tehnologice, asigurând corelarea legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice, al audiovizualului şi al drepturilor de proprietate intelectuală;49. exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, ca organ al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcţionează unităţi aflate în subordine sau în coordonare;50. urmărirea şi controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţei recunoscute de acestea;51. avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanţă, de tipul internet banking, home-banking sau mobile-banking;52. avizarea serviciilor societăţii informaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;53. implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, prin delegare de atribuţii de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice.54. supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale din domeniul comerţului electronic, în calitate de autoritate de reglementare şi supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002privind comerţul electronic, republicată;------------Pct. 54 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 21 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.55. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001privind semnătura electronică;------------Pct. 55 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 21 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.56. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004privind marca temporală;------------Pct. 56 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 21 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.57. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul activităţii electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004privind regimul juridic al activităţii electronice notariale;------------Pct. 57 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 21 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.58. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007privind arhivarea documentelor în formă electronică;------------Pct. 58 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 21 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.59. supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale din domeniul sistemelor informatice destinate operaţiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, în calitate de autoritate de reglementare, omologare şi supraveghere.------------Pct. 59 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 21 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.60. aplică la nivel naţional activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice, inclusiv accesarea şi derularea de contracte de cercetare din programele-cadru de cercetare ale Uniunii Europene;------------Pct. 60 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010.61. coordonarea activităţilor de elaborare a strategiilor şi implementare a programelor şi proiectelor privind infrastructura naţională în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice, cu excepţia programelor şi proiectelor privind infrastructura naţională în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, elaborate şi implementate în cadrul instituţiilor din domeniul apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi a proiectelor e-justice şi e-law şi a celorlalte proiecte conexe din domeniul justiţiei;------------Pct. 61 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010.62. elaborarea reglementărilor privind funcţionarea registrului «domenii».------------Pct. 62 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010. (2) Se desemnează Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale ca unică autoritate publică în organizarea şi coordonarea la nivel naţional a programelor şi proiectelor de guvernare electronică şi administraţie electronică. (3) Domeniile în care se va asigura cu precădere accesul la informaţii publice şi furnizarea de servicii publice către persoanele fizice şi juridice sunt următoarele: sănătate publică, educaţie, situaţii de urgenţă, justiţie, finanţe, administraţie publică locală şi centrală, combaterea fraudei, cultură şi turism.(3^1) Organizarea, implementarea, realizarea şi administrarea tuturor programelor naţionale, infrastructurii, sistemelor şi serviciilor privind societatea informaţională se realizează cu acordul, sub coordonarea şi sub controlul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.------------Alin. (3^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. 21 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009. (4) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 5 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale colaborează cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are dreptul să solicite informaţii de la ministere, de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de la instituţii publice. (3) În calitate de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale colaborează cu celelalte organisme intermediare, precum şi cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice. (4) Delegarea de atribuţii către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, precum şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice se fac pe bază contractuală.  +  Capitolul II Conducerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale  +  Articolul 6 (1) Conducerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se exercită de către ministru. (2) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (4) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative în vigoare. (5) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale este ordonator principal de credite. (6) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (7) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale este ajutat de 2 secretari de stat.------------Alin. (7) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010. (8) Atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. (9) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are un secretar general şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcţionării Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010.  +  Articolul 8 (1) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct pot îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale ori încredinţate de ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010.  +  Capitolul III Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în condiţiile legii, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, compartimente şi colective temporare de lucru, având prioritate înfiinţarea structurilor cu atribuţii în implementarea programelor europene în domeniul societăţii informaţionale.------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010. (2) În structura Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se organizează şi funcţionează, potrivit legii, cabinetul ministrului şi cabinetele secretarilor de stat, cu personal propriu, căruia nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Atribuţiile personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 10 (1) În condiţiile legii, la nivelul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se pot înfiinţa unităţi de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile. (2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de funcţionare pentru fiecare UMP şi, după caz, numărul de unităţi se vor stabili prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.  +  Articolul 10^1 (1) În condiţiile legii, în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin ordin al ministrului, se pot înfiinţa, organiza şi pot funcţiona unităţi de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal contractual angajat pe perioadă determinată, conduse de un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale. Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare. (2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fişele de post şi, după caz, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UIP şi numărul de unităţi se prevăd în documentele proiectului şi sunt preluate ca atare în ordinul ministrului privind înfiinţarea UIP, conform reglementărilor în vigoare. (3) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele directorului de proiect.------------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.399 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 7 ianuarie 2011.  +  Articolul 11 (1) În structura Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se organizează, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, în vederea gestionării fondurilor structurale şi implementării măsurilor cuprinse în Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice. (2) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Organismului intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale vor fi stabilite prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. (3) Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale va îndeplini atribuţiile delegate de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice şi/sau autorităţile de plată, pe bază contractuală. (4) Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale funcţionează cu un număr total de 60 de posturi.  +  Articolul 12 (1) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Numărul maxim de posturi este de 190, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.443 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 21 decembrie 2009. (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale preia, în mod corespunzător, toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, inclusiv personalul şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestuia, conform dispoziţiilor legale în vigoare. (4) Personalul necesar desfăşurării activităţilor Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se numeşte sau se angajează, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat, ţinându-se seama de competenţa profesională, de nivelul de pregătire, studiile de specialitate şi vechimea în specialitate.  +  Articolul 13Stabilirea numărului maxim de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 14Plăţile pentru convorbirile telefonice fixe şi mobile se efectuează în limita sumei de 200.000 lei anual din bugetul propriu aprobat al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.  +  Articolul 14^1Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale poate închiria, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate a statului, pe care le are în administrare. Sumele obţinute din chirii constituie venituri la bugetul de stat.------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 15Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are în subordine Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, Centrul Naţional «România Digitală» şi Centrul Naţional de Supercomputing şi în coordonare directă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti şi Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, instituţii prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 1 al art. 19 din HOTĂRÂREA nr. 494 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 2 iunie 2011.  +  Articolul 16Unităţile la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi societăţii informaţionale,Gabriel SanduMinistrul interimaral administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 16 ianuarie 2009.Nr. 12.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale                              ┌───────────────────────────────────────────────┐                              │Nr. maxim de posturi 190, exclusiv demnitarii │                              │şi posturile aferente cabinetului ministrului │                              └───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ CABINETUL MINISTRULUI ├─────┤ ├──┤CORPUL CONSILIERILOR PENTRU │ └─────────────────────────┘ │ │ │ AFACERI EUROPENE │ ┌─────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────┘ │COMPARTIMENTUL INFORMAŢII├─────┤ │ ┌─────────────────────────────┐ │ CLASIFICATE │ │ ├──┤COMPARTIMENTUL DE CONTROL │ └─────────────────────────┘ │ MINISTRU │ └─────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────────────┐ │UNITATE POLITICI PUBLICE ├─────┤ ├──┤ COMPARTIMENTUL DE AUDIT │ │ ***) │ │ │ └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ │ │ ┌─────────────────────────────┐                                 │ ├──┤ COMPARTIMENTUL PROBLEME │                                 │ │ │ SPECIALE │                                 │ │ └─────────────────────────────┘                                 │ │ ┌─ ─ ─ ── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌───────────────────────────┐ │ ├──┤ UNITĂŢI DE MANAGEMENT | │COMPARTIMENT INFORMARE ├───┤ │ | AL PROIECTELOR**) | │PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU PRESA│ │ │ ├─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ └───────────────────────────┘ │ │ | UNITĂŢI DE IMPLEMENTARE |                                 └────────┬──┘ | A PROIECTULUI****) |                                          │ └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘   ┌────────────────────────────┐ │   │ DIRECŢIA │ │ ┌────────────────┐ ┌────────┐   │ PENTRU POLITICI ŞI PROGRAME│ ├──────┤ │ │CABINET │   │ ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR,├─────────┤ │SECRETAR DE STAT├──┤SECRETAR│   │ AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII│ │ │ │ │DE STAT │   │ INTERNAŢIONALE │ │ └────────────────┘ └────────┘   └────────────────────────────┘ │    ┌──────────────────────────┐ │    │ DIRECŢIA │ │    │ GENERALĂ PENTRU POLITICI ├──────────┤    │ ŞI PROGRAME ÎN DOMENIUL │ │    │ SOCIETĂŢI INFORMAŢIONALE │ │ ┌────────────────┐ ┌────────┐    └──────────────────────────┘ │ │ │ │CABINET │   ┌─────────────────────────────┐ ├──────┤SECRETAR DE STAT├──┤SECRETAR│   │ DIRECŢIA PREGĂTIRE ŞI MONI- │ │ │ │ │DE STAT │   │TORIZARE PROIECTE ÎN DOMENIUL│ │ └────────────────┘ └────────┘   │COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII │ │   │ INFORMAŢIONALE │ │   └─────────────────────────────┘ │ ┌──────────────────┐                                          ├──────┤SECRETAR GENERAL │   ┌─────────────────────────────┐ │ └────────┬─────────┘   │ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU│ │ │   │ PROMOVAREA SOCIETĂŢII ├────────┤ │   │ INFORMAŢIONALE*) │ │ ┌────────┴─────────┐   └─────────────────────────────┘ │ │SECRETAR GENERAL │ ┌─────────────────────────────┐ │ │ ADJUNCT │ │ DIRECŢIA JURIDICĂ, │ │ └──────────────────┘ │ ŞI RESURSE UMANE ├──────────┤ └─────────────────────────────┘ │                                          │ ┌─────────────────────────────┐ │ │DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, ├──────────┘ │ ACHIZIŢII PUBLICE │ │ ŞI ADMINISTRATIVĂ │ └─────────────────────────────┘---------*) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală**) Se înfiinţează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a ministerului***) Se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment****) Se înfiinţează şi funcţionează ca şi structură distinctă de structura organizatorică a ministerului, conform art. 10.------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.399 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 7 ianuarie 2011, conform pct. 2 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 UNITĂŢIcare funcţionează în subordineaMinisterului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt.│ Denumirea unităţii │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Centrul Naţional "România Digitală" │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Centrul Naţional de Supercomputing │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 139 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 3 martie 2010, conform pct. 2 al art. 16 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3 UNITĂŢIcare funcţionează în coordonareaMinisterului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt.│ Denumirea unităţii │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI ││ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - ││ │I.N.S.C.C. Bucureşti │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - ││ │CERT-RO │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 494 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 2 iunie 2011, conform pct. 2 al art. 19 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4 UNITĂŢIla care Ministerul Comunicaţiilor şiSocietăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiilepe care statul român le are în calitate de acţionar┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea unităţii ││crt.│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │ Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │ Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A. │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │ Societatea Comercială "Romtelecom" - S.A. │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┘----------