ORDIN nr. 112 din 22 ianuarie 2007 (*actualizat*)privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen(actualizat până la data de 30 martie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • ------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 30 martie 2012 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: ORDINUL nr. 341 din 20 martie 2008; ORDINUL nr. 555 din 28 martie 2008; ORDINUL nr. 292 din 11 martie 2009; ORDINUL nr. 463 din 13 aprilie 2009; ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 1.718 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.Având în vedere prevederile art. 178 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei juridice nr. E.N. 613/2007,ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă criteriile de performanţă pe baza cărora se efectuează evaluarea anuală a activităţii managerului spitalului public, în urma căreia contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin. (2) Evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic precedent se face până la data de 30 aprilie a anului următor. Sunt evaluaţi managerii care au contractul de management în perioada de valabilitate şi au condus spitalul public respectiv pe o perioadă de cel puţin 6 luni în anul evaluat.---------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2008 se realizează până la data de 30 aprilie 2009.----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 463 din 13 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2009.  +  Articolul 2Evaluarea anuală efectuată pe baza criteriilor de performanţă prevăzute în anexa nr. 1 se face prin raportare la indicatorii de performanţă asumaţi prin contractul de management.  +  Articolul 3*)Evaluarea anuală efectuată pe baza criteriilor de performanţă prevăzute în anexa nr. 2 se face prin acordarea de către evaluator a unui punctaj de la 0 la 5 puncte pentru fiecare criteriu de performanţă menţionat, ţinând cont de dimensiunile specifice fiecărui criteriu, conform îndrumărilor metodologice elaborate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar.---------Art. 3 a fost modificat de lit. a) a pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, prin înlocuirea unor termeni.----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;Conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 341 din 20 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008, prevederile articolului 1 alineatul (2), articolului 3, articolului 4, articolului 4^1, articolului 5^1, articolului 6 alineatul (2), punctele C.2, C.4, C.5, D.2 şi D.4 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 2 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2009.  +  Articolul 4*) (1) Rezultatele evaluării se apreciază după cum urmează: a) Foarte bine - dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:1. în cazul indicatorilor C.1-C.5 a obţinut la fiecare 5 puncte;---------Pct. 1, lit. a), alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012.2. în cazul a cel puţin 80% dintre indicatorii şi criteriile de performanţă prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 managerul a obţinut la fiecare 5 puncte;3. în cazul restului indicatorilor cuprinşi în anexele nr. 1 şi 2, alţii decât cei menţionaţi la pct. 1 şi 2, a obţinut la fiecare cel puţin 4 puncte. b) Bine - dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:1. în cazul indicatorilor C.1-C.5 a obţinut la fiecare 4 puncte;---------Pct. 1, lit. b), alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012.2. în cazul a cel puţin 70% dintre indicatorii şi criteriile de performanţă prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 managerul a obţinut la fiecare cel puţin 4 puncte;3. în cazul restului indicatorilor cuprinşi în anexele nr. 1 şi 2, alţii decât cei menţionaţi la pct. 1 şi 2, a obţinut la fiecare cel puţin 3 puncte. c) Satisfăcător - dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:1. în cazul indicatorilor C.1-C.5 a obţinut la fiecare 3 puncte;---------Pct. 1, lit. c), alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012.2. în cazul a cel puţin 70% dintre indicatorii şi criteriile de performanţă prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 managerul a obţinut la fiecare cel puţin 4 puncte;3. în cazul restului indicatorilor cuprinşi în anexele nr. 1 şi 2, alţii decât cei menţionaţi la pct. 1 şi 2, a obţinut cel puţin două puncte. d) Nesatisfăcător - dacă nu sunt îndeplinite condiţiile minime necesare pentru a obţine cel puţin calificativul Satisfăcător. (2) Contractul de management se menţine, în perioada de valabilitate a acestuia, pentru managerii spitalelor publice care au obţinut calificativele Foarte bine, Bine şi Satisfăcător. Pentru managerii care au obţinut calificativul Satisfăcător, activitatea acestora se reevaluează după 6 luni. Dacă la reevaluare obţin acelaşi calificativ sau unul inferior, contractul de management al acestora încetează înainte de termen. (3) Contractul de management încetează înainte de termen pentru managerii spitalelor publice care au obţinut calificativul Nesatisfăcător.---------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 264 din 5 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 7 martie 2008.----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;Conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 341 din 20 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008, prevederile articolului 1 alineatul (2), articolului 3, articolului 4, articolului 4^1, articolului 5^1, articolului 6 alineatul (2), punctele C.2, C.4, C.5, D.2 şi D.4 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 2 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2009.  +  Articolul 4^1 (1) Evaluarea anuală a activităţii managerului de spital public şi/sau reevaluarea în condiţiile art. 4 se fac de comisii de evaluare formate din preşedinte, 4 membri şi un secretariat format din 1-2 persoane, numite prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin act administrativ emis de conducătorul ministerelor sau instituţiilor cu reţea sanitară proprie. (2) În vederea realizării evaluării anuale a activităţii managerului de spital public, managerul înaintează comisiei de evaluare dosarul, care cuprinde obligatoriu următoarele documente: a) copia contractului de management şi a actelor adiţionale la acesta; b) documentele care susţin punctajul acordat la fiecare indicator de performanţă, după cum urmează:(i) statul de funcţii pe anul evaluat, aprobat conform legii;(îi) situaţia financiară încheiată la data de 31 decembrie a anului evaluat;(iii) formularele tip dare de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.4A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A, cap. 14), centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu şi superior sanitar pe tipuri de unităţi», centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu şi superior sanitar pe tipuri de unităţi», completate în conformitate cu statul de funcţii aprobat al unităţii, centralizatorul activităţii spitalului - cod 19.15, darea de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.2, cap. 1 «Principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii, pe anul evaluat, pentru fiecare spital», câte un document semnat şi ştampilat, completat numai cu pct. 10 «Infecţii interioare din spital»); c) copii de pe actele de control ale tuturor organismelor abilitate; d) raportul de autoevaluare al managerului spitalului public (în cuprinsul acestuia se au în vedere acţiunile organizate şi desfăşurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire a indicatorilor şi criteriilor de performanţă, proceduri interne de evaluare şi control, elaborare de acte normative cu caracter intern, măsuri întreprinse pentru eficientizarea activităţii unităţii şi creşterea calităţii actului medical, gestionarea eventualelor situaţii de criză apărute la nivelul spitalului public etc.); managerul spitalului public răspunde pentru realitatea şi corectitudinea datelor puse la dispoziţia comisiei de evaluare, conform legii; e) alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de performanţă prevăzute în anexa nr. 2. (3) Comisiile de evaluare menţionate la alin. (1) au următoarele atribuţii: a) să înregistreze dosarul de evaluare depus de către managerul spitalului public numai dacă acesta conţine toate documentele prevăzute la alin. (2); b) să verifice concordanţa dintre indicatorii asumaţi prin contract/act adiţional şi cei înscrişi în fişa de evaluare, precum şi dintre valorile indicatorilor realizaţi menţionaţi în fişa de evaluare şi cei transmişi de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar şi Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică; c) să valideze, sub semnătură, în funcţie de calificativul obţinut în urma evaluării, propunerea de menţinere/încetare a contractului de management al managerului spitalului public evaluat; d) să transmită comisiei de contestaţii numai dosarele managerilor care au depus contestaţii; e) să respingă motivat dosarele incomplete şi să comunice managerului spitalului public documentele lipsă care au determinat această situaţie; f) să întocmească şi să valideze, sub semnătura preşedintelui comisiei de evaluare şi a managerului spitalului public respectiv, un opis cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de fiecare manager; g) să întocmească pe baza rezultatelor obţinute de fiecare manager de spital fişa de evaluare prevăzută în anexa nr. 3 şi să comunice managerului rezultatul evaluării. (4) Comisia de contestaţii se constituie prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin act administrativ al ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi este formată din preşedinte, 4 membri şi un secretariat format din 1-2 persoane. (5) Comisia de contestaţii are rolul de a primi, de a soluţiona şi de a răspunde la contestaţiile apărute în cadrul evaluării activităţii managerilor din spitalele publice. (6) Managerul spitalului public, nemulţumit de rezultatul evaluării, are dreptul de a depune contestaţie la comisia de contestaţii, în termen de o zi lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a conţinutului fişei de evaluare şi a calificativului acordat de comisia de evaluare. (7) Comisia de contestaţii analizează şi rezolvă contestaţia în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării în evidenţă a acesteia.---------Art. 4^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012.  +  Articolul 4^2Abrogat.---------Art. 4^2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012.  +  Articolul 5În situaţia în care pe parcursul derulării contractului de management apar modificări ale actelor normative care au stat la baza angajamentului asumat prin contractul de management, se vor renegocia indicatorii cărora le sunt aplicabile modificările legislative în cauză.  +  Articolul 5^1*) (1) În termen de 3 zile de la data publicării prezentului ordin, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar şi Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică transmit Ministerului Sănătăţii şi comisiilor de evaluare prevăzute la art. 4^1 alin. (1) valorile indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public care intră în sfera lor de competenţă, realizate de fiecare spital public în anul evaluat. (2) Datele menţionate la alin. (1), validate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar şi Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, sunt consemnate în fişa de evaluare prevăzută în anexa nr. 3, la rubrica «Valoare indicator realizată», şi stau la baza evaluării anuale a activităţii managerului spitalului public.---------Art. 5^1 a fost modificat de lit. a) şi b) ale pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, prin înlocuirea unor termeni.----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;Conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 341 din 20 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008, prevederile articolului 1 alineatul (2), articolului 3, articolului 4, articolului 4^1, articolului 5^1, articolului 6 alineatul (2), punctele C.2, C.4, C.5, D.2 şi D.4 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 2 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2009.  +  Articolul 5^2Evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul 2007 se face conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea evaluării activităţii managerului spitalului public în anul 2007, prevăzută în anexa nr. 4.----------Art. 5^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 341 din 20 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008.  +  Articolul 6 (1) Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi spitalele publice şi managerii acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (2) Evaluarea anuală a activităţii managerilor spitalelor publice aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie se face în conformitate cu dispoziţiile prezentului ordin*).---------Alin. (2) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 264 din 5 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 7 martie 2008.----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;Conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 341 din 20 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008, prevederile articolului 1 alineatul (2), articolului 3, articolului 4, articolului 4^1, articolului 5^1, articolului 6 alineatul (2), punctele C.2, C.4, C.5, D.2 şi D.4 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 2 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2009.  +  Articolul 7Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 22 ianuarie 2007.Nr. 112.  +  Anexa 1 A. Indicatori de management al resurselor umane1. Proporţia medicilor din totalul personalului─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── Peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 41-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────2. Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── Peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 41-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────3. Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── Peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 41-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────4. Numărul mediu de consultaţii/medic în ambulatoriu─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 41-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────B. Indicatori de utilizare a serviciilor1. Durata medie de spitalizare pe spital şi pe fiecare secţie─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 81-100% 5 puncte 71-80% 4 puncte 65-70% 3 puncte 55-64% 2 puncte 50-54% 1 punct sub 50% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────2. Rata de utilizare a paturilor pe spital şi pe fiecare secţie─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 51-60% 1 punct sub 50% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────3. Indicele de complexitate al cazurilor pe spital şi pe fiecare secţie─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 110% 5 puncte 101-110% 4 puncte 100% 3 puncte 91-99% 2 puncte 80-90% 1 punct sub 80% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────4. Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 40-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────C. Indicatori economico-financiari1. Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte fără acoperire în servicii 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 40-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────2. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (Sintagma venituri proprii înseamnă în cazul acestui indicator toate veniturile proprii ale spitalului public, mai puţin sumele încasate în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate.)─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 5 puncte 91-100% 4 puncte 81-90% 3 puncte 61-80% 2 puncte 50-60% 1 puncte sub 50% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 71-100% 5 puncte 61-70% 4 puncte 51-60% 3 puncte 41-50% 2 puncte 30-40% 1 punct sub 30% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 110% 0 puncte 81-110% 5 puncte 71-80% 4 puncte 61-70% 3 puncte 51-60% 2 puncte 40-50% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────5. Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secţie─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 81-100% 5 puncte 75-80% 4 puncte 70-74% 3 puncte 65-69% 2 puncte 60-64% 1 punct sub 60% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────D. Indicatori de calitate1. Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total spital şi pe fiecare secţie (datorită complicaţiilor survenite în timpul spitalizării)─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 91-100% 1 punct 81-90% 2 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 4 puncte 40-60% 5 puncte sub 40% 6 puncte───────────────────────────────────────────────────2. Rata infecţiilor nozocomiale pe total spital şi pe fiecare secţie─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 130% 0 puncte 121-130% 1 punct 111-120% 2 puncte 91%-110% 3 puncte 70-90% 4 puncte sub 70% 5 puncte───────────────────────────────────────────────────3. Indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 40-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────4. Numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor analizate şi rezolvate─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctajul acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 130% 0 puncte 121-130% 1 punct 111-120% 2 puncte 91-110% 3 puncte 60-90% 4 puncte sub 60% 5 puncte───────────────────────────────────────────────────---------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, potrivit pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2*) CRITERII GENERALE DE MANAGEMENT┌───┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr.│ Criteriul │Dimensiuni specifice criteriului analizat │Punctajul││crt│de performanţă│ │ acordat │├───┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1.│Planificare │a) stabilirea unei viziuni şi misiuni realiste; │ ││ │ │b) elaborarea unor obiective generale şi │ ││ │ │ specifice conform planului de management; │ ││ │ │c) respectarea etapelor stabilite în planul de │ ││ │ │ management. │ │├───┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2.│Organizare │a) stabilirea şi comunicarea priorităţilor │ ││ │ │ organizaţionale şi monitorizarea implementării│ ││ │ │ soluţiilor adecvate; │ ││ │ │b) capacitatea de a identifica, prioritiza şi │ ││ │ │ rezolva problemele spitalului public; │ ││ │ │c) capacitatea de relaţionare cu autorităţile │ ││ │ │ locale şi centrale, comunitatea locală şi │ ││ │ │ mass media în scopul promovării interesului │ ││ │ │ spitalului; │ ││ │ │d)capacitatea de a accepta erorile sau, după caz,│ ││ │ │ deficienţele propriei activităţi, de a răspunde│ ││ │ │ pentru acestea şi de a le îndrepta; │ ││ │ │e) capacitatea de bună comunicare şi relaţionare │ ││ │ │ cu personalul angajat al spitalului, │ ││ │ │ colaboratori, pacienţi şi aparţinători etc.; │ ││ │ │f) elaborarea de norme şi metodologii de │ ││ │ │ organizare (ROF, regulament intern etc.), │ ││ │ │ proceduri interne de evaluare şi control, │ ││ │ │ protocoale interne, delegare de atribuţii etc.│ │├───┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3.│Coordonare │a) stabilirea încadrării eficiente în timp a │ ││ │ │ activităţilor şi respectarea termenelor │ ││ │ │ asumate; │ ││ │ │b) capacitatea de mediere şi negociere către o │ ││ │ │ soluţie comună acceptată în interesul │ ││ │ │ spitalului; │ ││ │ │c) evaluarea efectelor deciziilor asupra │ ││ │ │ întregului spital şi operarea de modificări, │ ││ │ │ dacă sunt necesare; │ ││ │ │d) luarea deciziilor în mod participativ prin │ ││ │ │ implicarea tuturor membrilor echipei │ ││ │ │ manageriale a spitalului şi a şefilor de │ ││ │ │ structuri (aprecieri din partea acestora). │ │├───┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4.│Control │a) monitorizarea şi implicarea în buna derulare │ ││ │ │ a activităţii spitalului; │ ││ │ │b) controlul activităţii la nivel strategic şi │ ││ │ │ al realizării obiectivelor; │ ││ │ │c) capacitatea de depistare a deficienţilor şi │ ││ │ │ a modalităţilor de îndreptare a acestora în │ ││ │ │ timp util; │ ││ │ │d) urmărirea utilizării raţionale a tuturor │ ││ │ │ resurselor financiare ale spitalului, │ ││ │ │ indiferent de sursa de finanţare. │ │└───┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────┘Punctaj de evaluare a criteriilor de performanţă:- 0 = deloc;- 1 = în foarte mică măsură;- 2 = în mică măsură;- 3 = satisfăcător;- 4 = în mare măsură;- 5 = în foarte mare măsură.----------Anexa 2 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 264 din 5 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 7 martie 2008.----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;Conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 341 din 20 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008, prevederile articolului 1 alineatul (2), articolului 3, articolului 4, articolului 4^1, articolului 5^1, articolului 6 alineatul (2), punctele C.2, C.4, C.5, D.2 şi D.4 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 2 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2009.  +  Anexa 3 MINISTERUL SĂNĂTĂŢIICOMISIA DE EVALUAREFIŞA DE EVALUAREa activităţii desfăşurate de ............./(numele şi prenumele).......,managerul ............/(denumirea spitalului public)............,în anul ...............................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Grad de realizare*1)B - Concluzii/Termene de reevaluare*Font 8*┌───┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────┬─────────┬──────────┐│Nr.│ │Valoare indicator│ │ │ ││crt│ Indicatori/Criterii de performanţă ├────────┬────────┤ A │Punctajul│ B ││ │ │asumată │ reali- │ │acordat │ ││ │ │ prin │ zată │ │ │ ││ │ │contract│ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ A. Indicatori de management al resurselor umane │├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤│ 1.│Proporţia medicilor din totalul personalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤│ 2.│Proporţia personalului medical din totalul │ │ │ │ │ ││ │personalului angajat al spitalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤│ 3.│Proporţia personalului medical cu studii │ │ │ │ │ ││ │superioare din totalul personalului medical │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤│ 4.│Numărul mediu de consultaţii/medic în │ │ │ │ │ ││ │ambulatoriu │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ B. Indicatori de utilizare a serviciilor │├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤│ 1.│Durata medie de spitalizare pe spital şi pe │ │ │ │ │ ││ │fiecare secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤│ 2.│Rata de utilizare a paturilor pe spital şi pe │ │ │ │ │ ││ │fiecare secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤│ 3.│Indicele de complexitate al cazurilor pe spital │ │ │ │ │ ││ │şi pe fiecare secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤│ 4.│Procentul pacienţilor cu intervenţii chirur- │ │ │ │ │ ││ │gicale din totalul pacienţilor externaţi din │ │ │ │ │ ││ │secţiile chirurgicale │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ C. Indicatori economico-financiari │├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤│ 1.│Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli │ │ │ │ │ ││ │aprobat │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 2.│Procentul veniturilor proprii din totalul │ │ │ │ │ ││ │veniturilor spitalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 3.│Procentul cheltuielilor de personal din totalul │ │ │ │ │ ││ │cheltuielilor spitalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 4.│Procentul cheltuielilor cu medicamentele din │ │ │ │ │ ││ │totalul cheltuielilor spitalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 5.│Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare │ │ │ │ │ ││ │secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ D. Indicatori de calitate │├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤│ 1.│Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total │ │ │ │ │ ││ │spital şi pe fiecare secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 2.│Rata infecţiilor nozocomiale pe total spital │ │ │ │ │ ││ │şi pe fiecare secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 3.│Indicele de concordanţă dintre diagnosticul │ │ │ │ │ ││ │la internare şi diagnosticul la externare │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 4.│Număr de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ E. Criterii generale de management │├─────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────┬───────┤│Punctajul acordat de:│ Evaluator 1 │ Evaluator 2 │ Evaluator 3 │Evaluator ....│Punctajul│ ││ │ ......... │ ......... │ ......... │ ......... │final*3) │ ││ │(nume,prenume)│(nume,prenume)│(nume,prenume)│(nume,prenume)│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├───┬─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 1.│Planificare │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 2.│Organizare │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 3.│Coordonare │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 4.│Control │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┴───────┘-------*1) În situaţia în care gradul de realizare are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50-0,99 devine 1, iar 0,01-0,49 devine 0.*2) Se trece valoarea indicatorului la nivel de spital.*3) În situaţia în care punctajul final are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50-0,99 devine 1, iar 0,01-0,49 devine 0.Comisia de evaluare numită prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. ........ din ...................., în baza rezultatelor obţinute, apreciază că dl/dna .../(numele şi prenumele)........., managerul ......../(denumirea spitalului public)........., a obţinut calificativul[] Foarte bine [] Bine [] Satisfăcător [] NesatisfăcătorPrezenta fişă de evaluare a fost întocmită într-un exemplar, care rămâne la comisia de evaluare.        Comisia de evaluare Am luat cunoştinţă   Certificăm concordanţa datelor înscrise ..........................  în contractul/actul adiţional la contractul (numele, prenumele şi  de management cu documentele menţionate la semnătura managerului)  art. 4^1 alin. (2) din Ordinul ministrului  sănătăţii publice nr. 112/2007 privind .........................  criteriile de performanţă în baza cărora (data)  contractul de management poate fi prelungit  sau poate înceta înainte de termen, cu  modificările şi completările ulterioare,  precum şi concordanţa valorilor indicatorilor  calculate de spital cu cele menţionate în  documentele prevăzute art. 4^1 alin. (2).    Preşedinte: ......................    Vicepreşedinte: ..................    Membri: ..........................            ..........................            ..........................          (numele, prenumele şi semnătura)---------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, potrivit pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4 METODOLOGIEprivind organizarea şi desfăşurareaevaluării activităţii manageruluispitalului public în anul 20071. Evaluarea activităţii managerului spitalului public desfăşurată în anul 2007 se face până la data de 30 aprilie 2008. Sunt evaluaţi managerii care au contractul de management în perioada de valabilitate şi au condus spitalul public respectiv pe o perioadă de cel puţin 6 luni în anul 2007.2. Evaluarea anuală a activităţii managerului spitalului public se face de o comisie de evaluare formată din preşedinte, vicepreşedinte, 3-5 membri şi un secretariat format din 1-2 persoane, numită prin ordin al ministrului sănătăţii publice, astfel: a) pentru spitalele publice din subordinea autorităţilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, membrii comisiei de evaluare se propun de către directorul executiv al acestora. Preşedintele comisiei de evaluare este directorul executiv adjunct financiar-contabil al autorităţii de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, iar vicepreşedinte este şeful compartimentului audit intern din aceeaşi instituţie. În situaţia în care la nivelul unei autorităţi de sănătate publică nu este încadrat postul de auditor intern, vicepreşedintele este nominalizat din cadrul altei autorităţi de sănătate publică, prin ordin al ministrului sănătăţii publice; b) pentru spitalele publice din subordinea Ministerului Sănătăţii, preşedinte este directorul general adjunct al Direcţiei generale buget şi credite externe din Ministerul Sănătăţii, iar vicepreşedinte este un reprezentant al Direcţiei audit din aceeaşi instituţie.3. Comisia de evaluare menţionată la pct. 2 întocmeşte, pe baza rezultatelor obţinute de fiecare manager de spital, fişa de evaluare prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. Fişa de evaluare se înaintează Comisiei centrale de evaluare însoţită de dosarul de evaluare, care cuprinde obligatoriu următoarele documente: a) copia contractului de management şi a actelor adiţionale la acesta; b) documentele care susţin punctajul acordat la fiecare indicator de performanţă, după cum urmează:- statul de funcţii pe anul 2007, aprobat conform legii;- situaţia financiară încheiată la 31 decembrie 2007;- darea de seamă statistică pentru anul 2007 (cod MS 60.4.4A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A, cap.14), centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 "Personalul mediu şi superior sanitar pe tipuri de unităţi", centralizatorul activităţii spitalului - cod 19.15, darea de seamă statistică pentru anul 2007 (cod MS 60.4.2, cap.1 "Principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii, pe anul 2007, pentru fiecare spital", câte un document semnat şi ştampilat, completat numai cu pct. 10 "Infecţii interioare din spital"); c) copii de pe actele de control ale tuturor organismelor abilitate; d) raportul de autoevaluare al managerului spitalului public (în cuprinsul acestuia se au în vedere acţiunile organizate şi desfăşurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire a indicatorilor şi criteriilor de performanţă, proceduri interne de evaluare şi control, elaborare de acte normative cu caracter intern, măsuri întreprinse pentru eficientizarea activităţii unităţii şi creşterea calităţii actului medical, gestionarea eventualelor situaţii de criză apărute la nivelul spitalului public etc.); managerul spitalului public răspunde pentru realitatea şi corectitudinea datelor puse la dispoziţia comisiei de evaluare, conform legii; e) alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de performanţă prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările şi completările ulterioare.4. Comisia de evaluare menţionată la pct. 2 are următoarele atribuţii: a) să înregistreze dosarul de evaluare depus de către managerul spitalului public, numai dacă acesta conţine toate documentele prevăzute la pct. 3; b) să verifice concordanţa dintre indicatorii asumaţi prin contract/act adiţional şi cei înscrişi în fişa de evaluare, precum şi dintre valorile indicatorilor realizaţi menţionaţi în fişa de evaluare şi cei transmişi de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar şi Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică;---------Lit. b) a pct. 4 a fost modificată de lit. a) şi b) ale pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, prin înlocuirea unor termeni. c) să valideze, sub semnătură, în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării, propunerea de menţinere/încetare a contractului de management al managerului spitalului public evaluat; d) să înregistreze şi să transmită Comisiei centrale de evaluare numai dosarele care conţin toate documentele prevăzute la pct. 3; e) să respingă motivat dosarele incomplete şi să comunice managerului spitalului public documentele lipsă care au determinat această situaţie; f) să întocmească şi să valideze, sub semnătura preşedintelui comisiei de evaluare şi a managerului spitalului public respectiv, un opis cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de fiecare manager.5. La nivelul Ministerului Sănătăţii este constituită, prin ordin al ministrului sănătăţii publice, Comisia centrală de evaluare, formată din preşedinte, vicepreşedinte, 3-5 membri şi un secretariat format din 1-2 persoane. Comisia centrală de evaluare are misiunea de a verifica şi de a urmări modul de desfăşurare a evaluării, modul de întocmire a fişelor de evaluare şi de a soluţiona eventualele contestaţii apărute în cadrul evaluării anuale a activităţii managerilor spitalelor publice. Preşedintele Comisiei centrale de evaluare este directorul general al Direcţiei generale buget şi credite externe din Ministerul Sănătăţii, iar vicepreşedinte este directorul Direcţiei audit din aceeaşi instituţie.6. Comisia centrală de evaluare, în baza rezultatelor evaluării efectuate de comisiile de evaluare menţionate la pct. 2, propune: a) dacă la peste 70% dintre criteriile de performanţă prevăzute în prezenta metodologie managerul a obţinut punctaj maxim şi obligatoriu la indicatorii economico-financiari a obţinut punctaj maxim la peste 90% dintre criteriile de performanţă stabilite, prelungirea contractului de management; b) dacă la 50%-70% dintre criteriile de performanţă prevăzute în prezenta metodologie managerul a obţinut punctaj maxim şi obligatoriu la indicatorii economico-financiari a obţinut punctaj maxim la peste 75% dintre criteriile de performanţă stabilite, reevaluarea activităţii managerului după 6 luni; în situaţia în care la reevaluare managerul a obţinut punctajele menţionate la lit. a), contractul de management se prelungeşte, iar în caz contrar, contractul încetează înainte de termen; c) dacă rezultatele obţinute de manager în urma evaluării anuale sunt sub nivelul celor prevăzute la lit. a) şi b), încetarea contractului de management înainte de termen.-------------Pct. 6 din anexa 4 a fost modificat de ORDINUL nr. 555 din 28 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 1 aprilie 2008.6^1. Prin excepţie de la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi art. 2, evaluarea activităţii managerului spitalului public desfăşurată în anul 2007 se realizează în baza următoarelor criterii de performanţă: a) Indicatori de management al resurselor umane1. Proporţia medicilor din totalul personalului─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── Peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 41-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────2. Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── Peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 41-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────3. Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── Peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 41-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────4. Numărul mediu de consultaţii/medic în ambulatoriu─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 41-60% 1 punct sub 40% 0 puncte─────────────────────────────────────────────────── b) Indicatori de utilizare a serviciilor1. Durata medie de spitalizare pe spital şi pe fiecare secţie─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 81-100% 5 puncte 71-80% 4 puncte 65-70% 3 puncte 55-64% 2 puncte 50-54% 1 punct sub 50% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────2. Rata de utilizare a paturilor pe spital şi pe fiecare secţie─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 51-60% 1 punct sub 50% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────3. Indicele de complexitate al cazurilor pe spital şi pe fiecare secţie─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 110% 5 puncte 101-110% 4 puncte 100% 3 puncte 91-99% 2 puncte 80-90% 1 punct sub 80% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────4. Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 40-60% 1 punct sub 40% 0 puncte─────────────────────────────────────────────────── c) Indicatori economico-financiari1. Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte fără acoperire în servicii 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 40-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────2. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii şi în funcţie de sursele de venit─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 40-60 % 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────3. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (Sintagma venituri proprii înseamnă în cazul acestui indicator toate veniturile proprii ale spitalului public, mai puţin sumele încasate în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate.)─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 5 puncte 91-100% 4 puncte 81-90% 3 puncte 61-80% 2 puncte 50-60% 1 punct sub 50% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────4. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 81-100% 5 puncte 71-80% 4 puncte 65-70% 3 puncte 60-64% 2 puncte 55-59% 1 punct sub 55% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────5. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 40-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────6. Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 40-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────7. Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secţie─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 81-100% 5 puncte 75-80% 4 puncte 70-74% 3 puncte 65-69% 2 puncte 60-64% 1 punct sub 60% 0 puncte─────────────────────────────────────────────────── d) Indicatori de calitate1. Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total spital şi pe fiecare secţie (din cauza complicaţiilor survenite în timpul spitalizării)─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 91-100% 1 punct 81-90% 2 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 4 puncte 40-60% 5 puncte sub 40% 6 puncte───────────────────────────────────────────────────2. Rata infecţiilor nozocomiale pe total spital şi pe fiecare secţie─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 120% 0 puncte 110-120% 1 punct 101-109% 2 puncte 100% 3 puncte 70-99% 4 puncte sub 70% 5 puncte───────────────────────────────────────────────────3. Indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 40-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────4. Numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare faţă de indicatorii Punctaj acordat asumaţi prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 91-100% 1 punct 81-90% 2 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 4 puncte 40-60% 5 puncte sub 40% 6 puncte───────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Evaluarea efectuată pe baza criteriilor de performanţă prevăzute la lit. a)-d) se face prin raportare la indicatorii de performanţă asumaţi prin contractul de management. e) Criterii generale de management────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Criteriul Unităţile de măsură specifice Punctajcrt. de performanţă operaţiunilor acordat*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Managementul volumului a) încadrarea în sumele alocate    de activitate spitalului conform repartizării                               transmise de ordonatorul secundar                               de credite                            b) urmărirea utilizării raţionale a                               resurselor financiare alocate                               pentru contractare serviciilor                               medicale                            c) urmărirea utilizării raţionale a                               tuturor resurselor financiare ale                               spitalului, indiferent de sursa de                               finanţare                            d) acordarea atenţiei necesare                               factorilor implicaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Responsabilitate a) desfăşurarea activităţilor fără                               disfuncţionalităţi sau erori                            b) acurateţea documentelor, actelor                               şi materialelor realizate                            c) implicare pentru realizarea                               obiectivelor generale stabilite                            d) controlul activităţii la nivel                               strategic şi al realizării                               obiectivelor                            e) asigurarea că strategia şi obiectivele                               sunt aliniate bugetului disponibil────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Analiză şi sinteză a) capacitatea de a rezolva probleme                               complexe şi importante implicând                               factori de interes interni şi externi                            b) urmărirea şi implicarea în buna                               derulare a activităţii la nivelul                               spitalului                            c) luarea de decizii rapide şi solide,                               sprijinite pe argumente adecvate,                               la momentul oportun────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Modul de realizare a) stabilirea calendarelor de activitate                               eficiente, inclusiv a momentelor                               şi obiectivelor-cheie, şi respectarea                               perioadelor de raportare                            b) evaluarea şi luarea în considerare a                               efectelor deciziei asupra întregului                               spital şi modificarea planurilor, dacă                               este necesar                            c) stabilirea unui echilibru între                               imperative şi planuri                            d) urmărirea satisfacerii celor mai înalte                               standarde de calitate                            e) utilizarea eficientă a programului de                               lucru prin folosirea timpului de                               lucru numai în vederea realizării                               sarcinilor de serviciu                            f) realizarea sarcinilor de serviciu în                               timp util, real şi oportun, pentru                               buna desfăşurare a activităţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Aptitudini manageriale a) crearea unei viziuni clare a                               organizaţiei                            b) stabilirea unei misiuni                               corespunzătoare şi sprijinirea ei                               prin planificare strategică şi                               stabilitatea obiectivelor generale                            c) delegarea cu eficienţă a sarcinilor                               şi resurselor                            d) stabilirea planurilor strategice şi                               operaţionale în contextul planurilor                               organizaţiei ca întreg                            e) stabilirea şi comunicarea priorităţilor                               concrete pentru întregul personal                               al spitalului şi punerea în practică a                               structurilor şi condiţiilor de                               monitorizare necesare                            f) relaţionarea cu colectivul şi organizarea                               muncii în echipă; relaţii:                            - ierarhice: subordonat autorităţii de sănătate                              publică, Ministerului Sănătăţii                              sau ministerelor cu reţea sanitară proprie,                              după caz                            - funcţionale: cu personalul şi partenerii                              sistemului                            - de colaborare: cu toate instituţiile de                              la nivel local────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6. Probitate şi etică a) crearea unui climat adecvat pentru lucrul                               în echipă                            b) înţelegerea şi aplicarea în mod adecvat a                               legii                            c) respectarea normelor etice şi de disciplină                               care se aplică administraţiei                               publice şi sistemului de asigurări sociale                               de sănătate                            d) demonstrarea loialităţii faţă de spital,                               faţă de superiori şi faţă de cei                               aflaţi în subordine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Evaluarea efectuată pe baza criteriilor generale de management se face prin acordarea de către evaluator a unui punctaj de la 0 la 5 puncte pentru fiecare criteriu de performanţă menţionat.-------------Pct. 6^1 din anexa 4 a fost introdus de ORDINUL nr. 555 din 28 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 1 aprilie 2008.7. În aplicarea dispoziţiilor prezentei metodologii, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar şi Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică furnizează Ministerului Sănătăţii şi comisiilor de evaluare prevăzute la pct. 2 valorile indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public care intră în sfera lor de competenţă, realizate de fiecare spital public în anul 2007.---------Pct. 7 a fost modificat de lit. a) şi b) ale pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, prin înlocuirea unor termeni.8. Datele menţionate la pct. 7, validate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar şi Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, sunt consemnate în fişa de evaluare prevăzută în anexa la prezenta metodologie, la rubrica "Valoare indicator realizată", şi stau la baza evaluării activităţii managerului spitalului public în anul 2007.---------Pct. 8 a fost modificat de lit. a) şi b) ale pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, prin înlocuirea unor termeni.9. Evaluarea anuală a activităţii managerilor spitalelor publice aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie se face în conformitate cu dispoziţiile prezentei metodologii.  +  Anexa -----la metodologie--------------*Font 8*    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII    ...............................    COMISIA DE EVALUARE                         FIŞA DE EVALUARE            a activităţii desfăşurate de .....................                                         (numele şi prenumele)                 managerul ...................................                            (denumirea spitalului public)                          în anul 2007┌───┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────┬─────────┬──────────┐│Nr.│ │VALOARE INDICATOR│ │ │MENŢIUNI ││crt│ INDICATORI/CRITERII DE PERFORMANŢĂ ├────────┬────────┤GRAD DE│ PUNCTAJ │ALE ││ │ │asumată │ reali- │REALI- │ ACORDAT │COMISIEI ││ │ │ prin │ zată*4)│ZARE*1)│ │DE EVALUA-││ │ │contract│ │ │ │RE*5) │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ A. INDICATORI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE │├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤│ 1.│Proporţia medicilor din totalul personalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 2.│Proporţia personalului medical din totalul │ │ │ │ │ ││ │personalului angajat al spitalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 3.│Proporţia personalului medical cu studii │ │ │ │ │ ││ │superioare din totalul personalului medical │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 4.│Numărul mediu de consultaţii/ medic în │ │ │ │ │ ││ │ambulatoriu │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ B. INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR │├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤│ 1.│Durata medie de spitalizare pe spital şi pe │ │ │ │ │ ││ │fiecare secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 2.│Rata de utilizare a paturilor pe spital şi pe │ │ │ │ │ ││ │fiecare secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 3.│Indicele de complexitate al cazurilor pe spital │ │ │ │ │ ││ │şi pe fiecare secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 4.│Procentul pacienţilor cu intervenţii chirur- │ │ │ │ │ ││ │gicale din totalul pacienţilor externaţi din │ │ │ │ │ ││ │secţiile chirurgicale │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ C. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI │├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤│ 1.│Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli │ │ │ │ │ ││ │aprobat │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 2.│Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii │ │ │ │ │ ││ │şi în funcţie de sursele de venit │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 3.│Procentul veniturilor proprii din totalul │ │ │ │ │ ││ │veniturilor spitalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 4.│Procentul cheltuielilor de personal din totalul │ │ │ │ │ ││ │cheltuielilor spitalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 5.│Procentul cheltuielilor cu medicamentele din │ │ │ │ │ ││ │totalul cheltuielilor spitalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 6.│Procentul cheltuielilor de capital din totalul │ │ │ │ │ ││ │cheltuielilor │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 7.│Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare │ │ │ │ │ ││ │secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ D. INDICATORI DE CALITATE │├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤│ 1.│Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total │ │ │ │ │ ││ │spital şi pe fiecare secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 2.│Rata infecţiilor nozocomiale pe total spital │ │ │ │ │ ││ │şi pe fiecare secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 3.│Indicele de concordanţă dintre diagnosticul │ │ │ │ │ ││ │la internare şi diagnosticul la externare │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 4.│Număr de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ E. CRITERII GENERALE DE MANAGEMENT │├─────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────┬───────┤│PUNCTAJ ACORDAT DE: │ Evaluator 1 │ Evaluator 2 │ Evaluator 3 │Evaluator ....│ PUNCTAJ │ ││ │ ......... │ ......... │ ......... │ ......... │ FINAL*3)│ ││ │(nume,prenume)│(nume,prenume)│(nume,prenume)│(nume,prenume)│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├───┬─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 1.│Managementul │ │ │ │ │ │ ││ │volumului de │ │ │ │ │ │ ││ │activitate │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 2.│Responsabilitate │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 3.│Analiză şi │ │ │ │ │ │ ││ │sinteză │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 4.│Modul de │ │ │ │ │ │ ││ │realizare │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 5.│Aptitudini │ │ │ │ │ │ ││ │manageriale │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 6.│Probitate şi │ │ │ │ │ │ ││ │etică │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┴───────┘-----------*1) În situaţia în care gradul de realizare are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50 - 0,99 devine 1, iar 0,01 - 0,49 devine 0.*2) Se trece valoarea indicatorului la nivel de spital.*3) În situaţia în care punctajul final are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50 - 0,99 devine 1, iar 0,01 - 0,49 devine 0;*4) În situaţia în care nu există concordanţă între valorile indicatorilor prezentate de manager, sub semnătură, şi valorile indicatorilor rezultate în urma verificării acestora, în coloana "realizată" se consemnează valorile indicatorilor rezultate din documentele depuse în dosarul de evaluare.*5) În situaţia menţionată la nota 4) comisia de evaluare are obligaţia să consemneze în această coloană valoarea indicatorului prezentată de manager, sub semnătură, precum şi motivul care a determinat această neconcordanţă.Comisia de evaluare înfiinţată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 341/2008, în baza rezultatelor obţinute, propune menţinerea/încetarea înainte de termen a contractului de management sau reevaluarea după 6 luni a .... (numele şi prenumele) ... managerul ...(denumirea spitalului public) ... .Prezenta fişă de evaluare a fost întocmită în două exemplare, din care exemplarul nr. 1 s-a înaintat la Comisia centrală de evaluare constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, iar exemplarul nr. 2 a rămas la preşedintele comisiei de evaluare, în evidenţa autorităţii de coordonare a spitalului public respectiv.              Comisia de evaluare Am luat la cunoştinţă   Preşedinte .................... .........................   Vicepreşedinte .................... (numele, prenumele şi semnătura)                                                         (data)   Membri: ...........................           ...........................           ...........................           ...........................         (numele, prenumele şi semnătura)NOTĂ:Managerul spitalului public poate contesta la Comisia centrală de evaluare, în termen de 24 de ore de la data luării la cunoştinţă a conţinutului fişei de evaluare, calificativul acordat de comisia de evaluare. Comisia centrală de evaluare rezolvă contestaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării în evidenţă a acesteia.-------------Anexa 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 341 din 20 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008, având conţinutul anexei la acest act normativ.---------