REGULAMENT din 17 aprilie 2002 (*republicat*) (**actualizat**)de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului*)(actualizat până la data de 29 iunie 2007**)
EMITENT
  • SENATUL
  • --------------**) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 iunie 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această data de către: HOTĂRÂREA nr. 6 din 28 iunie 2007.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor-------*) Republicat în temeiul Art. II din Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 8 iulie 2004.Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului a fost aprobat prin Hotărârea Biroului Permanent al Senatului nr. 5/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 16 mai 2002.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Instituţia Avocatul Poporului, denumită în continuare instituţie, se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Art. 58-60 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 2Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, denumit în continuare regulament, stabileşte structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor de specialitate, procedura de primire şi de soluţionare a cererilor, statutul personalului, precum şi răspunderea disciplinară a acestuia.  +  Articolul 3Prevederile regulamentului sunt în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 35/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi se completează cu reglementările legale aplicabile personalului de specialitate şi personalului angajat cu contract individual de muncă.  +  Capitolul II Conducerea instituţiei  +  Secţiunea 1 Avocatul Poporului  +  Articolul 4Avocatul Poporului conduce instituţia, exercitându-şi autoritatea şi competenţa prevăzute de lege, având şi următoarele atribuţii: a) prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora; b) exercită atribuţiile legale de autoritate de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal şi poate delega aceste atribuţii unor persoane din cadrul instituţiei; c) întocmeşte raportul asupra activităţii sale referitoare la protecţia datelor personale, în condiţiile Directivei Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene 95/46 ; d) semnează rapoartele, punctele de vedere, obiecţiile şi excepţiile de neconstituţionalitate, recomandările, precum şi orice alte acte necesare bunei desfăşurări a activităţii instituţiei; e) aprobă statul de funcţii şi fişa postului pentru personalul din instituţie; f) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul instituţiei; g) numeşte, promovează, eliberează din funcţie personalul, potrivit dispoziţiilor legale; h) aprobă trecerea personalului dintr-un departament în altul; i) aprobă deplasările personalului în străinătate; j) aprobă, îndrumă şi coordonează programul de pregătire şi formare profesională a personalului de specialitate; k) împuterniceşte personalul de specialitate cu îndeplinirea unora dintre atribuţiile sale, potrivit legii; l) aprobă planificarea şi efectuarea concediilor anuale de odihnă; m) aprobă compensarea orelor prestate peste programul normal de lucru; n) stabileşte şi aprobă programul de audienţe; o) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor legate de activitatea internă a instituţiei, Avocatul Poporului emite ordine, instrucţiuni, norme metodologice şi regulamente.  +  Secţiunea a 2-a Adjuncţii Avocatului Poporului  +  Articolul 6Adjuncţii Avocatului Poporului îndeplinesc următoarele atribuţii: a) îndrumă şi coordonează activitatea din domeniul lor de specializare; b) coordonează activitatea privind protecţia datelor cu caracter personal; c) informează Avocatul Poporului cu privire la activitatea departamentelor; d) repartizează cererile către departamente; e) avizează rapoartele, punctele de vedere privind excepţiile de neconstituţionalitate, recomandările, precum şi orice alte acte supuse aprobării Avocatului Poporului; f) îndeplinesc, în ordinea stabilită de Avocatul Poporului, atribuţiile acestuia în caz de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei; g) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Avocatul Poporului.  +  Articolul 7Condiţiile pentru numirea în funcţia de adjunct al Avocatului Poporului sunt următoarele: a) absolvent, cu diplomă de licenţă, al unei facultăţi de ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe politice sau ştiinţe economice; b) vechime de cel puţin 10 ani în specialitatea studiilor absolvite (judecător, procuror, avocat, notar, consilier juridic, economist, poliţist sau alte funcţii asimilate); c) cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie, atestată prin documente oficiale; d) capacitate deplină de exerciţiu şi o bună reputaţie morală; e) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează; f) fără antecedente penale; g) fără apartenenţă politică.  +  Articolul 7^1Adjuncţii Avocatului Poporului care nu au domiciliul şi nici locuinţă proprietate personală în municipiul Bucureşti beneficiază de la data numirii în funcţie de diurnă de deplasare, pe zi, în cuantum de 2% din salariul de bază, precum şi de decontarea cheltuielilor de cazare.----------Art. 7^1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 6 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.  +  Secţiunea a 3-a Secretarul general  +  Articolul 8 (1) Secretarul general este numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism, prin ordin al Avocatului Poporului. Secretarul general asigură prin delegare continuitatea conducerii, stabilitatea funcţionării instituţiei şi realizarea legăturilor funcţionale în cadrul acesteia. (2) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale secretarului general sunt următoarele: a) îndrumă şi răspunde de activitatea compartimentelor din subordine şi asigură comunicarea dintre Avocatul Poporului şi conducătorii acestora; b) colaborează cu secretarii generali din alte instituţii publice; c) urmăreşte şi controlează elaborarea raportărilor statistice periodice ale Avocatului Poporului, prevăzute de reglementările în vigoare; d) urmăreşte executarea deciziilor cu privire la managementul de resurse umane din cadrul instituţiei; e) organizează gestionarea patrimoniului instituţiei şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii acestuia; f) organizează activitatea de întreţinere, de dotare şi stabileşte măsuri pentru paza şi folosirea sediului instituţiei şi a bunurilor sale, prin structurile de resort; g) urmăreşte modul de executare a contractelor pentru asigurarea utilităţilor (apă, căldură, energie electrică, telefon etc.); h) dispune măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul instituţiei şi prezintă Avocatului Poporului un raport asupra acestui inventar; i) răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi de întocmirea proiectului bugetului anual al instituţiei; j) răspunde de organizarea şi de realizarea sistemului informatic general al instituţiei; k) dispune măsurile ce trebuie luate cu privire la circulaţia şi la transferul bunurilor; l) organizează activitatea de prevenire şi de stingere a incendiilor, precum şi activitatea de protecţie a muncii; m) răspunde de acţiunile de relaţii externe şi de protocol ale instituţiei, întocmeşte şi asigură executarea planului de relaţii externe; n) aprobă valoarea de inventar a cărţilor primite gratuit; o) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de Avocatul Poporului.  +  Capitolul III Structura organizatorică  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a instituţiei este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament. (2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al Avocatului Poporului, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, alte categorii de compartimente sau comisii cu activitate temporară, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, atribuţiile, precum şi personalul necesar pentru fiecare compartiment, în raport cu competenţa instituţiei, stabilită de lege. (3) În vederea realizării atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, Avocatul Poporului organizează birouri teritoriale.  +  Articolul 10 (1) În cadrul instituţiei funcţionează Consiliul consultativ, în componenţa căruia intră Avocatul Poporului, adjuncţii şi consilierii săi, secretarul general, precum şi alte persoane desemnate, prin ordin, de Avocatul Poporului. (2) Consiliul consultativ se convoacă de către Avocatul Poporului.  +  Articolul 11Activitatea de audit este organizată şi se desfăşoară în directa subordonare a Avocatului Poporului, potrivit legii.  +  Articolul 12Consilierii Avocatului Poporului îndeplinesc următoarele atribuţii: a) examinează şi propun soluţii în problemele care privesc organizarea şi funcţionarea instituţiei; b) întocmesc sau participă la întocmirea unor note, studii, evaluări, lucrări de sinteză legate de specificul activităţii instituţiei şi furnizează datele de sinteză privind activitatea legislativă; c) avizează ordinele, instrucţiunile, regulamentele, contractele şi orice alte acte emise de Avocatul Poporului, adjuncţii acestuia şi secretarul general, în exercitarea atribuţiilor legate de activitatea instituţiei; d) participă la activitatea de pregătire a rapoartelor anuale şi speciale, inclusiv prin centralizarea periodică a cererilor şi dosarelor aflate în lucru; e) informează Avocatul Poporului cu privire la aspectele sociale care pot constitui obiectul autosesizărilor, colaborând, după caz, cu departamentele; f) participă la activitatea de redactare a corespondenţei Avocatului Poporului; g) sesizează cu operativitate şi participă la redactarea răspunsurilor la întrebările şi problemele ridicate de/şi în mass-media cu privire la activitatea instituţiei; h) reprezintă Avocatul Poporului în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale; i) asigură, cu aprobarea ordonatorului de credite, achiziţionarea la fondul de documentare ştiinţifică a culegerilor de acte normative şi orice alte lucrări necesare desfăşurării activităţii instituţiei, urmărind modul de gestionare, prelucrare şi evidenţă în cadrul bibliotecii (punctului de documentare); j) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de lege şi de Avocatul Poporului.  +  Articolul 13În stabilirea structurii organizatorice se vor avea în vedere domeniile de specializare, astfel cum sunt stabilite prin lege: a) drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale; b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap; c) armată, justiţie, poliţie, penitenciare; d) proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe.  +  Capitolul IV Funcţionarea instituţiei  +  Secţiunea 1 Registrele instituţiei  +  Articolul 14 (1) Registrele instituţiei sunt următoarele: a) registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei în care se înregistrează, în ordine, toate documentele care intră şi ies din instituţie, primind număr şi dată de înregistrare; b) registrele de dosare în care se înregistrează toate lucrările în legătură cu soluţionarea cererilor; c) registrul de audienţe; d) registrul de acte emise de Avocatul Poporului în exercitarea atribuţiilor legate de activitatea internă a instituţiei, în care acestea se înregistrează şi li se dă număr, în ordine cronologică; e) registrul special de corespondenţă secretă şi confidenţială, în care se înregistrează documentele având acest caracter; f) opisul alfabetic; g) registrul de arhivă; h) registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal. (2) Evidenţele din opisul alfabetic vor fi realizate şi în format electronic. (3) La sfârşitul fiecărui an, după ultima operaţiune din fiecare registru, se va întocmi un proces-verbal de închidere, care va fi contrasemnat de secretarul general.  +  Articolul 15În scopul desfăşurării eficiente a activităţii instituţiei, Avocatul Poporului poate aproba şi întocmirea altor registre în afara celor prevăzute la art. 14, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor.Procedura în cazul sesizării din oficiu  +  Articolul 16 (1) Cererile adresate Avocatului Poporului trebuie formulate în scris, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, şi pot fi transmise prin poştă, inclusiv cea electronică, fax ori pot fi depuse personal sau prin mandatar. (2) În cazul în care cererea se depune prin mandatar se vor solicita datele de identificare ale acestuia. (3) Pentru motive temeinice, la solicitarea petiţionarului, acestuia i se poate încuviinţa să îşi prezinte oral sau prin serviciul dispecerat cererea, care va fi consemnată de către personalul din cadrul compartimentului desemnat în acest scop pe formularele-tip prezentate în anexele nr. 2 şi 3 la prezentul regulament.  +  Articolul 17 (1) Cererile, având ataşate şi plicurile, se depun la registratură unde, în aceeaşi zi, sunt trecute în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei şi primesc număr şi dată de înregistrare, după care se predau adjunctului Avocatului Poporului, în ordinea desemnată de către Avocatul Poporului. (2) Adjunctul Avocatului Poporului repartizează cererile compartimentelor de specialitate în funcţie de domeniul de activitate al acestora, prin curier şi pe bază de condică. (3) În situaţia în care obiectul unei cereri intră în domeniul de activitate a două sau mai multe compartimente, adjunctul Avocatului Poporului va desemna compartimentul responsabil cu soluţionarea cererii, menţinându-se totodată obligaţia celorlalte compartimente de a colabora. (4) Predarea şi primirea cererilor se fac sub semnătură, prin condică.  +  Articolul 18 (1) Persoana căreia i-a fost repartizată cererea, denumită în continuare titularul lucrării, analizează obiectul acesteia şi propune un proiect de răspuns pe care îl supune spre analiză şi avizare şefului compartimentului din care face parte. (2) În situaţia în care cererea nu intră în obiectul de activitate al Avocatului Poporului, proiectul de răspuns se aprobă şi se semnează de către şeful compartimentului desemnat. (3) Dacă cererea intră în obiectul de activitate al Avocatului Poporului, titularul lucrării verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege şi, dacă este cazul, solicită, cu aprobarea şefului compartimentului, informaţii suplimentare, telefonic sau în scris, de la petiţionar ori de la autoritate. Atunci când este necesar se poate solicita prezenţa petiţionarului. În acest caz se va deschide un dosar care va purta numărul de înregistrare al cererii, acordat conform art. 17.  +  Articolul 19În situaţia în care, în urma cercetărilor preliminare, rezultă necesitatea efectuării unei anchete, titularul lucrării face propunerea şi o supune spre avizare şefului de departament. Avocatul Poporului aprobă efectuarea anchetei şi împuterniceşte persoanele care o vor efectua.  +  Articolul 20 (1) Avocatul Poporului poate întrerupe efectuarea anchetei ori de câte ori constată că cererea a fost soluţionată amiabil sau că au încetat temeiurile pentru care a fost dispusă. (2) Încetarea procedurii se aduce la cunoştinţă petiţionarului.  +  Articolul 21 (1) Potrivit aceleiaşi proceduri, în cazul în care, în urma cercetărilor preliminare sau a anchetelor, se constată că cererea persoanei lezate este întemeiată, Avocatul Poporului va sesiza autoritatea administraţiei publice, care a încălcat drepturile petiţionarului, cerându-i în scris să reformeze sau să revoce actul administrativ şi să repare pagubele produse, precum şi să repună persoana lezată în situaţia anterioară. (2) În cazul în care se constată încălcarea gravă a drepturilor petiţionarului sau ilegalitatea actului administrativ, Avocatul Poporului emite o recomandare adresată autorităţii administraţiei publice, care a încălcat drepturile respective sau a emis actul ilegal.  +  Articolul 22 (1) În situaţia în care autoritatea administraţiei publice în cauză îşi însuşeşte recomandarea, Avocatul Poporului sau persoana desemnată de acesta aprobă propunerea de închidere a dosarului. (2) În caz contrar Avocatul Poporului va proceda la sesizarea autorităţilor ierarhic superioare. (3) În ambele cazuri rezultatele finale se aduc la cunoştinţă petiţionarului.  +  Articolul 23 (1) Cererile anonime nu se înregistrează. (2) În cazul cererilor prin care se revine fără a se aduce noi dovezi, titularul lucrării propune şefului ierarhic arhivarea acestora. Arhivarea se decide de către şeful compartimentului desemnat.  +  Articolul 24 (1) Avocatul Poporului poate aproba sesizarea din oficiu atunci când află, prin orice mijloace, că au fost încălcate drepturi sau libertăţi cetăţeneşti. (2) Sesizarea din oficiu se înregistrează în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei. (3) Procedura de soluţionare este cea prevăzută în prezenta secţiune. (4) Procedura desfăşurată ca urmare a sesizării din oficiu încetează şi la solicitarea persoanei lezate în drepturile şi libertăţile sale.  +  Capitolul V Statutul personalului instituţiei  +  Articolul 25Personalului instituţiei Avocatul Poporului îi sunt aplicabile prevederile Statutului personalului din structurile de specialitate ale Parlamentului şi cele din prezentul regulament.  +  Articolul 26Condiţiile pentru ocuparea funcţiilor de conducere, altele decât cele de adjunct al Avocatului Poporului, precum şi a celor de execuţie sunt stabilite de Avocatul Poporului.  +  Articolul 27Evaluarea activităţii profesionale a personalului instituţiei se face în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, aplicabile personalului din aparatul Parlamentului.  +  Articolul 28Personalul cu funcţii de conducere şi de execuţie beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru funcţiile similare din aparatul Parlamentului.  +  Articolul 29Salarizarea personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie se face la nivelul prevăzut de lege pentru funcţiile similare din aparatul Parlamentului.  +  Articolul 30 (1) Personalul instituţiei are dreptul la un concediu de odihnă plătit, stabilit în raport cu vechimea în muncă prin regulamentul privind concediile de odihnă, aprobat de Avocatul Poporului. (2) Personalul este îndreptăţit să primească, potrivit legii, o compensare în bani, corespunzătoare numărului de zile de concediu neefectuat, potrivit regulamentului prevăzut la alin. (1). (3) Personalul instituţiei beneficiază, în condiţiile legii, de concedii de studii, concedii suplimentare, concedii medicale, concedii fără plată, zile libere plătite şi ore suplimentare.  +  Articolul 31În exercitarea atribuţiilor sale personalul instituţiei trebuie să acţioneze cu profesionalism, loialitate, corectitudine, promptitudine şi să îşi perfecţioneze permanent pregătirea profesională.  +  Articolul 32În relaţia cu cetăţenii personalul instituţiei are următoarele îndatoriri: a) să manifeste solicitudine şi politeţe; b) să asigure în procesul de elaborare şi de aplicare a deciziilor, precum şi de soluţionare a cererilor petiţionarilor egalitatea de tratament a acestora, fără privilegii şi fără discriminări; c) să exercite atribuţiile conferite funcţiei numai în scopul prevăzut de lege; d) să nu fie influenţat în conduita sa de interese personale sau de intervenţii politice; e) să asigure accesul cetăţenilor la documente în conformitate cu dispoziţiile legale; f) să poarte ecuson.  +  Capitolul VI Răspunderea disciplinară  +  Articolul 33 (1) Încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară a personalului instituţiei. (2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau o inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, prezentul regulament, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. (3) Sancţiunile disciplinare aplicabile în cazul săvârşirii abaterilor prevăzute la alin. (2) sunt cele stabilite de Codul muncii. (4) Procedura de cercetare, de aplicare şi contestare a sancţiunilor disciplinare este cea prevăzută de prezentul regulament şi de Codul muncii. Cercetarea disciplinară prealabilă este efectuată de persoana împuternicită, prin ordin, de Avocatul Poporului.  +  Articolul 34 (1) Persoana împuternicită de Avocatul Poporului să efectueze cercetarea disciplinară prealabilă propune, printr-un raport motivat, sancţiunea disciplinară aplicabilă sau clasarea sesizării. (2) Avocatul Poporului aplică sancţiunea disciplinară prin ordin. Această atribuţie poate fi delegată unuia dintre adjuncţii Avocatului Poporului sau secretarului general, după caz. (3) Salariatul nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată poate contesta ordinul de sancţionare la instanţa de contencios administrativ competentă.  +  Articolul 35 (1) Sancţiunile disciplinare aplicate se radiază de drept în termen de un an de la aplicare, dacă salariatul sancţionat nu a mai săvârşit o altă abatere disciplinară în această perioadă. (2) Radierea sancţiunilor disciplinare nu duce la anularea efectelor patrimoniale ale acestora.  +  Articolul 36Raporturile de muncă încetează în condiţiile prevăzute de Codul muncii.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 37Avocatul Poporului întreţine relaţii cu autorităţi similare din alte state şi poate participa la activitatea unor organizaţii internaţionale din domeniul său de activitate ori poate să devină membru al acestora.  +  Articolul 38Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasări în străinătate, dotări cu autoturisme şi consum lunar de carburanţi se stabilesc prin ordin al Avocatului Poporului, potrivit legii.  +  Articolul 39Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea sa de către birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.  +  Articolul 40 (1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 19 august 1999. (2) De la data intrării în vigoare a prezentului regulament dispoziţiile acestuia se aplică întregului personal al instituţiei. (3) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 *Font 9*                                      STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                                  a instituţiei Avocatul Poporului                                       ┌───────────────────────┐                                       │ AVOCATUL POPORULUI │                                       └────────────┬──────────┘                                                    │    ┌────────────────────┐ │    │ CONSILIERI ├──────────────────────────┤    └────────────────────┘ │                                                    │                                       ┌────────────┴──────────┐                                       │ CONSILIUL CONSULTATIV │                                       └────────────┬──────────┘                                                    │ ┌──────────────────┐                                                    ├───────────────┤ AUDIT │                                                    │ └──────────────────┘                                                    │           ┌────────────────┬────────────────┬──────┴─────────┬────────────────┐           │ │ │ │ │   ┌───────┴──────┐ ┌───────┴──────┐ ┌───────┴──────┐ ┌───────┴──────┐ ┌──────┴──────┐   │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │ SECRETAR │ ┌─┤ AL AVOCATULUI│ │ AL AVOCATULUI│ │ AL AVOCATULUI│ │ AL AVOCATULUI│ │ GENERAL │ │ │ POPORULUI │ │ POPORULUI │ │ POPORULUI │ │ POPORULUI │ │ │ │ └───────┬──────┘ └───────┬──────┘ └───────┬──────┘ └───────┬─────┬┘ └───────┬─────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────┐│ ┌───────┴─────┐ │ │ PERSONAL DE EXECUŢIE DE SPECIALITATE ││ │ SERVICIUL │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘│ │ ECONOMIC ŞI │ │ │ │ADMINISTRATIV│ │ ┌────────────────────────────────────────────────┐┌────────────┐ │ └─────────────┘ │ │DIRECŢIA PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE││ BIROURI │ │ └─┤ LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ││TERITORIALE ├─┘   └────────────────────────────────────────────────┘└────────────┘  +  Anexa 2 ROMÂNIASTEMA SIGLAAvocatul Poporului1. Numele şi prenumele (cu majuscule) ....................., domiciliat în(reşedinţa ori altă adresă unde puteţi fi găsit) ......................., str.................. nr. ......., bl. ..., sc. ...., ap. ...., telefon ..........2. Data la care aţi luat cunoştinţă despre încălcarea drepturilor dumneavoastră.............................................................................3. Prezentarea succintă a drepturilor şi libertăţilor încălcate:..........................................................................................................................................................4. Autoritatea administrativă sau funcţionarul public reclamat:..........................................................................................................................................................5. Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care vi s-au încălcat drepturile:.......................................................................................................................................................................................................................................(puteţi continua pe o altă pagină, pe care să o anexaţi la cerere)6. Autorităţile publice care au fost sesizate anterior:..........................................................................................................................................................7. Răspunsul primit şi motivele pentru care vă consideraţi în continuare nedreptăţit:..........................................................................................................................................................8. În dovedirea celor afirmate depun următoarele acte (în copie, nu în original):..........................................................................................................................................................9. Menţiunea obligatorie dacă cererea face obiectul unei cauze aflate pe rolul uneiinstanţe judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi:..........................................................................................................................................................10. Doresc ca toate informaţiile şi rezultatele acestei cereri să rămână confidenţiale:DA NU11. Cererea este depusă[] Personal[] Prin mandatarData ......... Semnătura ............AVOCATUL POPORULUIDispecerat  +  Anexa 3 FIŞĂNumele şi prenumele (cu majuscule) ............................................,domiciliat în (reşedinţa ori altă adresă unde poate fi găsit) .....................,str. ........................ nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., telefon .........Data la care persoana a luat cunoştinţă despre pretinsa încălcare a drepturilorsau a libertăţilor sale: ...........................Drepturile şi libertăţile pretins încălcate: ....................................................................................................................................................................................................................................................................Autoritatea administrativă sau funcţionarul public care a încălcat dreptul orilibertatea reclamantului sau a altei persoane: .....................................................................................................................................................................................................................................................................Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care s-au încălcat drepturile orilibertăţile invocate: ...............................................................................................................................................................................................................Autorităţile publice care au fost sesizate anterior: ..........................................................................................................................................................................................................................................................Răspunsul primit şi motivele pentru care petiţionarul se consideră nedreptăţit:.....................................................................................................................................................................................................................................În dovedirea celor afirmate au fost invocate următoarele acte: ................................................................................................................................................................................................................................................Cazul respectiv face sau a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul uneiinstanţe judecătoreşti sau al unei anchete penale:.......................................................................................................................................................................................................................................Soluţia recomandată: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................A consemnat:.....................(Numele şi prenumele)(Expert)Data ..............---------