ORDONANŢA nr. 9 din 4 august 1993 (*actualizată*)privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului(actualizată până la data de 11 decembrie 1998*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 decembrie 1998 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA nr. 19 din 30 ianuarie 1998; LEGEA nr. 231 din 9 decembrie 1998.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. d) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat,Guvernul României emite următoarea ordonanţa.  +  Articolul 1Taxele stabilite în sume fixe pentru obţinerea deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice publice sau private, definite la art. 5 din Legea audiovizualului nr. 48/1992 sunt cele prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2Taxele prevăzute la art. 1 constituie venit la bugetul de stat.  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonanţe se aplică de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/1992 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul comunicaţiilor,Andrei Chirica  +  Anexa 1 -----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDONANŢA nr. 19 din 30 ianuarie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 30 ianuarie 1998, conform modificării aduse de art. 1 din acelaşi act normativ.Pct. B.1.1. b) al anexei 1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 231 din 9 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 11 decembrie 1998.Pct. B.1.2. b) şi B.1.3 ale anexei 1 au fost modificate de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 231 din 9 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 11 decembrie 1998.  +  Anexa 2     A. AUTORIZAREA STAŢIILOR DE RADIODIFUZIUNE ŞI TELEVIZIUNE DE MICA PUTERE      A.1. Taxe - Consiliul Naţional al Audiovizualului           Pentru radiodifuziune cu acoperire locală A.1.1. Taxa pentru modificarea licenţei:           - 200.000 lei - la modificările pentru categoriile de                                  informaţii cuprinse în licenţa de emisie,                                  prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea                                  audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările                                  ulterioare           - 500.000 lei - la modificările prevăzute la art. 14 alin. (2)                                  din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu                                  modificările ulterioare A.1.2. Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare           - 1.500.000 lei - la schimbarea amplasamentului A.1.3. Taxa pentru modificarea licenţei           - 200.000 lei - la modificările pentru categoriile de                                  informaţii cuprinse în licenţa de emisie,                                  prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea                                  audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările                                  ulterioare           - 500.000 lei - la modificările prevăzute la art. 14 alin. (2)                                  din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu                                  modificările ulterioare A.1.4. Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare           - 2.000.000 lei - la schimbarea amplasamentului      A.2. Taxe - Ministerul Comunicaţiilor           Pentru radiodifuziune A.2.1. Taxa pentru modificarea avizului tehnic prealabil 400.000 lei A.2.2. Taxa pentru modificarea autorizaţiei tehnice 1.000.000 lei           Pentru televiziune A.2.3. Taxa pentru modificarea avizului tehnic prealabil 400.000 lei A.2.4. Taxa pentru modificarea autorizaţiei tehnice 1.000.000 lei    B. AUTORIZAREA COMUNICATIEI AUDIOVIZUALE DISTRIBUITA PRIN CABLU      B.1. Taxe - Consiliul Naţional al Audiovizualului B.1.1. Taxa pentru modificarea licenţei 200.000 lei      B.2. Taxe - Ministerul Comunicaţiilor B.2.1. Taxa pentru modificarea avizului tehnic prealabil 700.000 lei B.2.2. Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare 1.400.000 lei    C. AUTORIZAREA RECEPŢIEI CU INSTALAŢII COMUNITARE A PROGRAMELOR AUDIOVIZUALE TRANSMISE PRIN SATELIT      C.1. Taxe - Ministerul Comunicaţiilor C.1.1. Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare 600.000 lei    D. AUTORIZAREA COMUNICATIEI AUDIOVIZUALE DIFUZATE PRIN SATELIT           Taxe - Consiliul Naţional al Audiovizualului      D.1. Taxa de solicitare a licenţei de emisie pentru difuzarea programelor audiovizuale prin satelit (radiodifuziune sonora şi televiziune)           Termen de plată - la depunerea cererii de licenţa D.1.1. Pentru program difuzat la scara naţionala 5.000.000 lei D.1.2. Pentru program destinat difuzării în afară           graniţelor tarii 1.250.000 lei      D.2. Taxa de licenţa iniţială           Termen de plată - la eliberarea licenţei iniţiale D.2.1. Pentru program difuzat la scara naţionala 10.000.000 lei D.2.2. Pentru program destinat difuzării în afară           graniţelor tarii 2.500.000 lei      D.3. Taxa de autorizare           Termen de plată - la solicitarea deciziei de           autorizare sau la solicitarea reautorizarii           noului amplasament D.3.1. Pentru situaţia în care difuzarea programului           se face dintr-un studio nou realizat 2.000.000 lei D.3.2. Pentru situaţia în care difuzarea programului           se face dintr-un studio existent 1.000.000 lei      D.4. Taxa de licenţa anuală           Termen de plată - după expirarea primului an           de la data obţinerii licenţei D.4.1. Pentru program difuzat la scara naţionala 12.000.000 lei D.4.2. Pentru program destinat difuzării în afară           graniţelor tarii 1.000.000 lei      D.5. Taxa pentru modificarea licenţei 500.000 lei      D.6. Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare 1.000.000 lei    OBSERVAŢII:    Taxa anuală de licenţa nu se plăteşte pentru primul an de la data obţinerii licenţei. Taxa anuală este funcţionabilă pentru primul şi ultimul an din perioada de valabilitate a licenţei (se ia în calcul un număr întreg de luni) şi se achită până la data de 31 decembrie a anului în curs. Pentru restul perioadei de valabilitate a licenţei de emisie, taxa anuală se plăteşte până la data de 31 martie pentru anul în curs. Neachitarea taxelor la termen atrage penalizarea cu 0,25% din valoarea acestora, pentru fiecare zi de întârziere.    E. AUTORIZAREA STAŢIILOR DE RADIODIFUZIUNE DE MARE PUTERE PENTRU REŢELELE PRIVATE CU ACOPERIRE NAŢIONALA      E.1. Taxe - Consiliul Naţional al Audiovizualului E.1.1. Taxa de înscriere la concursul pentru licenţa 7.500.000 lei           Termen de plată - la depunerea cererii de           licenţa E.1.2. Taxa de licenţa iniţială 10.000.000 lei           Termen de plată - la eliberarea licenţei           iniţiale E.1.3. Taxa pentru decizia de autorizare (eliberata           pentru fiecare staţie în parte) 2.500.000 lei           Termen de plată - la solicitarea deciziei de           autorizare sau la solicitarea reautorizarii noului           amplasament E.1.4. Taxa de licenţa anuală 7.500.000 lei           Termen de plată - după expirarea primului an de           la obţinerea licenţei E.1.5. Taxa pentru modificarea licenţei 500.000 lei E.1.6. Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare 1.000.000 lei      E.2. Taxe - Ministerul Comunicaţiilor E.2.1. Taxa pentru aviz tehnic prealabil (per           staţie din reţea) 1.000.000 lei E.2.2. Taxa pentru autorizaţie tehnica de funcţionare           (per staţie din reţea) 2.000.000 lei E.2.3. Taxa pentru modificarea avizului tehnic prealabil           (per staţie din reţea) 500.000 lei E.2.4. Taxa pentru modificarea autorizaţiei tehnice de           funcţionare (per staţie din reţea) 1.000.000 lei    F. AUTORIZAREA STAŢIILOR DE TELEVIZIUNE DE MARE PUTERE PENTRU REŢELELE PRIVATE CU ACOPERIRE NAŢIONALA      F.1. Taxe - Consiliul Naţional al Audiovizualului F.1.1. Taxa de înscriere la concursul de licenţa 12.500.000 lei           Termen de plată - la depunerea cererii de           licenţa F.1.2. Taxa de licenţa iniţială 15.000.000 lei           Termen de plată - la eliberarea licenţei           iniţiale F.1.3. Taxa de autorizare (eliberata pentru fiecare           staţie în parte) 2.500.000 lei           Termen de plată - la solicitarea deciziei de           autorizare sau la solicitarea reautorizarii noului           amplasament F.1.4. Taxa de licenţa anuală 12.000.000 lei           Termen de plată - după expirarea primului an de           la data obţinerii licenţei F.1.5. Taxa pentru modificarea licenţei 500.000 lei F.1.6. Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare 1.000.000 lei      F.2. Taxe - Ministerul Comunicaţiilor F.2.1. Taxa pentru aviz tehnic prealabil (per           staţie din reţea) 1.000.000 lei F.2.2. Taxa pentru autorizaţie tehnica de funcţionare           (per staţie din reţea) 2.000.000 lei F.2.3. Taxa pentru modificarea avizului tehnic prealabil           (per staţie din reţea) 500.000 lei F.2.4. Taxa pentru modificarea autorizaţiei tehnice de           funcţionare (per staţie din reţea) 1.000.000 lei-----------Anexa 2 a fost introdusă de art. 2 din ORDONANŢA nr. 19 din 30 ianuarie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 30 ianuarie 1998.----------------