HOTĂRÂRE nr. 762 din 21 iulie 2010 privind condițiile de acordare, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiției**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 12 august 2010  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 februarie 2012 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor și completarilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 22 din 11 ianuarie 2012.Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor. (la 19-01-2012, Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 22 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 25 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare, al art. 67 alin. (2) și al art. 68^1 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre reglementează condițiile de acordare gratuită a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru:a) judecători, procurori, personalul asimilat acestora potrivit art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, în activitate sau pensionari;b) personalul auxiliar de specialitate și personalul conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor, în activitate sau pensionari, precum și soțul sau soția și copiii aflați în întreținerea acestora;c) executorii judecătorești pensionați anterior intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare.d) personalul de probațiune. (la 19-01-2012, Lit. d) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 22 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. ) (2) Prin copii aflați în întreținere se înțelege:a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenți și dacă nu realizează venituri din muncă, precum și absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni;b) copiii încadrați în grade de invaliditate, pe toată durata invalidității, dacă nu au venituri proprii.  +  Articolul 2(1) Categoriile de persoane prevăzute la art. 1 beneficiază în mod gratuit de asistență medicală, medicamente și proteze, în condițiile prezentei hotărâri, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale contractului-cadru anual privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale normelor de aplicare a acestuia.(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 3(1) Serviciile medicale se acordă de către furnizori evaluați și autorizați potrivit legii și cuprind:a) servicii medicale profilactice;b) servicii medicale în caz de boală, constând în: asistență medicală primară, asistență medicală ambulatorie de specialitate și asistență medicală spitalicească;c) servicii medicale de urgență și transport sanitar;d) servicii de medicină dentară;e) servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătății;f) servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;g) proteze destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale.(2) Categoriile de personal prevăzute la art. 1 beneficiază în mod gratuit de medicamente, după cum urmează:a) medicamente din Lista cu medicamente de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală, a căror contravaloare se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, cu excepția contribuției personale a asiguratului, care se suportă din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, după caz;b) medicamentele din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman din România, elaborat de Agenția Națională a Medicamentului, altele decât cele prevăzute la lit. a), a căror contravaloare se suportă din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, după caz.  +  Articolul 4Cuantumul contribuției personale, respectiv al coplății din valoarea cheltuielilor pentru asistență medicală și proteze, prevăzute de normele legale în vigoare, se suportă din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, după caz.  +  Articolul 5(1) Asistența medicală, medicamentele și protezele se acordă numai pe baza biletului de trimitere, rețetei medicale sau recomandării medicale, după caz, cu respectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea și eliberarea acestora.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) serviciile de medicină dentară.  +  Articolul 6(1) Asistența medicală profilactică și curativă specifică a personalului din sistemul justiției, prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind finanțarea unităților sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și autoritate judecătorească, cu modificările ulterioare, se asigură gratuit de Ministerul Justiției, prin unitățile sanitare aflate în subordinea acestuia.(2) În situația în care asistența medicală prevăzută la alin. (1) nu poate fi furnizată de structurile medicale proprii, aceasta poate fi asigurată prin serviciile specializate din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională, ale Ministerului Sănătății sau de către alți furnizori autorizați.(3) Cheltuielile necesare acordării asistenței medicale prevăzute la alin. (1) se suportă din fondurile bugetare, cu această destinație, aflate la dispoziția Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public și Înaltei Curți de Casație și Justiție, după caz.  +  Articolul 7(1) Decontarea contribuției personale, respectiv a coplății se aprobă de ordonatorul de credite, în baza cererii formulate de asigurat, însoțită de documente justificative, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.(2) Prin documente justificative se înțelege:a) indicația/prescripția medicală, fișa de tratament stomatologic, în original sau în fotocopie semnată și parafată de către medicul curant;b) documente fiscale care atestă plata, în original, cu specificarea distinctă a obiectului plății (contribuție personală, coplată, tarif integral).(3) Documentele fiscale prevăzute la alin. (2) lit. b) sunt:a) pentru medicamente: factură și bon fiscal cu menționarea denumirii, cantității și prețului pentru fiecare medicament achiziționat sau borderou centralizator emis de farmacia cu care ordonatorul de credite se află în relație contractuală, după caz;b) pentru serviciile de medicină dentară: factură fiscală cu denumirea manoperelor, numărul de acte terapeutice, codul și tariful acestora;c) pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătății: factură fiscală și decont de cheltuieli cu detalierea sumelor suportate de către pacient pentru cazare și masă standard/confort sporit, proceduri terapeutice;d) pentru proteze: decizia de procurare eliberată de casa de asigurări de sănătate, factură și bon fiscal cu menționarea denumirii, cantității și contribuției personale suportate de asigurat.  +  Articolul 8(1) Cererile pentru decontarea contribuției personale/coplății se depun la compartimentul financiar-contabil al instituției angajatoare sau, în cazul pensionarilor, la compartimentul financiar-contabil al instituției de la care s-au pensionat, în termen de 6 luni de la emiterea documentelor fiscale de plată, dar nu mai târziu de 3 ani de la data plății contribuției personale.(2) Cererile de decontare însoțite de documentele justificative transmise de ordonatorii de credite din sistemul justiției vor fi avizate tehnic de către compartimentul de asistență medicală al ordonatorilor principali sau secundari de credite. (la 19-01-2012, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 22 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. )  +  Articolul 9Serviciile care nu pot fi decontate din bugetul ordonatorilor de credite din sistemul justiției sunt:a) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;b) corecțiile estetice;c) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritățile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraților;d) fertilizarea în vitro;e) transplantul de organe și țesuturi, cu excepția cazurilor prevăzute în contractul-cadru;f) asistența medicală la cerere;g) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului și auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;h) serviciile medicale solicitate de asigurat;i) cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare din unități medico-sociale;j) serviciile acordate în cadrul secțiilor/clinicilor de boli profesionale și al cabinetelor de medicină a muncii;k) serviciile hoteliere solicitate de pacienții ale căror afecțiuni se tratează în spitalizare de zi;l) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning din structura spitalului;m) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă și sportive;n) cheltuielile de cazare și masă din unitățile hoteliere cu bază de tratament;o) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale asigurate gratuit în cadrul programelor naționale de sănătate;p) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale acordate în străinătate;q) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale la care persoanele prevăzute la art. 1 au dreptul, în mod gratuit, în calitatea lor de asigurați în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.  +  Articolul 10Decontarea cheltuielilor pentru serviciile de medicină dentară se realizează la nivelul tarifelor prevăzute de normele de aplicare a contractului-cadru anual privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 11Contribuția personală/Coplata suportată de persoanele prevăzute la art. 1 pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătății, prescrise de medicul specialist peste plafonul suportat de către casa de asigurări de sănătate, dar în cadrul pachetului de servicii medicale de bază, se decontează integral la nivelul tarifelor prevăzute de normele de aplicare a contractului-cadru anual privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și se suportă din fondurile prevăzute la art. 4.  +  Articolul 12(1) Pentru a putea beneficia de rambursarea contribuției personale/coplății, persoanele prevăzute la art. 1 au obligația de a se adresa furnizorilor evaluați și autorizați potrivit prevederilor legale, aflați în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul serviciilor de medicină dentară.  +  Articolul 13Lista furnizorilor de servicii medicale din fiecare județ aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate este transmisă celor interesați, la cerere, de către compartimentul competent din cadrul Ministerului Justiției. (la 22-09-2010, Art. 13 a fost modificat de art. III din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. )  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 409/1998 privind condițiile de acordare, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru magistrați, personalul auxiliar de specialitate și membrii de familie ai acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 23 iulie 1998, cu completările ulterioare, și Normele ministrului de stat, ministrului justiției, ale președintelui Curții Supreme de Justiție și ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție nr. 318/FB/64/807/C/1999 pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 409/1998 privind condițiile de acordare, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru magistrați, personalul auxiliar de specialitate și membrii de familie ai acestora, emise de Ministerul Justiției, Curtea Supremă de Justiție și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 18 august 1999, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 21 iulie 2010.Nr. 762.-------