REGULAMENT nr. 5 din 13 mai 2007 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere(actualizat până la data de 17 august 2011*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • ------------*) Forma actualizata a acestui regulament până la data de 17 august 2011 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 128 din 26 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 263 din 19 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010; HOTĂRÂREA nr. 2.018 din 15 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliu, este organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti, cu atribuţii de reglementare în domeniul medierii, înfiinţat în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege. (2) Consiliul de mediere este autoritatea competentă din România privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementată, în conformitate cu Legea nr. 200/2004privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 2Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului, denumit în continuare regulament, reglementează punerea în aplicare a prevederilor privind atribuţiile Consiliului, precum şi a dispoziţiilor privind organizarea profesiei de mediator.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 3 (1) Prin mediator autorizat se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 şi art. 8 alin. (1) din Lege şi care îşi declară o formă de exercitare a profesiei prevăzută la art. 22 din Lege, avizată de Consiliu.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.(1^1) Mediatorul autorizat care desfăşoară activitate de mediere este înscris în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prevăzute la art. 12 din Lege, după ce face dovada înregistrării fiscale a formei de exercitare a profesiei de mediator, avizată de Consiliu, conform obligaţiei prevăzute la art. 23 din Lege, şi a înscrierii într-o asociaţie profesională, conform obligaţiei prevăzute la art. 24 din Lege.-----------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011. (2) Nicio organizaţie sau asociaţie constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 24 din Lege, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau alte legi speciale, nu poate pretinde exclusivitate în vreun domeniu ce priveşte activităţile de mediere şi control al medierii.(2)------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.018 din 15 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 6 iunie 2011. (3) Calitatea de membru al unei asociaţii profesionale în domeniul medierii se dobândeşte exclusiv prin exprimarea prealabilă, în scris, a consimţământului expres dat de asociaţia profesională în acest sens, în urma unei solicitări adresate respectivei asociaţii profesionale.(3)------------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.018 din 15 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 6 iunie 2011.  +  Articolul 4Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii: principiul viziunii globale şi unitare; principiul legalităţii; principiul imparţialităţii; principiul cooperării; principiul prevenirii; principiul parteneriatului; principiul complementarităţii, transparenţei şi dialogului social; principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere  +  Secţiunea 1 Funcţionarea Consiliului de mediere  +  Articolul 5 (1) Consiliul este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament. (2) Pot face parte din Consiliu persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt mediatori autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor; b) dispun de cunoştinţe teoretice suplimentare formării iniţiale, însumând minimum 80 de ore de cursuri de formare în domeniul rezolvării conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare iniţială a mediatorului, dintre care cel puţin 40 de ore de formare în mediere; c) au o experienţă practică de minimum 2 ani, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor; d) nu sunt suspendaţi şi nu au fost sancţionaţi printr-o hotărâre rămasă definitivă; e) au achitată la zi taxa anuală de administrare a Tabloului mediatorilor. (3) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli adoptat prin hotărâre a Consiliului.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 6 (1) Activitatea Consiliului este coordonată de un preşedinte şi un vicepreşedinte aleşi prin vot secret dintre membrii săi pentru un mandat de 2 ani. (2) Pentru activitatea depusă, preşedintele şi vicepreşedintele au dreptul la o indemnizaţie lunară de conducere în cuantum prevăzut prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli, aprobat prin hotărâre a Consiliului.  +  Articolul 7 (1) Lucrările Consiliului sunt pregătite de o comisie cu activitate permanentă, denumită în continuare Comisia permanentă, formată din 5 membri desemnaţi de Consiliu dintre membrii săi pentru o perioadă de un an. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt membri de drept ai Comisiei permanente. (2) Pentru activitatea depusă, membrii Comisiei permanente au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum prevăzut prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului.  +  Articolul 8 (1) În structura Consiliului funcţionează un secretariat tehnic, conform organigramei prevăzute în anexa nr. 1. (2) Pentru buna funcţionare şi îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în condiţiile legii, Consiliul poate înfiinţa şi coordona comisii de specialitate formate din experţi pe domenii şi poate angaja contracte cu terţi. (3) Pentru a asigura calitatea formării iniţiale şi continue a mediatorilor, Consiliul poate constitui un departament pentru calitatea formării în mediere.------------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 9Consiliul îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din venituri proprii după cum urmează: a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor; b) taxe provenind din autorizarea programelor de formare profesională a mediatorilor;------------Litera b) a art. 9 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011. c) taxe provenind din avizarea programelor postuniversitare de nivel master în domeniul medierii; d) taxe de înscriere în lista furnizorilor autorizaţi de formare profesională a mediatorilor; e) donaţii, sponsorizări, alte surse de finanţare, dobândite în condiţiile legii; f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; g) încasări din vânzarea materialelor proprii; h) sume provenite din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare; i) alte venituri stabilite prin hotărâri ale Consiliului.  +  Articolul 10 (1) Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele situaţii: a) prin renunţare scrisă; b) prin deces; c) prin încetarea calităţii de mediator; d) prin absenţa nemotivată la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliului.Se consideră absenţă situaţia în care un membru al Consiliului nu participă fizic, inclusiv situaţia în care participă prin mandat, la şedinţele Consiliului.Absenţele se consideră a fi motivate în următoarele situaţii:(i) incapacitate datorată bolii;(îi) imposibilitatea de participare datorată unei situaţii familiale (deces, căsătorie, botez, boala unui membru al familiei);(iii) altă situaţie aprobată în prealabil de Consiliu.------------Litera d) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011. (2) Încetarea calităţii de membru se constată prin hotărâre a Consiliului. (3) În caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului, membrii supleanţi aleşi conform procedurii stabilite la art. 5 alin. (1) vor completa Consiliul în ordinea listei pentru perioada de mandat rămasă vacantă.  +  Articolul 11Suspendarea calităţii de mediator atrage suspendarea calităţii de membru al Consiliului.  +  Articolul 12Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul cooperează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu instituţiile administraţiei publice locale, organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în condiţiile legii.  +  Articolul 13 (1) Coordonarea activităţii Consiliului este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte al căror mandat începe de la data adoptării hotărârii Consiliului privind validarea alegerilor. (2) Preşedintele coordonează întreaga activitate, reprezintă Consiliul în relaţiile cu terţii şi este ordonator de credite. (3) Preşedintele prezidează şedinţele Consiliului şi ale Comisiei permanente. (4) În exercitarea funcţiei sale preşedintele emite decizii. (5) Preşedintele poate delega exercitarea unor atribuţii din competenţa sa şi poate încredinţa mandatul de reprezentare vicepreşedintelui ori altor persoane din cadrul Consiliului, în condiţiile legii. (6) Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui. Dacă preşedintele şi vicepreşedintele sunt în imposibilitate temporară de a-şi exercită funcţiile, Consiliul poate delega unul dintre membrii săi pentru a îndeplini, parţial sau în totalitate, atribuţiile preşedintelui.  +  Articolul 14 (1) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui încetează în următoarele situaţii: a) prin renunţare scrisă; b) prin deces; c) prin încetarea calităţii de membru al Consiliului; d) prin absenţa pentru o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv; e) la împlinirea termenului mandatului dat de Consiliu pentru calitatea de preşedinte sau de vicepreşedinte; f) prin revocare, cu votul a minimum 5 membri ai Consiliului. (2) Încetarea mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte se constată prin hotărâre a Consiliului. (3) În caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacantării postului.  +  Articolul 15 (1) Activitatea Consiliului se desfăşoară pe baza planului anual de activităţi, aprobat prin hotărâre a Consiliului. (2) Consiliul se întruneşte lunar în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este necesar în şedinţă extraordinară, la convocarea preşedintelui. (3) Convocarea în şedinţă extraordinară se face la propunerea preşedintelui sau a minimum 3 dintre membrii Consiliului. (4) Convocarea pentru şedinţele ordinare se face cu minimum 10 zile înainte de data şedinţei, iar pentru cele extraordinare se face cu minimum 3 zile înainte. În oricare caz, convocarea cuprinde luna, ziua, ora, locul desfăşurării şedinţei şi propunerea de ordine de zi a acesteia şi este transmisă prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii ei. (5) Şedinţele Consiliului sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel. (6) Lucrările Consiliului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 7 membri. (7) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun, respectiv 5 voturi. În mod excepţional, Consiliul poate hotărî exprimarea votului prin alte modalităţi. Opiniile diferite se motivează şi se consemnează separat în cuprinsul hotărârii. (8) Hotărârile Consiliului care se referă la profesia de mediator sunt obligatorii pentru toţi mediatorii şi se publică pe site-ul Consiliului în maximum 5 zile de la data adoptării lor. (9) La lucrările Consiliului pot fi invitate să participe persoane din orice alte instituţii, organisme profesionale sau organizaţii neguvernamentale. (10) Cheltuielile de deplasare şi diurnă ale membrilor care participă la şedinţele ordinare sau extraordinare ori reprezintă Consiliul în relaţia cu terţii sunt suportate din bugetul anual al Consiliului, în limitele stabilite prin hotărâre a acestuia.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile Consiliului de mediere  +  Articolul 16Atribuţii de organizare şi funcţionare: a) promovează activitatea de mediere, reprezintă interesele mediatorilor autorizaţi şi adoptă strategii în acest sens; b) veghează la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţii mediatorilor; c) apără şi promovează interesele mediatorilor; d) hotărăşte cu privire la accesul în profesie al cetăţenilor străini; e) adoptă hotărâri în toate problemele privind formarea iniţială şi continuă a mediatorilor; f) organizează şi editează publicaţiile Consiliului; g) acceptă donaţiile şi legatele făcute Consiliului; h) alege şi revocă preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului şi membrii Comisiei permanente; i) întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare a mediatorilor care au obţinut autorizarea în conformitate cu cadrul legal existent în domeniul formării profesionale iniţiale şi continue a adulţilor; j) autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de Procedura de autorizare a mediatorilor; k) întocmeşte şi actualizează tabloul mediatorilor autorizaţi; l) avizează şi ţine evidenţa formelor de exercitare a profesiei de mediator; m) primeşte înştiinţările depuse în scris şi ţine evidenţa cetăţenilor străini care desfăşoară cu caracter ocazional activitate ca mediator pe teritoriul României; n) ia măsuri pentru aplicarea în practică a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) din Lege; o) colaborează cu alte instituţii publice pentru punerea în practică în mod unitar a legislaţiei în domeniul medierii, precum şi pentru promovarea corectă a medierii şi a activităţii mediatorilor; p) colaborează cu organizaţii similare din străinătate pentru creşterea permanentă a calităţii formării mediatorilor şi pentru promovarea intereselor acestora; q) adoptă planul de activităţi anuale, bugetul de venituri şi cheltuieli şi raportul de bilanţ financiar-contabil anual; r) stabileşte şi actualizează cuantumul taxelor şi amenzilor din care îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare conform art. 21 lit. a), c), d) şi e) din Lege; s) organizează Conferinţa naţională anuală a mediatorilor pentru a promova profesia de mediator şi activitatea Consiliului; t) stabileşte natura şi regimul documentelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Consiliului.  +  Articolul 17Atribuţii de reglementare: a) avizează modificarea standardului ocupaţional al mediatorului; b) propune şi avizează modificări ale standardelor ocupaţionale existente, precum şi propuneri de noi standarde ocupaţionale care conţin denumirea de mediator, competenţe de mediator sau prevederi referitoare la mediere; c) elaborează standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internaţionale în materie; d) evaluează periodic şi actualizează standardele şi programele de formare în domeniul medierii; e) elaborează şi adoptă Procedura de autorizare a furnizorilor de formare în domeniul medierii, programa-cadru, standardul de formare a mediatorului, precum şi procedurile de monitorizare, reautorizare şi retragere a autorizaţiei furnizorilor de servicii de formare în domeniul medierii;-----------Litera e) a art. 17 an fost modificată de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011. f) elaborează metodologia şi adoptă Procedura de avizare a programelor postuniversitare de nivel master în domeniul medierii; g) elaborează metodologia şi adoptă Procedura de autorizare a mediatorilor, în condiţiile legii; h) stabileşte condiţiile în care se poate face publicitate profesiei, care sunt adoptate prin hotărâre a Consiliului; i) adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora; j) face propuneri pentru completarea, modificarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea; k) adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa. l) acreditează formatorii, examinatorii, evaluatorii şi experţii evaluatori în domeniul medierii şi ia măsuri pentru asigurarea calităţii activităţii acestora.-----------Litera l) a art. 17 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 18Atribuţii de control: a) exercită controlul asupra activităţii mediatorilor; b) exercită controlul asupra activităţii şi asupra deciziilor Comisiei permanente a Consiliului, preşedintelui şi vicepreşedintelui; c) avizează programele de formare profesională a mediatorilor; d) avizează programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii; e) supraveghează respectarea standardelor de formare în domeniul medierii; f) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplică normele de răspundere disciplinară a acestora; g) primeşte sesizările în legătură cu săvârşirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38 din Lege; h) aplică sancţiunile stabilite de Comisia de disciplină.  +  Articolul 19Consiliul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege şi de prezentul regulament.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile Comisiei permanente  +  Articolul 20Atribuţiile Comisiei permanente sunt: a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului; b) elaborează proiecte de strategii, de planuri de activităţi şi de bugete de venituri şi cheltuieli; c) pregăteşte şedinţele Consiliului şi propune ordinea de zi; d) analizează Raportul anual de venituri şi cheltuieli şi formulează propuneri pentru a fi discutate şi adoptate de Consiliu; e) elaborează proiecte de regulamente, metodologii, standarde şi proceduri privind organizarea profesiei de mediator şi le propune spre adoptare Consiliului; f) formulează propuneri pentru completarea, modificarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea; g) formulează propuneri pentru conţinutul tematic al Conferinţei naţionale anuale; h) analizează cererile de autorizare a mediatorilor.  +  Articolul 21 (1) Comisia permanentă este condusă de preşedintele Consiliului şi lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi. (2) Comisia permanentă îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliu. (3) Comisia permanentă se întruneşte ori de câte ori este necesar, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin. (4) Calitatea de membru în Comisia permanentă încetează în cazul în care membrul respectiv absentează la 3 şedinţe consecutive. Încetarea calităţii de membru în Comisia permanentă se constată de către Consiliu prin hotărâre, conform legii.----------Alin. (4) al art. 21 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.  +  Secţiunea a 4-a Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui  +  Articolul 22Atribuţiile preşedintelui sunt: a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului; b) reprezintă Consiliul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; c) încheie convenţii, acorduri şi contracte în numele Consiliului, cu autorizarea prealabilă a acestuia; d) semnează actele Consiliului şi ale Comisiei permanente; e) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului şi ale Comisiei permanente; f) coordonează activitatea Consiliului; g) coordonează activitatea Secretariatului tehnic; h) este ordonator de credite; i) ia măsuri pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii de către întregul personal; j) colaborează cu vicepreşedintele în toată activitatea sa; k) în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii; l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, de prezentul regulament şi de hotărârile Consiliului.  +  Articolul 23Atribuţiile vicepreşedintelui sunt: a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului; b) asigură coordonarea activităţii Consiliului, în lipsa preşedintelui; c) conduce lucrările în şedinţele Consiliului şi în şedinţele Comisiei permanente, în lipsa preşedintelui; d) asigură reprezentarea Consiliului în raport cu terţii, în lipsa preşedintelui; e) coordonează activitatea Secretariatului tehnic, în lipsa preşedintelui sau ca urmare a unui mandat scris din partea preşedintelui; f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, de prezentul regulament şi de hotărârile Consiliului; g) colaborează cu preşedintele în toată activitatea sa.  +  Secţiunea a 5-a Secretariatul tehnic  +  Articolul 24Secretariatul tehnic duce la îndeplinire hotărârile Consiliului şi deciziile preşedintelui Consiliului şi are următoarele atribuţii: a) primeşte şi ia în evidenţă corespondenţa adresată Consiliului; b) asigură suportul tehnic necesar desfăşurării activităţilor specifice Consiliului, preşedintelui şi vicepreşedintelui, precum şi membrilor Comisiei permanente; c) redactează, înregistrează, arhivează şi ţine evidenţa documentelor Consiliului; d) pregăteşte activităţi de relaţii publice pe plan intern şi extern; e) pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituţii, organizaţii sau a cetăţenilor, în mod oportun şi complet, informaţiile solicitate, în măsura în care acestea au fost aprobate de către Consiliu ca fiind publice; f) răspunde de realizarea şi actualizarea site-ului Consiliului şi asigură informatizarea în condiţii optime a activităţii acestuia; g) asigură activitatea de primire, depozitare, conservare, întreţinere şi exploatare a materialelor, inventarului propriu şi a mijloacelor fixe; h) răspunde de întreţinerea clădirii şi a bunurilor din dotare, de buna funcţionare a instalaţiilor, întocmeşte documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente; i) răspunde de modul de aplicare a măsurilor de prevenire a incendiilor, stabilite prin planul pe unitate.  +  Capitolul III Formele de exercitare a profesiei de mediator  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 25Mediatorii îşi pot desfăşura activitatea în cadrul unei societăţi civile profesionale, al unui birou în care pot funcţiona unul sau mai mulţi mediatori asociaţi, cu personalul auxiliar corespunzător, sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.  +  Articolul 26 (1) Mediatorul îşi poate exercita profesia în una dintre următoarele forme: a) societate civilă profesională; b) birou de mediator, în care pot funcţiona unul sau mai mulţi mediatori asociaţi; c) angajat cu contract individual de muncă în interiorul profesiei, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 26 a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011. (3) Formele de exercitare a profesiei pot angaja traducători, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ şi de serviciu necesar activităţii de mediere. (4) În desfăşurarea activităţii sale, mediatorul autorizat este obligat să ţină arhivă şi registre proprii, precum şi o evidenţă financiar-contabilă. (5) Mediatorul poate să încheie asigurări de riscuri profesionale care să acopere şi eventuale daune efective suferite de client şi rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului regulament şi ale Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi. Poliţa de asigurare, a cărei copie este certificată de mediator, poate fi depusă de Consiliu. (6) Cheltuielile ocazionate de încheierea poliţei de asigurare pentru riscuri profesionale şi de plată primelor de asigurare reprezintă cheltuieli deductibile în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 27Activitatea de mediere poate fi desfăşurată în cadrul organizaţiei neguvernamentale pe baze contractuale cu oricare dintre formele de exercitare a profesiei de mediator.  +  Articolul 28 (1) Mediatorul este liber să opteze şi să îşi schimbe în orice moment opţiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei, prevăzute de Lege. (2) Mediatorul este obligat să înştiinţeze în scris Consiliul despre orice modificare intervenită în forma de exercitare a profesiei. (3) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, mediatorul îşi poate desfăşura activitatea după obţinerea avizului Consiliului, în condiţiile Legi şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 29Toate formele de exercitare a profesiei de mediator sunt supuse următoarelor reguli: a) spaţiul în care mediatorul îşi are sediul profesional şi îşi desfăşoară activitatea este propice pentru exercitarea profesiei de mediator, asigurând condiţii pentru respectarea principiului confidenţialităţii, primirea clienţilor şi desfăşurarea şedinţelor de mediere; b) patrimoniul comun este afectat exclusiv activităţii profesionale şi are regimul patrimoniului de afectaţiune profesională; c) mediatorul nu poate desfăşura activităţi de mediere în afara formei de exercitare a profesiei pentru care a optat; d) formele de exercitare a profesiei se individualizează prin denumire, conform prevederilor Legii şi ale prezentului regulament. În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către mediatorii străini se pot utiliza, la alegere, denumirea şi numele formei de exercitare a profesiei din ţară sau din străinătate.  +  Articolul 30Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesională. Convenţia de conlucrare profesională se înregistrează la Consiliu. Regulile privind publicitatea profesională se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 2-a Societatea civilă profesională  +  Articolul 31 (1) Societatea civilă profesională este constituită din 2 sau mai mulţi mediatori care contribuie în natură şi/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectaţiune în vederea desfăşurării activităţii profesionale. (2) Raportul civil se naşte între clienţi şi societatea civilă profesională, serviciile profesionale urmând să fie îndeplinite cu acordul clienţilor de oricare dintre mediatorii asociaţi sau angajaţi.  +  Articolul 32 (1) Societatea civilă profesională se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma "Societate civilă de mediatori" (de exemplu: "MIHAI POPESCU - Societate civilă de mediatori" sau "POPESCU, BARBU - Societate civilă de mediatori"). (2) Denumirea poate figura pe firma societăţii civile profesionale şi se utilizează în actele profesionale, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 33 (1) Contractul de societate civilă profesională şi statutul acesteia sunt încheiate în formă scrisă între mediatorii asociaţi, potrivit legii civile şi cu respectarea anexelor nr. 3 şi 4. (2) Contractul de societate civilă profesională şi statutul acesteia se înregistrează la Consiliu.  +  Secţiunea a 3-a Biroul de mediator  +  Articolul 34În biroul de mediator îşi exercită profesia unul sau mai mulţi mediatori asociaţi. Biroul de mediator se înfiinţează în baza actului de înfiinţare a biroului de mediator, înregistrat la Consiliu şi întocmit conform anexei nr. 5.  +  Articolul 35 (1) Biroul de mediator este individualizat printr-o denumire specifică ce cuprinde numele mediatorului titular sau al cel puţin unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma "Birou de mediator(i)" (de exemplu: "MIHAI POPESCU - Birou de mediator" sau "POPESCU, BARBU - Birou de mediatori"). (2) Dispoziţiile art. 32 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 4-a Mediatorul angajat în interiorul profesiei prin contract individual de muncă  +  Articolul 36Mediatorul autorizat poate fi angajat în interiorul profesiei cu contract individual de muncă în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat cu biroul de mediator, biroul de mediatori asociaţi, societatea civilă profesională şi organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate medierea astfel cum este reglementată de Lege.  +  Articolul 37 (1) În contractul individual de muncă, la secţiunea "Clauze speciale" se înscrie o menţiune referitoare la obligaţia de confidenţialitate a mediatorului şi dreptul său de a refuza angajatorului divulgarea conţinutului discuţiilor dintre părţi în timpul medierii. (2) La contractul individual de muncă se anexează Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi.  +  Articolul 38Pentru toată activitatea sa ca mediator, mediatorul angajat cu contract de muncă are obligaţia de a ţine aceeaşi evidenţă a cauzelor în care a intervenit ca mediator ca şi în cazul celorlalte forme de exercitare a profesiei.  +  Capitolul IV Procedura de autorizare a mediatorilor  +  Articolul 39 (1) Procedura defineşte responsabilităţile Consiliului şi modalitatea de autorizare a mediatorilor în România. (2) Autorizarea mediatorilor se realizează prin: a) constatarea de către Consiliu a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f) sau art. 72 alin. (2) din Lege; b) achitarea taxei de autorizare stabilite de Consiliu şi emiterea autorizaţiei.------------Art. 39 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 128 din 26 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009.  +  Articolul 40 (1) În vederea constatării de către Consiliu a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f), persoanele fizice, absolvenţi ai cursurilor de formare de mediatori organizate în România în condiţiile legii sau în străinătate, depun la secretariatul Consiliului o cerere, prezentată în anexa nr. 2, la care se ataşează următoarele documente: a) actul de identitate - fotocopie; b) certificat de căsătorie, dacă este cazul - fotocopie; c) diploma de licenţă sau titlul de studii însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - fotocopie; d) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obţinut în condiţiile Legii sau dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform legii şi avizat de Consiliu - fotocopie; e) documente care atestă programa de formare parcursă (în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art. 8 din Lege); f) adeverinţă medicală cu precizarea "clinic sănătos", eliberată de medicul de familie - original; g) cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetăţenii români, sau declaraţie notarială pe propria răspundere, pentru cetăţenii străini - original; h) dovada vechimii în muncă - fotocopie; i) dovada plăţii taxei de autorizare. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) primesc dovada depunerii cererii, respectiv numărul de înregistrare din registrul de intrări-ieşiri al Consiliului. (3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Lege, înainte de autorizare se va parcurge etapa de evaluare a programului de formare ca mediator. Persoanele interesate vor depune la Consiliu o cerere însoţită de documentele care atestă programul de formare parcurs. (4) Hotărârea Consiliului cu privire la un program de formare ca mediator, evaluat în condiţiile art. 72 alin. (2), se aplică tuturor cererilor formulate de persoane care au parcurs acelaşi program de formare.------------Art. 40 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 128 din 26 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009.  +  Articolul 41 (1) Secretariatul tehnic verifică existenţa documentelor menţionate la art. 40 în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi poate solicita completări sau clarificări. (2) Comisia permanentă analizează conţinutul documentelor şi face recomandări argumentate Consiliului, de admitere sau respingere a fiecărei cereri. (3) Consiliul ia act de propunerile Comisiei permanente şi hotărăşte admiterea sau respingerea cererilor conform propunerilor formulate de Comisia permanentă------------Art. 41 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 128 din 26 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009.  +  Articolul 42Consiliul de mediere comunică în scris răspunsul motivat la orice solicitare, în termen de maximum 60 de zile de la depunerea acesteia.------------Art. 42 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 128 din 26 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009.  +  Articolul 43 (1) În vederea practicării profesiei de mediator, persoanele interesate care îndeplinesc condiţiile de mediator autorizat vor depune la Consiliu o cerere de avizare a formei de exercitare a profesiei, însoţită în mod obligatoriu de o copie de pe toate înscrisurile doveditoare. (2) Cererea de avizare a formei de exercitare a profesiei se poate depune odată cu cererea de autorizare ca mediator sau ulterior. (3) În cazul modificării sau încetării formei de exercitare a profesiei, mediatorul va depune la Consiliu o cerere însoţită de documente specifice.-----------Art. 43 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 128 din 26 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009.  +  Articolul 44 (1) Comisia permanentă verifică existenţa documentelor în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de avizare şi întocmeşte situaţia pe care o va prezenta Consiliului; Consiliul ia act de propunerea Comisiei permanente şi o transmite preşedintelui în vederea avizării, modificării sau încetării formei de exercitare a profesiei. (2) Consiliul comunică răspunsul în scris în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii menţionate la art. 43. (3) Consiliul va efectua modificările cuvenite în Tabloul mediatorilor autorizaţi------------Art. 44 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 128 din 26 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009.  +  Articolul 45 (1) În vederea avizării formei de exercitare a profesiei şi a înscrierii în Tabloul mediatorilor autorizaţi, se vor depune la Consiliu următoarele documente: a) o declaraţie pe propria răspundere că spaţiul în care urmează să îşi desfăşoare activitatea este adecvat procesului de mediere; b) documente privind spaţiul în care urmează să îşi desfăşoare activitatea de mediator - fotocopie; c) documente care atestă domeniul medierii în care acesta este specializat, dacă este cazul - fotocopie; d) documente care atestă durata experienţei practice în domeniul medierii, dacă este cazul - fotocopie; e) atestat de competenţă lingvistică limbă străină, dacă este cazul - fotocopie; f) documente care atestă calitatea de membru al unei asociaţii profesionale în domeniul medierii sau al altor organizaţii, dacă este cazul - fotocopie; g) dovada achitării taxei de autorizare în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului - fotocopie; h) actul de înfiinţare a biroului de mediator/biroului de mediatori asociaţi sau contractul şi statutul societăţii civile profesionale de mediatori, după caz - două exemplare originale; i) contractul de muncă şi statutul organizaţiei neguvernamentale în care se angajează cu contract de muncă - două exemplare, în copie. (2) În condiţiile alin. (1), Consiliul va elibera în original autorizaţia care dă dreptul de practică, însoţită de anexa în care este menţionată forma de exercitare a profesiei de mediator.-----------Art. 45 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 128 din 26 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009.  +  Capitolul V Formarea mediatorilor  +  Secţiunea 1 Programe şi standarde de formare  +  Articolul 46Formarea profesională a mediatorilor are ca principale obiective: a) dobândirea de cunoştinţe teoretice în domeniul conflictelor, al soluţionării alternative a disputelor şi medierii; b) dezvoltarea de abilităţi practice în mediere; c) cunoaşterea cadrului de reglementare în domeniul medierii; d) asigurarea accesului şi menţinerea în profesia de mediator.-----------Litera d) a art. 46 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 47 (1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează pe baza unor programe de formare iniţială şi continuă, întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare în domeniul medierii şi în standardele de formare continuă, elaborate de Consiliu. (2) Revizuirea programelor de formare este obligatorie în maximum 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor modificări ale standardului de formare. (3) Toate programele de formare a mediatorilor respectă principiile formării adulţilor şi au o structură care cuprinde maximum 30% pregătire teoretică şi minimum 70% pregătire practică.-----------Art. 47 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 48Standardul de formare în domeniul medierii stabileşte criteriile minime pentru realizarea programelor de formare iniţială a mediatorilor în ceea ce priveşte: a) structura pe arii tematice; b) calificarea şi experienţa formatorilor; c) durata minimă a cursurilor pentru fiecare arie tematică; precum şi d) condiţiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau instituţia de învăţământ superior pe durata formării.-----------Art. 48 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 49Standardele de formare iniţială şi continuă adoptate de Consiliu şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt obligatorii pentru elaborarea sau, după caz, revizuirea programelor de formare a mediatorilor.-----------Art. 49 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor  +  Articolul 50 (1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează prin: a) cursuri organizate de furnizori de formare autorizaţi de Consiliu, conform Legii, cu modificările şi completările ulterioare; b) programe postuniversitare de nivel master acreditate, desfăşurate de instituţii de învăţământ superior, avizate în prealabil de Consiliu.-----------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011. (2) Programele de formare în domeniul medierii, precum şi programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii se întocmesc pe baza criteriilor cuprinse în standardele de formare elaborate de Consiliu şi se avizează în prealabil de către acesta.  +  Articolul 51În vederea autorizării, furnizorul de formare depune la Consiliu o cerere însoţită de documentele solicitate conform procedurii de autorizare, în două exemplare, între care cel puţin: a) certificatul de înregistrare fiscală - fotocopie; b) programul de formare propus; c) lista formatorilor propuşi; d) curriculum vitae al fiecărui formator, însoţit de fotocopii ale documentelor care atestă pregătirea şi experienţa în conformitate cu criteriile stabilite de standardul de formare în domeniul medierii; e) dovada că în obiectul de activitate este inclusă formarea în domeniul medierii.-----------Art. 51 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 52 (1) În termen de 60 de zile de la data la care a fost înregistrată, cererea de autorizare a programului de formare, însoţită de toate documentele solicitate conform art. 51, este analizată de Comisia permanentă, care formulează o propunere pe baza căreia Consiliul adoptă o hotărâre de aprobare sau de respingere. (2) Autorizaţia este emisă de Consiliu în maximum 30 de zile de la data adoptării hotărârii de aprobare a autorizării şi este valabilă maximum 4 ani de la data eliberării, putând fi reînnoită, conform procedurii de reautorizare. (3) Comunicarea hotărârii Consiliului se face în scris, cu confirmarea primirii. (4) Un exemplar al documentelor depuse spre autorizare se returnează petentului, iar pe fiecare pagină se înscrie menţiunea «Avizat de Consiliul de mediere, astăzi.......». (5) Autorizaţia emisă de Consiliu pentru fiecare program de formare se eliberează pe bază de semnătură reprezentantului legal sau unui împuternicit al acestuia, după ce se face dovada achitării taxei de autorizare a programului de formare, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului. (6) Sub sancţiunea anulării autorizaţiei, furnizorul de formare este obligat să anunţe Consiliul în maximum 15 zile cu privire la orice modificări ale datelor înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, prevăzut la art. 51 lit. a). (7) Sub sancţiunea anulării autorizaţiei, furnizorul de formare are obligaţia să solicite Consiliului aprobarea pentru orice modificare ulterioară autorizării adusă în programul de formare prevăzut la art. 51 lit. b) şi în lista formatorilor propuşi pentru derularea programului de formare, prevăzută la art. 51 lit. c).------------Art. 52 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 517 din 21 mai 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.  +  Capitolul V^1 ------------Cap. V^1 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Secţiunea 1 Drepturile mediatorului care desfăşoară activitate de mediere------------Secţiunea 1 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^1Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activităţii sale, în condiţiile de publicitate stabilite în regulile de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator, prevăzute în anexa nr. 7.------------Art. 52^1 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^2Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu rezonabil stabilit prin negociere cu părţile, în raport cu natura şi obiectul conflictului supus medierii, precum şi la restituirea cheltuielilor ocazionate de derularea contractului de mediere.------------Art. 52^2 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^3 (1) Mediatorul are dreptul să stabilească şi să aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor statuate de Lege. (2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, îndrumând părţile să aleagă un alt mediator. (3) Mediatorul are dreptul să refuze soluţionarea prin mediere sau să întrerupă medierea în cazul în care constată că între părţi există o relaţie abuzivă ori violentă şi efectele acestei situaţii sunt de natură să influenţeze medierea. (4) Mediatorul are dreptul de a se legitima ca mediator autorizat, pe baza legitimaţiei emise de Consiliu. (5) Mediatorul are dreptul de a se înscrie într-o asociaţie profesională internaţională din domeniul medierii. (6) Mediatorul are dreptul de a se înscrie în asociaţii profesionale ale mediatorilor, pe domenii de specialitate. (7) Mediatorul are dreptul de a fi informat cu privire la hotărârile Consiliului ce vizează activitatea profesiei de mediator. (8) Mediatorul are dreptul de a angaja personal de specialitate în formele de exercitare a profesiei de mediator. (9) Mediatorul are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere a profesiei, în condiţiile stabilite prin Lege şi regulament. (10) Mediatorul are dreptul de a folosi sigla Consiliului în condiţiile stabilite de Consiliu. (11) Mediatorul are dreptul de a-i fi reprezentate interesele prin asociaţia profesională a mediatorilor al cărei membru este.-----------Art. 52^3 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^4Sediul profesional al mediatorului este inviolabil, percheziţia fiind dispusă numai de organele competente prevăzute de Codul de procedură penală.-----------Art. 52^4 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Secţiunea a 2-a Obligaţiile mediatorului care desfăşoară activitate de mediere-----------Secţiunea a 2-a a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^5 (1) Mediatorul are obligaţia să informeze părţile şi să dea orice explicaţii lămuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele şi efectele medierii. (2) Mediatorul are obligaţia să desfăşoare activitatea de mediere cu respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor.-----------Art. 52^5 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^6 (1) Mediatorul are obligaţia să depună toate diligenţele pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil. (2) Mediatorul este obligat să conducă procesul de mediere în mod nepărtinitor, cu asigurarea unui permanent echilibru între părţi, cu respectarea principiului neutralităţii şi imparţialităţii. (3) Mediatorul are obligaţia să informeze părţile cu privire la orice legătură avută anterior cu oricare dintre ele sau la orice interes faţă de subiectul disputei, lăsând părţile să decidă în cunoştinţă de cauză asupra acceptării mediatorului.-----------Art. 52^6 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^7Mediatorul are obligaţia să refuze preluarea unui caz în următoarele situaţii: a) dacă a luat cunoştinţă de orice împrejurare care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial; b) dacă drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege; c) dacă a reprezentat sau asistat vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii; d) dacă are calitatea de martor cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz şi în toate cazurile după ce a fost audiat ca martor în cauza supusă medierii; e) dacă a acordat anterior uneia dintre părţi sau ambelor părţi consultanţă de specialitate în cauza supusă medierii; f) dacă nu are calificarea necesară pentru a răspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare al părţilor.-----------Art. 52^7 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^8Mediatorul are obligaţia să sesizeze autoritatea competentă dacă în cursul medierii ia cunoştinţă de existenţa unor fapte care pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului într-un conflict de familie şi să asigure garanţiile prevăzute de Lege în cazul minorilor în cadrul procedurii de mediere.-----------Art. 52^8 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^9Mediatorul are obligaţia să restituie onorariul achitat de părţi în total sau în parte, după caz, dacă pe parcursul desfăşurării procesului de mediere decide închiderea procedurii de mediere pentru situaţii de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului.-----------Art. 52^9 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^10Mediatorul are obligaţia să informeze instanţa de judecată sau organele de urmărire penală cu privire la rezultatul procedurii de mediere şi să răspundă oricăror cereri formulate de autorităţile judiciare în cazurile prevăzute de Lege.-----------Art. 52^10 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^11Mediatorul, prin formele de exercitare a profesiei de mediator, are obligaţia de a se înregistra ca operator de date cu caracter personal.-----------Art. 52^11 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^12Mediatorul mai are următoarele obligaţii: a) să respecte regulile de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator prevăzute în anexa nr. 7; b) să respecte prevederile Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, prevăzut în anexa nr. 8; c) să respecte hotărârile Consiliului publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau afişate pe site-ul Consiliului, după caz; d) să anunţe Consiliului, în termen de maximum 3 zile, orice modificare survenită în datele de contact sau în forma de exercitare a profesiei de mediator; e) să achite taxa anuală de administrare a Tabloului mediatorilor până la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care această taxă se datorează.-----------Art. 52^12 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^13Mediatorul are obligaţia să îşi îmbunătăţească permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, în condiţiile stabilite de Consiliu şi în limita a cel puţin echivalentul a 20 de puncte profesionale anual.-----------Art. 52^13 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^14Mediatorul are obligaţia să se înregistreze fiscal cu forma de exercitare avizată de Consiliu la începutul activităţii de mediator şi să emită documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli ocazionate de derularea contractului de mediere, în care să specifice forma de exercitare a profesiei de mediator, conform legii.-----------Art. 52^14 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^15Mediatorul are obligaţia să afişeze autorizaţia pe baza căreia funcţionează ca mediator autorizat.-----------Art. 52^15 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^16 (1) Mediatorul are obligaţia de a-şi viza anual legitimaţia de mediator. (2) Mediatorul are obligaţia de a se înscrie într-o asociaţie profesională a mediatorilor înainte de a solicita înscrierea în Tabloul mediatorilor.-----------Art. 52^16 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Secţiunea a 3-a Răspunderea mediatorilor care desfăşoară activitate de mediere------------Secţiunea a 3-a a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^17 (1) Răspunderea disciplinară a mediatorilor intervine pentru următoarele abateri: a) încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate; b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de lege; c) refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de părţile aflate în conflict; d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii; e) săvârşirea altor fapte care aduc atingere probităţii profesionale. (2) Constituie abatere disciplinară săvârşirea următoarelor fapte care aduc atingere probităţii profesionale: a) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^5 alin. (1) de a informa părţile şi de a da orice explicaţii lămuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele şi efectele medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz; b) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^5 alin. (2) de desfăşurare a activităţii de mediere cu respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz; c) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^6 alin. (2) de a conduce procesul de mediere în mod nepărtinitor, cu asigurarea unui permanent echilibru între părţi, cu respectarea principiului neutralităţii şi imparţialităţii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz; d) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^7 lit. a) de a refuza preluarea unui caz dacă a luat cunoştinţă de orice împrejurare care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz; e) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^7 lit. b) de a refuza preluarea unui caz dacă drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz; f) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^7 lit. c) de a refuza preluarea unui caz dacă a reprezentat sau a asistat vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz; g) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^7 lit. d) de a refuza preluarea unui caz dacă are calitatea de martor cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz şi în toate cazurile după ce a fost audiat ca martor în cauza supusă medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz; h) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^7 lit. e) de a refuza preluarea unui caz dacă a acordat anterior uneia dintre părţi sau ambelor părţi consultanţă de specialitate în cauza supusă medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz; i) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^7 lit. f) de a refuza preluarea unui caz dacă nu are calificarea necesară pentru a răspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare al părţilor, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) din Lege, respectiv observaţie scrisă; j) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 52^8 de a sesiza autoritatea competentă dacă în cursul medierii ia cunoştinţă de existenţa unor fapte care pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului într-un conflict de familie şi de a asigura garanţiile prevăzute de Lege în cazul minorilor în cadrul procedurii de mediere, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz; k) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^9 de a restitui onorariul achitat de către părţi în total sau în parte, după caz, dacă pe parcursul desfăşurării procesului de mediere decide închiderea procedurii de mediere pentru situaţii de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz; l) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^10 de a informa instanţa de judecată sau organele de urmărire penală cu privire la rezultatul procedurii de mediere şi de a răspunde oricăror cereri formulate de autorităţile judiciare în cazurile prevăzute de Lege, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz; m) nerespectarea de către mediator a regulilor de publicitate prevăzute la art. 52^12 lit. a), pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz; n) nerespectarea de către mediator a prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională al mediatorilor, prevăzut la 52^12 lit. b), pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz; o) nerespectarea de către mediator a hotărârilor Consiliului publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau afişate pe site-ul Consiliului [art. 52^12 lit. c)], pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz; p) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a comunică Consiliului orice modificare a condiţiilor care face necesară actualizarea menţiunilor din Tabloul mediatorilor, prevăzută la art. 12 din Lege, în termen de 3 zile [art. 52^12 lit. d)], pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz; q) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a achita taxa anuală de administrare a Tabloului mediatorilor până la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care această taxă se datorează [art. 52^12 lit. e)], pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz; r) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a-şi îmbunătăţi permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, în condiţiile stabilite de Consiliu şi în limita a cel puţin 20 de puncte profesionale anual (art. 52^13), pentru care se aplică una dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Lege, respectiv observaţie scrisă, amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz; s) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a se înregistra fiscal cu forma de exercitare avizată de Consiliu şi de a emite documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli ocazionate de derularea contractului de mediere, în care să se specifice forma de exercitare a profesiei de mediator, conform Legii (art. 52^14), pentru care se aplică una dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Lege, respectiv observaţie scrisă, amendă de la 50 lei la 500 lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator.-----------Art. 52^17 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Articolul 52^18Repetarea abaterii disciplinare în termen de un an de la data aplicării unei sancţiuni disciplinare rămase definitivă poate constitui temei pentru aplicarea unei sancţiuni mai grave.-----------Art. 52^18 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Capitolul VI Normele de răspundere disciplinară a mediatorilor  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 53Protecţia onoarei şi prestigiului profesiei, precum şi respectarea normelor de reglementare a profesiei sunt în sarcina Consiliului.  +  Articolul 54Prin probitate profesională se înţelege respectarea obligaţiilor profesionale din conţinutul Legii, al prezentului regulament, al Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi al hotărârilor Consiliului.  +  Articolul 55 (1) Atrage răspunderea disciplinară neîndeplinirea obligaţiilor profesionale stabilite în sarcina mediatorilor prin Lege, prin prezentul regulament, prin Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi prin hotărârile Consiliului de mediere, care aduc atingere probităţii profesionale. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul se poate sesiza din oficiu cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor profesionale ale mediatorilor.  +  Articolul 56Răspunderea disciplinară a mediatorului nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă.  +  Articolul 57Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii.  +  Articolul 58Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă care va fi luată în considerare la aplicarea sancţiunii.  +  Articolul 59Consiliul este obligat să ţină evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate fiecărui mediator.  +  Articolul 60În cadrul Consiliului funcţionează Comisia de disciplină cu competenţele stabilite de Lege, care efectuează cercetarea abaterii şi sesizează Consiliul, constituit ca instanţă disciplinară în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină  +  Articolul 61 (1) Consiliul hotărăşte ca, ori de câte ori este nevoie, să se constituie o comisie de disciplină, din care fac parte în mod obligatoriu un membru al Consiliului anume desemnat prin hotărâre a Consiliului de mediere în calitate de preşedinte al Comisiei de disciplină, 2 reprezentanţi ai mediatorilor şi un secretar. (2) Procedura de numire a celor 2 reprezentanţi ai mediatorilor ca membri în Comisia de disciplină este următoarea:(i) fiecare asociaţie înregistrată de Consiliul de mediere ca asociaţie profesională a mediatorilor poate desemna anual, până la data de 31 martie, maximum 2 mediatori autorizaţi din rândul membrilor săi, care sunt înscrişi într-o listă, pentru o perioadă de maximum un an calendaristic;(îi) ordinea înscrierii în listă se stabileşte prin tragere la sorţi de către Secretariatul tehnic, sub coordonarea preşedintelui Comisiei de disciplină;(iii) desemnarea pentru cercetarea unei cauze se va face prin rotaţie, începând cu primii 2 mediatori de pe lista rezultată în urma tragerii la sorţi de către Secretariatul tehnic. În măsura în care din motive întemeiate mediatorul desemnat în ordine cronologică nu poate face parte din Comisia de disciplină, se va numi următorul de pe listă, iar după epuizarea listei, aceasta se va relua de la primul mediator înscris în listă;(iv) numirea în Comisia de disciplină a celor 2 reprezentanţi ai mediatorilor se face prin decizie a preşedintelui Consiliului de mediere, în care se va preciza totodată obiectul cercetării şi perioada pentru care Comisia a fost învestită. (3) Consilierul juridic al Consiliului de mediere deţine de drept funcţia de secretar în Comisia de disciplină.------------Art. 61 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 263 din 19 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 29 aprilie 2010.  +  Articolul 62Comisia de disciplină astfel desemnată este coordonată de preşedintele său, care este membru al Consiliului. Consiliul va desemna din personalul angajat cu contract un secretar, care devine membru al comisiei, ţine evidenţele şi efectuează lucrările necesare desfăşurării activităţii comisiei. Secretarul lucrează sub îndrumarea preşedintelui.  +  Articolul 63Comisia de disciplină are în competenţă cercetarea abaterii, în urma căreia se întocmeşte un dosar care va fi înaintat Consiliului. Cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorilor, Consiliul hotărăşte cu majoritatea prevăzută de art. 19 din Lege, în termen de 30 de zile de la sesizarea sa.  +  Articolul 64Cheltuielile necesare activităţii Comisiei de disciplină şi ale Consiliului, ca instanţă disciplinară, sunt suportate din bugetul Consiliului.  +  Secţiunea a 3-a Reguli de procedură  +  Articolul 65Orice persoană interesată poate sesiza Consiliul în legătură cu săvârşirea de către un mediator a unei abateri prevăzute la art. 38 din Lege.  +  Articolul 66 (1) Plângerea se va face în scris şi va fi semnată. Aceasta trebuie să cuprindă numele, domiciliul sau reşedinţa părţii şi abaterea pretins săvârşită de către mediator. (2) Lipsa datelor de identificare a petentului sau a semnăturii duce la respingerea plângerii formulate.  +  Articolul 67 (1) Cercetarea abaterii se va face cu celeritate. Cercetarea abaterii se efectuează de către Comisia de disciplină desemnată în condiţiile art. 40 din Lege, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării plângerii. (2) Audierea petentului şi a mediatorului este obligatorie. (3) Mediatorul cercetat va fi înştiinţat în vederea luării la cunoştinţă despre plângere şi piesele dosarului întocmit, pentru a-şi putea formula apărarea. (4) Convocarea părţilor în vederea audierii se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  +  Articolul 68Cercetarea disciplinară se efectuează numai după îndeplinirea demersurilor arătate la art. 67.  +  Articolul 69Refuzul de a da curs convocării nu împiedică desfăşurarea cercetării disciplinare. În caz de neprezentare, se va încheia un proces-verbal semnat de către membrii comisiei, din care să rezulte faptul că, deşi procedural convocaţi, mediatorul şi/sau petentul nu s-au prezentat la termenul stabilit.  +  Articolul 70 (1) În cursul cercetărilor, preşedintele Comisiei de disciplină va asculta persoana care a formulat plângerea, precum şi orice alte persoane ale căror declaraţii pot elucida cazul, va efectua verificări de înscrisuri şi va culege informaţii în legătură cu abaterea pretins săvârşită, prin mijloacele prevăzute de lege. (2) Pe baza datelor culese va întocmi un dosar al abaterii cercetate. Dosarul cuprinde şi un referat scris în care va consemna faptele, probele administrate, poziţia celui cercetat şi propunerea de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare. (3) Dosarul astfel întocmit va fi înaintat Consiliului, care, în termen de 30 de zile de la primirea lui, va hotărî cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.  +  Articolul 71La stabilirea sancţiunilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 39 din Lege, se va ţine seama de gravitatea faptei, de cauzele şi împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, de gradul de vinovăţie al mediatorului, dacă acesta a avut şi alte abateri în trecut, precum şi de urmările abaterii.  +  Articolul 72Limitele amenzii prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege se actualizează anual de către Consiliu.  +  Articolul 73Hotărârea motivată se comunică, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct prin semnătură pe copie, mediatorului cercetat şi petentului, în termen de cel mult 15 zile de la pronunţarea hotărârii cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.  +  Articolul 74 (1) Hotărârea Consiliului prin care s-a aplicat una dintre sancţiunile prevăzute de art. 39 alin. (1) din Lege poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă de la domiciliul sau reşedinţa mediatorului, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia. (2) Acţiunea în contencios declanşată potrivit alin. (1) suspendă executarea hotărârii atacate. (3) Consiliul, la cererea instanţei de judecată, va înainta dosarul cauzei în copie certificată.  +  Articolul 75 (1) Hotărârea disciplinară rămasă definitivă este obligatorie faţă de părţi şi Consiliu. Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege constituie titlu executoriu. (2) Neachitarea amenzii aplicate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare atrage suspendarea de drept a calităţii de mediator până la achitarea sumei. (3) După plata amenzii, măsura suspendării din calitatea de mediator încetează.  +  Secţiunea a 4-a Suspendare. Perimare. Reabilitare  +  Articolul 76Consiliul, ca instanţă disciplinară, va putea suspenda cercetarea plângerii: a) când ambele părţi o cer; b) când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează a se da.  +  Articolul 77Cercetarea plângerii se reia prin cererea de redeschidere făcută de către una dintre părţi.  +  Articolul 78Petentul poate oricând să renunţe la cercetarea plângerii, fie verbal în şedinţa Comisiei de disciplină, fie prin cerere scrisă.  +  Articolul 79Orice sesizare disciplinară se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare timp de un an din vina petentului.  +  Articolul 80Cursul perimării este suspendat atât timp cât dăinuieşte suspendarea pronunţată în baza art. 76.  +  Articolul 81Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate.  +  Articolul 82Mediatorul sancţionat se reabilitează de drept în termen de un an de la terminarea executării sancţiunii aplicate.  +  Articolul 83Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încălcarea obligaţiilor profesionale.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 84 (1) Fişele posturilor pentru funcţiile prevăzute în organigrama Consiliului sunt în competenţa de numire a preşedintelui şi se aprobă de către acesta. (2) Fişele posturilor pentru preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului.  +  Articolul 85Pentru organizarea şi funcţionarea primului Consiliu, în primul an de la începerea activităţii, fondurile aferente cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, pentru următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuielile de întreţinere: cheltuieli efectuate pentru plata utilităţilor la sediul Consiliului, cheltuieli de reparaţie curentă pentru sediu etc.; b) cheltuielile de funcţionare: cheltuieli efectuate cu transportul, cazarea şi diurna membrilor Consiliului şi ai comisiilor de specialitate, pentru deplasarea la Bucureşti, care este localitatea unde Consiliul îşi are sediul, cheltuieli de transport, cazare şi diurnă în alte localităţi ale ţării, cheltuieli pentru procurarea de bunuri pentru mobilarea sediului, dotarea cu tehnică de calcul, aparatură de comunicare, birotică, consumabile, literatură de specialitate, cheltuieli ocazionate de realizarea site-ului, actualizarea şi întreţinerea acestuia, servicii pentru întreţinerea calculatoarelor, servicii de contabilitate, servicii de consultanţă financiară şi specialitate, alte servicii care să sprijine şi să îmbunătăţească activitatea Consiliului etc.  +  Articolul 86 (1) În termen de o lună de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, începe procedura de autorizare a mediatorilor. (2) Persoanele care au absolvit până la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, un curs de formare a mediatorilor în ţară ori în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) din Lege, pot solicita autorizarea ca mediator, în condiţiile legii şi prezentului regulament, având obligaţia prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă. Consiliul va decide autorizarea după evaluarea conţinutului documentelor care atestă programa de formare prezentată, inclusiv a duratei pregătirii pe baza criteriilor definite de Consiliu. Dispoziţiile art. 8 alin. (5) din Lege se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 87În termen de o lună de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, va fi adoptat Standardul de formare al mediatorului şi Programa-cadru în vederea autorizării furnizorilor de formare a mediatorilor.  +  Articolul 88Dispoziţiile prezentului regulament devin aplicabile de la data adoptării lui.  +  Articolul 89Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.-----------Art. 89 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Anexa 1 ────────la regulament─────────────ORGANIGRAMAConsiliului de mediere                            ┌─────────────────────┐                            │Consiliul de mediere │                            └──────────┬──────────┘                                       │                          ┌────────────┴────────────┐                          │Preşedinţele Consiliului │                          │ de mediere │                          └───────────┬─────────────┘                                      ├─────────────────────────┐                                      │ ┌───────────┴──────────┐                                      │ │ Vicepreşedintele │                                      │ │Consiliului de mediere│                                      │ └───────────┬──────────┘                                      ├─────────────────────────┘                                      │            ┌─────────────────────────┴───────────────────────────┐            │ │   ┌────────┴─────────┐ ┌──────────────────┐ ┌────────────┴──────────┐   │Comisia permanentă│ │Secretariat tehnic│ │Comisii de specialitate│   └──┬───────────────┘ └─────────────┬────┘ └───────────────────────┘      │ │      │ │      │ │      │ ┌───────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐      │ │ Furnizori de servicii │ │ │Furnizori de servicii pentru│      └──┤de consultanţă şi expertiză│ └──────┤ organizarea şi funcţionarea│         │ în domeniul medierii │ │ Consiliului de mediere │         └───────────────────────────┘ └────────────────────────────┘  +  Anexa 2 ------------la regulament-------------CERERE DE AUTORIZAREDomnule Preşedinte,Subsemnatul/Subsemnata, .........., domiciliat/domiciliată în .........., str. .......... nr. ..., sectorul ...., e-mail ............., nr. telefon .........., cetăţean ......., posesor/posesoare al/a CI seria ..... nr. ........., absolvent/absolventă al/a cursurilor de formare a mediatorilor, avizate de Consiliul de mediere prin Hotărârea nr. ....., derulate de .........., vă rog să-mi aprobaţi prezenta cerere prin care solicit constatarea de către Consiliul de mediere a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 li.a)-f) din Legea nr. 192/2006privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi autorizarea ca mediator.În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor, anexez următoarele documente:- actul de identitate - fotocopie;- certificat de căsătorie - fotocopie (dacă este cazul);- diplomă de licenţă - fotocopie;- dovada absolvirii cursurilor de formare de mediatori - fotocopie;- programa de formare, eliberată de furnizorul de servicii de formare - fotocopie;- adeverinţă medicală cu precizarea "clinic sănătos", eliberată de medicul de familie - original;- cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere - original;- dovada vechimii în muncă - fotocopie;- dovada achitării taxei de autorizare de 880 RON în contul Consiliului de mediere RO62 BRDE 410S V965 1163 4100, deschis la BRD-GSG, sucursala Calderon.În vederea autorizării, anexez:- declaraţia pe propria răspundere privind datele personale care pot fi înscrise în Tabloul mediatorilor autorizaţi.Menţionez că:I. Îmi voi exercita activitatea ca mediator:[] într-un birou de mediator;[] într-un birou de mediatori asociaţi;[] într-o societate civilă profesională de mediatori;[] cu contract de muncă într-o organizaţie neguvernamentală din domeniul medierii, depunând în sensul acesta cererea de avizare a formei de exercitare a profesiei însoţită de documentele cerute de aceasta.II. Nu îmi voi exercita activitatea într-o formă prevăzută de Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Mă angajez să achit întocmai şi la termen eventuale taxe hotărâte de Consiliul de mediere, să particip la diverse cursuri de formare continuă în domeniu şi întâlniri specifice profesiei de mediator şi să respect hotărârile Consiliului de mediere.                     Data Semnătura                 ............. ..............------------Anexa 2 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 128 din 26 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009.  +  Anexa 3 ─────────la regulament──────────────Domnului preşedinte al Consiliului de mediereCONTRACTde constituire a societăţii civile profesionale de mediatoriÎntre:1. dl/dna .....................................;2. dl/dna .....................................;3. dl/dna .....................................;4. dl/dna .................................... .s-a convenit constituirea unei societăţi civile profesionale de mediatori, supusă reglementărilor prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.Art. 1. - Denumirea societăţiiSocietatea civilă profesională de mediatori poartă denumirea de ........... şi are sediul în ....................... .Art. 2. - Societatea se constituie pe o durată de ...................... .Art. 3. - Condiţiile de asociere sunt prevăzute în statutul societăţii civile profesionale de mediatori, încheiat potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere şi care face parte integrantă din prezentul contract.Localitatea .............. Data ...............Semnătura.................  +  Anexa 4 ───────la regulament─────────────STATUTULsocietăţii civile profesionale de mediatori .................Subsemnaţii:- .........., domiciliat în .........., cod numeric personal ...........,născut în ............, la data de ....................................,- .........., domiciliat în .........., cod numeric personal ..........., născut în ............, la data de ....................................,- .........., domiciliat în .........., cod numeric personal ..........., născut în ............., la data de ...................................,au convenit, după cum urmează, Statutul societăţii civile profesionale de mediatori ................................, înfiinţată conform art. 22 din Legea nr. 192/2006 şi art. 32-34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.  +  Titlul I Forma, obiect, scop, denumirea (forma profesională), sediu, durata  +  Articolul 1FormaPrezenta societate este înfiinţată ca o societate profesională de mediatori şi este compusă din subsemnaţii:- ........................................... - asociat;- ........................................... - asociat;- ........................................... - asociat.  +  Articolul 2ObiectSocietatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de mediator conform Legii nr. 192/2006 şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.  +  Articolul 3Scop profesional (1) Fiecare asociat şi mediator salarizat în interiorul profesiei îşi angajează răspunderea profesională pentru activitatea desfăşurată în cadrul societăţii. (2) Societatea este denumită .............- societate civilă de mediatori.  +  Articolul 4Sediul (1) Sediul principal al societăţii este situat în ................. . (2) Societatea îşi poate deschide birouri de lucru în/pe raza judeţului/judeţelor .................................. .  +  Articolul 5DurataSocietatea se constituie pentru o durată de ......... ani din momentul înscrierii sale la Consiliul de mediere.  +  Titlul II Capitalul social  +  Articolul 6Compunerea capitalului social (1) Capitalul social este compus după cum urmează:- Dl ...........................................................:- aport în numerar/natură/clientelă: ......... lei (.......) lei;- Dl ...........................................................:- aport în numerar/natură/clientelă: ......... lei (.......) lei;- Dl ...........................................................:- aport în numerar/natură/clientelă: .......... lei (.......) lei. (2) Aporturile în natură/clientelă ale asociaţilor sunt constituite din următoarele bunuri:- .............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ...... din data de .......... la valoarea de .................. lei;- .............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ...... din data de .......... la valoarea de .................. lei;- .............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ...... din data de .......... la valoarea de .................. lei.  +  Articolul 7RepartizareCapitalul social este divizat în .............................. părţi sociale a câte ..................... lei fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 6, astfel:- ................... - ................... părţi sociale;- ................... - ................... părţi sociale;- ................... - ................... părţi sociale.  +  Titlul III Adunarea generală  +  Articolul 8Adunările generale (1) Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaţilor şi deciziile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii. (2) Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă dreptul la un vot. (3) Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi asociaţi. (4) Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor. (5) Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc. (6) Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale. (7) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.  +  Articolul 9Atribuţiile adunării generalePrincipalele atribuţii ale adunării generale sunt: a) aprobarea bilanţului anual; b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul); c) mărirea sau reducerea capitalului social; d) fuziunea; e) schimbarea denumirii societăţii; f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea de birouri de lucru sau sedii secundare; g) crearea sau anularea părţilor de industrie; h) primirea de noi asociaţi; i) excluderea asociatului/asociaţilor; j) alegerea mediatorului coordonator al societăţii; k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor; l) orice modificare a statutului societăţii.  +  Articolul 10Procedura adunării generale şi procesele-verbale (1) Adunările generale sunt prezidate de mediatorul coordonator sau asociatul desemnat de către acesta. (2) Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării generale, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociaţii prezenţi. (3) Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de coordonatorul societăţii.  +  Titlul IV Coordonarea activităţii  +  Articolul 11Coordonarea (1) Societatea este coordonată de un mediator coordonator sau asociatul desemnat de acesta. El este numit prin hotărârea asociaţilor ce deţin împreună mai mult de 1/2 din capitalul social. (2) Mandatul mediatorului coordonator este de 2 ani. (3) Calitatea de mediator coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării generale a asociaţilor.  +  Articolul 12Desemnarea mediatorului coordonatorDl(Dna) ............ este desemnat(ă) începând cu data de ........... mediatorul coordonator al societăţii.  +  Articolul 13Drepturile şi obligaţiile mediatorului coordonator (1) Mediatorul coordonator reprezintă societatea în raporturile cu terţii. (2) Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaţilor conform art. 8. Asociaţii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către mediatorul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă şi fără ca această valoare să poată depăşi 10% din valoarea capitalului social. (3) Raporturile dintre mediatorul coordonator şi ceilalţi mediatori ai societăţii nu implică nicio subordonare în plan profesional.  +  Articolul 14RemunerareMediatorul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.  +  Titlul V Conturile şi informarea asociaţilor cu privire la rezultatele obţinute de societate  +  Articolul 15Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe de la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează până la 31 decembrie.  +  Articolul 16Conturile şi informarea asociaţilor (1) Operaţiunile în conturile bancare ale societăţii sunt efectuate de mediatorul coordonator singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale. La încheierea exerciţiului financiar, mediatorul coordonator întocmeşte bilanţul, contul de profit şi pierdere şi raportul de activitate, întocmite de coordonator. (2) Asociaţii pot lua cunoştinţă de bilanţ, de anexele acestuia şi pot consulta orice registru şi document contabil al societăţii. (3) Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societăţii şi a întocmi raportul asupra gestiunii.  +  Articolul 17Rezultatele financiareAdunarea generală ordinară aprobă conturile, exerciţiul financiar, bilanţul şi hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.  +  Articolul 18Repartizarea beneficiilor (1) Beneficiul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociaţi. (2) După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face astfel:- cotă alocată deţinătorilor părţilor sociale ...................;- cotă alocată deţinătorilor părţilor de industrie ..............;- alte alocări (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezervă, fond de investiţii etc.) ............................................. .  +  Titlul VI Cesiunea şi transmiterea părţilor sociale  +  Articolul 19Cesiunea părţilor sociale (1) Cesiunea de părţi sociale poate fi făcută numai către mediatori cu drept de exercitare a profesiei, în condiţiile legii. (2) Cesiunea între asociaţi este liberă. (3) Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor. (4) Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social.  +  Articolul 20Notificarea cesiunii (1) Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toţi asociaţii. (2) În caz de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate fi făcută către mediator/mediatori neasociat/neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune, dispoziţiile art. 19 alin. (2) nefiind aplicabile. (3) Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.  +  Articolul 21Retragerea asociaţilor (1) Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi Consiliului de mediere intenţia de retragere cu cel puţin 3 luni înainte. (2) La împlinirea termenului prevăzut în notificare Consiliul de mediere va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale. (3) În caz de neînţelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii se aplică în mod corespunzător următoarele prevederi ale prezentului statut: ...............................................................  +  Articolul 22Încetarea calităţii de asociat (1) Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de mediator, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 3 luni pentru cesionarea părţilor sociale, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu. (2) În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 23Decesul asociatului (1) La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta se anulează. (2) Părţile semnatare convin că desocotirea dintre asociaţi şi succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli:.................................................................................................................................................. (3) În termen de maximum 3 luni de la data anulării părţilor sociale, asociaţii vor proceda după cum urmează: a) reducerea corespunzătoare a capitalului social; b) emiterea de noi părţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului; c) încetarea formei de exercitare a profesiei.  +  Articolul 24Alte dispoziţiiCesionarii sunt obligaţi să depună la Consiliul de mediere un exemplar original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forţată, retragerea voluntară etc.)  +  Titlul VII Exercitarea profesiei  +  Articolul 25Activitatea şi răspunderea profesională (1) Asociaţii şi mediatorii salarizaţi în interiorul profesiei exercită profesia de mediator în numele societăţii. (2) Fiecare mediator răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte. (3) Societatea va încheia contracte de asigurare profesională, în nume propriu şi pentru fiecare mediator care îşi exercită profesia în cadrul acesteia.  +  Articolul 26Suspendarea asociaţilor..................................................................................................................................................  +  Articolul 27Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei..................................................................................................................................................  +  Titlul VIII Dizolvarea şi lichidarea  +  Articolul 28DizolvareaSocietatea se dizolvă în următoarele situaţii: a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociaţi; b) prin hotărâre judecătorească; c) prin radierea din profesie a tuturor asociaţilor; d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor; e) prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni; f) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii.  +  Articolul 29Lichidarea (1) Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menţiona "În lichidare". (2) Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea mediatorului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de către decan. (3) Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, la repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidării. (4) În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.  +  Titlul IX Condiţia suspensivă şi publicitate  +  Articolul 30Condiţia suspensivă (1) Societatea este constituită între asociaţi de la data semnării statutului, sub condiţia suspensivă a înscrierii sale în Tabloul mediatorilor. (2) După înscrierea societăţii, mediatorul coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute pentru începerea activităţii.  +  Articolul 31PublicitateÎn termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat Consiliului de mediere.Semnături:Mediator ..................................................Mediator ..................................................Mediator ..................................................Avizat în şedinţa Consiliului de mediere din ................. .Preşedinte,L.S.  +  Anexa 5 ────────la regulament──────────────ACT DE ÎNFIINŢAREa biroului de mediator(i)Subsemnatul/Subsemnaţii, ...................., persoană/persoane care îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,ÎNFIINŢEZ/ÎNFIINŢĂMbirou de mediator(i) cu:1. denumirea .......................................................;2. sediul profesional al biroului este: ............................;3. aportul la constituirea patrimoniului de afectaţiune profesională necesar cabinetului constă în: (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire) ..................................................... .Mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele hotărâte de Consiliul de mediere (se fac menţiuni suplimentare).Data ....... Semnătura ........Depus azi, ..........., la Consiliul de mediere şi copiile certificate ale hotărârilor de autorizare.Secretar,...................Avizat în şedinţa Consiliului de mediere din .....Preşedinte,L.S.  +  Anexa 6 ────────la regulament─────────────MODELULştampilei formelor de exercitare a profesiei1. Ştampila are formă rotundă.2. Diametrul ştampilei este de 3 cm.3. Conţinutul ştampilei: a) Consiliul de mediere; b) judeţul sau, după caz, municipiul Bucureşti (în care îşi are sediul forma de exercitare a profesiei); c) denumirea formei de exercitare a profesiei.4. Menţiunile privind Consiliul de mediere şi denumirea judeţului se inscripţionează în interiorul circumferinţei ştampilei, urmărind linia circumferinţei.5. Menţiunea privind forma de exercitare a profesiei se inscripţionează în interiorul circumferinţei ştampilei.Exemple:NOTA(CTCE)Reprezentarea grafica a ştampilei formelor de exercitare a profesiei, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Nr. 505 din 27.07.2007, la pagina 32, a se vedea imaginea asociata.  +  Anexa 7 ────────la regulament─────────────REGULI DE PUBLICITATEa mediatorilor şi a formelor de exercitarea profesiei de mediator  +  Articolul 1În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, mediatorul este independent profesional şi, în limitele legii, nu poate fi supus niciunei îngrădiri sau presiuni de orice tip.  +  Articolul 2Reputaţia mediatorului se sprijină pe competenţă şi demnitate.  +  Articolul 3 (1) Mediatorul este autorizat să informeze publicul despre activitatea pe care o desfăşoară, cu condiţia ca informaţia să fie fidelă şi veridică, cu respectarea secretului profesional, precum şi a tuturor principiilor esenţiale ale profesiei şi a prezentelor reguli de publicitate. (2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, se interzice folosirea de menţiuni comparative, nereale sau exagerate despre activitatea şi experienţa mediatorului ori care conţin promisiuni de rezultat al medierii, precum şi indicaţii referitoare la identitatea clienţilor, fără acceptul expres al acestora. (3) Mijloacele de publicitate ale mediatorilor şi ale formelor de exercitare vor fi folosite numai pentru promovarea şi ofertarea serviciilor de mediere şi nu pot fi folosite pentru reclamă în scopul dobândirii de clientelă pentru altă activitate proprie sau în interesul unor terţi. (4) Este interzisă utilizarea publicităţii negative împotriva altor mediatori prin orice mijloc de comunicare la care accesul este public.  +  Articolul 4 (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot utiliza pentru oferta de servicii de soluţionare a disputelor prin mediere una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv: a) plasarea unei firme; b) anunţuri de publicitate potrivit prezentelor reguli de publicitate; c) anunţuri şi menţiuni în anuare, în cărţi de telefon sau în alte publicaţii; d) materiale publicitare profesionale sau/şi pentru participare la evenimente; e) ofertă de servicii prin corespondenţă şi cărţi de vizită profesionale; f) site internet. (2) Nu sunt/este permise/permisă acordarea de consultaţii şi/sau desfăşurarea în public, inclusiv difuzarea în tot ori în parte, a şedinţelor de mediere a unor cazuri reale, prin orice mijloc de comunicare în masă, inclusiv prin internet, emisiuni radiofonice sau televizate etc.  +  Articolul 5 (1) Firma formei de exercitare a profesiei de mediator va fi amplasată la sediul profesional. (2) Firma, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele reguli de publicitate, va avea dimensiunea maximă de 90 cm x 200 cm şi va cuprinde următoarele elemente: a) România şi Consiliul de mediere, inclusiv sigla acestuia; b) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator, conform avizului Consiliului de mediere; c) adresa completă a sediului profesional - opţional; d) date de contact ale formei de exercitare a profesiei de mediator - opţional; e) poziţia la care este forma de exercitare a profesiei de mediator înscrisă în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator. (3) Mediatorul va afişa în interiorul sediului profesional autorizaţia de mediator, în copie sau original, precum şi avizul formei de exercitare, în sintagma "Avizat de Consiliul de mediere prin Hotărârea nr. ... din data de ...".  +  Articolul 6Formele de exercitare a profesiei de mediator pot publică anunţuri cu ocazia stabilirii sau schimbării sediului profesional, precum şi a altor modificări ale acestora.  +  Articolul 7 (1) Invitaţiile şi anunţurile de participare la întruniri şi la colocviile de specialitate pot menţiona denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator şi organizaţiile din care fac parte respectivii mediatori autorizaţi, precum şi date de contact ale acestora. (2) În vederea participării la manifestările menţionate la alin. (1), formele de exercitare a profesiei de mediator pot edita broşuri de prezentare generală pentru comunicare publică.  +  Articolul 8 (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator şi mediatorii pot avea site propriu, bloguri, precum şi orice alte forme electronice de afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului, care pot cuprinde menţiuni referitoare la activitatea desfăşurată. (2) Conţinutul şi modul de prezentare a site-ului, blogului, precum şi a oricăror alte forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului trebuie să respecte demnitatea şi onoarea profesiei, a celorlalţi mediatori, precum şi secretul profesional. (3) Site-ul sau blogul, precum şi orice alte forme electronice de afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului nu pot cuprinde nicio intercalare cu caracter de reclamă ori menţiune publicitară pentru un produs sau serviciu diferit de activităţile prevăzute de Legea nr. 192/2006privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Site-ul sau blogul, precum şi orice alte forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului nu pot conţine legături directe sau indirecte către alte adrese de internet (linkuri) al căror conţinut ar fi contrar principiilor esenţiale ale profesiei de mediator şi nu pot prelua informaţii din alte surse, fără menţionarea expresă a sursei şi a datei la care a fost preluată informaţia. (5) Pentru realizarea obiectivelor menţionate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei de mediator sau mediatorul deţinătoare/deţinător a/al site-ului, blogului, precum şi a/al oricăror alte forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului trebuie să asigure cel puţin o dată pe an vizitarea şi evaluarea paginilor proprii şi a paginilor la care este permis accesul pe baza legăturilor (linkurilor) şi trebuie să dispună fără întârziere eliminarea acestora dacă conţinutul şi forma lor sunt contrare principiilor esenţiale privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator sau sunt făcute în scop comercial. (6) Este interzisă utilizarea adreselor de corespondenţă poştale sau electronice publicate de Consiliul de mediere în Tabloul mediatorilor pentru transmiterea unor mesaje denigratoare la adresa mediatorilor autorizaţi.  +  Articolul 9Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezentele reguli de publicitate constituie abatere în conformitate cu art. 38 lit. e) din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează disciplinar conform dispoziţiilor legii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.  +  Anexa la regulile de publicitateModele de firmă pentru publicitatea formelorde exercitare a profesiei de mediator*)---------NOTĂ(CTCE)Modelele se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 581 din 17 august 2011, la paginile 29-30 (a se vedea imaginile asociate).----------Anexa 7 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.  +  Anexa 8 ────────la regulament─────────────CODde etică şi deontologie profesională a mediatorilor1. PreambulCodul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, împreună cu normele privind răspunderea disciplinară a acestora, prevăzute în Legea nr. 192/2006privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (legea) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere constituie principalele reguli în conformitate cu care mediatorii îşi desfăşoară activitatea.Prezentul cod cuprinde ansamblul normelor şi caracteristicilor ce definesc calitatea activităţii profesionale, având rol de a servi ca linie de conduită obligatorie mediatorilor, astfel încât aceştia să desfăşoare o activitate competentă şi responsabilă, în conformitate cu etica profesiei.1.1. DefiniţiiÎn sensul prezentului cod, medierea este modalitatea voluntară de soluţionare a conflictelor dintre două sau mai multe persoane, pe cale amiabilă, cu sprijinul unei terţe persoane neutre, calificate şi independente, printr-o activitate desfăşurată în conformitate cu prevederile legale în domeniu şi cu normele prezentului cod.Mediatorul este persoana neutră, imparţială şi calificată, aptă să faciliteze negocierile dintre părţile aflate în conflict, în scopul obţinerii unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.Probitatea profesională reprezintă respectarea tuturor normelor deontologice şi de organizare şi funcţionare ale profesiei stabilite prin lege, regulamentul de organizare şi funcţionare, prezentul cod şi prin hotărâri ale Consiliului de mediere.1.2. Misiunea mediatoruluiÎntr-o societate întemeiată pe respect faţă de justiţie, mediatorul îndeplineşte un rol esenţial. Într-un stat de drept, mediatorul are sarcina de a încerca soluţionarea conflictelor pe cale amiabilă, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.Mediatorul nu are şi nu poate avea o obligaţie de rezultat, ci doar de prudenţă şi diligenţă. Soluţionarea conflictului depinde exclusiv de acordul părţilor, misiunea principală a mediatorului fiind aceea de a depune toate eforturile de care este capabil şi priceperea pe care o are pentru a sprijini părţile să ajungă la un acord.1.3. Obiectivele coduluiNormele deontologice sunt destinate să garanteze, prin acceptarea lor liber consimţită, buna îndeplinire de către mediator a misiunii sale, recunoscută ca fiind indispensabilă pentru buna funcţionare a societăţii. Nerespectarea acestor norme de către mediatori va duce, în ultimă instanţă, la aplicarea unei sancţiuni disciplinare.Obiectivele prezentului cod sunt următoarele: a) să ofere mediatorilor liniile de conduită directoare în activitatea pe care o desfăşoară; b) să apere interesul public [medierea este, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o activitate de interes public]; c) să promoveze încrederea în mediere ca modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor.2. Principii generale2.1. Libertatea părţilor de a recurge la mediere şi de a lua o decizie2.1.1. Mediatorul are obligaţia de a se asigura că părţile au recurs la procedura de mediere în mod voluntar, în cunoştinţă de cauză şi fără a fi constrânse. Fac excepţie de la acest principiu situaţiile în care medierea este o procedură obligatorie prevăzută de legile speciale.2.1.2. Mediatorul trebuie să respecte şi să încurajeze dreptul părţilor de a lua orice decizie liberă şi în cunoştinţă de cauză care să soluţioneze divergenţele dintre ele.2.1.3. Mediatorul va informa de la început părţile în ce va consta activitatea sa şi asupra faptului că decizia finală le aparţine în mod exclusiv şi că se pot retrage oricând din procesul de mediere.2.1.4. Mediatorul nu va oferi părţilor consultanţă legală sau de specialitate, în schimb poate sfătui părţile că pot obţine asistenţă juridică independentă sau de specialitate.2.1.5. Mediatorii trebuie să acorde asistenţă numai în cazul în care au calificarea necesară pentru a răspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare al părţilor angajate în mediere.2.2. NediscriminareaMediatorul nu va refuza activitatea de mediere şi nu o va exercita la standarde inferioare din motive ce ţin de rasa, culoarea, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul, opinia, apartenenţa politică, averea sau originea socială a părţilor.2.3. Independenţa, neutralitatea şi imparţialitatea mediatoruluiMediatorii trebuie să fie independenţi, neutri faţă de dispute şi părţi şi să conducă procesul de mediere într-un mod imparţial. În exercitarea atribuţiilor lor profesionale trebuie să se bucure de deplină independenţă faţă de entităţile care ar putea avea interese în cauzele în care are loc medierea. Această independenţă trebuie să fie de natură a le garanta imparţialitatea, neutralitatea şi echidistanţa faţă de cauză, rezultatele acesteia şi de părţile implicate în dispută.Mediatorul trebuie să evite orice situaţie de natură să îi limiteze independenţa şi să respecte normele de etică profesională.Dacă în orice moment din timpul procesului de mediere mediatorul îşi pierde aceste atribute, el este obligat să aducă acest fapt la cunoştinţa părţilor implicate în conflict şi, dacă este cazul, să anunţe entitatea care a supus cazul spre mediere.În situaţiile în care vor fi soluţionate prin mediere conflicte de familie, independenţa şi imparţialitatea mediatorului nu pot fi argumente pentru a ignora sau a neglija interesul superior al minorului.2.4. Încrederea şi integritatea moralăRelaţia dintre mediator şi părţi se bazează pe încredere, având la bază cinstea, probitatea, spiritul de dreptate şi sinceritatea mediatorului.2.5. Secretul profesional - confidenţialitateaPrin însăşi natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor părţilor implicate în procedura medierii şi destinatarul comunicărilor de natură confidenţială.Fără o garanţie a confidenţialităţii, încrederea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotrivă un drept şi o îndatorire fundamentală şi primordială a mediatorului.Mediatorul trebuie să respecte secretul oricărei informaţii confidenţiale de care ia cunoştinţă în cadrul activităţii sale profesionale. Această obligaţie nu este limitată în timp.2.6. Conflictul de intereseMediatorul trebuie să refuze preluarea unui caz dacă ştie că există împrejurări care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, precum şi atunci când constată că drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii.Mediatorii vor face cunoscute toate conflictele de interese potenţiale sau existente de care sunt, în mod rezonabil, conştienţi. Comunicarea conflictelor de interese se face atât părţilor aflate în conflict, cât şi, dacă este cazul, entităţii care a supus cazul spre mediere. Dacă părţile nu îşi dau acordul expres privind participarea sa în continuare, mediatorul este obligat să renunţe la soluţionarea respectivului caz.De asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii.Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legătură cu faptele sau actele de care a luat cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere.2.7. Stabilirea onorariilorMediatorul trebuie să informeze părţile cu privire la onorariu, iar valoarea însumată a onorariului şi a cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie să fie echitabilă şi justificată. Acesta va explica părţilor baza de calcul şi valoarea onorariilor, precum şi a deconturilor de cheltuieli.2.8. Răspunderea mediatoruluiMediatorul răspunde civil, penal şi disciplinar pentru încălcarea obligaţiilor sale profesionale, în conformitate cu prevederile legii civile, ale legii penale şi ale normelor stabilite de Consiliul de mediere.Încălcarea prevederilor prezentului cod constituie atingere adusă probităţii profesionale şi atrage sancţionarea conform legii.2.9. IncompatibilităţiExercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă profesie, cu excepţia incompatibilităţilor prevăzute prin legi speciale.2.10. Calitatea procesului de mediereMediatorii trebuie să depună toate diligenţele necesare în vederea prestării unui serviciu de calitate în condiţii de siguranţă, respect reciproc, egalitate de şanse, respectarea diversităţii, corectitudine profesională şi procedurală.3. Comportamentul profesional3.1. În exercitarea profesiei, mediatorii au obligaţia să respecte hotărârile Consiliului de mediere.3.2. Mediatorul trebuie să adopte un comportament apt de a contribui la creşterea prestigiului profesiei. Pentru aceasta el trebuie să fie devotat profesiei, să îşi îmbunătăţească tehnicile şi practicile profesionale, urmând în acest scop cursuri de formare continuă. Mediatorul trebuie să se asigure că personalul angajat sau administrativ necesar activităţii de mediere respectă deontologia şi secretul profesiei.Toţi mediatorii, astfel cum sunt definiţi în conţinutul legii, trebuie să se abţină, chiar în afara exercitării profesiei, de la orice încălcări ale legilor, regulamentelor şi regulilor profesiei şi de la orice acţiuni contrare imparţialităţii, independenţei şi onoarei profesiei, susceptibile să aducă ştirbire demnităţii acesteia, adică probităţii profesionale.3.3. Mediatorul este autorizat să informeze publicul despre serviciile pe care le oferă, cu condiţia ca informaţia să fie fidelă şi veridică, cu respectarea secretului profesional, a altor principii esenţiale ale profesiei şi a regulilor de publicitate stabilite prin norme aplicabile profesiei.Mediatorul va evita să facă menţiuni care să aducă atingere intereselor altor practicieni în mediere.4. Relaţiile dintre mediatori4.1. Practicienii în mediere îşi datorează amabilitate şi respect reciproc, nefiind permise vulgaritatea şi manifestările necuviincioase. Ei trebuie să se abţină de la orice atitudine jignitoare ori imputări răuvoitoare, în general să se abţină de la orice acţiune susceptibilă de a aduce daune altor colegi mediatori.4.2. Divergenţele dintre mediatori se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în situaţia nerezolvării pe această cale, vor fi supuse dezbaterii Consiliului de mediere, constituit în instanţă disciplinară.5. Dispoziţii finaleRegulile privind conduita etică şi deontologia profesională sunt obligatorii pentru toţi mediatorii.-----------Anexa 8 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.__________