ORDIN nr. 5.568 din 7 octombrie 2011privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 4 noiembrie 2011  În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,în temeiul art. 42 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 7 octombrie 2011.Nr. 5.568.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare a unităţilorde învăţământ cu program sportiv integrat  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat, denumit în continuare Regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ în care este organizat învăţământ cu program sportiv integrat şi completează Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică personalului de conducere, îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, din inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, personalului de conducere, îndrumare, control, personalului didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, elevilor, părinţilor şi reprezentanţilor autorităţilor locale care vin în contact cu unitatea de învăţământ.  +  Articolul 3 (1) Învăţământul cu program sportiv integrat se organizează pentru elevii cu aptitudini într-o disciplină sportivă, având ca scop obţinerea performanţelor sportive şi promovarea la loturile naţionale. (2) Învăţământul cu program sportiv integrat se organizează, potrivit legii, numai ca învăţământ de zi. (3) Prin planul-cadru, învăţământul cu program sportiv integrat asigură pregătirea aprofundată a elevilor la disciplinele sportive pentru care au optat. (4) În sprijinul performanţei, unităţile cu învăţământ sportiv pot să fie organizate, pe cât posibil, după următoarele variante: primar-gimnazial, gimnazial-liceal, primar-gimnazial-liceal.  +  Articolul 4 (1) Învăţământul cu program sportiv integrat se organizează prin: a) unităţi de învăţământ cu profil sportiv; b) clase cu profil sportiv în cadrul altor unităţi de învăţământ. (2) În cadrul unităţilor de învăţământ cu profil sportiv şi în cadrul unităţilor de învăţământ care au clase cu profil sportiv se pot organiza cluburi sportive şcolare/secţii de club sportiv şcolar, care îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar.  +  Articolul 5Unităţile de învăţământ în care este organizat învăţământul cu program sportiv integrat funcţionează în baza legislaţiei generale şi specifice, actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prezentului regulament, deciziilor inspectoratelor şcolare şi a regulamentului intern al fiecărei unităţi de învăţământ.  +  Capitolul II Organizarea unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat  +  Articolul 6Înfiinţarea, funcţionarea şi/sau desfiinţarea unităţilor de învăţământ cu profil sportiv, respectiv a claselor cu profil sportiv din cadrul altor unităţi de învăţământ sunt reglementate de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi de prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 7 (1) În învăţământul cu program sportiv integrat primar şi gimnazial, elevii pot fi înscrişi numai în urma îndeplinirii cerinţelor de selecţie specifice. (2) În învăţământul cu program sportiv integrat liceal, elevii pot fi înscrişi numai cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare şi a calendarului admiterii în învăţământul liceal şi a prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  +  Articolul 8 (1) Disciplina Pregătire sportivă teoretică se studiază cu întreaga clasă, indiferent de specializare/specializări. (2) Pregătirea sportivă practică se realizează pe clase, pe grupe, pe grupe valorice sau individual, potrivit nivelului de învăţământ, specificului fiecărei discipline sportive, performanţelor elevilor, criteriilor de vârstă şi sex, astfel: a) pentru o singură disciplină sportivă, cu întreaga clasă, considerată o grupă, fete şi/sau băieţi, în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase; b) pentru o singură disciplină sportivă, pe două grupe constituite pe criterii de sex, în limita numărului de locuri minim/maxim specific disciplinei sportive şi în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase; c) pentru o singură disciplină sportivă, pe două grupe valorice, fete şi/sau băieţi, în limita numărului de locuri minim/maxim specific disciplinei sportive şi în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase; d) pentru două discipline sportive, pe două grupe de fete şi/sau de băieţi, în limita numărului de locuri minim/maxim specific fiecărei discipline sportive şi în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase; e) pentru mai mult de două discipline sportive la o clasă, pe grupe de fete şi/sau de băieţi, în limita numărului de locuri minim/maxim specific fiecărei discipline sportive şi în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase; f) pe grupe valorice, constituite din elevi proveniţi din două sau mai multe clase, din cadrul aceluiaşi ciclu de învăţământ; g) individual şi/sau pe grupe constituite din 2-3 elevi atestaţi ca fiind membri ai loturilor sportive naţionale, ai echipelor divizionare sau din elevi care dispun de calităţi morfologice de excepţie, solicitate de înalta performanţă la disciplina sportivă respectivă. (3) O grupă de studiu conţine minimum 10 elevi. Prin excepţie, inspectoratul şcolar poate aproba grupe şi grupe valorice, fiecare cuprinzând cel puţin 7 elevi. (4) În situaţii deosebite - abandon, îmbolnăviri sau accidentări irecuperabile, transfer şcolar, alte situaţii - când nu există posibilitatea completării imediate cu alţi elevi, clasele, grupele şi grupele valorice rămase sub efectiv pot funcţiona până la sfârşitul anului şcolar, cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (5) În orice situaţie se recomandă conducerii unităţii de învăţământ să respecte raportul optim dintre numărul disciplinelor sportive, specificul acestora şi numărul de elevi, pe de o parte, şi numărul profesorilor, specializările acestora şi constituirea normelor didactice, pe de altă parte.  +  Articolul 9 (1) Clasele "mozaic" sunt alcătuite din elevi de la mai multe discipline sportive, pentru care nu a fost posibilă constituirea de grupe având numărul minim de sportivi, prevăzut în reglementările legale în vigoare. (2) În cazul în care, pentru elevii din clasa "mozaic", unitatea de învăţământ are profesori cu specializări corespunzătoare, întreaga pregătire teoretică şi practică de specialitate a elevilor se desfăşoară, în mod obligatoriu, în unitatea şcolară, cu aceste cadre didactice. (3) În cazul în care, pentru o parte sau pentru toţi elevii din clasa mozaic, unitatea de învăţământ nu are profesori cu specializări corespunzătoare, aceşti elevi vor efectua obligatoriu în unitatea şcolară cele două ore de pregătire sportivă teoretică şi 4 ore de pregătire sportivă practică. În cadrul celor 4 ore de pregătire sportivă practică se urmăreşte realizarea competenţelor specifice marcate cu asterisc în programele şcolare corespunzătoare profilului sportiv. La sfârşitul fiecărei luni, elevii vor aduce dirigintelui clasei documentele care atestă prezenţa la celelalte ore de pregătire sportivă practică de specialitate, efectuate la cluburile sportive şcolare sau la structurile sportive la care se pregătesc.  +  Articolul 10Pregătirea practică de specialitate se realizează prin antrenamentul sportiv, care are o durată de 90-100 de minute, echivalentul a două ore în norma de predare.  +  Articolul 11În învăţământul primar şi gimnazial, clasele/grupele cu profil sportiv se pot constitui numai cu elevi al căror nivel valoric este de începători, de avansaţi şi/sau de performanţă.  +  Articolul 12În învăţământul liceal, clasele/grupele cu profil sportiv se pot constitui numai cu elevi al căror nivel valoric este de avansaţi (II şi I) şi/sau de performanţă/înaltă performanţă.  +  Articolul 13Învăţământul sportiv se organizează pentru disciplinele sportive aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în următoarele condiţii: a) bază sportivă şi dotări corespunzătoare desfăşurării lecţiilor de pregătire practică de specialitate; b) profesori cu specializări corespunzătoare disciplinelor sportive pentru care se organizează învăţământul sportiv.  +  Articolul 14Pentru participarea la competiţiile federaţiilor sportive naţionale, unităţile de învăţământ în care este organizat învăţământ cu program sportiv integrat se înscriu în Registrul sportiv şi se afiliază la federaţiile sportive naţionale.  +  Capitolul III Managementul unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat  +  Articolul 15 (1) Conducerea unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat este asigurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011. (2) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu program sportiv integrat din România funcţionează comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 16Consiliul profesoral şi consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii nr. 1/2011, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 17Catedrele/Comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline sportive sau pe discipline sportive înrudite.  +  Articolul 18Unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat sunt conduse de un director şi/sau de unul sau mai mulţi directori adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.  +  Articolul 19Directorul asigură conducerea executivă a unităţii de învăţământ cu program sportiv integrat, în conformitate cu responsabilităţile şi atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie şi ale consiliului profesoral.  +  Articolul 20Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile stabilite de către director prin fişa postului şi preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.  +  Capitolul IV Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat  +  Articolul 21 (1) La clasele cu profil sportiv, pregătirea sportivă practică este predată de profesori de educaţie fizică şi sport cu specializare în disciplinele sportive pentru care sunt organizate clasele/grupele. (2) La clasele cu profil sportiv, pregătirea sportivă teoretică este predată de profesori de educaţie fizică şi sport, de regulă dintre cei care predau pregătirea sportivă practică.  +  Articolul 22 (1) Pentru asigurarea asistenţei şi a controlului medical periodic privind participarea elevilor atât la competiţii, cât şi la lecţiile de pregătire, unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat sunt obligate să angajeze medici, de regulă cu specializarea medicină sportivă, şi personal medical, cu respectarea prevederilor legale. (2) Pentru buna desfăşurare a activităţii sportive de performanţă şi în limita posturilor alocate, în unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat se încadrează şi se normează posturi specifice pe discipline sportive, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 23 (1) Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului didactic din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat se realizează conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Personalul didactic din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat poate participa la cursurile de formare în specialitate, organizate de federaţiile naţionale pe ramură de sport, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Capitolul V Evidenţa, proiectarea şi evaluarea activităţii  +  Articolul 24Evidenţa activităţii în unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat cuprinde totalitatea datelor referitoare la desfăşurarea procesului instructiv-educativ, activitatea de secretariat şi contabilitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 25 (1) Activitatea din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat se desfăşoară pe baza documentelor de identificare, a documentelor manageriale şi a documentelor de analiză şi de sinteză. (2) Documentele de identificare sunt: a) actul de înfiinţare a unităţii de învăţământ; b) autorizaţia sanitară de funcţionare; c) organigrama unităţii de învăţământ; d) planul de învăţământ; e) planul de şcolarizare; f) certificatul de identitate sportivă. (3) Documentele manageriale sunt: a) documentele elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care reglementează activitatea unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat; b) regulamentul de ordine interioară; c) proiectul de dezvoltare instituţională (3-5 ani); d) planul managerial anual; e) calendarul competiţional; f) proiectele de parteneriat; g) protocoalele de colaborare cu diferite instituţii; h) componenţa consiliului de administraţie; i) tematicile şedinţelor consiliului profesoral şi ale şedinţelor consiliului de administraţie; j) componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; k) componenţa comisiilor metodice şi a catedrelor; l) componenţa şi atribuţiile comisiilor pe probleme specifice activităţii; m) încadrarea personalului didactic pe grupe şi niveluri valorice; n) criterii specifice pentru premierea cadrelor didactice şi sportivilor, conform legislaţiei în vigoare; o) fişa postului pentru fiecare angajat; p) contractele individuale de muncă pentru întregul personal; q) fişa de evaluare a activităţii personalului; r) registrul de evidenţă a salariaţilor. (4) Documentele de analiză şi de sinteză sunt: a) registrul matricol cu evidenţa elevilor; b) dosarele cu cererile de înscriere ale elevilor sportivi; c) raportul semestrial şi anual al activităţii; d) dosarul cu documentele de transfer sportiv şi contracte încheiate; e) orarul activităţilor didactice; f) condica de prezenţă; g) registrele de procese-verbale; h) registrul de inspecţie şcolară; i) registrul unic de control; j) baza electronică de date a unităţii de învăţământ; k) registrul şcolar al performanţelor sportive.  +  Articolul 26Activitatea la nivelul catedrei se desfăşoară pe baza registrului catedrei, care cuprinde: a) planul managerial al catedrei; b) evidenţa membrilor catedrei; c) încadrarea personalului didactic pe grupe şi nivele valorice; d) planificarea şi evidenţa activităţilor metodice; e) evidenţa activităţii de perfecţionare şi formare continuă; f) programa de pregătire sportivă practică, elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; g) criteriile specifice de selecţie şi de promovare a elevilor sportivi; h) orientarea metodică, calendarul competiţional şi regulamentele federaţiei naţionale de specialitate, referitoare la activitatea sportivă a copiilor şi juniorilor; i) calendarul competiţional intern şi internaţional al catedrei; j) evidenţa participării elevilor la competiţii şi rezultatele obţinute; k) evidenţa nominală a elevilor transferaţi sau cu dublă legitimare; l) evidenţa elevilor convocaţi la loturile naţionale; m) evidenţa elevilor convocaţi la centrele olimpice; n) evidenţa elevilor convocaţi la centrele de excelenţă.  +  Articolul 27 (1) Profesorul de pregătire sportivă practică îşi desfăşoară activitatea pe baza documentelor de proiectare didactică şi a documentelor de evidenţă. (2) Documentele de proiectare didactică sunt: a) planul de pregătire pe ciclu de 4 ani; b) planul anual de pregătire sportivă; c) planificările calendaristice; d) planul de pregătire pe etapă; e) proiectele didactice/schiţele de lecţii; f) calendarul competiţional. (3) Documentele de evidenţă sunt: a) catalogul clasei/grupei; b) caietul profesorului antrenor; c) evidenţa participării la competiţii şi rezultatele obţinute; d) măsurătorile antropometrice ale elevilor sportivi; e) evidenţa normelor şi probelor de control periodic al elevilor şi a rezultatelor obţinute; f) evidenţa transferărilor elevilor sportivi; g) evidenţa elevilor convocaţi la loturile naţionale; h) evidenţa elevilor convocaţi la centrele olimpice; i) evidenţa elevilor convocaţi la centrele de excelenţă; j) evidenţa distribuirii echipamentului şi a materialelor sportive.  +  Articolul 28 (1) Evaluarea personalului didactic din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat se face în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare. (2) Evaluarea activităţii elevilor constă în analiza rezultatelor obţinute la probele de control şi a celor obţinute în competiţiile sportive oficiale.  +  Articolul 29Anual, până la data de 31 decembrie, unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat înaintează inspectoratelor şcolare bilanţul activităţii din anul calendaristic respectiv, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 30Planificarea şi evidenţa activităţii didactice se realizează corespunzător normelor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi specificului fiecărei discipline sportive.  +  Articolul 31Volumul crescut al pregătirii practice şi concursurile recomandă ca întregul proces didactic pentru clasele cu program sportiv să se desfăşoare în prima parte a zilei.  +  Capitolul VI Părinţii - parteneri educaţionali  +  Articolul 32 (1) Părinţii/Tutorii legal instituiţi au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ cu program sportiv integrat, în vederea realizării obiectivelor educaţionale şi a obiectivelor de performanţă sportivă. (2) Părinţii/Tutorii legal instituiţi au obligaţia ca cel puţin o dată pe lună să ia legătura cu profesorul antrenor al clasei/grupei pentru a cunoaşte evoluţia copiilor lor. (3) Părintele/Tutorele legal instituit sau susţinătorul legal este obligat, conform legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.  +  Articolul 33Comitetul de părinţi al clasei şi consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  +  Capitolul VII Elevii unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat  +  Secţiunea 1 Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev  +  Articolul 34 (1) Elevii din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat poartă denumirea de elevi-sportivi. (2) În învăţământul sportiv integrat primar şi gimnazial, calitatea de elev-sportiv se dobândeşte în urma îndeplinirii cerinţelor de selecţie specifice, stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (3) În învăţământul sportiv integrat liceal, calitatea de elev-sportiv se dobândeşte astfel: a) în clasa a IX-a, prin admitere, conform prevederilor Metodologiei de admitere a elevilor în învăţământul de stat, sau prin transfer, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar; b) în clasele a X-a-a XII-a, prin transfer, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar. (4) Calitatea de elev-sportiv se exercită prin frecventarea cursurilor, a lecţiilor de pregătire sportivă practică şi prin participarea la activităţile existente în programul unităţii de învăţământ cu program sportiv integrat.  +  Articolul 35Evidenţa prezenţei elevilor-sportivi se face la fiecare lecţie de curs sau lecţie de pregătire sportivă practică.  +  Articolul 36Unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat păstrează o evidenţă strictă a mişcării elevilor-sportivi atât în interiorul sistemului de învăţământ, cât şi în afara acestuia, evidenţă pe care o înaintează Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la sfârşitul fiecărui an şcolar, conform formularului privind evidenţa mişcării absolvenţilor de învăţământ sportiv, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Secţiunea a 2-a Legitimarea şi transferarea elevilor-sportivi  +  Articolul 37 (1) Elevii-sportivi înscrişi în clasele cu profil sportiv din cadrul unităţilor de învăţământ cu profil sportiv sau din cadrul altor unităţi de învăţământ care au clase cu profil sportiv depun la conducerea unităţii de învăţământ cererea de legitimare (anexa nr. 3), după care sunt legitimaţi la secţiile sportive ale unităţilor de învăţământ prin federaţiile naţionale pe ramură de sport sau prin asociaţiile judeţene/ale municipiului Bucureşti de specialitate. (2) Retragerea elevilor-sportivi de la secţiile sportive se va face prin cerere scrisă şi înregistrată la unitatea de învăţământ. (3) Excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) fac elevii-sportivi de la clasele "mozaic", care pot rămâne legitimaţi la cluburile sportive de provenienţă.  +  Articolul 38 (1) La solicitarea scrisă a cluburilor de seniori, elevii-sportivi pot avea dublă legitimare, participând în numele acestora la competiţiile destinate seniorilor. (2) Dubla legitimare se realizează anual, numai cu acordul federaţiilor naţionale pe ramură de sport şi al unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat, pe bază de contracte scrise. Nerespectarea clauzelor stabilite prin contracte duce la anularea dublei legitimări.  +  Articolul 39 (1) Transferul elevilor-sportivi din secţiile sportive ale unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat se face pe baza reglementărilor federaţiilor naţionale pe ramura de sport. (2) Transferul elevilor-sportivi între secţiile sportive ale unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat sau între acestea şi cluburile sportive şcolare ori universitare se poate realiza numai în baza acordului de transfer pe linie sportivă, pe o perioadă determinată sau definitiv. (3) Transferul elevilor-sportivi de la secţiile sportive ale unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat la cluburile din afara sistemului de învăţământ se realizează numai în baza acordului de transfer sportiv, pe o perioadă determinată de timp sau definitiv, cu acordul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi după achitarea obligaţiilor financiare de către clubul care solicită transferul către unitatea de învăţământ cu program sportiv integrat, respectându-se grilele de transfer stabilite de către federaţiile naţionale pe ramură de sport. În cazul în care nu sunt stabilite grile de transfer, directorul unităţii de învăţământ cu program sportiv integrat va negocia transferul. Unitatea de învăţământ cu program sportiv integrat la care a fost selecţionat şi pregătit iniţial elevul-sportiv va beneficia de cota de transfer, în funcţie de numărul de ani cât elevul-sportiv a fost înscris la aceasta. (4) Transferul elevilor-sportivi de la unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat la alte cluburi din sistemul de învăţământ sau din afara lui se realizează cu acordul unităţii de învăţământ şi numai dacă familia elevului-sportiv îşi schimbă domiciliul în localitatea unităţii solicitante. (5) Sumele de bani/Bunurile provenite din transferul elevilorsportivi se folosesc conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 40Sportivii din secţiile unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat care nu mai frecventează o formă de învăţământ, dar sunt juniori, pot activa în continuare la aceste secţii până la terminarea junioratului, iar transferul lor se face în conformitate cu prevederile legale.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile şi obligaţiile elevilor-sportivi  +  Articolul 41 (1) Pe lângă drepturile şi obligaţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, elevii-sportivi din secţiile unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat au drepturi şi obligaţii specifice activităţii sportive. (2) Elevii-sportivi din secţiile unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat au următoarele drepturi, specifice activităţii sportive: a) să fie legitimaţi, în numele unităţii de învăţământ, la federaţiile naţionale sportive; b) să folosească echipamentul de reprezentare cu însemnele unităţii de învăţământ; c) să folosească în mod organizat şi gratuit baza sportivă, materialele, instalaţiile şi aparatele sportive; d) să fie incluşi în loturile care participă la taberele de pregătire sportivă, cantonamente/semicantonamente; e) să primească alimentaţie de efort şi susţinătoare de efort, conform legii; f) să beneficieze de burse sportive şi alte forme de sprijin material, conform legii; g) să fie premiaţi în funcţie de performanţele obţinute; h) să reprezinte unitatea de învăţământ în competiţiile naţionale şi internaţionale; i) să fie selecţionaţi în loturile naţionale şi în centrele olimpice; j) să beneficieze de asistenţă şi controale medicale periodice, în conformitate cu prevederile legale; k) să beneficieze de gratuitate sau preţuri reduse la manifestări sportive; l) să beneficieze de respectul personalului didactic şi al celorlalţi elevi pentru calitatea de a fi elevi-sportivi. (3) Elevii-sportivi din secţiile unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat au următoarele obligaţii, specifice activităţii sportive: a) să manifeste devotament şi respect pentru prestigiul unităţii de învăţământ, în orice împrejurare; b) să înţeleagă, să îşi însuşească şi să îşi exprime demnitatea de elevi-sportivi în orice împrejurare, să fie combativi în limitele regulamentului şi ale sportivităţii în competiţii, oneşti, loiali, să manifeste un comportament civilizat, o atitudine hotărâtă faţă de abaterile celor din jur, modestie, onestitate, politeţe, disciplină şi o bună pregătire profesională; c) să frecventeze cu regularitate lecţiile de pregătire sportivă practică şi teoretică; d) să participe la acţiunile de pregătire - cantonamente, semicantonamente - la care sunt convocaţi de conducerea şcolii; e) să se pregătească temeinic, pentru a obţine performanţe din ce în ce mai mari; f) să participe la competiţiile sportive la care sunt convocaţi de conducerea şcolii; g) să poarte şi să respecte însemnele unităţii de învăţământ; h) să cunoască şi să respecte normele eticii sportive; i) să folosească şi să păstreze cu grijă materialele şi echipamentul sportiv încredinţat; j) să cunoască şi să respecte regulamentele tehnice ale disciplinelor sportive la care se pregătesc; k) să cunoască şi să respecte normele pentru protecţia şi securitatea activităţii specifice; l) să cunoască, să îşi însuşească şi să respecte normele igienico-sanitare ale activităţii specifice; m) să efectueze controalele medicale periodice; n) să respecte prevederile angajamentului încheiat cu conducerea unităţii de învăţământ; o) să nu folosească substanţe neaprobate pentru creşterea artificială a randamentului sportiv; p) să cunoască şi să manifeste atitudinea de fair-play. q) să nu folosească substanţe interzise care pot îmbunătăţi performanţa sportivă; r) să respecte regulamentul intern şi regulamentele Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; s) să încheie contracte şi angajamente (anexa nr. 4) la momentul legitimării sportivului cu unitatea de învăţământ.  +  Secţiunea a 4-a Sancţiuni  +  Articolul 42 (1) Pe lângă sancţiunile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru elevii-sportivi din secţiile unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat se pot acorda şi sancţiuni specifice activităţii sportive. (2) Elevilor-sportivi din secţiile unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat li se pot aplica următoarele sancţiuni, specifice activităţii sportive: a) ridicarea temporară sau definitivă a unora dintre drepturile prevăzute la art. 41 alin. (2); b) transferarea la clase cu alt profil de învăţământ, în condiţiile în care nu manifestă interes pentru creşterea performanţelor sportive proprii, cu respectarea prevederilor regulamentare; c) transferarea la clase cu alt profil de învăţământ, dacă recidivează în nerespectarea prevederilor prezentului regulament, cu respectarea prevederilor regulamentare; d) suportarea valorii daunelor materiale produse unităţii de învăţământ, dacă s-a probat că vina le aparţine.  +  Capitolul VIII Baza materială şi finanţarea unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat  +  Articolul 43 (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii, secţiile sportive din cadrul unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat beneficiază de baze sportive proprii şi de dreptul de acces în bazele sportive care aparţin celorlalte unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, prioritar şi în mod gratuit, după desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică şi sport ale unităţilor de învăţământ respective. (2) Unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat pot închiria, în limita fondurilor disponibile, şi alte baze sportive.  +  Articolul 44În cadrul unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat pot funcţiona, cu respectarea prevederilor legale, internate/microhoteluri şi cantine şcolare/restaurante pentru elevii-sportivi.  +  Articolul 45 (1) Finanţarea legată de desfăşurarea procesului didactic de pregătire sportivă, competiţii, tabere, cantonamente, procurarea de materiale şi echipament sportiv, acordarea de premii şi indemnizaţii, chirii, transport, arbitraje, asistenţă şi control medical etc. se va asigura de către instituţiile abilitate în acest sens, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat pot încheia contracte cu finanţatori, persoane fizice sau juridice române sau străine, în sensul susţinerii financiare sau materiale a secţiilor sportive proprii şi a elevilor-sportivi.  +  Articolul 46În vederea reducerii cheltuielilor, a creşterii siguranţei, precum şi a facilitării obţinerii de venituri proprii, inspectoratele şcolare acordă întregul sprijin conducerilor unităţilor cu învăţământ sportiv, în vederea dotării cu mijloace de transport proprii, prin transferuri, donaţii, cumpărări etc.  +  Articolul 47Respectând cadrul legal, unităţile de învăţământ sportiv pot desfăşura activităţi prin care să îşi constituie un buget propriu de finanţare, prin organizarea pentru terţi de activităţi de iniţiere în disciplinele sportive, în afara normei didactice a cadrelor didactice din unităţile de învăţământ respective, precum şi alte activităţi în scopul autofinanţării, în condiţiile legii.  +  Capitolul IX Protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, respectarea normelor igienico-sanitare  +  Articolul 48 (1) La începutul fiecărui semestru al anului şcolar, în unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat se constituie comitete pentru sănătatea şi securitatea muncii şi comisii pentru paza şi stingerea incendiilor. Preşedinţii acestora se numesc prin decizii ale directorului unităţii de învăţământ. (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) asigură instruirea şi controlează aplicarea normelor legale şi cunoaşterea acestora de către personalul didactic, personalul nedidactic şi auxiliar şi elevii-sportivi, pe bază de semnătură. (3) Personalul de predare asigură instruirea elevilor-sportivi cu privire la regulile şi normele de securitate/protecţia muncii şi controlează starea de funcţionare a tuturor aparatelor şi instalaţiilor sportive.  +  Articolul 49 (1) Controlul medical al elevilor-sportivi este obligatoriu şi se efectuează semestrial sau ori de câte ori este nevoie şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Profesorii antrenori şi părinţii/tutorii legali răspund de efectuarea controlului medical al elevilor-sportivi. (3) Elevii-sportivi care nu prezintă dovada efectuării controlului medical periodic nu pot participa la orele de pregătire sportivă practică.  +  Articolul 50 (1) Conducerile unităţilor cu învăţământ sportiv sunt obligate să ia toate măsurile pentru asigurarea şi garantarea securităţii transportului elevilor-sportivi la competiţii. (2) Cadrele care însoţesc elevii-sportivi sunt obligate să manifeste grijă, exigenţă şi vigilenţă maximă privind securitatea acestora, pe toată perioada transportului. (3) Pe perioada transportului, elevii-sportivi îşi asumă întreaga responsabilitate pentru nerespectarea cu stricteţe a măsurilor de siguranţă impuse de cadrele însoţitoare.  +  Capitolul X Dispoziţii finale  +  Articolul 51În cadrul unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  +  Articolul 52Personalul didactic de predare din învăţământul cu program sportiv integrat convocat de federaţiile sportive de specialitate în loturile naţionale beneficiază de rezervarea catedrei pentru perioada solicitată. Drepturile salariale vor fi achitate de către solicitant.  +  Articolul 53Pentru participarea la cantonamente şi tabere sportive, competiţii sportive oficiale şi neoficiale şi pentru alte activităţi educative extraşcolare, desfăşurate în ţară şi în străinătate, unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat pot folosi mijloacele de transport în comun proprii.  +  Articolul 54Activităţile specifice desfăşurate de către personalul de predare în zilele de sâmbătă şi duminică pot fi introduse în norma didactică.  +  Articolul 55 (1) Indiferent de nivelul de învăţământ, în termen de 3 zile calendaristice de la încheierea admiterii, elevii declaraţi admişi, împreună cu părinţii/tutorii legal instituiţi ai acestora, încheie cu conducerile unităţilor de învăţământ un angajament. Excepţie fac elevii declaraţi admişi la discipline sportive pentru care unitatea de învăţământ nu deţine certificat de identitate sportivă. (2) Angajamentul prevăzut la alin. (1) priveşte obligaţiile elevilor şi ale părinţilor/tutorilor legal instituiţi ai acestora faţă de unităţile cu învăţământ sportiv, în momentul când aceştia solicită transferul sportiv la structurile sportive aflate în afara sistemului de învăţământ preuniversitar. (3) Refuzul încheierii angajamentului prevăzut la alin. (1) de către elevii şi părinţii/tutorii legal instituiţi ai acestora conduce la transferarea elevilor respectivi la clase cu alte profiluri din aceeaşi unitate sau la alte unităţi de învăţământ, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. (4) Angajamentul este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 56Unităţile cu învăţământ sportiv sunt obligate să aibă semne distinctive proprii: firmă, drapel, sigiliu, culori, fanion, ecuson, insignă, imprimate cu antet, postere, bannere, alte obiecte personalizate.  +  Articolul 57În fiecare an, până la data de 31 decembrie, toate unităţile cu învăţământ sportiv sunt obligate să înainteze, prin poştă, inspectorului de specialitate din Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii bilanţul activităţilor specifice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 58 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă toate celelalte acte normative elaborate anterior de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu privire la organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat. (2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, materială, administrativă, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 59 (1) Personalul didactic de predare, profesori de educaţie fizică şi sport cu specializare în disciplinele sportive, care îşi desfăşoară activitatea şi în perioada vacanţelor şcolare cu clasele/grupele de performanţă din unităţile de învăţământ sportiv integrat beneficiază de concediu de odihnă conform legislaţiei în vigoare. (2) Concediile se acordă la cererea personalului didactic, se discută şi se aprobă în consiliul de administraţie şi se aduc la cunoştinţa, în scris, a întregului personal al unităţii de învăţământ.  +  Articolul 60Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1     Unitatea de învăţământ: ...................    Localitatea ........., judeţul ............    Str. ....................... nr. ..........    Telefon ............, fax. ................    Număr de înregistrare: ......./data: ......                                     BILANŢUL                        activităţii unităţii de învăţământ                          - anul calendaristic ...... -
         
    Indicatori statisticiTotal/Club (Nr.)Total pe discipline sportive (Nr.)
    1. Elevi-sportivi înscrişi
    2. Elevi-sportivi legitimaţi
    3. Elevi-sportivi clasificaţi (categoriile I, II, III, maeştri*)
    4. Elevi-sportivi care şi-au încheiat pregătirea sportivă în unitatea de învăţământ cu program sportiv integrat
    5. *Elevi-sportivi transferaţi la cluburi de seniori
    6. *Elevi-sportivi selecţionaţi în loturile naţionale (juniori, tineret, seniori)
    7. *Elevi-sportivi cu dublă legitimare
    8. *Rezultate în competiţii internaţionale: europene, mondiale, olimpice (juniori, tineret, seniori)
    9. *Recorduri: cadeţi, juniori, tineret, seniori
    10. *Elevi-sportivi campioni naţionali: copii, juniori, tineret, seniori
    11. Participări în campionatul naţional: copii, juniori, tineret, seniori
    12. Săli sportive/Bazine de înot proprii: număr şi grad de uzură
    13. Terenuri sportive proprii: număr şi grad de uzură
    14. Mijloace de transport în comun proprii (funcţionale)
    15. Inventarul aparaturii, instalaţiilor şi echipamentelor sportive
       
    Bugetul:  
    Cheltuieli de personalTotal: ........................................................
    Cheltuieli materialeTotal: ........................................................
    Venituri extrabugetareTotal: ........................................................
    Chirii baze sportive:a) de la bugetul de stat ...........................
      b) din venituri extrabugetare ...... ............
      NOTE:    La indicatorii cu asterisc se prezintă liste nominale.    Datele cuprinse în bilanţ sunt extrase din evidenţele federaţiilorsportive şi din evidenţele statistice şi contabile ale unităţii de învăţământ.
       
    Director,  .................Contabil, ........................
   +  Anexa 2
      Unitatea de învăţământ: ...................
      Localitatea ........., judeţul ............
      Str. ....................... nr. ..........
      Telefon ............, fax. ................
      Număr de înregistrare: ......./data: ......
                                      EVIDENŢA
                    mişcării absolvenţilor de învăţământ sportiv
                              - anul şcolar ........ -
  Nr. crt. Numele şi prenumele Disciplina sportivă practicată Structura sportivă unde a fost transferat Valoarea transferului Admis la universitatea/ facultatea
  1.
  2.
  3.
  ...
  n
      Director, Secretar,
      ........... ............
   +  Anexa 3 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIUnitatea de învăţământ: .........................Profesor/Antrenor: ..............................Avizul medical: .................................Număr de înregistrare: ............../data: .....
     
    Se aprobă Director, ..................
  Domnule director,Subsemnatul, ......., elev la ...... din localitatea ......., clasa ....., vă rog să îmi aprobaţi înscrierea şi legitimarea ca elev-sportiv la unitatea de învăţământ (se trece denumirea conform certificatului de identitate sportivă) ......., disciplina ......, începând cu data de .......Mă angajez să respect toate obligaţiile ce îmi revin conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.568/2011.Date personale:[] Data naşterii (ziua, luna, anul) ......, localitatea ......, domiciliul ......[] Certificat de naştere/B.I./C.I.: seria .... nr. ....., eliberat(ă) la data de ..... de către ......Numele şi prenumele părinţilor (susţinătorilor legali):Tata: ...................,Mama: ...................Telefon acasă: .........., serviciu: ...........
         
    Semnătura elevului  ...............................Semnătura părintelui  ...............................Semnătura profesorului (antrenorului) ...............................................................
       
    RECONFIRMAREA ÎNSCRIERIISEMNĂTURA PROFESORULUI  (ANTRENORULUI )
    ANUL ....................... ANUL ....................... ANUL ....................... ANUL ....................... ANUL .......................................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ...................................................
   +  Anexa 4 Unitatea de învăţământ: ...................Localitatea ........., judeţul ............Str. ....................... nr. ..........Telefon ............, fax. ................Număr de înregistrare: ......./data: ......
     
    Se aprobă Director, ....................... L.S. (semnătura profesorului)
  ANGAJAMENTSubsemnatul, ........, posesor al C.I. seria... nr. ....., eliberat de ....... la data ......, C.N.P. ......, având domiciliul stabil în localitatea ......, str. ......, nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon ......, judeţul ......, în calitate de părinte/tutore legal al sportivei (sportivului) ......, legitimaţie nr. ..., posesor al C.I. seria .... nr. ......, eliberat de ....... la data ......, C.N.P. ....., certificat de naştere nr. ..., eliberat de ......, la data ......, sportiv (sportivă) la grupa ......, disciplina sportivă ......., a unităţii de învăţământ sportiv integrat ......, din localitatea ......, str. ...... nr. ...., judeţul.....,faţă de sus-numita unitate de învăţământ şi recunoscându-ne capacitatea legală pentru prezentul document, ne angajăm:1. fiul (fiica) meu/mea, pe perioada cât este sportiv(ă) şi încă 2 ani competiţionali după terminarea perioadei de şcolarizare va semna legitimarea pentru orice altă structură sportivă din afara sistemului preuniversitar numai cu acordul scris al conducerii unităţii de învăţământ pentru care semnăm acest angajament;2. în cazul nerespectării prevederii prevăzute la pct. 1, ne obligăm, atât eu, cât şi fiul (fiica) meu/mea, să suportăm contravaloarea tuturor cheltuielilor aferente pregătirii sportive a fiului meu (fiicei mele), pe toată durata şcolarizării sportive.Prezentul angajament a fost încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru unitatea de învăţământ, profesorul antrenor, părinte/tutore legal şi sportiv(ă).
       
    Părinte/Tutorele legal ................................. (semnătură)Sportiv(ă), ...................... (semnătură)
  -------