REGULAMENT din 2 noiembrie 2011de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 3 noiembrie 2011     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., înfiinţat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă şi prezentul regulament.  +  Articolul 2 (1) I.S.C.T.R. asigură la nivel naţional inspecţia şi controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind, în principal: a) condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere; b) siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului; c) starea tehnică a vehiculelor rutiere; d) masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate; e) tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. (2) I.S.C.T.R. are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.  +  Articolul 3 (1) În realizarea scopului său, I.S.C.T.R. colaborează cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi cu alte ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi, după caz, poate contracta, în condiţiile legii, serviciile unor experţi sau ale unor organisme române ori străine specializate. (2) I.S.C.T.R. colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene, precum şi cu instituţii similare din alte ţări, pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate.  +  Capitolul II Structura organizatorică  +  Articolul 4 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, la nivel central I.S.C.T.R. are în structura sa organizatorică direcţii şi servicii/compartimente specializate, potrivit anexei nr. 2 la hotărâre. (2) La nivel teritorial, I.S.C.T.R. se organizează în 8 inspectorate teritoriale, fără personalitate juridică, conduse de câte un inspector-şef teritorial. Sediile inspectoratelor teritoriale se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (3) I.S.C.T.R. poate înfiinţa structuri administrative, fără personalitate juridică, în cadrul inspectoratelor teritoriale.  +  Articolul 5Structura organizatorică a I.S.C.T.R., cu direcţii şi servicii/compartimente specializate la nivel central şi inspectorate teritoriale, respectiv structuri administrative organizate la nivelul acestora, după caz, se constituie pe baza următoarelor criterii: a) rolul şi responsabilităţile I.S.C.T.R. prevăzute de reglementările în vigoare; b) volumul, complexitatea şi specificul activităţilor desfăşurate; c) caracterul operativ, tehnic şi administrativ al activităţilor desfăşurate; d) nivelul de pregătire necesar şi nevoile de specializare/perfecţionare ale personalului.  +  Articolul 6Regulamentul de ordine internă al I.S.C.T.R. se aprobă prin hotărâre a consiliului de conducere.  +  Capitolul III Atribuţiile I.S.C.T.R.  +  Articolul 7În scopul îndeplinirii responsabilităţilor ce îi revin, I.S.C.T.R. îndeplineşte următoarele atribuţii: a) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora; b) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate pentru vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate, destinate transportului rutier, şi pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, precum şi pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. 11 lit. b), c), j), k), l) şi m), şi la art. 19 lit. a), b), h), i), j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; c) exercită controlul prevăzut de reglementările în vigoare privind regimul drumurilor; d) exercită controlul privind achitarea tarifului de utilizare, prin echipamente tehnice mobile, precum şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, mai puţin în cazul vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăşeşte 3,5 tone, respectiv a autovehiculelor destinate transportului de persoane care, prin construcţie şi echipare, au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; e) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind furnizarea, transportul rutier pe drumurile publice şi recepţia bunurilor divizibile; f) exercită controlul la sediul furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile; g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora; h) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind echiparea vehiculelor cu limitatoare de viteză şi privind utilizarea acestora; i) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăşeşte 3,5 tone; j) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de persoane cu autovehicule care, prin construcţie şi echipare, au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; k) efectuează controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăşeşte 3,5 tone, precum şi al autovehiculelor destinate transportului de persoane care, prin construcţie şi echipare, au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; l) exercită controlul respectării normelor de calitate a serviciilor din transportul rutier de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderi; m) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii de transport rutier/întreprinderi a licenţelor de transport/licenţelor comunitare, a certificatelor de transport în cont propriu, precum şi a copiilor conforme ale acestora; n) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii economici a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier; o) exercită controlul activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere şi totodată asigură, în limita competenţelor stabilite de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, controlul activităţii de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere; p) verifică, la cererea autorităţii emitente, îndeplinirea condiţiilor în vederea autorizării/licenţierii/certificării întreprinderilor, operatorilor de transport, operatorilor economici, centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto şi elaborează în acest sens rapoarte detaliate; q) reţine, suspendă, retrage sau anulează, după caz, licenţe de transport sau copii conforme ale acestora, licenţe comunitare sau copii conforme ale acestora, certificate de transport în cont propriu sau copii conforme ale acestora, licenţe de traseu, autorizaţii de transport internaţional, certificate/atestate profesionale ale personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, respectiv suspendă, retrage sau anulează, după caz, autorizaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, precum şi autorizaţiile şcolilor de conducători auto, la solicitarea autorităţii emitente; r) opreşte şi, dacă este cazul, imobilizează vehiculele rutiere, în conformitate cu prevederile legii; s) dispune măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculelor rutiere, în cazurile prevăzute de lege; t) constată încălcările reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia specifică, în limita competenţelor ce îi revin; u) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice; v) colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea iniţierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere, şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de pericol, pentru limitarea acestora; w) colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor, şi analizează propunerile privind siguranţa transporturilor rutiere, protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal; x) exercită controlul transportului rutier naţional şi internaţional de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale, precum şi modul de utilizare a licenţelor de traseu şi a graficelor de circulaţie, precum şi a autorizaţiilor de transport internaţional, în trafic şi la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor; y) exercită controlul vehiculelor utilizate la transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate privind dotarea acestora cu aparate de marcat electronice fiscale şi cititoare de carduri; z) exercită controlul transportului rutier ocazional de persoane; aa) exercită controlul modului de acordare a facilităţilor la transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate, precum şi al utilizării legitimaţiilor de transport tip card; bb) exercită controlul transportului rutier naţional şi internaţional de mărfuri, precum şi modul de utilizare a autorizaţiilor de transport internaţional, în trafic şi la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor; cc) colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea unor acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere; dd) exercită controlul respectării restricţiilor de circulaţie instituite pe toată reţeaua de drumuri publice, precum şi privind existenta autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate, după caz; ee) exercită controlul privind respectarea condiţiilor de efectuare a transportului rutier cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise; ff) exercită controlul respectării condiţiilor de dotare şi al celor privind efectuarea însoţirii vehiculelor rutiere care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat; gg) întocmeşte şi comunică rapoartele specifice activităţii prevăzute de legislaţia naţională şi comunitară în vigoare; hh) colaborează cu administratorul Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi Registrului întreprinderilor de transport în cont propriu şi transmite acestuia/introduce în sistemul informatic datele relevante privind rezultatele controalelor în vederea actualizării registrelor respective;îi) colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene, cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale, precum şi cu instituţii similare din alte ţări, pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate; jj) pregăteşte şi perfecţionează profesional inspectorii proprii şi celelalte categorii de personal, în vederea desfăşurării corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu; kk) exercită alte atribuţii date în competenţa sa prin acte normative specifice.  +  Articolul 8I.S.C.T.R. îndeplineşte şi rolul de autoritate competentă pentru verificare, control, sancţionare şi raportare în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 , ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 .  +  Capitolul IV Atribuţiile şi obligaţiile inspectorilor I.S.C.T.R.  +  Articolul 9Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere se efectuează de către inspectorii I.S.C.T.R., denumiţi în continuare inspectori, în condiţiile legii.  +  Articolul 10Potrivit legii, inspectorul are următoarele atribuţii: a) să controleze, să constate şi să aplice sancţiuni contravenţionale, tarife de despăgubire, sancţiuni complementare şi/sau măsuri administrative, după caz, conform reglementărilor în vigoare; b) să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate de operatorii de transport rutier şi/sau întreprinderi; c) să verifice activitatea operatorilor de transport, a întreprinderilor, a operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto, având în acest sens drept de control în orice spaţiu de lucru în care se desfăşoară activităţi sau există documente, înscrisuri ori mijloace legate de desfăşurarea activităţilor operatorilor economici menţionaţi, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu; d) să oprească şi să controleze vehiculele rutiere, înmatriculate în România sau în alte state, care efectuează activităţi de transport rutier ce intră în competenţele sale de control, având în acest sens dreptul de a controla atât în cabină, în compartimentul destinat transportului pasagerilor, în spaţiul destinat transportului mărfurilor, precum şi în oricare parte a vehiculului, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu; e) să verifice existenţa, autenticitatea, precum şi concordanţa înscrisurilor din documentele de transport cu mărfurile/persoanele transportate; f) să dispună, în condiţiile legii, măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului rutier, a tractorului agricol ori forestier sau a oricărei maşini autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice; g) să verifice existenţa şi funcţionarea aparatelor tahograf şi limitatoarelor de viteză; h) să imobilizeze vehiculele rutiere, aparţinând atât operatorilor de transport/întreprinderilor româneşti, cât şi operatorilor de transport/întreprinderilor străine, atunci când la efectuarea controlului s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare ce reglementează domeniul transporturilor rutiere, cu excepţia vehiculelor rutiere care transportă animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată; i) să procedeze la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state cu ocazia dispunerii măsurii de imobilizare, să interzică dreptul de utilizare a vehiculelor rutiere înmatriculate în România, care nu îndeplinesc condiţiile de operare, până la îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute de reglementările în vigoare pentru continuarea transportului; j) să reţină copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional sau certificatul de calificare profesională al conducătorului auto; k) să controleze ambalajele mărfurilor în vederea verificării condiţiilor de ambalare, expediere şi transport; l) să preleveze mostre din mărfurile susceptibile de a fi periculoase sau susceptibile de a fi incorect identificate ca mărfuri periculoase, atunci când circumstanţele impun această verificare, atât în trafic, cât şi în locurile de încărcare/descărcare a acestora; m) să reţină documente pe bază de proces-verbal; n) să controleze respectarea maselor maxime admise/autorizate, prin cântărire, şi respectarea dimensiunilor maxime admise, prin măsurare; o) să controleze existenţa şi valabilitatea autorizaţiei speciale de transport eliberate pentru circulaţia cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise; p) să controleze respectarea restricţiilor de circulaţie instituite, precum şi existenţa şi valabilitatea autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate, după caz; q) să controleze achitarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România; r) să controleze respectarea condiţiilor de dotare şi a celor privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat; s) să controleze respectarea reglementărilor în vigoare privind furnizarea, transportul şi recepţia bunurilor divizibile pe drumurile publice din România; t) să reţină, în cazul circulaţiei fără achitarea sau cu achitarea necorespunzătoare a tarifului de utilizare, certificatul de înmatriculare al vehiculului până la achitarea de către utilizator a tarifului de despăgubire; u) să reţină, în cazul încălcării reglementărilor în vigoare, şi să înainteze emitentului în vederea stabilirii sancţiunilor administrative:(i) autorizaţia specială de transport;(îi) autorizaţia nominală a personalului de însoţire specializat şi/sau autorizaţia nominală a vehiculelor de însoţire specializate;(iii) autorizaţia nominală de circulaţie pe DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov; v) să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege.  +  Articolul 11Principiile care stau la baza exercitării activităţii inspectorilor sunt: a) legalitate, imparţialitate, obiectivitate şi profesionalism; b) transparenţă; c) eficienţă şi eficacitate; d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale; e) siguranţă rutieră.  +  Articolul 12 (1) Inspectorii au următoarele obligaţii: a) de a respecta întocmai Constituţia României, republicată, de a cunoaşte şi aplica întocmai reglementările în vigoare aferente domeniului transporturilor rutiere; b) de a respecta ordinele date de şefii ierarhici, informând asupra modului de îndeplinire a acestora; c) de a păstra cu stricteţe secretul de serviciu, al acţiunilor de control, al informaţiilor cu caracter confidenţial, deţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, şi de a nu le face publice, în afara cazului în care îndatoririle funcţiei sau necesităţile justiţiei impun în mod absolut contrariul; d) de a nu pretinde şi de a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani şi nici de a-şi crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcţiei; e) de a purta uniforma de serviciu; f) de a păstra în bună stare bunurile din dotare şi însemnele de legitimare; g) de a deţine asupra lor legitimaţia de control şi ecusonul de identificare, pe timpul efectuării acţiunilor de control; h) de a respecta prevederile legale privind oprirea şi imobilizarea vehiculelor rutiere în trafic; i) de a participa la pregătirea şi perfecţionarea permanentă cu privire la cunoaşterea temeinică a normelor legale; j) de a utiliza mijloacele şi echipamentele de control, numai în condiţiile prevăzute de producătorul sau furnizorul acestora şi de legislaţia metrologică în vigoare, după caz. (2) În exercitarea atribuţiilor, inspectorii au sarcina să îşi facă cunoscută, în prealabil, calitatea şi să prezinte legitimaţia de control, fiind obligaţi să aibă o conduită demnă, politicoasă, civilizată şi intransigentă faţă de cei care încalcă legile din domeniu. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, inspectorul are dreptul: a) să participe la acţiunile comune de control efectuate împreună cu alte organe abilitate; b) să oprească orice vehicul rutier care execută activităţi de transport rutier asupra cărora are competenţe de control, semnalizând regulamentar din poziţie statică, în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri, sau din autovehiculul din dotare, aflat în mers; c) să efectueze controlul şi verificările necesare în legătură cu activitatea de transport rutier, activităţile conexe transportului rutier şi activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, când situaţia o impune, în spaţiile de lucru în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport, în vehiculele deţinute de "furnizorul şi/sau beneficiarul bunurilor divizibile", precum şi în spaţiul destinat conducătorului auto şi în spaţiul destinat transportului de mărfuri şi/sau de persoane; d) să solicite prezentarea tuturor documentelor care intră în competenţa sa de control, în cazul controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport; e) să verifice legitimaţiile de călătorie, în cazul transportului de persoane prin servicii regulate, şi să stabilească concordanţa dintre înscrisurile conţinute în documentul de transport şi identitatea persoanelor transportate, în cazul transportului de persoane, conform legii; f) să preleveze mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate, în cazul transporturilor de mărfuri periculoase, când există suspiciunea neconcordanţei dintre înscrisurile conţinute în documentele de transport şi mărfurile transportate; g) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, prevăzute de legislaţia în vigoare; h) să utilizeze autovehiculele dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roşie pentru oprirea în trafic a vehiculelor rutiere care efectuează activităţi de transport rutier; i) să apeleze la forţele de ordine publică, în condiţiile legii, atunci când este cazul, pentru a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin conform legii; j) să verifice documentele necesare pentru stabilirea legalităţii activităţii de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier, a activităţii de pregătire şi perfecţionare în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere; k) să controleze vehiculele rutiere în punctele de trecere a frontierei; l) să verifice coletele şi/sau sigiliile existente la compartimentele de depozitare a mărfurilor, în cazuri iminente de pericol public, precum şi să verifice sesizările transmise de instituţiile abilitate, cu excepţiile stabilite prin lege; m) să aplice, după verificarea mărfurilor, sigiliile personalizate ale instituţiei şi/sau să închidă coletele cu bandă adezivă personalizată. (4) Încălcarea oricărei obligaţii de serviciu atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală, după caz.  +  Capitolul V Condiţii privind numirea şi revocarea membrilor consiliului de conducere, a inspectorului de stat şef şi a inspectorilor-şefi teritoriali  +  Articolul 13 (1) Conducerea I.S.C.T.R. este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5 membri. (2) Preşedintele consiliului de conducere este inspectorul de stat şef. (3) Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în condiţiile legii. (4) Inspectorii-şefi teritoriali sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, la propunerea inspectorului de stat şef, în condiţiile legii. (5) Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani şi poate fi prelungit prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii din 4 în 4 ani. (6) Atribuţiile membrilor consiliului de conducere şi ale inspectorului de stat şef se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al I.S.C.T.R.  +  Articolul 14Inspectorul de stat şef este independent în luarea deciziilor cu privire la activitatea I.S.C.T.R. faţă de orice organism de siguranţă rutieră, administrator de infrastructură rutieră, operator de transport rutier şi faţă de orice parte ale cărei interese ar putea intră în conflict cu domeniul de activitate al I.S.C.T.R. şi/sau cu sarcinile încredinţate.  +  Articolul 15În vederea numirii, inspectorul de stat şef trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă experienţă de cel puţin 5 ani într-o funcţie de conducere în domeniul transporturilor rutiere; b) să aibă studii superioare de lungă durată tehnice, economice şi/sau juridice; c) să cunoască la nivel avansat o limbă străină de circulaţie internaţională.  +  Articolul 16Mandatul membrilor consiliului de conducere, al inspectorului de stat şef şi cel al inspectorilor-şefi teritoriali încetează în următoarele situaţii: a) dacă nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 15; b) în situaţia imposibilităţii acestora de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile; c) prin demisie; d) prin deces; e) la expirarea sa; f) prin revocare de către ministrul transporturilor şi infrastructurii.  +  Articolul 17Salarizarea inspectorului de stat şef, a inspectorilor-şefi teritoriali, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.  +  Articolul 18Consiliul de conducere îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare şi extraordinare, în conformitate cu propriul regulament.  +  Articolul 19Consiliul de conducere are, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe: a) aprobă regulamentul de ordine internă al I.S.C.T.R.; b) aprobă statul de funcţii; c) aprobă strategia de dezvoltare sau modernizare a I.S.C.T.R.; d) avizează structura organizatorică a I.S.C.T.R.; e) negociază contractul colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii; f) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii; g) avizează programele de investiţii, aprobă contractarea de credite bancare, precum şi constituirea de alte sume pentru finanţarea investiţiilor şi prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii investiţiile ce urmează a se realiza de către I.S.C.T.R.; h) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii modalităţi de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate în conformitate cu legislaţia în vigoare, în lei sau în valută, rambursabile din veniturile proprii prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii; i) aprobă situaţiile financiare periodice ale I.S.C.T.R. privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului; j) aprobă rapoartele periodice, conform legii, ale inspectoratelor teritoriale şi ale celorlalte structuri ale I.S.C.T.R.; k) aprobă închirierea de clădiri, spaţii, terenuri şi de alte bunuri aflate în proprietatea şi/sau în administrarea I.S.C.T.R.; l) aprobă încheierea contractelor de către I.S.C.T.R.; m) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C.T.R.; n) analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor; o) elaborează şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice obiectului său de activitate; p) analizează şi propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii proiecte de acte normative pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii; q) avizează raportul anual de activitate, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii; r) aprobă participarea I.S.C.T.R. ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale, în cooperare cu instituţii similare din alte ţări, în special din Uniunea Europeană; s) exercită orice atribuţii care îi revin din reglementările în vigoare, precum şi din dispoziţiile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.  +  Articolul 20 (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. (2) Şedinţa este prezidată de preşedinte, iar în lipsa acestuia de către vicepreşedinte sau de un membru al consiliului de conducere, delegat de către preşedinte. (3) Şedinţele consiliului de conducere se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii acestuia. (4) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Votul este deschis, egal şi direct. (5) Secretariatul consiliului de conducere se asigură de către o persoană desemnată de inspectorul de stat şef dintre angajaţii I.S.C.T.R.  +  Articolul 21 (1) Inspectorul de stat şef îndeplineşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, următoarele atribuţii principale: a) conduce activitatea I.S.C.T.R., având calitatea de ordonator terţiar de credite, în condiţiile prevăzute de lege; b) organizează, coordonează şi îndrumă activitatea I.S.C.T.R., exercitând toate prerogativele stabilite de lege; c) reprezintă I.S.C.T.R. în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane fizice şi juridice publice sau private, cu organismele internaţionale în domeniu, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de reglementările în vigoare; d) propune numirea şi, după caz, revocarea inspectorilor-şefi teritoriali; e) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea şi revocarea personalului de conducere din cadrul I.S.C.T.R.; f) emite actele referitoare la angajarea şi concedierea personalului de execuţie din cadrul I.S.C.T.R., potrivit prevederilor legale în materie; g) avizează strategia activităţii de inspecţie şi control, precum şi toate procedurile operaţionale, instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii I.S.C.T.R.; h) emite decizii de control pentru realizarea activităţilor de inspecţie şi control şi aprobă programele de control, în condiţiile legii; i) coordonează elaborarea proiectelor şi programelor internaţionale în domeniul de activitate al I.S.C.T.R.; j) aprobă planul anual de audit intern; k) aprobă promovarea şi sancţionarea personalului I.S.C.T.R., cu respectarea prevederilor legale; l) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului I.S.C.T.R la sfârşitul fiecărui an de activitate; m) aprobă şi coordonează implementarea planului anual de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului I.S.C.T.R.; n) aprobă deplasarea în ţară şi în străinătate a personalului I.S.C.T.R. pentru participare la sesiuni, seminare, conferinţe, şcolarizare, expoziţii din domeniul specific de activitate, precum şi pentru organizarea şi susţinerea de cursuri; o) formulează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul de activitate al I.S.C.T.R. şi le înaintează Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru promovare, precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale spre informare; p) reprezintă I.S.C.T.R. în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă; q) exercită atribuţiile care îi revin conform prezentului regulament, precum şi cele stabilite prin hotărârile consiliului de conducere şi prevederile legale. (2) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, inspectorul de stat şef emite decizii obligatorii pentru personalul I.S.C.T.R. (3) Pentru îndeplinirea funcţiilor specifice ale I.S.C.T.R., inspectorul de stat şef emite decizii, metodologii, instrucţiuni şi proceduri. (4) Atribuţiile inspectorului de stat şef pot fi delegate, prin decizia acestuia, unuia dintre inspectorii-şefi teritoriali.  +  Capitolul VI Condiţii privind angajarea şi desfăşurarea activităţii inspectorilor şi a celorlalte categorii de personal al I.S.C.T.R.  +  Articolul 22 (1) Personalul I.S.C.T.R. este alcătuit din inspectori şi alte categorii de personal şi este supus prevederilor regulamentului de ordine internă al I.S.C.T.R. (2) Încadrarea inspectorilor şi a celorlalte categorii de personal se face prin concurs organizat potrivit Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, în limita posturilor vacante. (3) Anunţul privind concursul se afişează de către I.S.C.T.R. la sediul acestuia şi, după caz, pe site-ul instituţiei şi se publică într-un cotidian de largă circulaţie, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării concursului. (4) Inspectorii I.S.C.T.R. poartă uniformă de serviciu cu însemne specifice. (5) Modelul şi însemnele specifice uniformei inspectorilor I.S.C.T.R., precum şi dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (6) Personalul I.S.C.T.R. este angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. (7) Atribuţiile şi responsabilităţile individuale ale personalului I.S.C.T.R. se stabilesc prin fişa postului, care se aprobă de către inspectorul de stat şef. Fişa postului este anexă la contractul individual de muncă şi se semnează de salariat şi de şeful ierarhic al acestuia. (8) Salarizarea personalului I.S.C.T.R. se face potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 23 (1) Personalul I.S.C.T.R. este constituit din: a) inspectori, în calitate de personal de specialitate angajat cu contract individual de muncă, în condiţiile legii; b) personal angajat cu contract individual de muncă, în condiţiile legii, pentru celelalte compartimente necesare desfăşurării activităţii I.S.C.T.R. (2) Pentru a putea ocupa postul de inspector, un candidat trebuie: a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b) să nu fi fost destituit din funcţie dintr-o instituţie publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; c) să îndeplinească condiţia de studii necesare şi experienţă profesională prevăzută la alin. (3); d) să cunoască la nivel mediu o limbă străină de circulaţie internaţională; e) să deţină permis de conducere minimum categoria B; f) să nu fi avut suspendată pentru consum de alcool exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere; g) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani; h) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii de inspector; i) să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul armelor şi muniţiilor, la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau privind legislaţia din domeniul transportului rutier, de omor, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, furt, tulburare a liniştii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, cu excepţia cazului în care a intervenit reabilitarea sau amnistia. (3) Condiţia de studii necesare şi experienţă profesională prevăzută la alin. (2) lit. c) este îndeplinită de candidaţii care: a) deţin diploma de licenţă ca urmare a absolvirii unei instituţii acreditate de învăţământ superior în domeniul ştiinţelor inginereşti, specializarea ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor; sau b) deţin diploma de licenţă ca urmare a absolvirii unei instituţii acreditate de învăţământ superior în domeniile ştiinţe juridice, ştiinţe economice şi/sau ştiinţe inginereşti şi au o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel puţin 3 ani; sau c) deţin diplomă de bacalaureat ca urmare a absolvirii unui liceu în profilul tehnic şi au o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel puţin 3 ani. (4) Inspectorii I.S.C.T.R. poartă uniformă de serviciu în timpul desfăşurării activităţilor de inspecţie şi control.  +  Articolul 24 (1) Inspectorii I.S.C.T.R. sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice în exercitarea atribuţiilor ce le revin, beneficiind de protecţie potrivit legii. (2) Inspectorii I.S.C.T.R. sunt independenţi în derularea activităţii de inspecţie şi control faţă de orice organism de siguranţă rutieră, administrator de infrastructură rutieră, operator de transport rutier şi faţă de orice parte ale cărei interese ar putea intră în conflict cu sarcinile încredinţate. (3) Inspectorii I.S.C.T.R. vor utiliza legitimaţia de control numai pe timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, în limitele şi potrivit competenţelor stabilite prin lege şi de prezentul regulament. (4) Modelul legitimaţiei de inspector I.S.C.T.R. se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 25I.S.C.T.R. poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme similare şi cu operatori economici, din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul său de activitate, pe baza mandatelor acordate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.  +  Articolul 26Pentru îndeplinirea atribuţiilor pe care le are, I.S.C.T.R. foloseşte mijloace de transport, aparatură tehnică adecvată şi alte mijloace de lucru necesare, în condiţiile legii.________