HOTĂRÂRE nr. 401 din 29 martie 2006 (*actualizată*)privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor(actualizată până la data de 30 noiembrie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 30 noiembrie 2010 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 9 din 16 ianuarie 2009; HOTĂRÂREA nr. 698 din 10 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 10 noiembrie 2010.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 137 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, denumit în continuare Oficiul, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, fiind autoritate unică de reglementare, evidenţă prin registre naţionale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare tehnico-ştiinţifică în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe. (2) Sediul Oficiului este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 91-93, sectorul 1.  +  Articolul 2Oficiul este coordonat metodologic de ministrul culturii şi cultelor, iar finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Oficiului se asigură integral şi distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite.  +  Articolul 3 (1) În activitatea sa Oficiul are ca obiectiv principal respectarea şi promovarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, potrivit legii, ca parte a drepturilor de proprietate intelectuală. (2) Principalele atribuţii ale Oficiului sunt următoarele: a) reglementează activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general, potrivit legii; b) elaborează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate; c) ţine evidenţa repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectivă; d) organizează şi administrează contra cost înregistrarea sau înscrierea în registrele naţionale şi în alte evidenţe naţionale specifice, prevăzute de lege; e) eliberează contra cost, în condiţiile legii, marcaje holografice utilizabile în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, la valoarea preţului de achiziţie, la care se adaugă un comision de administrare de 30%; f) avizează constituirea şi supraveghează funcţionarea organismelor de gestiune colectivă; g) avizează propunerile de modificare a statutului organismelor de gestiune colectivă, precum şi înfiinţarea de către acestea de organisme comune de colectare pentru mai multe domenii; h) avizează, potrivit legii, înscrierea în registrul aflat la grefa judecătoriei a asociaţiilor şi fundaţiilor constituite în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, precum şi a asociaţiilor pentru combaterea pirateriei; i) controlează funcţionarea organismelor de gestiune colectivă şi stabileşte măsurile de intrare în legalitate sau aplică sancţiuni, după caz; j) asigură secretariatul procedurilor de arbitraj desfăşurate potrivit legii; k) efectuează constatări tehnico-ştiinţifice cu privire la caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penală; l) efectuează, la cerere, expertize contra cost, pe cheltuiala părţilor interesate; m) desfăşoară activităţi de informare privind legislaţia din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum şi activităţi de instruire, pe cheltuiala celor interesaţi; n) participă la elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale; o) desfăşoară activităţi de reprezentare în relaţiile cu organizaţiile de specialitate similare, inclusiv instituţii şi organisme din Uniunea Europeană, precum şi cu organizaţiile internaţionale la care statul român este parte, în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe. (3) Oficiul îndeplineşte şi alte atribuţii, potrivit legii.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale Oficiul colaborează, în condiţiile legii, cu autorităţile şi instituţiile publice cu competenţe în aplicarea legislaţiei din domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, cu organismele de gestiune colectivă, cu organizaţiile neguvernamentale implicate în combaterea pirateriei specifice, precum şi cu structurile asociative ale operatorilor economici din domeniu, din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 5Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Oficiul are acces la informaţiile necesare, în mod operativ şi gratuit, de la Centrul Naţional al Cinematografiei, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea Naţională a Vămilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi de la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi de la instituţiile financiar-bancare, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Oficiul este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului culturii şi cultelor. (2) Directorul general conduce întreaga activitate a Oficiului, pe care îl reprezintă şi îl angajează în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate.  +  Articolul 7 (1) Directorul general al Oficiului are următoarele atribuţii principale: a) este responsabil de organizarea, coordonarea şi controlul activităţii Oficiului; b) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu, cu excepţia directorului general adjunct; c) propune înfiinţarea de servicii şi birouri noi sau modificarea structurii celor existente, în condiţiile legii; decide organizarea de colective temporare în cadrul Oficiului şi stabileşte atribuţiile pe compartimente şi sarcinile personalului din subordine, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare; d) asigură efectuarea comunicărilor şi transmiterea documentelor şi informaţiilor prevăzute de lege către Comisia Europeană; e) este ordonator terţiar de credite, în condiţiile legii, pentru fondurile pe care le gestionează; f) coordonează activităţile prin care se asigură resursele financiare necesare, precum şi evidenţa valorică a mişcării întregului patrimoniu; g) coordonează activitatea Compartimentului de audit public intern, potrivit legii; h) organizează controlul financiar preventiv propriu; i) aprobă bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară; j) verifică şi asigură achitarea obligaţiilor financiare datorate de Oficiu la bugetul de stat; k) aprobă planul de dezvoltare şi de investiţii al Oficiului; l) convoacă şi conduce şedinţele Colegiului consultativ al Oficiului; m) aprobă, în condiţiile legii, regulamentul intern al Oficiului; n) stabileşte prin decizie, în condiţiile legii, informaţiile de interes public cuprinse în registrele naţionale administrate de Oficiu, după consultarea structurilor asociative ale persoanelor înregistrate. (2) Directorul general îndeplineşte orice alte atribuţii, potrivit competenţelor prevăzute de lege. (3) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii. (4) În absenţa directorului general, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către directorul general adjunct. (5) Directorul general adjunct coordonează activitatea direcţiilor din subordine şi îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin decizie de directorul general, potrivit legii.  +  Articolul 8 (1) În cadrul Oficiului, pe lângă directorul general, funcţionează Colegiul consultativ al Oficiului, în componenţa căruia intră directorul general, directorul general adjunct şi ceilalţi directori din cadrul Oficiului. (2) Directorul general este preşedintele Colegiului consultativ al Oficiului. (3) Colegiul consultativ al Oficiului are următoarele atribuţii principale: a) dezbate strategiile pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare în domeniul protecţiei drepturilor de autor şi a drepturilor conexe; b) dezbate programele periodice de acţiune ale Oficiului; c) analizează proiectele de acte normative propuse de Oficiu; d) formulează puncte de vedere consultative, la solicitarea directorului general.  +  Articolul 9 (1) Directorul general şi directorul general adjunct sunt salarizaţi la nivelul funcţiilor asimilate cu funcţiile de demnitate publică prevăzute la nr. crt. 1 şi 2 din anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Personalul Oficiului este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual din sectorul bugetar. (3) Personalul Oficiului beneficiază de stimulente din sumele încasate pentru bugetul de stat din operaţiunile contra cost efectuate de Oficiu, în procent de până la 15%.  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorică a Oficiului se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. XII din HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010. (2) La propunerea directorului general al Oficiului, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în condiţiile legii, alte servicii şi birouri. Prin decizie a directorului general se pot organiza colective temporare pentru realizarea unor programe, proiecte sau studii. (3) Numărul de posturi pentru Oficiu se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare.------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. XII din HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010. (4) Statul de funcţii se aprobă de directorul general al Oficiului. (5) Atribuţiile şi modul de funcţionare ale compartimentelor din cadrul Oficiului, precum şi relaţiile funcţionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11 (1) Structura de personal a Oficiului cuprinde funcţionari publici şi personal contractual, potrivit statului de funcţii aprobat. (2) Activitatea Oficiului este asigurată, în principal, de personalul tehnic de specialitate, cu atribuţii în realizarea de expertize şi constatări tehnico-ştiinţifice, supravegherea circulaţiei produselor purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, verificarea şi promovarea respectării legislaţiei specifice, elaborarea de reglementări normative în domeniu, administrarea registrelor naţionale, crearea de baze de date, întocmirea de studii şi analize statistice, precum şi în colaborare cu organismele de gestiune şi cu alte autorităţi şi instituţii implicate, din ţară sau din străinătate. (3) Pentru realizarea atribuţiilor sale Oficiul poate folosi şi colaboratori externi. (4) Personalul Oficiului are acces, în condiţiile legii, la documentele şi informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor de verificare a respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe, care îi revin.  +  Articolul 12 (1) Pe lângă Oficiu funcţionează corpul de arbitri, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru constituirea corpului de arbitri Oficiul solicită organismelor de gestiune colectivă, structurilor asociative ale utilizatorilor de opere, prestaţii artistice şi fonograme, Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune să propună fiecare câte 3 candidaturi individuale. (3) Se află în conflict de interese şi nu poate face parte din completul de arbitraj arbitrul care a deţinut calitatea de angajat al uneia sau în beneficiul uneia dintre părţile aflate în arbitraj, indiferent de forma şi de durata angajării, în anul sau în ultimii 3 ani anteriori datei solicitării arbitrajului.  +  Articolul 13 (1) Oficiul are dreptul la două autoturisme în parc comun, pentru transportul personalului din aparatul propriu, cu un consum mediu lunar de carburant de 300 litri, şi la 4 autovehicule - laborator mobil, cu un consum mediu lunar de carburant de 400 litri. (2) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, se asigură cu prioritate fondurile necesare pentru achiziţionarea logisticii indispensabile Oficiului pentru efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice privind produsele pirat, precum şi pentru identificarea dispozitivelor destinate realizării de produse pirat. (3) Oficiul informează anual Ministerul Culturii şi Cultelor asupra necesarului de dotări pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.  +  Articolul 14Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La punctul I "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat", după nr. crt. 2 se introduce nr. crt. 2^1 cu următorul cuprins:    "2^1 . Oficiul Român pentru Bugetul de stat"           Drepturile de Autor*)2. La punctul I, nota va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-3 pot utiliza un număr maxim de 786 de posturi."---------------*) HOTĂRÂREA nr. 78 din 27 ianuarie 2005 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 2 mai 2007 a fost abrogată de art. 23 din HOTĂRÂREA nr. 9 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 21 ianuarie 2009.În consecinţă, modificările şi completările aduse de art. 14 asupra Hotărârii Guvernului nr. 78/2005, devin caduce.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi a corpului de arbitri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 8 iulie 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 martie 2006.Nr. 401.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)    Numărul maxim de posturi - 73    (exclusiv directorul general    şi directorul general adjunct)                               ┌────────────────┐                               │DIRECTOR GENERAL│                               └───────┬────────┘                ┌──────────────────────┼────────────────────┐                │ │ │                │ ┌───────┴────────┐ │                │ │DIRECTOR GENERAL│ │      ┌─────────┴────────┐ │ ADJUNCT │ ┌─────┴──────┐      │COMPARTIMENT AUDIT│ └───────┬────────┘ │COMPARTIMENT│      │ INTERN │ │ │ CONTENCIOS │      └──────────────────┘ │ └────────────┘                                       │                ┌──────────────────────┼────────────────────┐                │ │ │┌───────────────┴──────────┐ │ ┌────────┴─────────┐│DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,│ ┌─────────┴────────┐ │ ││ RELAŢII INTERNAŢIONALE, │ │DIRECŢIA REGISTRE,│ │DIRECŢIA EXPERTIZE││ LEGISLAŢIE, ECONOMIC │ │GESTIUNE COLECTIVĂ│ │ ŞI CONSTATĂRI ││ ŞI ORGANIZARE │ │ŞI RELAŢII PUBLICE│ │ │└──────────┬───────────────┘ └─┬──────────────┬─┘ └─────────┬────────┘           │ │ │ │           │ │ │ │   ┌───────┴─────┐ ┌────────┴─┐ ┌──────────┴───────┐ ┌──┴────────┐   │ SERVICIUL │ │SERVICIUL │ │ SERVICIUL │ │ SERVICIUL │   │ ECONOMIC ŞI │ │ REGISTRE │ │GESTIUNE COLECTIVĂ│ │CONSTATĂRI │   │ ORGANIZARE │ │NAŢIONALE │ │ŞI RELAŢII PUBLICE│ │TERITORIALE│   └─────────────┘ └──────────┘ └──────────────────┘ └───────────┘-------------Anexa a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009, conform pct. 2 al art. IV din acelaşi act normativ.___________