ORDONANŢĂ nr. 89 din 29 august 2000 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea inscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare(actualizată până la data de 1 octombrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 octombrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002; ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 266 din 13 iunie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. D pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) regulament - Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările ulterioare; b) operator - persoana fizică sau juridică autorizată să efectueze înscrierea avizelor de ipotecă în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; c) agent - persoana fizică sau juridică împuternicită de operatori să efectueze direct înscrierea avizelor de ipotecă în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; d) arhivă - Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM); e) aviz de înscriere - după caz:1. avizul de constituire a ipotecii şi de înscriere a celorlalte operaţiuni juridice supuse prevederilor Legii nr. 287/2009privind Codul civil, republicată, în ceea ce priveşte ordinea de prioritate, publicitatea şi executarea, denumit în continuare aviz de ipotecă iniţial;2. avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial, vizând descrierea bunului ipotecat, numele/denumirea debitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite şi alte modificări reglementate de lege;3. avizul de cesiune a creanţei ipotecare;4. avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă iniţial;5. avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;6. avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial;7. avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial datorită executării obligaţiei garantate ori renunţării creditorului la întreaga ipotecă;8. avizul de nulitate datorită anulării sau constatării nulităţii contractului de ipotecă prin hotărâre judecătorească irevocabilă sau conform legii, după caz;9. avizul de înscriere a intenţiei de constituire a unei ipoteci;10. avizul de transformare a intenţiei de constituire a ipotecii în aviz de ipotecă iniţial;11. avizul de menţinere a ipotecii;12. avizul de actualizare a datelor;13. avizul de executare a bunului ipotecat;14. avizul de preluare în contul creanţei;15. avizul de cesiune a ipotecii;16. avizul de schimbare a rangului ipotecilor;17. avizul de fiducie iniţial;18. avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar;19. avizul modificator al avizului de fiducie iniţial;20. avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial;21. avizul de nulitate a avizului de fiducie iniţial.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 2 (1) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege se efectuează, dacă prin lege nu se prevede altfel, în AEGRM, care constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri. (2) Ipotecile mobiliare, gajul mobiliar, precum şi orice alte operaţiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede înscrierea în arhivă în vederea efectuării publicităţii, se înscriu în arhivă prin completarea, în mod corespunzător, a formularelor de aviz de ipotecă mobiliară. (3) Înregistrarea în arhivă a avizelor de înscriere se efectuează de operatori şi de agenţii acestora, în condiţiile prevăzute în regulament şi în prezenta ordonanţă. (4) Accesarea arhivei este permisă numai prin intermediul aplicaţiilor software puse la dispoziţie de Corpul operatorilor şi avizate de Autoritatea de Supraveghere.---------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea de Supraveghere a arhivei este Ministerul Justiţiei. (2) Ministerul Justiţiei, în calitatea sa de Autoritate de Supraveghere, exercită următoarele atribuţii: a) autorizează operatorii, cu avizul consultativ al Corpului operatorilor, în vederea înregistrării în arhivă a avizelor de înscriere; b) supraveghează activitatea de înregistrare a avizelor de înscriere de către operatori şi agenţii acestora; c) administrează şi întreţine sistemul computerizat de siguranţă al arhivei amplasat la sediul Ministerului Justiţiei. Acesta constituie unul dintre nodurile sistemului de administrare a informaţiei arhivei, care este compus din două sau mai multe servere independente, situate în locuri diferite şi conectate între ele. În mod excepţional, Autoritatea de Supraveghere poate efectua înregistrări în arhivă ale avizelor de înscriere, însă doar în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege; d) controlează activitatea operatorilor şi a agenţilor acestora, precum şi funcţionarea arhivei, în vederea asigurării respectării dispoziţiilor legale în vigoare. În acest scop Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea în aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatori şi agenţii acestora; e) examinează orice plângere primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directorii de arhivă sau de agenţii împuterniciţi a dispoziţiilor legale şi dispune măsurile corespunzătoare pentru remedierea situaţiei, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi ale regulamentului; f) constată săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de prezenta ordonanţă şi aplică sancţiunile corespunzătoare; g) supraveghează desfăşurarea activităţii operatorilor şi agenţilor acestora în conformitate cu regulile concurenţiale, sesizează Consiliul Concurenţei cu privire la încălcarea acestora şi poate suspenda sau revoca dreptul de a efectua operaţiuni de înregistrare în arhivă, atunci când există probe suficiente cu privire la practicile respective. Măsurile luate îşi vor produce efectele până la soluţionarea definitivă a cauzei, potrivit dispoziţiilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; după acest moment, Autoritatea de Supraveghere va dispune măsuri în concordanţă cu decizia Consiliului Concurenţei sau, după caz, a instanţei judecătoreşti; h) suspendă sau revocă dreptul unui operator sau al unui agent de a efectua înscrieri în arhivă, în cazul în care constată că acesta a încălcat în mod repetat dispoziţiile legale şi deciziile sale, menţionate la lit. d); i) cooperează cu operatorii şi agenţii acestora, respectiv cu Corpul operatorilor, în scopul îmbunătăţirii calităţilor şi performanţelor tehnice, a administrării şi funcţionării arhivei, precum şi a relaţiei dintre arhivă şi terminalele care o deservesc; j) asigură, în condiţiile legii, accesul direct şi gratuit al publicului la citirea informaţiilor înscrise în arhivă numai prin intermediul aplicaţiei software a arhivei de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justiţiei şi Corpului operatorilor; k) poate lua, în mod temporar, măsurile care se impun în cazul în care modalităţile tehnice de a accesa arhiva, folosite de public, de operatori sau agenţii împuterniciţi ai acestora, ar conduce la perturbarea funcţionării arhivei şi la îngreunarea substanţială a realizării scopului pentru care aceasta a fost creată.---------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale Autoritatea de Supraveghere adopta acte administrative numite decizii, care pot fi atacate de partea interesată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, nefiind obligatorie procedura prealabilă.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002.  +  Articolul 5Poate dobândi calitatea de operator orice persoană fizica sau juridică care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 6Numai operatorii autorizaţi şi agenţii împuterniciţi ai acestora au dreptul să efectueze înscrieri în arhiva.  +  Articolul 7 (1) Persoanele juridice autorizate sa opereze în arhiva vor desemna unul sau mai mulţi directori de arhiva care vor exercita drepturile şi vor îndeplini obligaţiile încredinţate de persoana juridică în legătură cu activitatea arhivei. (2) Directorul/directorii de arhiva reprezintă persoana juridică în raporturile acesteia cu Autoritatea de Supraveghere şi cu terţii. (3) Raporturile dintre persoana juridică şi directorul/directorii săi de arhiva sunt supuse, prin asemănare, regulilor mandatului, dacă nu s-a precizat altfel în actele constitutive sau în convenţia părţilor. (4) Persoanele fizice autorizate sa opereze în arhiva, române sau străine, vor putea desemna o altă persoană în calitate de director de arhiva, în cazul în care aceasta atribuţie nu va fi îndeplinită de ele insesi. (5) Directorul de arhiva trebuie să aibă pe perioada îndeplinirii atribuţiilor sale domiciliul sau reşedinţa în România.  +  Articolul 8 (1) Actele juridice efectuate de directorul de arhiva, în limitele puterilor ce i-au fost conferite, sunt actele operatorului însuşi. (2) Faptele licite sau ilicite săvârşite de director obliga operatorul însuşi, dacă au fost îndeplinite cu prilejul exercitării atribuţiilor acestuia. (3) Faptele ilicite cauzatoare de prejudicii terţilor, săvârşite de directorul de arhiva în exercitarea atribuţiilor care i-au fost conferite, atrag răspunderea solidară a directorului şi a operatorului faţă de terţi.  +  Articolul 9Operatorul poate ratifica actele încheiate în numele şi pe seama sa de director în absenta sau cu depăşirea limitelor împuternicirii.  +  Articolul 10Nu poate fi director de arhiva persoana care, potrivit legii, este incapabila sau are antecedente penale ca urmare a săvârşirii de infracţiuni cu intenţie.---------Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002.  +  Articolul 11 (1) Persoanele juridice străine vor putea să înfiinţeze în România, în condiţiile legii, entităţi cu personalitate juridică având ca obiect de activitate înscrierea în arhivă a operaţiunilor prevăzute de lege.---------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011. (2) Persoanele juridice străine vor desemna un director de arhiva pentru reprezentantele acestora din România.  +  Articolul 12 (1) În termen de 30 de zile de la data autorizării primilor operatori, aceştia se vor constitui, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, într-o asociaţie profesională denumita Corpul operatorilor, care să le reprezinte interesele în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere şi cu tertele persoane. (2) Toţi operatorii autorizaţi de Autoritatea de Supraveghere fac parte din Corpul operatorilor de la data autorizării. (3) Corpul operatorilor îşi va desfăşura activitatea potrivit următoarelor principii: a) operatorii vor contribui la acoperirea cheltuielilor comune. Nivelul contribuţiei va fi stabilit de Corpul operatorilor, astfel încât să poată asigura acoperirea cheltuielilor; b) orice venituri suplimentare ale Corpului operatorilor vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea arhivei; c) fiecare operator va avea un vot în adoptarea deciziilor Corpului operatorilor; d) Corpul operatorilor va desemna, prin majoritate simpla, comitetul sau director, precum şi preşedintele acestuia şi le va stabili atribuţiile; e) în sarcina Corpului operatorilor vor intra şi suportarea cheltuielilor prilejuite de constituirea şi susţinerea reţelei informatice a arhivei, administrarea şi operarea arhivei, precum şi îndeplinirea oricăror acte necesare pentru realizarea acestor atribuţii; f) adoptarea deciziilor se va realiza în prezenta majorităţii simple a membrilor Corpului operatorilor. (4) Statutul Corpului operatorilor, precum şi modificările acestuia nu vor putea aduce atingere principiilor enunţate mai sus. (5) Corpul operatorilor va putea propune Autorităţii de Supraveghere adoptarea de reguli interne pentru administrarea şi operarea arhivei, cu respectarea dispoziţiilor Codului civil, a prezentei ordonanţe şi a regulamentului.---------Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.(5^1) Corpul operatorilor va putea participa alături de Autoritatea de Supraveghere la elaborarea regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea AEGRM.---------Alin. (5^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.(5^2) Corpul operatorilor poate propune Autorităţii de Supraveghere luarea de măsuri disciplinare împotriva operatorilor şi agenţilor împuterniciţi ai acestora. Toate măsurile disciplinare luate de Autoritatea de Supraveghere vor fi comunicate Corpului operatorilor.---------Alin. (5^2) al art. 12 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011. (6) Operatorii pot angaja discuţii cu privire la strategia de stabilire a nivelului contribuţiilor percepute de Corpul operatorilor pentru cheltuielile comune efectuate de acesta. (7) Încetarea valabilităţii autorizaţiei de operator, din orice motiv, atrage automat pierderea calităţii de membru al Corpului operatorilor. Din acelaşi moment încetează şi obligaţia operatorului de a suporta cota-parte din contribuţia sa la cheltuielile comune.  +  Articolul 13Persoanele care doresc să obţină autorizaţia de operator vor înainta Autorităţii de Supraveghere următoarele documente:---------Partea introductivă a art. 13 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011. a) persoana fizica:1. cerere prin care îşi manifesta intenţia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele sale de identificare, precum: numele, codul numeric personal, domiciliul, numărul de înmatriculare la registrul comerţului, locul principalului punct de desfăşurare a activităţii etc.;2. certificatul de cazier judiciar emis de organele de poliţie;3. atributele de identificare şi certificatul de cazier judiciar ale directorului de arhiva desemnat, în cazul în care aceasta atribuţie nu va fi îndeplinită de însăşi persoana fizica solicitanta; b) persoana juridică:1. o cerere semnată de persoanele care au calitatea de a o reprezenta legal, potrivit actelor constitutive, prin care îşi manifesta intenţia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele de identificare a directorilor de arhiva şi a persoanei juridice, precum: denumirea, sediul, naţionalitatea, firma, contul bancar, numărul de înmatriculare la registrul comerţului, codul fiscal etc.;2. o copie certificată de pe actul constitutiv de la registrul comerţului, registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, respectiv copia actului administrativ care a autorizat constituirea şi funcţionarea pe teritoriul României a persoanei juridice;---------Punctul 2 al al lit. b) al art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.3. certificatul de cazier judiciar pentru directorul de arhiva şi pentru orice altă persoană fizica imputernicita sa reprezinte persoana juridică în mod legal.  +  Articolul 14Persoanele fizice sau cele juridice vor ataşa la cererea de autorizare aprobarea organului competent pentru desfăşurarea unei astfel de activităţi, dacă pentru exercitarea unei activităţi de asemenea natura exista obligaţia obţinerii unei astfel de aprobări.  +  Articolul 15 (1) În termen de 45 de zile de la data depunerii documentaţiei complete pentru obţinerea autorizaţiei de operator, Autoritatea de Supraveghere va soluţiona cererea de acordare a autorizaţiei. În cadrul acestui termen Autoritatea de Supraveghere va solicita Corpului operatorilor să se pronunţe, motivat, asupra capacităţii solicitantului de a opera în arhivă, printr-un aviz consultativ. Documentaţia se depune în două exemplare, unul la Autoritatea de Supraveghere, unul la Corpul operatorilor. Exemplarul original se depune la Autoritatea de Supraveghere. (2) Autorizarea se realizează prin ordin al ministrului justiţiei şi se acordă pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii periodice. (3) În vederea soluţionării cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere va verifica îndeplinirea condiţiilor stabilite de lege, precum şi gradul de satisfacere a următoarelor criterii: a) gradul de acoperire teritorială a solicitantului; b) existenţa unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea atribuţiei de operator; c) numărul de birouri teritoriale care vor primi avize de înscriere, în vederea înregistrării în arhivă; d) existenţa unei garanţii pentru răspunderea profesională, superioară nivelului minim stabilit la art. 20 alin. (1); e) oferirea serviciilor de înscriere pentru publicul larg; f) capacitatea de a crea facilităţi pentru accesul liber al publicului la informaţiile cuprinse în arhivă; g) capacitatea de a asigura accesul la arhivă prin tehnologii noi. (4) Prin instrucţiuni, Autoritatea de Supraveghere va stabili conţinutul şi punctajul corespunzător fiecărui criteriu şi va putea, în funcţie de condiţiile existente pe piaţa serviciilor operatorilor, să completeze sau să reducă numărul criteriilor prevăzute la alin. (3). (5) Criteriile de autorizare stabilite de Autoritatea de Supraveghere trebuie îndeplinite de solicitanţi şi de agenţii acestora la momentul solicitării autorizaţiei de operator, pe toată durata funcţionării şi pentru orice birou teritorial înfiinţat ulterior momentului autorizării. (6) Agenţii împuterniciţi după autorizarea operatorului trebuie să îndeplinească criteriile aprobate prin instrucţiunile de autorizare în vigoare la momentul împuternicirii acestora. (7) Solicitantului care nu va completa documentaţia în termen de 50 de zile de la emiterea adresei în acest sens de către Autoritatea de Supraveghere i se va respinge cererea de autorizare. De la completare curge un nou termen de 45 de zile pentru soluţionarea cererii. (8) Dispoziţiile privind autorizarea se aplică în mod corespunzător şi pentru reînnoirea autorizaţiei. În vederea reautorizării, operatorul va depune cererea de reînnoire a autorizaţiei la Autoritatea de Supraveghere cu cel puţin două luni înainte de expirarea autorizării anterioare. (9) În cazul în care cererea de reînnoire a autorizaţiei este respinsă, Autoritatea de Supraveghere va opri, în ultima zi de valabilitate a autorizării, accesul operatorului la AEGRM, începând cu ora la care se sfârşeşte programul de lucru al Autorităţii de Supraveghere. Dacă aceasta este o zi nelucrătoare, termenul se va proroga până la prima zi lucrătoare.---------Art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 16 (1) Operatorii sunt abilitaţi să împuternicească agenţi, care vor acţiona în numele şi pe seama acestora, să înregistreze direct în arhivă avizele de înscriere.---------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011. (2) Operatorul este răspunzător solidar pentru toate prejudiciile cauzate de agentul acestuia în exercitarea atribuţiilor încredinţate. (3) Agentul împuternicit este obligat sa menţioneze pe toate documentele emise de el calitatea de agent împuternicit, precum şi numele/denumirea operatorului care l-a împuternicit. (4) Raporturile dintre operatori şi agenţii acestora se stabilesc pe baze contractuale.  +  Articolul 17 (1) În vederea împuternicirii unui agent, operatorul va comunică Autorităţii de Supraveghere atributele de identificare a agentului, documente referitoare la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agentului împuternicit, precum şi toate documentele care fac dovada îndeplinirii criteriilor de autorizare în vigoare la data comunicării acestora.---------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.(1^1) Autoritatea de Supraveghere va solicita Corpului operatorilor să se pronunţe, motivat, asupra capacităţii agentului de a opera în arhiva, printr-un aviz consultativ. Agentul împuternicit va putea să efectueze înscrieri în arhiva numai după comunicarea acordului Autorităţii de Supraveghere.--------Alin. (1^1) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003. (2) Operatorul va comunică Autorităţii de Supraveghere, de îndată ce ia cunoştinţa, orice modificări ale elementelor prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea reparării prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii şi a revocării autorizaţiei de funcţionare.--------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003. (3) Orice corespondenta a Autorităţii de Supraveghere cu agenţii împuterniciţi se va face la adresa acestora, astfel cum figurează în registrele Autorităţii de Supraveghere, sub sancţiunea nulităţii absolute. (4) În termen de 15 zile de la încetarea activităţii agentului împuternicit, operatorul este obligat sa transmită Autorităţii de Supraveghere un raport detaliat al activităţii agentului, sub sancţiunea revocării autorizaţiei de funcţionare.---------Alin. (4) al art. 17 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 18 (1) Decizia Autorităţii de Supraveghere de revocare a autorizaţiei de funcţionare va fi publicată pe pagina web a arhivei şi într-un ziar de larga circulaţie şi va produce efecte începând cu data publicării pe pagina web a arhivei.---------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003. (2) Decizia Autorităţii de Supraveghere de suspendare a dreptului operatorului de a efectua înscrieri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare produce efecte de la momentul publicării acestei decizii pe pagina de web a arhivei.---------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002.----------Alin. (3) al art. 18 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 19 (1) Operatorii sunt obligaţi să garanteze profesional împotriva eventualelor prejudicii rezultând din înregistrarea necorespunzătoare a avizelor de înscriere.---------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011. (2) Garantarea profesională se realizează prin subscrierea unei poliţe de asigurare la o societate de asigurare sau prin obţinerea unei scrisori de garanţie din partea unei instituţii financiar-bancare de specialitate. (3) În cazul în care operatorul însuşi este o societate de asigurare sau o instituţie financiar-bancară, poliţa de asigurare, respectiv scrisoarea de garanţie, trebuie să fie emisă de o alta societate de asigurare sau, după caz, instituţie financiar-bancară, la care operatorul nu deţine: a) calitatea de membru în consiliul de administraţie, comitetul de direcţie sau comisia de cenzori; b) calitatea de acţionar care, prin participarea la capitalul social sau în alt mod, deţine cel puţin poziţie de control în structura acţionariatului entităţii respective, potrivit Legii nr. 297/2004privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.---------Lit. b) a alin. (3) al art. 19 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011. (4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică, în mod corespunzător, în cazul în care operatorul, persoana fizica, soţul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv deţin una dintre calităţile prevăzute la lit. a) sau b). (5) Durata contractului de asigurare, respectiv a scrisorii de garanţie, trebuie să acopere cel puţin perioada în care operatorului îi poate fi angajata răspunderea civilă.  +  Articolul 20 (1) Indemnizaţia de asigurare, respectiv scrisoarea de garanţie, va reprezenta cel puţin echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro pentru fiecare transa de 50 de operaţiuni de înscriere, efectuate de operatori şi agenţii acestora. (2) Dacă operatorul doreşte să efectueze înscrieri peste numărul de înscrieri pentru care exista garanţie, acesta trebuie să îşi constituie o garanţie suplimentară corespunzătoare înainte de a proceda la efectuarea de noi înscrieri. (3) După efectuarea ultimei înscrieri acoperite de garanţie accesul operatorului se va bloca dacă nu se va face dovada constituirii garanţiei suplimentare. Accesul se va debloca de îndată ce operatorul va înştiinţa Autoritatea de Supraveghere despre constituirea garanţiei suplimentare, făcând dovada corespunzătoare în acest sens.----------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003. (4) Autoritatea de Supraveghere va revoca autorizaţia dacă în termen de 3 luni de la data blocarii accesului operatorului la arhiva acesta nu va face dovada corespunzătoare ca a constituit garanţia suplimentară. (5) Operatorii au obligaţia de a tine evidenta inscrierilor acoperite de garanţie şi de a constitui din timp o garanţie suplimentară de răspundere profesională.---------Alin. (5) al art. 20 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 21 (1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de înscriere desfăşurată de operator potrivit dispoziţiilor Codului civil, prezentei ordonanţe şi regulamentului, inclusiv cele care angajează, în condiţiile legii, răspunderea civilă rezultând din săvârşirea unei fapte penale sau a unei contravenţii, vor fi acoperite cu indemnizaţia de asigurare profesională sau cu scrisoarea de garanţie.---------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011. (2) În cazul neacoperirii întregului prejudiciu vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la răspunderea civilă. (3) Diligenţa operatorilor vizând exercitarea atribuţiilor care privesc înregistrarea în arhivă a avizelor de înscriere, în modul prevăzut în regulament şi în prezenta ordonanţă, se apreciază în abstracto, în condiţiile stabilite de art. 1.480 alin. (2) din Codul civil.---------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 22Termenul de prescripţie extinctivă pentru introducerea acţiunii în răspundere civilă împotriva operatorului şi/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin înscrierea necorespunzătoare culpabilă a avizelor de înscriere în raport cu formularele de avize de înscriere predate de solicitantul înscrierii, este de un an şi începe să curgă de la data la care persoana interesată a cunoscut prejudiciul, însă nu mai târziu de la împlinirea a două luni de la data efectuării înregistrării avizului de înscriere în arhivă.---------Art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 23 (1) Pentru obţinerea autorizaţiei şi pentru fiecare reautorizare operatorii vor plati o taxa în cuantum de 2.000.000 lei. (2) De asemenea, operatorii vor plati o taxa în cuantum de 500.000 lei pentru fiecare agent împuternicit să efectueze înscrieri în arhiva.  +  Articolul 24 (1) Beneficiarii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial. (2) Pentru celelalte avize de ipotecă se vor plăti următoarele taxe: a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial; b) 10 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipotecă iniţial; c) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial; d) 20 lei pentru avizul de cesiune a creanţei ipotecare; e) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă iniţial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri; f) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial; g) 20 lei pentru avizul de menţinere a ipotecii; h) 20 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat; i) 20 lei pentru avizul de preluare în contul creanţei; j) 40 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii; k) 40 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor; l) 30 lei pentru avizul de transformare. (3) Beneficiarii serviciilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 60 lei pentru fiecare aviz de fiducie iniţial. (4) Pentru celelalte avize de fiducie se vor plăti următoarele taxe: a) 40 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar; b) 40 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie iniţial; c) 40 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie iniţial; d) 40 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial.---------Art. 24 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 25 (1) Sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 şi 24 se virează la bugetul de stat. (2) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 şi 24 va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata oficială a indicelui de inflaţie.---------Art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 26Modul de încasare şi de plată a sumelor prevăzute la art. 23 şi 24 se stabilesc prin instrucţiuni aprobate prin ordin comun al ministrului justiţiei şi ministrului finanţelor.  +  Articolul 26^1În cazul neîndeplinirii de către operatori a obligaţiilor stabilite în sarcina lor cu privire la încasarea şi plata taxelor de înscriere în arhiva, la expirarea termenelor stabilite pentru îndeplinirea acestor obligaţii, Autoritatea de Supraveghere va putea bloca operatorului accesul la arhiva, după înştiinţarea acestuia, fără vreo alta formalitate.--------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 27 (1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operaţiunilor de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere, pentru accesul la baza de date şi pentru celelalte servicii accesorii se stabileşte în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011. (2) Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgenta, pentru înscrierile prin Internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispoziţiilor legale. (3) Sunt interzise operatorilor, agenţilor împuterniciţi şi Corpului operatorilor publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor şi adoptarea oricăror măsuri al căror scop este sa limiteze reclama privind nivelul tarifelor încasate de operatori şi agenţii împuterniciţi pentru serviciile de înregistrare sau pentru împuternicirea de către operatori a unor noi agenţi. (4) În vederea asigurării unui cadru concurenţial pe piaţa, ministrul justiţiei va putea stabili, prin ordin, un nivel minim al tarifelor percepute de operatorii de arhiva pentru înscrierile efectuate.----------Alin. (4) al art. 27 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 28 (1) Operatorii şi agenţii acestora sunt supuşi prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 în ceea ce priveşte stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum şi a actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea concurentei pe piaţa serviciilor respective. (2) Operatorii şi agenţii acestora sunt, de asemenea, supuşi prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 28^1 (1) Operatorii şi agenţii autorizaţi pot presta contra cost servicii de căutare a informaţiilor cuprinse în arhiva, în funcţie de criteriile şi termenii indicaţi de solicitant. (2) Operatorul sau agentul autorizat va întocmi un proces-verbal semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului şi de solicitant, în care vor fi consemnate rezultatele cautarii, precum şi criteriile şi termenii propuşi de solicitant şi cei utilizaţi de operator din proprie iniţiativă, dacă este cazul, în funcţie de care s-a realizat căutarea. (3) La solicitarea părţii interesate operatorii vor certifica existenţa înregistrării în arhivă a unui aviz de înscriere, pe baza indicării numărului de identificare a avizului de înscriere.---------Alin. (3) al art. 28^1 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.---------Art. 28^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 28^2 (1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică sau împuternicire avocaţială, poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de ipotecă. (2) Debitorul obligaţiei garantate sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică sau împuternicire avocaţială, poate solicita doar înscrierea în arhivă a avizului de ipotecă iniţial. (3) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică sau împuternicire avocaţială, poate solicita doar înscrierea în arhivă a avizului de ipotecă iniţial şi a avizului de extindere a ipotecii asupra altor bunuri. (4) Avizul de cesiune a creanţei ipotecare ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecă iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică sau împuternicire avocaţială. (5) Avizul de cesiune a ipotecii poate fi depus la arhivă, după caz, la solicitarea cedentului ipotecii sau a cesionarului ipotecii ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică sau împuternicire avocaţială. (6) Înscrierea în arhivă a avizelor de fiducie poate fi solicitată, după caz, fie de către constituitor, fie de către beneficiar, fie de către fiduciar sau administratorul provizoriu ori de către reprezentanţii acestora împuterniciţi prin procură autentică sau împuternicire avocaţială, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de avize de înscriere. (7) Operatorul va păstra documentele de reprezentare aferente fiecărui aviz înscris şi le va prezenta la cererea Autorităţii de Supraveghere.---------Art. 28^2 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 28^3 (1) Formularul de aviz de înscriere va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de înscriere în arhivă de către persoana interesată, potrivit legii, ori de către reprezentantul său împuternicit prin procură autentică sau împuternicire avocaţială ori va fi transmis, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil.---------Alin. (1) al art. 28^3 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011. (2) Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi va fi semnat de către solicitant. Solicitantul va certifica prin semnătură orice modificare a datelor din formularul de aviz de înscriere.---------Alin. (2) al art. 28^3 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011. (3) Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înscrierii în arhiva, pe suport hârtie, vizat de operator sau agent, ori, după caz, în forma electronică, semnat cu semnătura electronică extinsă a operatorului sau agentului, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înregistrării.----------Alin. (3) al art. 28^3 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 266 din 13 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 17 iunie 2003, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.-----------Art. 28^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 29 (1) Situaţia financiară a corpului operatorilor privind cheltuielile efectuate în legătură cu operarea bazei de date, administrarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemului Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare va fi verificata financiar-contabil de persoane care au calitatea de auditor financiar, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999privind activitatea de audit financiar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 133/2002.----------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 298 din 15 mai 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 28 mai 2002. (2) Autoritatea de Supraveghere va hotărî dacă fondurile prevăzute pentru funcţionarea bazei de date sunt suficiente şi are dreptul sa dispună măsurile corespunzătoare pentru lărgirea concurentei.---------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 30Corpul operatorilor are obligaţia de a furniza Autorităţii de Supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, informaţiile sau rapoartele cerute de aceasta.---------Art. 30 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 30^1Operatorii, agenţii sau împuterniciţii acestora răspund, în desfăşurarea activităţii lor, disciplinar, contravenţional, civil sau penal, după caz.---------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 31 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) falsificarea datelor din arhivă; b) înscrierea de către operatori, agenţii sau împuterniciţii acestora, la cererea unei părţi care nu justifică un interes, a avizelor de ipotecă; c) falsificarea informaţiilor extrase din arhivă, în vederea influenţării oricărei decizii cu privire la un drept de ipotecă; d) distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a programelor de computer sau a echipamentelor arhivei. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 1.000 lei.---------Art. 31 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 31^1 (1) Constituie abateri disciplinare nerespectarea de către operatori sau de birourile teritoriale proprii ori de agenţii împuterniciţi ai acestora a următoarelor obligaţii: a) înregistrarea în arhivă a avizelor de înscriere în condiţiile prevăzute în regulament şi în prezenta ordonanţă; b) desfăşurarea activităţii în conformitate cu regulile de concurenţă loială; c) ţinerea evidenţei înscrierilor acoperite de garanţia de răspundere profesională şi constituirea din timp a unei garanţii suplimentare; d) achitarea taxelor aferente înregistrărilor efectuate în arhivă, la termenele stabilite pentru îndeplinirea acestei obligaţii, şi a contribuţiilor la Corpul operatorilor; e) respectarea deciziilor Autorităţii de Supraveghere; f) furnizarea către Autoritatea de Supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, a informaţiilor şi documentelor cerute de aceasta; g) menţionarea de către agentul împuternicit, pe toate documentele emise de el, a calităţii de agent împuternicit, precum şi a numelui/denumirii operatorului care l-a împuternicit; h) accesarea arhivei numai prin intermediul aplicaţiei software puse la dispoziţie de Corpul operatorilor şi avizate de Autoritatea de Supraveghere, într-o manieră care să nu conducă la perturbarea funcţionării arhivei sau la îngreunarea realizării scopului pentru care aceasta a fost creată; i) construirea unei pagini web proprii de prezentare a activităţii de înscriere în AEGRM astfel încât să nu inducă în eroare publicul utilizator şi să nu creeze confuzie cu pagina web a arhivei, prin aspectul general al paginii, prezentare, însemne oficiale folosite, denumiri, imagini, figuri sau alte caracteristici relevante; î) comunicarea de către operator Autorităţii de Supraveghere, de îndată ce ia cunoştinţă, a oricăror modificări ale elementelor prevăzute la art. 17 alin. (1); j) transmiterea de către operator a unui raport detaliat al activităţii agentului împuternicit, în termen de 15 zile de la încetarea activităţii acestuia; k) păstrarea formularului de aviz de înscriere, a tuturor documentelor care însoţesc acest formular, a registrului general ţinut corespunzător prevederilor art. 35 alin. (4) din regulament, precum şi a corespondenţei aferente desfăşurării activităţii de operare în arhivă, în condiţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare; l) verificarea calităţii de persoană interesată a persoanei fizice solicitante care completează şi semnează formularul de aviz de înscriere şi care solicită înregistrarea acestuia în arhivă; m) respectarea programului de funcţionare a arhivei potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din regulament; n) comunicarea de către operator Autorităţii de Supraveghere, în termenele prevăzute la art. 72 alin. (4) din regulament, a listei cu înregistrările preluate eronat în sistemul de administrare a informaţiei din cauze tehnice; o) refuzarea documentelor de transfer electronic de date (TED) care nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat valabil sau nu au conţinutul acceptat de arhivă şi, atunci când este posibil, înştiinţarea solicitantului respectiv cu privire la documentele TED refuzate şi explicarea refuzului. (2) Autoritatea de Supraveghere poate aplica operatorilor sau birourilor teritoriale proprii ori agenţilor împuterniciţi ai acestora, în raport cu gravitatea abaterii săvârşite, următoarele sancţiuni: a) avertisment scris; b) suspendarea dreptului de a efectua înscrieri în arhivă pe o durată de la 15 zile la un an; c) revocarea dreptului de a efectua înscrieri în arhivă. (3) Constatarea abaterilor disciplinare se efectuează de către personalul de specialitate al Autorităţii de Supraveghere, în urma unei cercetări prealabile. În cazul în care este necesar, personalul de specialitate al Autorităţii de Supraveghere, însoţit de reprezentantul Corpului operatorilor, se va deplasa la sediul operatorului sau al agentului împuternicit cercetat. În urma deplasării la sediul operatorului sau al agentului, se va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna cele constatate şi care va fi semnat de reprezentantul Autorităţii de Supraveghere, de reprezentantul Corpului operatorilor şi de reprezentantul operatorului sau agentului. (4) Sancţiunile disciplinare împotriva operatorului se aplică prin ordin al ministrului justiţiei. (5) Sancţiunile disciplinare împotriva birourilor operatorului sau agenţilor împuterniciţi ai acestuia se aplică prin decizie a conducătorului compartimentului de specialitate al Autorităţii de Supraveghere. (6) Împotriva sancţiunii disciplinare aplicate potrivit alin. (5) se poate face plângere în termen de 15 de zile de la comunicare. (7) Plângerea prevăzută la alin. (6) se rezolvă în termen de 30 de zile de la data înregistrării de către ministrul justiţiei sau de un împuternicit anume desemnat de acesta. Hotărârea ministrului justiţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii.---------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 32Abrogat.---------Art. 32 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 33 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 31 şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către organele de specialitate ale Autorităţii de Supraveghere. (2) Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.---------Art. 33 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 34La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 45, 46, 47, 48, 51 şi 52 din titlul VI "Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice", art. 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 38, 48, 49, 50, 90, 91, 92 şi 93 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 35Până la funcţionarea efectivă a arhivei operaţiunile de publicitate se efectuează în vechile registre de gajuri existente la judecătorii.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----