ORDONANŢĂ nr. 36 din 2 august 2006(*actualizată*)privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**)(actualizată până la data de 1 octombrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 1 octombrie 2011 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: LEGEA nr. 483 din 19 decembrie 2006; ORDONANŢA nr. 13 din 26 august 2009; LEGEA nr. 48 din 19 martie 2010, ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011.Având în vedere necesitatea eficientizării sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice din perspectiva aderării României la Uniunea Europeană şi a integrării pieţei naţionale de energie în piaţa europeană, având ca obiectiv final reducerea consumului de resurse energetice primare pentru producerea energiei electrice şi termice în condiţiile asigurării creşterii calităţii serviciului de termoficare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.9 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prin prezenta ordonanţă se instituie unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011.----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011.  +  Articolul 3 (1) Preţurile locale ale energiei termice facturate populaţiei se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale implicate. (2) Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba preţuri locale ale energiei termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011.------------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 483 din 19 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (4) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale aprobă preţuri locale ale energiei termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei.-----------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011. (5) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu cuprind în bugetul local sumele stabilite potrivit alin. (4) sau nu efectuează plata acestor sume către furnizorii de energie termică potrivit programului aprobat prin buget, furnizorii de energie termică sesizează Ministerul Administraţiei şi Internelor. În baza ordinului comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, direcţiile generale ale finanţelor publice alocă bugetelor locale cotele defalcate din impozitul pe venit, cuvenite acestora potrivit legii, numai pentru plata obligaţiilor către furnizorii de energie termică, până la lichidarea obligaţiilor respective.-----------Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011.------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011.  +  Articolul 5 (1) Sumele prevăzute în bugetele locale, conform art. 3 alin. (4), se pot acorda în avans de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de energie termică pentru populaţie, în vederea finanţării constituirii de către producător a stocurilor de cărbune, păcură şi de combustibil lichid uşor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011. (2) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivă a sumelor acordate în avans pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei se va deduce lunar din avansurile acordate potrivit alin. (1). (3) Regularizarea definitivă a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (1), pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face până la data de 15 ianuarie a anului următor, respectiv 15 aprilie, pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie a fiecărui an.  +  Articolul 5^1Sumele acordate furnizorilor de energie termică, prevăzute la art. 3 alin. (4), inclusiv sumele acordate în avans conform prevederilor art. 5 alin. (1), sunt virate de către autorităţile administraţiei publice locale furnizorilor de energie termică în termen de 15 zile de la prezentarea deconturilor justificative, în conturi de tip ESCROW, deschise la bănci de către furnizorii de energie termică.---------Art. 5^1 a fost modificat de pct. 7 al art I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011.  +  Articolul 5^2 (1) Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.---------Alin. (1) al art. 5^2 a fost modificat de pct. 8 al art I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011. (2) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pierderile prevăzute la alin. (1) pot fi acoperite şi din excedentul anual al bugetului local înregistrat la încheierea exerciţiului bugetar.--------Alin. (2) al art. 5^2 a fost modificat de pct. 8 al art I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011. (3) În vederea eliminării pierderilor din prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1), pentru perioada 2009-2015, au următoarele obligaţii: a) să implementeze programe de reorganizare a operatorilor economici din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi de modernizare a infrastructurii de operare; b) să eficientizeze serviciul de termoficare prin implementarea celei mai fezabile soluţii, inclusiv prin atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (4) Ministerul Administraţiei şi Internelor va monitoriza modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin. (3). (5) Autorităţile de reglementare competente implementează un sistem de reglementare pentru susţinerea şi încurajarea investiţiilor în vederea promovării cogenerării de înaltă eficienţă în scopul diversificării surselor de materii prime şi reducerii costurilor.--------------Alin. (5) al art. 5^2 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 48 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010, care completează pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009.--------------Art. 5^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009.  +  Articolul 6Autorităţile administraţiei publice locale implicate vor emite acte administrative prin care să se prevadă pentru fiecare operator economic al serviciilor de producere, transport, furnizare şi distribuţie a energiei termice: a) natura şi întinderea obligaţiilor prestării serviciului public; b) operatorul economic şi teritoriul implicat; c) natura drepturilor speciale sau exclusive acordate operatorului economic în cauză; d) parametrii pentru calcularea compensaţiilor, precum şi a unui profit rezonabil pentru operatorii economici care prestează serviciul public; e) modalităţile de recuperare a supracompensărilor şi de intervenţie a autorităţii în cazul subcompensărilor.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 483 din 19 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 7Parametrii pe baza cărora este calculată compensarea pentru serviciul public vor fi stabiliţi prin act administrativ, într-o manieră obiectivă şi transparentă. Totodată, aceştia trebuie să fie identici pentru toţi operatorii economici care îndeplinesc aceleaşi obligaţii de serviciu public.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 483 din 19 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 8Sumele acordate operatorilor economici din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale care prestează serviciile de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice destinate populaţiei sunt folosite numai pentru compensarea costurilor legate de prestarea acestor servicii şi a pierderilor înregistrate conform art. 5^2. Compensarea nu trebuie să depăşească suma necesară acoperirii totale sau parţiale a costurilor înregistrate cu prestarea obligaţiilor serviciului de interes economic general, luându-se în considerare veniturile relevante, precum şi un profit rezonabil.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009.  +  Articolul 9În baza prevederilor prezentei ordonanţe, Ministerul Administraţiei şi Internelor elaborează o schemă de ajutor de stat cu respectarea prevederilor Deciziei Comisiei din 28 noiembrie 2005 nr. 2005/842/CE privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 312 din 29 noiembrie 2005.--------------Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/2002, cu modificările ulterioare, precum şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 11Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 4 alin. (1), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul economiei şi comerţului,Eugen Ţapu-Nazare,secretar de statp. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian Frâncup. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statP. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 2 august 2006.Nr. 36.----------