ORDIN nr. 867/541/2011privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Nr. 867 din 31 mai 2011
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 541 din 31 mai 2011
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011    Având în vedere:– Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătății nr. Cs.A. 6.290 din 31 mai 2011 și al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. DG 2062 din 31 mai 2011;– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, ca imprimat cu regim special, în baza căruia se recomandă specialitatea clinică din ambulatoriu sau din unitatea sanitară cu paturi ori din unitatea sanitară autorizată de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, căreia urmează să i se adreseze pacientul pentru a primi servicii medicale decontate de către casele de asigurări de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea și numerotarea formularelor biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletelor de internare, formulare ce conțin elemente de protecție împotriva falsificării și contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) Se aprobă Instrucțiunile privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Aplicarea prevederilor instrucțiunilor prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toți furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.(3) Anexa nr. 3 cuprinde Lista abrevierilor pentru țările cu care România are acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății și cele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană, conform prevederilor respectivelor documente.-------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 1 iunie 2011, dată la care se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 384/413/2009 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 2 aprilie 2009, cu modificările ulterioare.(2) Formularele pentru servicii medicale clinice/biletului de internare, în formatul aprobat prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 384/413/2009, cu modificările ulterioare, se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011.  +  Articolul IIIPână la tipărirea formularelor biletelor de trimitere/internare în formatul prevăzut de Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezentul ordin, și achiziționarea acestora de către furnizorii de servicii medicale se utilizează formularele biletelor de trimitere/internare în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin (dar nu mai târziu de 31 august 2014, inclusiv), respectiv biletul de trimitere /de internare este tipărit pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) și 2 (roz) rămân în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se predă asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale care va stabili conduita de urmat. Furnizorul de servicii medicale va păstra exemplarul alb (originalul) pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia."
    Ministrul sănătății,
    Cseke Attila
    Președintele Casei Naționale
    de Asigurări de Sănătate,
    Nicolae-Lucian Duță
     +  Anexa nr. 1Bilet de trimitere pentru servicii medicaleclinice/Bilet de internare utilizat în sistemulde asigurări sociale de sănătate                                                     ┌────────────────────┐                                                     │ Cod de bare │                                                     └────────────────────┘                                                     Serie ...... Nr. ........ 1. Către specialitatea clinică: ............──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Unitate medicală │Nivel de prioritate                                             [] MF │    CUI ......................... │                                             [] Amb. │ ────────────    Sediu (localitate, str., nr.) ..... Spec. │ | Urgență | |                                                         │ ────────────    Județul ........ [] Unitate │                                                sanitară │    Casa de asigurări ........ cu paturi│ ────────────                                                         │ | Curente | |                                                         │ ────────────    Nr. contract/Convenție ........ [] Altele │                                                         │─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Date identificare pacient    Asigurat la CAS/Neasigurat ... RC:.... [] Salariat [] Veteran                                            [] Co-asigurat    Nume ............. [] Liber [] Revoluționar                                               profesionist                                            [] Copil [] Handicap    Prenume ............ (< 18 ani)    Adresa ............ [] Elev/Ucenic/ [] PNS .......    .................... Student                                              (18 - 26 ani) [] Ajutor social    ....................                                                                [] Șomaj    CID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| [] Gravidă/Lehuză [] Personal    CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| contractual     CE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    PASS                                            [] Pensionar [] Card                                                                   european (CE)    Cetățenia .....................                                            [] Alte categorii [] Acorduri                                                                  internaționale                 ┌────────────────┬──┐ ┌───────────────────┬──┐    Beneficiar │Pachet de bază │ │ │ Pachet minimal │ │                 └────────────────┴──┘ └───────────────────┴──┘───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Diagnostic prezumtiv/diagnostic: ......................................Cod diagnostic prezumtiv/diagnostic |_|_|_|_|_|
    Tip diagnostic P [ ] A/S [ ] C [ ] M [ ]
    Accidente de muncă/Boli profesionale/Daune [ ] 5. Alte diagnostice cunoscute: ............................................    ........................................................................                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Cod diagnostic |_|_|_|_|_| Cod diagnostic |_|_|_|_|_| 6. Motivul trimiterii către alte specialități clinice/în vederea internării:    ........................................................................ 7. Investigații și tratamente efectuate:    ........................................................................ 8. Număr de consultații acordate: []                                      Acut/Subacut/Acutizări                                      ale bolilor cronice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Data trimiterii ../../.. Semnătura medicului.... Cod parafă|_|_|_|_|_|_|L.S───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Se internează în unitatea sanitară cu paturi ......... secția: ........11. Motivul pentru care nu a fost necesară internarea și recomandări la    domiciliu: ........................................................    ...................................................................12. Data prezentării și Semnătura medicului care furnizează    semnătura pacientului servicii medicale clinice/în regim de                                spitalizare de zi/a medicului de                                gardă al secției/unității sanitare                                cu paturi                                                    _ _ _ _ _ _    ....../......./...... ....... Cod parafă |_|_|_|_|_|_| L.S. (la 17-04-2018, Anexa 1 a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 )
     +  Anexa nr. 2INSTRUCȚIUNIprivind utilizarea și modul de completare a biletuluide trimitere pentru servicii medicale clinice/biletuluide internare utilizat în sistemul asigurărilor socialede sănătateA. Principii generale:1. Recomandarea pentru servicii medicale clinice/în vederea internării în unități sanitare cu paturi sau în unități sanitare autorizate de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, atunci când este cazul, se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1 la ordin. Utilizarea altor formulare pentru recomandarea de servicii medicale clinice/în vederea internării în unități sanitare cu paturi sau în unități sanitare autorizate de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, atrage răspunderea furnizorului și conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractul-cadru și în normele metodologice de aplicare a acestuia.2. Biletul de trimitere pentru servicii medicale clinice/Biletul de internare în unități sanitare cu paturi sau în unități sanitare autorizate de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, denumit în continuare bilet de trimitere/de internare, se completează de către medicii aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, respectiv cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și de către medicii cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere/de internare eliberate, în baza convențiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în condițiile contractului-cadru și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.Biletul de trimitere/de internare se completează și de către medicii din unitățile sanitare cu paturi pentru pacienții spitalizațicare necesită, la externare, recomandare pentru servicii medicale de reabilitare medicală în ambulatoriu, respectiv servicii medicale de recuperare și reabilitare medicală în spitale de recuperare, secții/compartimente din spitale, sanatorii/secții sanatoriale pentru adulți și copii, preventorii, cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiți conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătății ca sanatorii balneare sau au în structura avizată de Ministerul Sănătății secții sanatoriale balneare.-------------Al doilea paragraf al pct. 2 de la lit. A din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.3. Se interzic:– emiterea biletelor de trimitere/de internare de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate, respectiv convenții în baza cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere/de internare, direct sau prin reprezentantul legal al furnizorului;– emiterea de către unitățile sanitare cu paturi a biletelor de trimitere pentru pacienții spitalizați, în decursul internării acestora, precum și a celor pentru servicii medicale contra cost, deoarece tratamentul pacienților internați se asigură integral de către respectiva unitate sanitară cu paturi, indiferent de afecțiunile asociate.4. Serviciile medicale clinice/spitalicești se pot efectua de către orice furnizor de servicii medicale clinice/spitalicești aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în condițiile prevăzute în contractul-cadru și în normele metodologice de aplicare a acestuia.B. Instrucțiuni privind utilizarea formularelor biletelor de trimitere/de internare, în sistemul de asigurări sociale de sănătate1. Biletul de trimitere/de internare este tipărit pe hârtie autocopiantă în două culori. Exemplarul 2 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se predă pacientului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale care va stabili conduita de urmat. Furnizorul de servicii medicale va păstra exemplarul alb (originalul) pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.-------------Pct. 1 de la lit. B din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.2. În situația în care în interiorul carnetului cu bilete de trimitere/de internare există formulare greșit tipărite, incomplete sau completate greșit de către medic, se va scrie cuvântul "ANULAT" pe formular și acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimului bilet de trimitere/de internare se va preciza: "Acest carnet conține... file (în cifre și în litere), de la numărul ... la numărul ..., și ... file anulate."3. Gestionarea, distribuirea și achiziționarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare se vor face după cum urmează:a) carnetele înseriate și numerotate vor fi distribuite de către fiecare casă de asigurări de sănătate, în funcție de necesități, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, fiecărui furnizor de servicii medicale care are dreptul de a trimite pacientul către alte specialități sau către o unitate sanitară cu paturi/unitate sanitară autorizată de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, în vederea internării, pe baza biletului de trimitere/de internare, și care a încheiat în prealabil contract/convenție cu aceasta, asigurând evidența biletelor de trimitere/de internare distribuite furnizorilor de servicii medicale;b) gestionarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare;c) furnizorii de servicii medicale își vor asigura la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relații contractuale sau cu care au încheiat convenție;d) achiziția formularelor de bilete de trimitere/de internare se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de către delegatul acestuia, pe baza facturii.4. Furnizorul de servicii medicale își va organiza modul de gestionare și evidență a carnetelor cu bilete de trimitere/de internare, precum și modul de păstrare a carnetelor epuizate.Pentru furnizorii de servicii medicale cu mai mulți medici angajați care au dreptul de a trimite pacientul către alte specialități clinice sau către o unitate sanitară cu paturi/unitate sanitară autorizată de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, în vederea internării, pe baza biletului de trimitere/de internare, distribuirea și arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va conține următoarele rubrici obligatorii: numele și prenumele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire și parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 2, seria biletelor de trimitere/de internare returnate (exemplarul 2), semnătura de returnare și parafa.Înregistrarea biletelor de trimitere/de internare emise pacienților se va face în registrul de consultații, la rubrica "Recomandări", unde se vor nota seria și numărul biletului de trimitere/de internare emis.0-------------Pct. 4 de la lit. B din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.C. Instrucțiuni de completare a formularelor biletelor de trimitere/de internare utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătateFormularele biletelor de trimitere/de internare se completează în succesiunea numerelor și în ordinea cronologică a consultațiilor, astfel:Cod de bareFormularele cu regim special - biletele de trimitere/de internare vor avea inscripționat codul de bare aferent seriei și numărului formularelor respective.Câmpul 1 - «Către specialitatea clinică»:– se va menționa specialitatea clinică către care este îndrumat pacientul pentru servicii medicale clinice sau în vederea internării, atunci când este cazul. În situația în care pacientului îi sunt recomandate servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu de specialitate sau servicii de acupunctură în ambulatoriu de specialitate, se va specifica «îngrijiri paliative în ambulatoriu», respectiv «acupunctură», după caz.În situația în care pacientul este îndrumat în vederea internării, se va specifica specialitatea clinică către care este îndrumat și se va adăuga sintagma «- internare».În situația în care pacientul este îndrumat în vederea internării într-o secție de îngrijiri paliative, se va specifica «îngrijiri paliative - internare (la 17-04-2018, Câmpul 1 de la lit. C din anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 ) Câmpul 2 - "Unitate medicală":a) se completează cu denumirea unității medicale, codul unic de înregistrare (CUI) al cabinetului medical sau al unității sanitare, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul are încheiat contract/convenție, numărul contractului de furnizare de servicii medicale/convenției în baza căruia/căreia medicul care efectuează trimiterea prestează serviciul. Se poate aplica și codul de bare aferent numărului contractului/convenției de furnizare de servicii medicale;b) se alege prin bifare cu "x" categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:– "MF" pentru furnizorii de servicii de asistență medicală primară;– "Amb. Spec." pentru furnizorii de servicii ambulatorii de specialitate.Medicii angajați ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital și casele de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuța "Amb. Spec." atunci când emit un bilet de trimitere/de internare pacienților consultați în ambulatoriul de specialitate al spitalului;– "Unitate sanitară cu paturi" pentru furnizorii de servicii medicale spitalicești, inclusiv pentru cei autorizați de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, respectiv pentru centrele de dializă private aflate în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate;– "Altele" pentru situația în care se eliberează bilete de trimitere/de internare în baza convențiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru recunoașterea acestora;c) "Nivel de prioritate" - se va bifa cu "x" căsuța corespunzătoare nivelului de prioritate al serviciilor medicale clinice recomandate sau al recomandării de internare.Câmpul 3 - "Date de identificare pacient":a) "Asigurat la CAS/Neasigurat"– dacă pacientul este asigurat, se va tăia cu o linie "Neasigurat" și se va înscrie casa de asigurări de sănătate în evidența căreia se află asiguratul;– dacă pacientul este neasigurat, se va tăia cu o linie "Asigurat la CAS";b) "RC" - se completează numărul din registrul de consultații (RC);c) se alege prin bifare cu "x" categoria în care se încadrează asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat, astfel:– se bifează categoria "Salariat" pentru toate persoanele angajate în sectorul public/privat care fac dovada plății contribuției la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);– se bifează categoria "Co-asigurat" pentru soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;– se bifează căsuța "Liber profesionist" pentru persoanele care exercită profesii liberale sau independente;– se bifează categoria "Copil (< 18 ani)" pentru toate persoanele care fac dovada calității lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de naștere, carte de identitate);– se bifează categoria «Elev/ucenic/student (18-26 ani)» pentru toate persoanele de la 18 la 26 ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenți de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenții, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști; (la 17-04-2018, A 5-a liniuță de la lit. c), câmpul 3, lit. C anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 ) – se bifează căsuța "Gravidă/Lehuză" numai pentru femeile gravide și lehuze care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară (conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare). Pentru femeile gravide/lehuze care nu se încadrează în această categorie se bifează exclusiv categoria de asigurat din care fac parte;– se bifează căsuța «Pensionar» pentru toate persoanele care își dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie (la 17-04-2018, A 7-a liniuță de la lit. c), câmpul 3, lit. C anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 ) – se bifează căsuța "Veteran", "Revoluționar" sau "Handicap" pentru toate persoanele care fac dovada că sunt beneficiari ai legilor speciale;– se bifează căsuța "PNS" și se notează numărul programului/subprogramului de sănătate pentru bolnavii cu afecțiuni incluse în Programul național de sănătate cu scop curativ, stabilit de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care sunt incluși în program;– se bifează căsuța "Ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;– se bifează căsuța "Șomaj" pentru persoanele care beneficiază de indemnizația de șomaj;– se bifează căsuța "Personal contractual" pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual conform Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;– se bifează căsuța "Card european (CE)" pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/ale Spațiului Economic European/ai Confederației Elvețiene (cu excepția României), titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate.-------------A 13-a liniuță de la lit. c), câmpul 3, lit. C anexa nr. 2 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.– se bifează căsuța "Acorduri internaționale" pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, la care România este parte;– la rubrica "Alte categorii" se va nota:● cifra 1, pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat prevăzute în biletul de trimitere, menționându-se expres categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale ( Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000 , cu modificările și completările ulterioare);● cifra 2, pentru beneficiarii formularelor europene, menționându-se distinct fiecare tip de formular european, respectiv: E 106; E 109; E 112; E 120; E 121; pot fi menționate și formularele europene S - corespondente acestor formulare;-------------Ultima liniuță de la lit. c), câmpul 3, lit. C din anexa nr. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 673 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 3 iulie 2012.d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele și adresa completă);Pentru cetățenii străini menționați mai sus se va preciza cetățenia, prin selecția codului țării din Lista abrevierilor pentru țările cu care România are acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății și statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3.-------------Lit. e) a câmpului 3, lit. C din anexa nr. 2 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.f) se va bifa cu "x" căsuța "Pachet de bază" sau "Pachet minimal", în funcție de tipul de asigurare a beneficiarului.-------------Lit. f) a câmpului 3, lit. C din anexa nr. 2 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.Câmpul 4:– "Diagnostic prezumtiv": - se vor completa denumirea în clar a diagnosticului prezumtiv, precum și căsuțele destinate codului de diagnostic corespunzător diagnosticului prezumtiv pentru care se recomandă trimiterea pentru servicii medicale clinice/internare, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală.În biletele de trimitere emise de medicii de familie în cadrul consultațiilor preventive din pachetul de bază, prin care se recomandă servicii medicale clinice, codul de diagnostic completat va fi 999.– Tip diagnostic:(i) - se va bifa cu "x": căsuța P pentru servicii medicale clinice specifice pentru unele afecțiuni cuprinse în programele naționale de sănătate: diabetul și bolile de nutriție, precum și cele pentru afecțiunile oncologice; căsuța A/S pentru servicii medicale clinice pentru afecțiunile acute/ subacute/acutizări ale bolilor cronice; căsuța C pentru servicii medicale clinice pentru bolile cronice, altele decât cele incluse în programele naționale de sănătate: diabet și boli de nutriție, precum și cele pentru afecțiuni oncologice; căsuța M pentru efectuarea de servicii medicale clinice pentru cazurile la care se realizează plan de management integrat pentru boli cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 2/astmul bronșic/boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC)/boala cronică de rinichi; - pentru stabilirea termenului de valabilitate a biletului de trimitere, conform prevederilor din contractul-cadru și normele metodologice de aplicare a acestuia.Pentru biletele de trimitere emise de medicii de familie în cadrul consultațiilor preventive din pachetul de bază (cod de diagnostic 999), prin care se recomandă servicii medicale clinice, nu se completează niciuna dintre căsuțele de la câmpul "tip diagnostic".NOTĂ:În situațiile în care se utilizează formularele biletelor de trimitere tipărite pe hârtie autocopiantă în 3 culori (dar nu mai târziu de 31 mai 2014), medicii care fac recomandarea vor completa, pe verso-ul biletului de trimitere informațiile privind "tipul diagnosticului", aplicând totodată semnătura și parafa.– se bifează căsuța «Accidente de muncă/Boli profesionale/Daune» dacă la nivelul furnizorului există documente doveditoare pentru cazurile respective astfel:– se notează cifra 1 pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă;– se notează cifra 2 pentru cazurile care reprezintă boli profesionale;– se notează cifra 3 pentru cazurile prezentate ca urmare a situațiilor în care au fost aduse prejudicii sau daune sănătății de către alte persoane, precum și daune sănătății propriei persoane, din culpă.NOTĂ:Până la tipărirea formularelor de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice/bilet de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011, cu modificările și completările ulterioare, se va nota de către medicul prescriptor, pe versoul biletului de trimitere, dacă biletul a fost emis pentru cazuri care reprezintă accidente de muncă/boli profesionale/cazurile prezentate ca urmare a situațiilor în care au fost aduse prejudicii sau daune sănătății de către alte persoane, precum și daune sănătății propriei persoane, din culpă. (la 17-04-2018, Câmpul 4, litera C „Diagnostic prezumtiv“ anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 ) -------------Câmpul 4 de la lit. C din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.Câmpul 5 - "Alte diagnostice cunoscute":– se vor completa denumirile acestor diagnostice în clar, precum și căsuțele destinate codurilor de diagnostice corespunzătoare diagnosticelor cunoscute, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală;-------------Câmpul 5 de la lit. C din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.Câmpul 6 - "Motivul trimiterii către alte specialități clinice/în vederea internării":– medicul care trimite pacientul va completa motivele trimiterii pentru servicii medicale clinice sau în vederea internării - scurt istoric al bolii prezumate, antecedente;Câmpul 7 - "Investigații și tratamente efectuate":– se va completa de către medicul care trimite pacientul;– rezultatul investigațiilor efectuate va fi scris lizibil și/sau va fi atașat biletului de trimitere/de internare; se va completa și data la care acestea au fost efectuate;– se completează tratamentele efectuate sau în curs de efectuare, pentru afecțiunea pentru care a fost trimis și/sau pentru altele concomitente.Câmpul 8 - "Numărul de consultații acordate":– în căsuță se va completa numărul de consultații acordate pentru același episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice.În situația în care medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice consideră necesară trimiterea asiguratului către un alt medic de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, acesta va completa în căsuță numărul total de consultații acordate de către acesta, cumulat după caz cu numărul de consultații anterior acordate de către un alt medic de specialitate din ambulatoriul clinic, astfel încât medicul primitor să cunoască numărul de consultații pe care îl mai poate acorda asiguratului respectiv. Numărul de consultații anterioare este cel înscris în biletul de trimitere cu care s-a prezentat asiguratul la medicul de specialitate respectiv.Numărul maxim de consultații ce se pot acorda pentru un episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice la nivelul ambulatoriului de specialitate pentru specialitățile clinice este cel prevăzut în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în normele metodologice de aplicare a acestuia.-------------Câmpul 8 de la lit. C din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.Câmpul 9 - "Data trimiterii":– se va specifica data trimiterii pacientului pentru efectuarea serviciilor medicale clinice/în vederea internării;– «Semnătura medicului/Cod parafă» - se execută specimenul de semnătură a medicului care a emis biletul de trimitere/de internare și se aplică parafa și codul corespunzător acestuia. Se poate aplica și codul de bare aferent codului de parafă. (la 17-04-2018, A doua liniuță, câmpul 9, lit C din Anexa 2 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 ) Câmpul 10 - "Se internează la unitatea sanitară cu paturi ....... secția .......":– se va completa de către medicul de gardă al secției/unității sanitare cu paturi unde a fost internat pacientul, cu specificarea în totalitate și în clar a denumirii unității sanitare cu paturi și a secției/compartimentului.Câmpul 11 - "Motivul pentru care nu a fost necesară internarea și recomandări la domiciliu":– se va completa de către medicul de gardă al secției/unității sanitare cu paturi unde a fost examinat pacientul, cu specificarea motivului/motivelor pentru care nu a fost internat pacientul;– se vor completa de către medicul de gardă recomandările cu care se trimite pacientul la domiciliu.Câmpul 12 - "Data prezentării și semnătura pacientului":– se va completa de către medicul din ambulatoriu/medicul din unitatea sanitară autorizată de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi/medicul de gardă data la care pacientul s-a prezentat la furnizorul de servicii medicale;– se execută semnătura beneficiarului biletului de trimitere/de internare;– «Semnătura medicului care furnizează servicii medicale clinice/în regim de spitalizare de zi/a medicului de gardă al secției/unității sanitare cu paturi/Cod parafă» - se execută specimenul de semnătură a medicului care furnizează servicii medicale clinice/în regim de spitalizare de zi/medicului de gardă care examinează pacientul și decide internarea sau recomandă tratament la domiciliu și se aplică parafa, codul corespunzător acestuia. (la 17-04-2018, A treia liniuță, câmpul 12, lit C din Anexa 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 )  +  Anexa nr. 3LISTAabrevierilor pentru țările cu care România are acorduri, înțelegeri, convențiisau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății și statelemembre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și ConfederațiaElvețiană, conform prevederilor respectivelor documente
     Codul țării    Denumirea țării  Card european de asigurări de sănătate Acord internațional  
    AF Afganistan NU NU
    ZA Africa de Sud NU NU
    AL Albania NU DA
    DZ Algeria NU DA
    AD Andorra NU NU
    AO Angola NU NU
    AI Anguilla NU NU
    AG Antigua și Barbuda NU NU
    AN Antilele Olandeze (Bonaire) NU NU
    AR Argentina NU NU
    AM Armenia NU DA
    AW Aruba NU NU
    SH  Teritoriile Britanice de peste Mări   NU   NU
    AU Australia NU NU
    AT Austria DA NU
    AZ Azerbaidjan NU NU
    BS Bahamas NU NU
    BH Bahrain NU NU
    BD Bangladesh NU NU
    BB Barbados NU NU
    BY Belarus NU DA
    BE Belgia DA NU
    BZ Belize NU NU
    BJ Benin NU NU
    BM Bermude NU NU
    BO Bolivia NU NU
    BA Bosnia și Herțegovina NU DA
    BW Botswana NU NU
    BR Brazilia NU NU
    BN Brunei NU NU
    BG Bulgaria DA NU
    BF Burkina Faso NU NU
    BI Burundi NU NU
    BT Bhutan NU NU
    KH Cambodgia NU NU
    CM Camerun NU NU
    CA Canada NU NU
    SP Insulele Canare NU NU
    CV Capul Verde NU NU
    KY Insulele Cayman NU NU
    CZ Cehia DA NU
    CF Republica Centrafricană NU NU
    CL Chile NU NU
    CN China NU DA
    TD Ciad NU NU
    CY Cipru DA NU
    CI Cote d'Ivoire NU NU
    CO Columbia NU NU
    YT Mayotte NU NU
    PM Saint Pierre și Miquelon NU NU
    KM Uniunea Comorelor NU NU
    CD Republica Democrată Congo NU NU
    CG Republica Congo NU NU
    KR Coreea de Sud NU DA
    CR Costa Rica NU NU
    HR Croația DA NU
    CU Cuba NU DA
    DK Danemarca DA NU
    DJ Djibouti NU NU
    DM Dominica NU NU
    DO Republica Dominicană NU NU
    EC Ecuador NU NU
    EG Egipt NU NU
    SV El Salvador NU NU
    CH Elveția DA NU
    AE Emiratele Arabe Unite NU NU
    ER Eritreea NU NU
    EE Estonia DA NU
    ET Etiopia NU NU
    FJ Fiji NU NU
    FI Finlanda DA NU
    FR Franța DA NU
    GA Gabon NU NU
    GM Gambia NU NU
    GE Georgia NU NU
    GS   Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud   NU   NU
    DE Germania DA NU
    GH Ghana NU NU
    GI Gibraltar NU NU
    GR Grecia DA NU
    GD Grenada NU NU
    GL Groenlanda NU NU
    GP Guadelupa NU NU
    GU Guam NU NU
    GT Guatemala NU NU
    GN Guineea NU NU
    GW Guineea-Bissau NU NU
    GQ Guineea Ecuatorială NU NU
    GY Guyana NU NU
    GF Guyana Franceză NU NU
    HT Haiti NU NU
    HN Honduras NU NU
    IN India NU DA
    ID Indonezia NU NU
    CK Insulele Cook NU NU
    FK Insulele Falkland (Malvine) NU NU
    FO Insulele Feroe NU NU
    MP Insulele Mariane NU NU
    SB Insulele Solomon NU NU
    VG Insulele Virgine Britanice NU NU
    VI Insulele Virgine SUA NU NU
    WF Insulele Wallis și Futuna NU NU
    JO   Regatul Hașemit al Iordaniei   NU   DA
    IR Republica Islamică Iran NU NU
    IQ Irak NU NU
    IE Irlanda DA NU
    IS Islanda DA NU
    PS Autoritatea Palestiniană NU NU
    IT Italia DA NU
    JM Jamaica NU NU
    JP Japonia NU NU
    KZ Kazahstan NU NU
    KE Kenya NU NU
    KG Kârgâzstan NU NU
    KI Kiribati NU NU
    XZ Kosovo NU NU
    KW Kuwait NU DA
    LA Laos NU NU
    LS Lesotho NU NU
    LV Letonia DA NU
    LB Liban NU NU
    LR Liberia NU NU
    LY Libia NU NU
    LI Liechtenstein DA NU
    LT Lituania DA NU
    LU Luxemburg DA NU
    GB Marea Britanie DA NU
    MO Macao NU NU
    MK Macedonia NU DA
    MG Madagascar NU NU
    MY Malaysia NU NU
    MW Malawi NU NU
    MV Maldive NU NU
    ML Mali NU NU
    MT Malta DA NU
    MA Maroc NU NU
    MH Marshall (insule) NU NU
    MQ Martinica NU NU
    MR Mauritania NU NU
    MU Mauritius NU NU
    MX Mexic NU NU
    FM Micronezia (stat federal) NU NU
    MD Moldova NU DA
    MC Monaco NU NU
    MN Mongolia NU NU
    MS Montserrat NU NU
    MZ Mozambic NU NU
    MM Myanmar NU NU
    NA Namibia NU NU
    NR Nauru NU NU
    NP Nepal NU NU
    NI Nicaragua NU NU
    NE Niger NU NU
    NG Nigeria NU NU
    NU Insula Niue NU NU
    NF Insula Norfolk NU NU
    NO Norvegia DA NU
    NC Noua Caledonie NU NU
    NZ Noua Zeelandă NU NU
    NL Olanda DA NU
    OM Oman NU NU
    PK Pakistan NU NU
    PW Palau NU NU
    PA Panama NU NU
    PG Papua Noua Guinee NU NU
    PY Paraguay NU NU
    PE Peru NU DA
    PH Filipine NU NU
    PN   Insulele Pitcairn, Henderson, Ducie și Oeno   NU   NU
    PF Polinezia Franceză NU NU
    PL Polonia DA NU
    PR Puerto Rico NU NU
    PT Portugalia DA NU
    QA Qatar NU NU
    KP Coreea de Nord NU DA
    RE Reunion NU NU
    RU Rusia (Federație) NU DA
    RW Rwanda NU NU
    AS Samoa (SUA) NU NU
    WS Samoa Occidentală NU NU
    SM San Marino NU NU
    ST Sao Tome și Principe NU NU
    SA Arabia Saudită NU NU
    SN Senegal NU NU
    RS Serbia NU DA
    SC Seychelles NU NU
    KN   Federația Saint Kitts și Nevis   NU   NU
    LC Saint Lucia NU NU
    VC   Saint Vincent și Grenadinele   NU   NU
    SL Sierra Leone NU NU
    SG Singapore NU NU
    SY Siria NU DA
    SK Slovacia DA NU
    SI Slovenia DA NU
    SO Somalia NU NU
    ES Spania DA NU
    LK Sri Lanka NU NU
    US Statele Unite ale Americii NU NU
    SD Sudan NU NU
    SE Suedia DA NU
    SR Surinam NU NU
    SZ Swaziland NU NU
    TJ Tadjikistan NU NU
    TH Thailanda NU NU
    TW Taiwan NU NU
    TZ Tanzania NU NU
    IO   Teritoriul Britanic din Oceanul Indian   NU   NU
    TF   Teritoriile Australe și Antarctice Franceze   NU   NU
    TG Togo NU NU
    TK Tokelau NU NU
    TO Tonga NU NU
    TT Trinidad și Tobago NU NU
    TN Tunisia NU NU
    TR Turcia NU DA
    TM Turkmenistan NU NU
    TV Tuvalu NU NU
    UG Uganda NU NU
    UA Ucraina NU DA
    HU Ungaria DA NU
    UY Uruguay NU NU
    UZ Uzbekistan NU NU
    VU Vanuatu NU NU
    VA Vatican NU NU
    VE Venezuela NU NU
    VN Vietnam NU NU
    YE Yemen NU NU
    ZM Zambia NU NU
    ZW Zimbabwe NU NU
    IL Israel NU NU
    ME   Muntenegru   NU   DA  
    -------------Anexa nr. 3 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014, conform pct. 15 al art. I din același act normativ.--------