HOTĂRÂRE nr. 457 din 4 mai 2011 (*actualizată*)privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior(actualizată până la data de 11 februarie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 februarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 36 din 6 februarie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 295 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri instituţiile de învăţământ superior elaborează Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, denumită în continuare metodologia proprie, numai cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzută la art. 1. Metodologia proprie este aprobată de către senatul universitar şi publicată pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior.  +  Articolul 3 (1) Instituţiile de învăţământ superior care nu au organizat departamentele până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri deleagă, până la organizarea departamentelor, atribuţiile prevăzute de prezenta hotărâre pentru directorul de departament, respectiv consiliul departamentului, în sarcina decanului, respectiv consiliului facultăţii. (2) Până la organizarea departamentelor şi prin excepţie de la prevederile art. 10 alin. (2) şi (6), ale art. 23 alin. (10), ale art. 26 alin. (2) din metodologia-cadru, atribuţiile directorului de departament şi ale consiliului departamentului se deleagă decanului, respectiv consiliului facultăţii. (3) Până la organizarea departamentelor şi prin excepţie de la prevederile art. 22 alin. (3)-(5) din metodologia-cadru, comisia de concurs este propusă de consiliul facultăţii, aprobată de decan şi transmisă spre aprobare senatului universitar.  +  Articolul 4Ocuparea posturilor pe parcursul anului universitar 2010-2011 se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri toate concursurile pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,Emil BocBucureşti, 4 mai 2011.Nr. 457.  +  AnexăMETODOLOGIE 04/05/2011