HOTĂRÂRE nr. 495 din 12 septembrie 1997privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 19 septembrie 1997  În temeiul art. 6 din Legea nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenta familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii legali. (2) Livretul de familie este netransmisibil. (3) Livretul de familie serveşte la acordarea drepturilor reglementate prin lege. (4) Livretul de familie are forma şi cuprinde rubricile prevăzute în anexa nr. 1. (5) Livretul de familie se tipareste pe hârtie de culoare bleu şi are în mijlocul fiecărei file stema României. (6) Livretului de familie i se pot adauga file suplimentare, al căror model este cel stabilit în anexa nr. 1 a) sau, după caz, nr. 1 b), pentru situaţiile în care: a) familia are mai mult de şapte copii; b) familia sau persoana a primit copii în încredinţare ori în plasament familial, potrivit legii.  +  Articolul 2 (1) Livretul de familie se eliberează cu ocazia oficierii căsătoriei şi se semnează de către primar sau de delegatul acestuia. (2) Livretul de familie se eliberează şi familiilor constituite până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la cererea scrisă a reprezentantului familiei, pe baza datelor din certificatul de căsătorie, actele de identitate ale soţilor, certificatele de naştere ale copiilor, certificatul de deces al unuia dintre soţi sau copii, hotărârile judecătoreşti de desfacere a căsătoriei prin divorţ ori din documentele care atesta modificarea relaţiilor de autoritate parentala, încredinţare sau plasament familial al copiilor şi, după caz, adoptia copiilor.  +  Articolul 3 (1) Mama sau tatăl, care nu sunt căsătoriti, primesc livrete de familie, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 119/1997.  +  Articolul 4 (1) Livretul de familie se completează de mana, cu cerneala specială de culoare neagra, în limba română, folosindu-se alfabetul latin. (2) Livretul de familie se eliberează, gratuit, de către serviciul de stare civilă a consiliului local în a cărui raza teritorială are domiciliul reprezentantul familiei.  +  Articolul 5Înscrierile în livretul de familie se fac numai de către serviciul de stare civilă al consiliului local în a cărui raza teritorială are domiciliul reprezentantul familiei, cu respectarea metodologiei pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, elaborata de Ministerul de Interne şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală.  +  Articolul 6Evidenta livretelor de familie se asigura de serviciul de stare civilă a consiliului local, într-un registru special, prevăzut la anexa nr. 2, cu termen de păstrare permanent.  +  Articolul 7În livretul de familie este interzis să se facă ştersături, razuiri, prescurtări sau adaugari.  +  Articolul 8 (1) Actualizarea datelor în livretul de familie este obligatorie şi se realizează, ori de câte ori este necesar, de serviciul de stare civilă al consiliului local în a cărui raza teritorială are domiciliul reprezentantul familiei. (2) Reprezentantul familiei are obligaţia să solicite serviciul de stare civilă al consiliului local în a cărui raza teritorială are domiciliul, completarea livretului de familie pentru orice situaţie aparuta ulterior emiterii documentului, care se referă la naşterea unui copil, decesul unei persoane din familie, schimbarea numelui şi/sau a prenumelui ca urmare a divorţului soţilor, prevederilor unor hotărâri judecătoreşti sau administrative care conduc la modificarea relaţiilor de autoritate parentala şi altele.  +  Articolul 9În situaţia desfacerii căsătoriei prin divorţ sau a anulării acesteia, livretul de familie se retrage şi se anulează, eliberandu-se un nou livret de familie părintelui căruia i-au fost încredinţaţi copii sau, după caz, ambilor părinţi când aceştia formează fiecare o familie împreună cu copiii încredinţaţi.  +  Articolul 10 (1) În caz de pierdere, furt, deteriorare sau distrugere, serviciul de stare civilă al consiliului local eliberează un duplicat al livretului de familie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului familiei. (2) Eliberarea unui nou livret de familie cu menţiunea "duplicat" se face pe baza actelor doveditoare.  +  Articolul 11Reprezentantul familiei are următoarele obligaţii cu privire la livretul de familie: a) sa îl păstreze şi sa evite pierderea, distrugerea sau deteriorarea; b) sa nu îl încredinţeze persoanelor neautorizate ori sa îl dea spre păstrare sau în gaj; c) sa nu facă modificări, adaugari sau menţiuni din proprie iniţiativă; d) să solicite, în scris, la serviciul de stare civilă al consiliului local din raza teritorială de domiciliu, acordarea unui duplicat în cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării; e) sa anunţe, în scris, în cel mult 15 zile, la serviciul de stare civilă al consiliului local din raza teritorială de domiciliu, schimbările de natura sa conducă la modificarea dreptului la alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii.  +  Articolul 12 (1) Utilizarea livretului de familie cu înscrieri inexacte sau incomplete, precum şi încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 11, constituie contravenţii dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei. (2) La stabilirea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primar sau de către persoanele împuternicite de acesta, precum şi de personalul oficiilor de asistenţa socială de la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială ale judeţelor şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, împuternicit prin ordin la ministrului muncii şi protecţiei sociale. (4) Orice modificare sau adaugare în livretul de familie, altele decât cele privind completarea acestuia, este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea materială, civilă sau penală a persoanelor vinovate. (5) Livretul de familie cu date inexacte se retine şi se transmite autorităţii emitente, în vederea anulării, şi se păstrează o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 13Serviciul de stare civilă al consiliului local are obligaţia să asigure evidenta livretelor de familie eliberate, conservarea şi securitatea registrelor de eliberare a livretelor de familie, cu respectarea normelor privind evidenta şi păstrarea arhivelor.  +  Articolul 14Pentru anul 1997, tipărirea livretelor de familie se asigura de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - Sucursala poligrafica "Bucureştii Noi".  +  Articolul 15Cheltuielile privind tipărirea livretelor de familie se suporta din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, de la subcapitolul "Alocaţii de stat pentru copii".  +  Articolul 16Pentru livretele de familie tipărite în condiţiile art. 14, tarifele serviciilor realizate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - Sucursala poligrafica "Bucureştii Noi" se vor stabili, prin negociere, de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu avizul Oficiului Concurentei.  +  Articolul 17Anexele nr. 1, 1a), 1b) şi 2 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:-----------------p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Norica Nicolai Clinci,secretar de statMinistru de stat, ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistru delegat pe lângăprimul-ministru pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernuluişi a Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Remus OprisMinistru de interne,Gavril Dejeup. Şeful Oficiului Concurentei,Constantin Prigoreanu  +  Anexa 1  +  Anexa 1 a)  +  Anexa 1 b)  +  Anexa 2REGISTRU de evidenta a livretelor de familie eliberate
                 
    Nr. crt.Seria şi numărul livretului de familieNumele şi prenumele reprezentantului familieiDomiciliulSeria şi numărul actului de identitateData eliberării livretului de familieSemnătura de primire
                 
                 
                 
                 
                 
               
  -----------