METODOLOGIA - CADRU din 12 februarie 2007 (*actualizată*)de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice(actualizată până la data de 14 iulie 2008*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE




  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 16 februarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 14 iulie 2008, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 558 din 27 martie 2007; ORDINUL nr. 1.278 din 7 iulie 2008.  +  Articolul 1În cadrul spitalelor publice funcţionează, potrivit normelor interne de organizare a fiecărui spital, un comitet director format din: a) managerul spitalului; b) directorul medical; c) directorul de cercetare-dezvoltare, pentru spitalele clinice; d) directorul financiar-contabil; e) directorul de îngrijiri; f) alţi directori.  +  Articolul 2 (1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului, pentru fiecare post în parte. (2) Comisia de concurs/examen este propusă de managerul spitalului şi este aprobată de autoritatea de coordonare (Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică). În baza aprobării, desemnarea comisiei de concurs/examen se face prin act administrativ al managerului spitalului. (3) Comisia de concurs/examen are în componenţă, ca membri, reprezentanţi ai autorităţii de coordonare (Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică) şi ai administraţiei publice locale şi, ca observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale şi de sindicat, conform actelor normative în vigoare. (4) Fiecare comisie este condusă de un preşedinte şi are un secretar care răspunde de buna organizare şi desfăşurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a criteriilor generale şi specifice de selecţie şi a altor condiţii prevăzute de actele normative în vigoare. (5) În scopul soluţionării eventualelor contestaţii se constituie o comisie de soluţionare a acestora, prin act administrativ al managerului spitalului, în aceleaşi condiţii ca la alin. (3). (6) Pentru postul de director medical în institute sau spitale clinice, preşedintele comisiei de concurs/examen este un cadru didactic universitar (profesor sau conferenţiar), desemnat de universitatea de medicină şi farmacie care coordonează activitatea din judeţ, conform actelor normative în vigoare. (7) Pentru postul de director de cercetare-dezvoltare, comisia de concurs/examen şi cea de soluţionare a contestaţiilor sunt avizate şi de conducerea Biroului Academiei de Ştiinţe Medicale. Preşedinte al comisiei de concurs/examen este reprezentantul desemnat de Academia de Ştiinţe Medicale.  +  Articolul 3 (1) La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice. (2) Criterii generale: a) au domiciliul stabil în România; b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (3) Criterii specifice: a) pentru directorul medical:- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil medicină;- sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;- au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenţă/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenţi ai cursului de management spitalicesc;- sunt doctori în medicină sau sunt cadre didactice universitare de predare (şef de lucrări, conferenţiar sau profesor), numai pentru institute sau spitale clinice; b) pentru directorul de cercetare-dezvoltare:- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil medicină;- sunt doctori în medicină;- au o vechime în medicină de cel puţin 10 ani;- sunt cadre didactice universitare de predare (şef de lucrări, conferenţiar, profesor sau cercetător ştiinţific principal gradul I, II sau III);- sunt sau au fost membri ai unui colectiv de cercetare acreditat (program intern sau internaţional);- au competenţă/atestat în managementul serviciilor de sănătate; c) pentru directorul financiar-contabil:- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;- au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; d) pentru directorul de îngrijiri:- sunt absolvenţi de învăţământ postliceal sanitar, cu diplomă de absolvire sau de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire sau echivalentă în domeniul medical;- sunt asistenţi medicali principali;- au cel puţin 2 ani vechime ca asistent medical principal. (4) Pentru ceilalţi directori, criteriile specifice sunt stabilite de managerul spitalului. Pot participa la concurs, în vederea ocupării acestor funcţii, numai persoane care sunt absolvente ale unei instituţii de învăţământ superior.--------------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.278 din 7 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 14 iulie 2008.  +  Articolul 4 (1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente: a) cererea de înscriere; b) copie de pe actul de identitate; c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; d) curriculum vitae; e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz; f) cazierul judiciar; g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează; h) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început urmărirea penală asupra sa; i) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; j) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic; k) proiectul/lucrarea de specialitate. (2) Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului. (3) Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.  +  Articolul 5 (1) Posturile specifice comitetului director, conform normelor interne de organizare a fiecărui spital, se scot la concurs prin publicarea într-un ziar central sau local şi prin afişarea acestora la sediul unităţii respective, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului. (2) Odată cu publicarea posturilor se specifică, pentru fiecare post în parte, data şi locul susţinerii concursului, modalităţile de informare privind criteriile de selecţie, conţinutul dosarului de înscriere, temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate şi bibliografia pentru concurs. (3) Postul de director de cercetare-dezvoltare din institute sau spitale clinice se scoate la concurs cu aprobarea Academiei de Ştiinţe Medicale.  +  Articolul 6 (1) Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare: a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului; b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; c) interviul de selecţie. (2) Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.  +  Articolul 7 (1) Testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a cel mult 3 ore. (2) Testul-grilă/subiectele pentru lucrarea scrisă se elaborează de către comisia de concurs, pe baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei. (3) Persoanele care au participat la elaborarea testului-grilă/subiectelor pentru lucrarea scrisă nu părăsesc încăperea până la începerea probei.  +  Articolul 8 (1) Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicaţia de concurs, şi îl depun odată cu înscrierea la concurs. (2) Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus/depusă la înscriere. (3) Evaluarea şi susţinerea proiectului/lucrării de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen. (4) În urma susţinerii orale a proiectului/lucrării de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.  +  Articolul 9 (1) Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să constate, analizând şi rezultatele obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor şi proiectul/lucrarea de specialitate, dacă respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experienţei profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor şi cunoştinţelor manageriale şi ambiţiilor profesionale. (2) Interviul de selecţie se desfăşoară în plenul comisiei de concurs/examen. (3) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială şi la originea socială.  +  Articolul 10 (1) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare. (2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul-grilă/ lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie. (3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.  +  Articolul 11Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului/examenului sunt numiţi în funcţiile pentru care au concurat prin act administrativ al managerului spitalului, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.  +  Articolul 12Spitalele publice organizatoare elaborează metodologii proprii de desfăşurare a concursului/examenului, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru. Prevederile acestor metodologii sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor, în părţile ce-i privesc, prin afişare cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea concursului/examenului.  +  Articolul 13 (1) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post din comitetul director nu s-au prezentat cel puţin 2 candidaţi, încadrarea postului se face prin examen. (2) Concursurile/examenele organizate pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director se finalizează în termen de 60 de zile de la data numirii, prin concurs, a managerului spitalului. (3) Pentru posturile specifice comitetului director nou-înfiinţate ca urmare a modificării structurii organizatorice, precum şi pentru cele neocupate în urma organizării concursurilor/examenelor, managerul spitalului, numit prin concurs, organizează concurs/examen în termen de 60 de zile.---------------Art. 13 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 558 din 27 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 3 aprilie 2007.-------