HOTĂRÂRE nr. 55 din 16 ianuarie 2008 (*actualizată*)pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România(actualizată până la data de 14 martie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 24 ianuarie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 14 martie 2008, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 55 din 16 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 284 din 12 martie 2008.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Programul se aplică pe teritoriul României, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în relaţie cu evoluţia endemică a turbării la populaţia de vulpi din fondul forestier naţional şi vegetaţia forestieră din afara acestuia, precum şi de pe celelalte categorii de terenuri.  +  Articolul 3Fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor din cadrul Programului, aferente Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, se asigură în limita prevederilor bugetare aprobate acestei instituţii.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este autoritatea sanitar-veterinară competentă pentru supravegherea, implementarea şi controlul Programului. (2) Atribuţiile autorităţilor responsabile pentru aplicarea Programului sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Vaccinarea orală a vulpilor se aplică ţinându-se cont de recomandarea Comisiei Europene, în baza solicitărilor formulate de România.  +  Articolul 6Vaccinurile utilizate trebuie să fie imunogene, inofensive şi produse pentru principalele animale susceptibile la turbare, astfel încât să fie utilizate în mai multe campanii de vaccinare, stabilite pe parcursul anului, indiferent de condiţiile de mediu.  +  Articolul 7Programul de vaccinare orală se aprobă pe o perioadă de 10 ani, conform Deciziei Comisiei 2006/876/CE, şi se realizează în două campanii anuale în lunile mai-iunie şi octombrie-noiembrie.  +  Articolul 8 (1) Programul de vaccinare orală a vulpilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (2) Vaccinarea orală a vulpilor se face prin distribuirea momelilor vaccinale cu ajutorul avioanelor sau elicopterelor, pe suprafeţe întinse sau în zonele greu accesibile, iar în jurul localităţilor, manual, prin gestionarii fondurilor de vânătoare, cu asistenţă din partea medicilor veterinari oficiali.  +  Articolul 9 (1) Se învesteşte Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, unitate de achiziţii centralizată, în sensul prevederilor art. 22 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru achiziţionarea produselor necesare implementării Programului de vaccinare orală împotriva turbării. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în calitate de unitate de achiziţii centralizată, are dreptul de a atribui, în condiţiile legii, contracte de achiziţie publică necesare pentru implementarea programului de vaccinare prevăzut la alin. (1), în numele şi pentru direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti. (3) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti încheie şi derulează contractele de achiziţie publică cu operatorii economici ale căror oferte au fost stabilite ca fiind câştigătoare în urma procedurilor de atribuire aplicate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 10Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti monitorizează şi gestionează circulaţia vaccinului antirabic pe teritoriul de competenţă şi asigură instruirea personalului responsabil cu vaccinarea în legătură cu respectarea condiţiilor de transport, depozitare şi aplicare a momelilor vaccinale, utilizate conform recomandărilor producătorului.  +  Articolul 11 (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare, administraţiile ariilor protejate şi vânătorii au obligaţia să comunice medicului veterinar concesionar de pe raza localităţii respective modificările apărute în comportamentul vulpilor. (2) Gestionarii fondurilor de vânătoare şi administraţiile ariilor protejate împreună cu medicii veterinari oficiali asigură prelevarea de probe pentru efectuarea examenelor de laborator.  +  Articolul 12Vânătorii, persoanele cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului sau oricare alte persoane care aduc vulpile împuşcate la laboratoarele de diagnostic judeţene ori naţionale, în vederea evaluării vaccinării prin punerea în evidenţă a markerului tetraciclină şi a nivelului anticorpilor postvaccinali sunt recompensaţi cu suma de 50 lei/animal.  +  Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se elaborează procedura pentru realizarea testărilor prin examene de laborator de către Laboratorul Naţional de Referinţă pentru diagnosticul turbării din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală şi se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanMinistrul apărării,Teodor Viorel MeleşcanuMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul afacerilor externe,Iulian Buga,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 ianuarie 2008.Nr. 55.  +  Anexa 1PROGRAM 16/01/2008  +  Anexa 2ATRIBUŢIILEautorităţilor responsabile pentru aplicarea ProgramuluiI. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea aplicării şi monitorizării Programului, are următoarele atribuţii: a) promovează Programul; b) elaborează procedurile specifice privind monitorizarea şi implementarea Programului, precum şi pe cele menţionate în anexa nr. 1; c) elaborează, monitorizează şi controlează aplicarea măsurilor specifice, în conformitate cu Programul; d) întocmeşte, prezintă, transmite şi susţine Programul şi toate documentele aferente acestuia în relaţie cu serviciile specializate ale Comisiei Europene; e) evaluează şi gestionează datele privind evoluţia turbării; f) iniţiază măsurile necesare alocării fondurilor pentru acoperirea costurilor generate de combaterea şi eradicarea turbării, prin:(i) asigurarea personalului sanitar-veterinar şi a personalului auxiliar pentru implementarea măsurilor de control al bolii;(îi) asigurarea echipamentelor şi momelilor necesare gestionării eficiente a evoluţiei bolii;(iii) asigurarea fondurilor necesare vaccinării orale a vulpilor;(iv) asigurarea fondurilor necesare pentru recompense.II. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea aplicării şi monitorizării Programului, au următoarele atribuţii: a) procesează, evaluează şi gestionează datele privind evoluţia turbării pe teritoriul judeţului; b) implementează, monitorizează şi controlează măsurile precizate în Program; c) asigură cooperarea dintre medicii veterinari oficiali, gestionarii fondurilor de vânătoare şi reprezentanţii administraţiilor ariilor protejate; d) asigură cooperarea cu inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare; e) instruiesc personalul sanitar-veterinar şi personalul din fondurile de vânătoare în legătură cu prelevarea de probe şi trimiterea acestora către laborator; f) urmăresc respectarea măsurilor prevăzute în Program de către gestionarii fondurilor de vânătoare.III. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea aplicării şi monitorizării Programului, are următoarele atribuţii: a) elaborează Manualul de diagnostic pentru turbare; b) elaborează procedurile specifice privind prelevarea de probe, pregătirea şi transportul acestora către laborator; c) coordonează tehnic, prin Laboratorul Naţional de Referinţă pentru turbare, laboratoarele sanitar-veterinare din structura direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu privire la supravegherea, monitorizarea şi diagnosticarea turbării în România.IV. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea aplicării Programului, are următoarele atribuţii: a) colaborează cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în vederea realizării controlului şi eradicării turbării; b) elaborează cadrul legislativ din domeniul său de competenţă, referitor la controlul şi eradicarea turbării; c) asigură respectarea cerinţelor sanitar-veterinare privind desfăşurarea acţiunilor de vânătoare în legătură cu controlul şi eradicarea turbării.V. Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice şi inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, în vederea aplicării Programului, au următoarele atribuţii: a) monitorizează implementarea măsurilor de către personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor de vânătoare şi al administraţiilor ariilor protejate, conform Programului; b) cooperează cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea implementării Programului.VI. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, împreună cu autorităţile vamale, aplică măsurile impuse de autoritatea sanitar-veterinară centrală la punctele de trecere a frontierei.VII. Ministerul Apărării, la solicitarea autorităţilor sanitarveterinare, poate pune la dispoziţia acestora informaţii geografice analogice şi digitale, cu respectarea legislaţiei în vigoare, pentru direcţionarea măsurilor de control al bolii.VIII. Ministerul Afacerilor Externe facilitează cooperarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor cu instituţiile competente din ţările vecine în vederea eficientizării acţiunilor de eradicare a turbării la vulpe.------