ORDONANŢĂ nr. 63 din 30 august 2001(*actualizată*)privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.(actualizată până la data de 17 noiembrie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 noiembrie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 707 din 3 decembrie 2001; HOTĂRAREA nr. 606 din 29 mai 2003; HOTĂRAREA nr. 740 din 3 iulie 2003; LEGEA nr. 228 din 1 iunie 2004; HOTĂRAREA nr. 1.378 din 18 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 noiembrie 2010.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRAREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003, s-a reglementat organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Înlocuirea denumirii s-a realizat direct în textul formei actualizate. HOTĂRAREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRAREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004, menţinând aceeaşi denumire a ministerului.Prin HOTĂRAREA nr. 361 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 27 aprilie 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuintelor. HOTĂRAREA nr. 361 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 27 aprilie 2007 a fost abrogată de HOTĂRAREA nr. 33 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 27 ianuarie 2009. HOTĂRAREA nr. 33 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 27 ianuarie 2009 a fost abrogată de HOTĂRAREA nr. 1.631 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2010.Conform pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 228 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iunie 2004, care completează art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 25 martie 2004, cu alin. (2), în cuprinsul art. 3, art. 5 alin. (3) şi (4) şi al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, sintagma prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei se înlocuieşte cu sintagma prin decizie a primului-ministru.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii din structura Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care se desfiinţează*).-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 707 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 11 decembrie 2001.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 1 din anexa la HOTĂRAREA nr. 1.378 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 25 noiembrie 2009, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumit în continuare I.S.C., se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, finanţat de la bugetul de stat, partea I, Servicii publice generale, alte organe ale autorităţilor publice, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.Sediul I.S.C. este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 707 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 11 decembrie 2001. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. are în structura sa organizatorică inspectoratele judeţene în construcţii, unităţi fără personalitate juridică.----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2010.  +  Articolul 2Patrimoniul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se constituie prin preluarea activului şi pasivului inspectoratelor în construcţii judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi ale Inspectoratului de stat în construcţii din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 3Sediul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. poate fi schimbat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2010.  +  Articolul 4---------------Alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.---------------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este obligat sa participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect şi acceptate de inspectoratele teritoriale în construcţii.---------------Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. este asigurată de inspectorul general, care se numeşte şi se revocă din funcţie prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului. (2) Salarizarea inspectorului general se stabileşte prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului la nivelul prevăzut de lege pentru funcţia de director general din minister.---------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2010.  +  Articolul 6 (1) Personalul salariat din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiei generale Inspectoratul de stat în construcţii este considerat transferat în cadrul instituţiei publice nou-înfiinţate, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.---------------Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.---------------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. (4) Drepturile salariale ale personalului contractual al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat.-----------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2010.---------------Alin. (5) al art. 6 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.  +  Articolul 7 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, iar normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi se aprobă, conform legii, prin hotărâre a Guvernului. (2) Atribuţiile generale şi specifice ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi ale inspectoratelor judeţene în construcţii, precum şi structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se aprobă prin hotărâre a Guvernului.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2010.  +  Articolul 8Hotărârea Guvernului nr. 3/2001*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se modifica în mod corespunzător.-------------*) Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 a fost modificată în mod esenţial de către HOTĂRAREA nr. 606 din 29 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 2 iunie 2003.Anterior, Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 a mai suferit următoarele modificări aduse de: ORDONANŢA nr. 54 din 16 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 27 august 2002, HOTĂRAREA nr. 1.133 din 10 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 29 octombrie 2002, HOTĂRAREA nr. 1.199 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 1 noiembrie 2002, HOTĂRAREA nr. 449 din 10 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 7 mai 2003.Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 a fost abrogată de art. 17 din HOTĂRAREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003, astfel că, art. 8 devine inaplicabil.  +  Articolul 9 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin hotărâre a Guvernului se va actualiza valoarea patrimoniului Inspectoratului de stat în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pe baza datelor din balanţele contabile încheiate la 30 iunie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu-------