ORDIN nr. 1.640 din 1 august 2007 (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate(actualizat până la data de 7 iulie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  • Nr. 671 din 24 iulie 2007
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
  • Nr. 1.640 din 1 august 2007
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • Nr. 61 din 23 aprilie 2007
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 7 iulie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 299 din 12 aprilie 2010.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II şi III din ORDINUL nr. 299 din 12 aprilie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 7 iulie 2010 prevăd:"Art. II (1) Procedurile şi formalităţile de autorizare prevăzute de prezentul ordin pot fi îndeplinite şi prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010. (2) Prevederile prezentului articol se aplică în termen de 60 de zile de la data operaţionalizării punctului de contact unic.IIIPrevederile prezentului ordin se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010."În temeiul art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, prevăzută în anexa nr. I, precum şi modelul de autorizaţie pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual, prevăzut în anexa nr. II. Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 107/523/4.722/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura şi condiţiile de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual specific persoanelor cu deficienţe de auz şi a interpreţilor limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 28 iulie 2006, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Persoanele cu Handicap,Silviu George DidilescuMinistrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai Adomniţei  +  Anexa IMETODOLOGIE 01/08/2007  +  Anexa IIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAPAUTORIZAŢIEpentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestualNr. ......./.......Domnul/Doamna, .............., fiul/fiica lui ......... şi al/a ........., născut/născută la data de .........., domiciliat/domiciliată în ............, str. ..........., nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ..., sectorul/judeţul .........., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ......... seria ..... nr. ........, emis la data ................. de ........, este autorizat/autorizată să exercite profesia de interpret al limbajului mimico-gestual.Prezenta autorizaţie a fost eliberată în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 448/2006privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Prezenta autorizaţie are valabilitate 2 ani de la data eliberării.Preşedinte, Vicepreşedinte,............... ...................Membru, Secretar,............... ...................-------------Anexa II a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 299 din 12 aprilie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 7 iulie 2010, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.-------