STATUT din 29 septembrie 2007 (*republicat*)privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă*)
EMITENT
  • UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 6 octombrie 2010    -------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 20 august 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 şi 839 bis din 7 decembrie 2007, şi a mai fost modificată şi completată prin:- Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;- Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 30 iulie 2009.  +  Capitolul I Dispoziţii generale, obiective şi atribuţii  +  Articolul 1Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR), denumită în continuare Uniune, este persoană juridică de utilitate publică, autonomă şi fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în insolvenţă, în condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G.  +  Articolul 2 (1) Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie şi funcţională şi competenţă de autoreglementare, control şi supraveghere în conformitate cu art. 46 din O.U.G. (2) Uniunea îşi asigură resursele financiare din venituri proprii, donaţii şi sponsorizări din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, alte venituri conform prevederilor legale.  +  Articolul 3Uniunea îşi exercită autoritatea pe întregul teritoriu al României şi poate constitui filiale cu personalitate juridică în municipiul Bucureşti şi în reşedinţele de judeţ, în baza art. 45 alin. (2) din O.U.G.  +  Articolul 4Structura aparatului propriu şi bugetul de venituri şi cheltuieli se stabilesc în raport cu nevoile Uniunii şi în limita posibilităţilor financiare, de către Consiliul naţional de conducere, denumit în continuare CNC.  +  Articolul 5 (1) Uniunea are sigla proprie, aprobată de Consiliul naţional de conducere al Uniunii. Aceasta va figura pe toate documentele emise de Uniune şi de filialele sale. (2) Sediul central al Uniunii este în municipiul Bucureşti, adresa fiind stabilită de Consiliul naţional de conducere al Uniunii. (3) Denumirea Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, cu specificarea sediului central, sau, după caz, denumirea filialei judeţene ori a municipiului Bucureşti, cu specificarea sediului acesteia, va figura pe toate actele emise de Uniune sau de filialele sale.  +  Articolul 6 (1) Obiectivele şi atribuţiile Uniunii sunt cele definite la art. 47 şi 48 din O.U.G. (2) În exercitarea dreptului de autoreglementare, prevăzut la art. 46 din O.U.G, statutul, regulamentele, codul de etică al profesiei şi procedura disciplinară se adoptă prin hotărâri ale Congresului Uniunii, iar instrucţiunile şi normele interne, prin decizii ale Consiliului naţional de conducere şi ale Adunării reprezentanţilor permanenţi ai UNPIR.  +  Capitolul II Membrii Uniunii. Drepturile şi obligaţiile acestora  +  Articolul 7Pot fi membri ai Uniunii, având totodată calitatea de practician în insolvenţă, persoanele fizice române sau străine, în condiţiile O.U.G. şi ale prezentului statut.  +  Articolul 8 (1) Profesia de practician în insolvenţă poate fi exercitată în următoarele forme, definite la art. 4-23 din O.U.G.: a) cabinete individuale, denumite în continuare CI; b) cabinete asociate, denumite în continuare CA; c) societate civilă profesională cu răspundere limitată, denumită în continuare SPRL; d) întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, denumită în continuare IPURL. (2) Practicianul în insolvenţă nu îşi poate organiza şi desfăşura activitatea concomitent în mai multe forme de organizare şi nu poate avea calitatea de asociat decât într-o singură societate civilă profesională, cu excepţia constituirii de filiale ale SPRL, în care este partener.  +  Articolul 9 (1) Forma de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă poate fi schimbată oricând cu oricare dintre formele menţionate la art. 8 alin. (1), cu înştiinţarea Uniunii în termen de cel mult 30 de zile de la data la care schimbarea devine efectivă, în condiţiile art. 24 din O.U.G. (2) La schimbarea formei de exercitare a profesiei, pentru operaţiunile legate de înregistrările în Tabloul practicienilor în insolvenţă din Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (denumit în continuare Tabloul UNPIR) şi cele în Registrul formelor de organizare se va percepe o taxă al cărei cuantum va fi stabilit de Congresul Uniunii.  +  Articolul 10 (1) Persoanele fizice române pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, fiind cuprinse în următoarele categorii: practicieni stagiari, practicieni definitivi şi persoane incompatibile, în condiţiile art. 25 şi 27-34 din O.U.G. (2) Persoanele juridice române pot fi înregistrate în Registrul formelor de organizare şi înscrise în Tabloul UNPIR dacă îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 9-23 din O.U.G. (3) Persoanele fizice străine pot dobândi calitatea de membru al Uniunii în condiţiile art. 26 din O.U.G. (4) Persoanele juridice străine pot fi înregistrate în Registrul formelor de organizare şi înscrise în Tabloul UNPIR în condiţiile art. 26 din O.U.G.  +  Articolul 11Membrii Uniunii au următoarele drepturi: a) să desfăşoare activitatea de practician în insolvenţă pe întregul teritoriu al României, după dobândirea calităţii de practician definitiv şi atât timp cât nu se găsesc în situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 28 din O.U.G.; b) să participe la lucrările adunărilor generale ale filialei din care fac parte, precum şi la lucrările Congresului Uniunii la care sunt delegaţi; c) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Uniunii şi ale filialelor sale, în condiţiile în care nu se găsesc în situaţii de incompatibilitate; d) să voteze în Congresul Uniunii şi în adunările generale ale filialelor, fiecare membru având dreptul la un singur vot; e) să participe la activităţile şi la manifestările Uniunii şi ale filialelor sale; f) să colaboreze la elaborarea publicaţiilor Uniunii; g) să utilizeze mijloacele de informare şi de documentare ale Uniunii şi ale filialelor sale; h) să fie recomandaţi pentru a face parte din colectivele de studii, expertize, consultanţă şi instruire profesională; i) să primească periodicul Uniunii; j) să folosească în documentele oficiale şi personale menţiunea de membru al Uniunii; k) să primească onorarii conform art. 37 din O.U.G., ţinându-se cont de gradul de complexitate al activităţii.  +  Articolul 12 (1) Membrii Uniunii aflaţi în situaţia de incompatibilitate potrivit art. 28 alin. (1) din O.U.G. pierd dreptul de a desfăşura activitatea de practician pe întregul teritoriu al României şi dreptul de a fi aleşi în organele de conducere ale Uniunii şi ale filialelor sale, pe perioada incompatibilităţii. (2) Membrii Uniunii care solicită trecerea din secţiunea persoanelor incompatibile în cea a persoanelor compatibile trebuie să facă dovada calităţii de avocat, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar sau expert tehnic judiciar cu legitimaţia vizată la zi a corpului profesional, precum şi dovada calităţii de asociat într-o societate profesională ori într-un cabinet individual sau dovada de angajare în cadrul profesiei prin carte de muncă ori contract. (3) Membrii Uniunii care au una sau mai multe dintre calităţile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) din O.U.G. şi nu sunt funcţionari publici sunt compatibili cu exercitarea profesiei de practician în insolvenţă numai dacă lucrează în interiorul profesiei lor. (4) În cazul în care intervine încetarea stării de incompatibilitate, prevăzută la alin. (1), cererea de trecere în altă secţiune a Tabloului UNPIR va fi aprobată de Consiliul naţional de conducere al Uniunii, pe baza documentelor justificative depuse. (5) Suspendarea la cerere, în condiţiile art. 35 lit. d) din O.U.G., duce la înscrierea membrului, persoana fizică, în secţiunea incompatibili. Cererea de suspendare se supune aprobării Consiliului naţional de conducere al Uniunii. (6) Durata suspendării este de cel puţin un an de la data aprobării cererii. Persoanele suspendate la cerere au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca cele înscrise în secţiunea membrilor incompatibili. (7) Reînscrierea în secţiunea membrilor compatibili a Tabloului UNPIR a persoanelor înregistrate ca suspendate la cerere se face la solicitarea acestora, cu aprobarea Consiliului naţional de conducere al Uniunii.  +  Articolul 13 (1) Asociatul unic din Întreprinderea Profesională Unipersonală cu Răspundere Limitată, precum şi asociatul coordonator al SPRL nu pot fi angajaţi în propriile societăţi. (2) Asociatul coordonator poate fi remunerat sau poate primi o indemnizaţie, dar nu poate fi salarizat. (3) Asociaţii care nu au calitatea de asociaţi coordonatori pot fi angajaţi cu contract de muncă în propria societate.  +  Articolul 14 (1) Colaboratorul, ca persoană fizică, care optează pentru această formă de exercitare a profesiei, în conformitatea cu art. 4 din O.U.G., nu poate avea raporturi de colaborare simultană cu mai multe societăţi profesionale sau cabinete. (2) Membrii Uniunii înscrişi în subsecţiunea IA (practicieni stagiari) pot avea calitatea de angajaţi sau colaboratori la o singură societate profesională ori cabinet de insolvenţă.  +  Articolul 15Membrii Uniunii au următoarele obligaţii: a) să respecte actele normative care reglementează activitatea de practician în insolvenţă, precum şi hotărârile şi deciziile Uniunii; b) să participe la realizarea obiectivelor Uniunii; c) să plătească cotizaţia fixă anuală, în cuantumul aprobat de Congresul Uniunii, până la data de 30 aprilie pentru anul în curs, în caz de neplată aplicându-se prevederile art. 42 alin. (2) din O.U.G.; d) să plătească contribuţia pe tranşe de venituri, calculată conform art. 67 alin. (3) lit. f) din prezentul statut, până la data de 30 aprilie a anului în curs pentru veniturile realizate în anul anterior, în caz de neplată aplicându-se prevederile art. 42 alin. (2) din O.U.G.; e) să se asigure profesional, pentru exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, în conformitate cu prevederile art. 41 din O.U.G. şi în cuantumul minim stabilit de Congresul Uniunii; f) să comunice conducerii filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul menţionat raportându-se la data şedinţei la care numirea a fost efectuată de un judecător-sindic sau la data depunerii semnăturii în registrul comerţului, după caz; g) să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Uniune; h) să completeze formularele statistice şi să le transmită filialei Uniunii, astfel:1. până la data de 30 ianuarie a fiecărui an - pentru situaţia numirilor ca administrator judiciar, administrator special sau ca lichidator, la finele anului anterior;2. până la data de 15 martie a fiecărui an - pentru declaraţia veniturilor realizate în anul anterior şi stabilirea contribuţiei anuale aferente; i) să comunice filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, schimbările intervenite în legătură cu situaţiile de incompatibilitate, precum şi cele de natură să aducă modificări ale datelor înscrise în Tabloul UNPIR; j) să furnizeze datele necesare verificării prin sondaj efectuate de către delegatul conducerii filialei, în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor profesionale, excepţie făcând raporturile cu clientul şi onorariul aferent; k) să furnizeze datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea verificării situaţiei virării către Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă.  +  Capitolul III Organizarea şi conducerea Uniunii  +  Articolul 16Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul Uniunii, Adunarea reprezentanţilor permanenţi, preşedintele Uniunii şi Consiliul naţional de conducere al Uniunii.  +  Secţiunea 1 Congresul Uniunii  +  Articolul 17 (1) Congresul Uniunii se constituie din: a) membrii Consiliului naţional de conducere al Uniunii; b) toţi membrii consiliilor de conducere ale filialelor Uniunii şi ai comisiilor de disciplină; c) delegaţii desemnaţi de filiale. (2) În stabilirea numărului de delegaţi ai fiecărei filiale se ia în considerare numărul total al membrilor filialei, din care se scad membrii titulari ai consiliului de conducere şi ai comisiei de disciplină, iar pentru numărul astfel rezultat se desemnează câte un delegat la fiecare 20 de membri. În cazul în care un membru titular al consiliului de conducere este indisponibil, poate fi înlocuit cu un membru supleant. În cazul în care toţi membrii titulari sunt disponibili, participarea la congres a membrilor supleanţi ai organelor de conducere ale Uniunii şi ale filialelor sale se va face numai în cazul desemnării acestora de către adunarea generală a filialei, în cadrul numărului de locuri aferent normei de reprezentare de 1/20.  +  Articolul 18Congresul Uniunii se reuneşte cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori se consideră necesar.  +  Articolul 19 (1) Conform art. 51 alin. (2) din O.U.G., Congresul Uniunii se convoacă de: a) Consiliul naţional de conducere al Uniunii; b) 25% din numărul membrilor Uniunii. (2) Convocarea Congresului Uniunii se anunţă cel puţin într-un cotidian naţional de largă circulaţie cu minimum 30 de zile înainte de data programată. Secretariatul general al Uniunii va transmite anunţul şi direct comitetelor de conducere ale filialelor, pentru afişare la sediul acestora.  +  Articolul 20 (1) Congresul Uniunii este legal constituit în prezenţa majorităţii membrilor prevăzuţi la art. 17, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi personal sau reprezentaţi prin mandat. (2) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, se vor stabili o altă dată şi oră pentru următorul congres. Următorul congres va hotărî cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.  +  Articolul 21Congresul Uniunii adoptă hotărâri. Hotărârile vor fi numerotate în ordinea adoptării lor. În cazul în care într-un an calendaristic se convoacă mai multe congrese, hotărârile acestora vor fi numerotate în continuare pentru anul respectiv. Hotărârile vor fi semnate de secretarul general şi de preşedintele Uniunii.  +  Articolul 22Pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 52 din O.U.G., Congresul Uniunii are şi următoarele atribuţii: a) stabileşte, în funcţie de forma de exercitare a profesiei, limitele minime ale valorilor poliţelor de asigurare profesională (limitele minime ale valorilor poliţelor de asigurare profesională sunt prevăzute în anexa nr. 5); b) stabileşte cuantumul cotizaţiei anuale, la care se adaugă contribuţia pe tranşe de venit pentru venitul brut realizat în anul anterior, nivelul taxei de participare la examenul de acces în profesie şi la cel pentru dobândirea calităţii de practician definitiv, cuantumul taxei de înscriere în Tabloul UNPIR şi în Registrul formelor de organizare, precum şi taxele percepute pentru operaţiuni legate de Registrul formelor de organizare; c) alege organele de conducere ale Uniunii dintre candidaţii desemnaţi de adunările generale ale filialelor şi de CNC; d) poate suspenda hotărâri ale adunărilor generale ale filialelor dacă acestea contravin prevederilor legislative privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă sau se constată nereguli în ceea ce priveşte organizarea activităţii filialei.  +  Secţiunea a 2-a Adunarea reprezentanţilor permanenţi  +  Articolul 23Adunarea reprezentanţilor permanenţi are următoarele atribuţii: a) examinează şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale ale Uniunii, sub condiţia ratificării de proximul congres al Uniunii; b) aprobă nivelul taxelor, cotizaţiilor, precum şi plafoanele minime de asigurare profesională, sub condiţia ratificării de proximul congres al Uniunii; c) aprobă, modifică şi completează tarifele şi standardele de cost pentru cheltuielile de procedură ce se plătesc din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 24 (1) Congresul Uniunii poate delega şi alte atribuţii ale sale Adunării reprezentanţilor permanenţi. (2) Delegarea de atribuţii se stabileşte prin hotărâri ale Congresului. (3) Întrunirile adunărilor reprezentanţilor permanenţi şi ordinea de zi a acestora se stabilesc de către Preşedintele Uniunii.  +  Secţiunea a 3-a Preşedintele Uniunii  +  Articolul 25 (1) Preşedintele Uniunii este ales de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani. Preşedintele Uniunii este şi preşedintele Consiliului naţional de conducere al Uniunii. (2) În cazul în care preşedintele nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile, mandatul este preluat de prim-vicepreşedinte.  +  Articolul 26Preşedintele Uniunii reprezintă Uniunea în faţa autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. Acesta poate delega atribuţii de reprezentare unuia dintre vicepreşedinţi.  +  Articolul 27Preşedintele Uniunii angajează personalul Uniunii potrivit structurii organizatorice şi în limitele de salarizare aprobate de Consiliul naţional de conducere al Uniunii.  +  Secţiunea a 4-a Consiliul naţional de conducere al Uniunii  +  Articolul 28 (1) Consiliul naţional de conducere al Uniunii este format din 15 membri titulari, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte, 2 vicepreşedinţi, 11 membri, precum şi 5 membri supleanţi, aleşi de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani. (2) În cazul în care un membru titular nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile înlăuntrul mandatului de 4 ani din motive de sănătate sau este demisionar, sancţionat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul Consiliului naţional de conducere al Uniunii, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat de către consiliu prin vot secret. (3) Membrii supleanţi pot fi invitaţi la şedinţele Consiliului naţional de conducere al Uniunii fără a avea însă drept de vot la adoptarea deciziilor.  +  Articolul 29Consiliul naţional de conducere al Uniunii se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la propunerea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor, şi adoptă decizii privind activitatea Uniunii.  +  Articolul 30 (1) În afară de atribuţiile prevăzute la art. 53 din O.U.G., Consiliul naţional de conducere al Uniunii are următoarele atribuţii: a) acordă aviz pentru înfiinţarea filialelor judeţene şi urmăreşte funcţionarea acestora; b) desfiinţează o filială constituită în cazul în care numărul practicienilor în insolvenţă definitivi şi compatibili din cadrul filialei respective scade sub cel stabilit la art. 43 alin. (3) şi în cazul în care majoritatea membrilor filialei solicită aceasta. Membrii filialei astfel desfiinţate, precum şi cei ai filialelor care nu au primit aviz vor fi rearondaţi unei filiale învecinate stabilite de Consiliul naţional de conducere. Patrimoniul filialelor care sunt desfiinţate trece, de drept, la filiala învecinată în care vor fi înscrişi membrii; c) aprobă înscrierea/radierea practicienilor în insolvenţă, membri ai Uniunii, în/din Tabloul UNPIR, precum şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I bis; d) aprobă înscrierea/radierea cabinetelor individuale de insolvenţă, a societăţilor civile profesionale, precum şi a filialelor acestora în/din Registrul formelor de organizare; e) aprobă înscrierea/radierea în/din Tabloul UNPIR; f) organizează examenele de acces în profesie, precum şi examenele de definitivat; g) asigură participarea unui membru al Consiliului naţional de conducere sau al Comisiei superioare de disciplină la adunările generale de constituire ale filialelor sau la orice altă adunare generală, dacă acest lucru este solicitat de conducerea filialei; h) soluţionează contestaţiile împotriva respingerii cererii de înscriere la examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă şi, respectiv, în Tabloul UNPIR; i) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor Comisiei superioare de disciplină privind membrii comisiilor de disciplină ale filialelor şi ai consiliilor de conducere ale filialelor; j) hotărăşte afilierea la organizaţii profesionale similare din alte ţări şi supune spre ratificare hotărârea la proximul congres al Uniunii; k) organizează alegerile pentru organele de conducere ale Uniunii; l) aprobă normele pe baza cărora se desfăşoară adunările generale ale filialelor şi se fac nominalizările pentru organele de conducere ale Uniunii; m) face propuneri pentru alegerea prin vot secret a preşedintelui Uniunii, a membrilor titulari şi a celor supleanţi ai Consiliului naţional de conducere al Uniunii, precum şi pentru alegerea prin vot deschis a membrilor Comisiei superioare de disciplină şi a cenzorilor; n) stabileşte nivelul diurnei pentru deplasările în interesul Uniunii şi modul de decontare a cheltuielilor de transport; o) poate convoca reprezentanţii filialelor Uniunii pentru analizarea activităţii filialei în cazul în care se constată nerespectarea deciziilor Consiliului naţional de conducere sau a circularelor emise de Secretariatul general al Uniunii. (2) Pentru unele activităţi nepermanente Consiliul naţional de conducere al Uniunii poate angaja colaboratori externi. (3) Pe lângă Consiliul naţional de conducere al Uniunii funcţionează Comisia de cenzori, formată din 3 membri, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (3) din O.U.G. (4) Deciziile disciplinare pronunţate de Consiliul naţional de conducere al Uniunii, cu privire la membrii comisiilor de disciplină ale filialelor şi ai consiliilor de conducere ale filialelor, pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.  +  Articolul 31 (1) Litigiul dintre practicienii în insolvenţă cu privire la relaţiile profesionale, precum cele care se nasc din contracte de colaborare sau de salarizare, cele dintre asociaţi sau care privesc conlucrarea între diferitele forme de exerciţiu al profesiei, poate fi soluţionat, la cererea părţii interesate, pe calea concilierii. (2) Conciliatorul va fi ales de preşedintele Consiliului naţional de conducere al Uniunii dintre practicienii cu ţinută morală şi profesională deosebită.  +  Articolul 32 (1) Conciliatorul poate proceda la consultarea părţilor fie împreună, fie separat pentru a constata punctele asupra cărora există divergenţă şi modalităţile în care interesele părţilor pot fi conciliate. (2) La sfârşitul concilierii, conciliatorul va redacta un proces-verbal semnat şi de părţi în care va consemna concilierea acestora. (3) În caz de eşec parţial sau total al concilierii, procesul-verbal va cuprinde pretenţiile asupra cărora părţile au convenit sau, după caz, punctele asupra cărora părţile au opinii diferite şi vor fi comunicate preşedintelui CNC.  +  Articolul 33 (1) Când litigiul dintre practicienii în insolvenţă nu a putut fi soluţionat prin conciliere, partea interesată poate declanşa procedura arbitrajului, care va fi supusă dispoziţiilor art. 343-368 din Codul de procedură civilă şi dispoziţiilor de mai jos. (2) Petentul va sesiza preşedintele Consiliului naţional de conducere al Uniunii printr-o cerere în care va expune obiectul litigiului, situaţia de fapt şi temeiul de drept. (3) Cererea de arbitrare va cuprinde numele sau denumirea pârâtului, obiectul litigiului, situaţia de fapt, probele, temeiurile de drept şi numele arbitrului propus. (4) Cererea, precum şi înscrisurile care o însoţesc vor fi depuse în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru preşedinte.  +  Articolul 34 (1) Primind cererea de arbitrare, preşedintele Uniunii o va comunică părţii reclamate, care va fi invitată să-şi precizeze, în scris, punctul de vedere. (2) În cazul în care pârâtul este o formă asociativă de exercitare a profesiei, comunicarea se face către reprezentantul acesteia. (3) Pârâtul, în termen de 15 zile de la primirea cererii, va depune întâmpinare în care va arăta punctul său de vedere asupra faptelor expuse în cererea de arbitrare. În acelaşi termen poate formula cerere reconvenţională care va îndeplini aceleaşi condiţii de formă ca şi cererea de arbitrare.  +  Articolul 35 (1) În cazul în care părţile nu se înţeleg asupra persoanei arbitrului, preşedintele Uniunii va desemna un membru al Uniunii care se bucură de o autoritate profesională şi morală deosebită. (2) Activitatea arbitrului poate fi remunerată potrivit regulilor stabilite de preşedintele Uniunii. (3) Practicianul în insolvenţă desemnat ca arbitru poate refuza această însărcinare fără o justificare întemeiată, preşedintele urmând a desemna o altă persoană.  +  Articolul 36 (1) În procedura arbitrală, părţile pot fi asistate de un avocat sau un consilier juridic, angajat al societăţii profesionale respective. (2) În toate cazurile arbitrajul va respecta principiul contradictorialităţii. În acest sens o copie a tuturor actelor depuse de una dintre părţi va fi comunicată celeilalte părţi. (3) Şedinţele de arbitraj nu sunt publice.  +  Articolul 37Dacă părţile nu convin altfel, litigiul se va soluţiona exclusiv în drept. În toate cazurile se vor avea în vedere uzanţele profesionale şi regulile deontologice.  +  Articolul 38 (1) Fiecărei părţi i se va comunică o copie a hotărârii arbitrale. (2) Executarea hotărârii arbitrale se realizează în condiţiile art. 367 şi 368 din Codul de procedură civilă.  +  Articolul 39În situaţia în care preşedintele Uniunii este implicat într-un litigiu arbitral de natura celui prevăzut la articolele de mai sus, atribuţiile prevăzute la art. 33, 34 şi 35 din prezentul statut vor fi exercitate de prim-vicepreşedintele CNC.  +  Secţiunea a 5-a Comisia superioară de disciplină a Uniunii  +  Articolul 40 (1) Comisia superioară de disciplină a Uniunii funcţionează pe lângă Consiliul naţional de conducere al Uniunii şi este compusă din 7 membri titulari (un preşedinte şi 6 membri) şi 3 membri supleanţi, desemnaţi de Congresul Uniunii pentru o perioadă de 4 ani dintre practicienii în insolvenţă aflaţi în evidenţa Uniunii care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. Membrii Comisiei superioare de disciplină a Uniunii pot fi realeşi pentru încă 4 ani. (2) Comisia superioară de disciplină a Uniunii are următoarele atribuţii: a) asigură respectarea de către membrii Uniunii a principiilor fundamentale de etică profesională, conform Codului de etică profesională şi disciplină al Uniunii; b) soluţionează, în complet de 3 membri, contestaţiile împotriva hotărârilor comisiei de disciplină a filialei; c) soluţionează, în complet de 3 membri, plângerile formulate împotriva membrilor consiliilor de conducere ale filialelor şi ai comisiilor de disciplină ale filialelor; d) face propuneri de sancţionare disciplinară în cazul abaterilor comise de membri ai consiliului de conducere al filialei, pe care le supune aprobării Congresului Uniunii, potrivit art. 52 alin. (1) lit. g) din O.U.G.; e) soluţionează plângerile formulate împotriva membrilor Consiliului naţional de conducere al Uniunii şi face propuneri de sancţionare a acestora, pe care le supune hotărârii Congresului Uniunii; f) elaborează şi supune aprobării Consiliului naţional de conducere al Uniunii norme privind procedura disciplinară, cu precizarea competenţelor comisiilor de disciplină ale filialelor; g) asigură instruirea periodică a comisiilor de disciplină ale filialelor şi controlul activităţii acestora; h) urmăreşte respectarea regulilor deontologice privind concurenţa neloială şi acţionează prin măsuri disciplinare aplicate în baza analizării sesizărilor primite sau a unor anchete efectuate prin autosesizare; i) dispune strămutarea plângerilor disciplinare, în condiţiile stabilite de Regulamentul privind procedura disciplinară şi aplicarea sancţiunilor, sau orice alte măsuri necesare înfăptuirii justiţiei disciplinare. (3) Reclamaţiile privind abaterile comise de membri ai Comisiei superioare de disciplină a Uniunii se analizează de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii, propunerile de sancţionare disciplinară urmând a fi supuse hotărârii Congresului Uniunii. (4) În intervalul cuprins între data formulării propunerilor de sancţionare a unor membri ai Consiliului naţional de conducere al Uniunii şi, respectiv, ai Comisiei superioare de disciplină a Uniunii şi data întrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele în cauză sunt suspendate din funcţie, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanţi ai respectivului organ.  +  Secţiunea a 6-a Secretariatul general al Uniunii  +  Articolul 41Secretariatul general al Uniunii are în principal următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea curentă a Uniunii prin compartimentele:- Secretariat-evidenţă-comunicare;- Financiar-contabilitate, resurse umane;- Juridic-contencios;- Relaţii cu membrii;- Registrul formelor de organizare, Tabloul UNPIR; b) poate constitui, în condiţiile asigurării resurselor financiare necesare, compartimente distincte pentru activităţile profesionale, de organizare şi control, relaţii externe etc., subordonate vicepreşedinţilor de resort; c) asigură păstrarea documentelor Uniunii şi arhivarea acestora; d) efectuează operaţiunile tehnice de evidenţă a membrilor în vederea întocmirii şi actualizării Tabloului UNPIR, precum şi a Registrului formelor de organizare; e) asigură editarea legitimaţiilor şi a atestatelor de membru; f) eliberează certificatele de înregistrare şi, la cerere, certificate constatatoare şi alte documente oficiale opozabile terţilor; g) urmăreşte încasarea de către filiale a taxelor, cotizaţiilor şi contribuţiilor membrilor şi emite anual legitimaţia sau atestatul de membru al Uniunii, eliberat de filiale după încasarea cotizaţiilor; h) centralizează datele statistice referitoare la activitatea membrilor Uniunii; i) primeşte de la filialele Uniunii cererile şi documentele de înscriere a candidaţilor la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă; j) participă la şedinţele Consiliului naţional de conducere al Uniunii şi asigură redactarea documentelor acestuia; k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul naţional de conducere al Uniunii şi de preşedintele acesteia; l) asigură publicarea anunţurilor în presă; m) angajează, cu acordul preşedintelui Uniunii, colaboratori externi pentru unele activităţi nepermanente.  +  Articolul 42Secretariatul general al Uniunii este condus de un secretar general, al cărui salariu se stabileşte de preşedintele Uniunii.  +  Capitolul IV Organizarea şi conducerea filialelor  +  Secţiunea 1 Constituire  +  Articolul 43 (1) Filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti se constituie cu avizul Consiliului naţional de conducere al Uniunii, cu un număr minim de 12 membri persoane fizice compatibile. La data îndeplinirii numărului minim de membri este obligatorie constituirea filialei Uniunii. (2) În cazul constituirii filialelor conform alin. (1), Consiliul naţional de conducere va asigura un ajutor financiar destinat achiziţionării dotărilor necesare funcţionării. (3) În cazul scăderii numărului minim de membri ai filialei prevăzut la alin. (1), filiala se desfiinţează prin hotărâre a membrilor rămaşi, urmând ca aceştia să fie rearondaţi în baza deciziei Consiliului naţional de conducere la o altă filială.  +  Secţiunea a 2-a Adunarea generală  +  Articolul 44 (1) Organele de conducere ale filialei sunt: adunarea generală şi consiliul de conducere. (2) Adunarea generală a filialei este formată din membrii acesteia, practicieni în insolvenţă, care îşi au domiciliul sau sediul social, după caz, în raza de competenţă a filialei.  +  Articolul 45Adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an sau ori de câte ori se consideră necesar.  +  Articolul 46 (1) Adunarea generală a filialei se convoacă de: a) consiliul de conducere al filialei; b) 25% din numărul membrilor filialei. (2) Filialele vor convoca adunările generale cu minimum 15 zile înainte de data programată, publicând anunţul în presa locală, şi vor informa Secretariatul general al Uniunii. Consiliul de conducere al filialei va putea anunţa şi direct membrii filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 47 (1) Adunarea generală a filialei este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor acesteia, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi personal sau reprezentanţi prin mandat. (2) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, se vor stabili o altă dată şi oră pentru următoarea adunare generală. Următoarea adunare generală va hotărî cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. (3) Atribuţiile adunării generale ale filialei sunt cele prevăzute la art. 58 din O.U.G.  +  Secţiunea a 3-a Consiliul de conducere al filialei  +  Articolul 48 (1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru filialele ce au sub 100 de membri şi poate creşte până la 5 în cazul filialelor cu peste 100 de membri, dintre care un preşedinte, precum şi 3 membri supleanţi, aleşi de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani. Pentru preşedintele şi membrii consiliului de conducere al filialei se aplică prevederile art. 54 alin. (1) şi (2) din O.U.G. (2) Alegerea membrilor Consiliului de conducere al filialei se face prin vot secret, calitatea de membru titular şi, respectiv, de membru supleant fiind dobândită pe baza numărului de voturi obţinute. În cazul numărului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii în Uniune (data înscrierii în Tabloul UNPIR) sau prin consens. (3) Preşedintele consiliului de conducere al filialei va fi, de regulă, membrul titular cu cel mai mare număr de voturi. (4) În cazul în care un membru titular nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile înlăuntrul mandatului de 4 ani din motive de sănătate sau este demisionar, sancţionat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul consiliului de conducere al filialei, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat prin vot secret de consiliu. În cazul în care membrul titular este preşedintele consiliului de conducere al filialei, funcţia acestuia va fi ocupată de membrul consiliului care a obţinut cel mai mare număr de voturi la precedentele alegeri. (5) În cazul în care, din diverse motive, se constată imposibilitatea constituirii numărului minim de membri titulari ai consiliului de conducere sau ai comisiei de disciplină, membrii rămaşi vor convoca adunarea generală în vederea completării organelor de conducere sus-menţionate.  +  Articolul 49Consiliul de conducere al filialei are următoarele atribuţii: a) supune spre avizare Consiliului naţional de conducere al Uniunii actul de înfiinţare a filialei şi orice modificări ale acestuia; b) asigură desfăşurarea activităţii filialei; c) transmite Consiliului naţional de conducere al Uniunii orice modificare în legătură cu membrii săi, în vederea actualizării Tabloului UNPIR; d) convoacă şi organizează adunarea generală a filialei; e) propune adunării generale candidaţii pentru comisia de disciplină şi comisia de cenzori; f) analizează şi avizează documentaţia de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă, precum şi a solicitanţilor pentru acces fără examen şi cu scutire de stagiu; g) comunică Secretariatului general al Uniunii, la cererea acestuia, numirile ca administrator judiciar sau lichidator ale membrilor filialei; h) angajează personalul executiv al secretariatului filialei; i) comunică Secretariatului general, până la 1 martie a fiecărui an, evoluţia numărului de dosare de insolvenţă pentru anul anterior, precum şi domeniile de activitate ale societăţilor aflate în insolvenţă; j) înaintează, în termen de 15 zile de la data adunării generale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidaţilor desemnat/desemnaţi de adunare pentru organele centrale de conducere ale Uniunii, relevând: calităţile morale şi profesionale, realizările din activitatea de practician în insolvenţă, implicarea în acţiunile întreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum şi în cele de pregătire profesională etc.  +  Secţiunea a 4-a Comisia de disciplină a filialei  +  Articolul 50 (1) Pe lângă consiliul de conducere al filialei funcţionează o comisie de disciplină compusă din 3 membri titulari (un preşedinte şi 2 membri) şi 3 membri supleanţi, aleşi de adunarea generală, prin vot deschis, pentru o perioadă de 4 ani, dintre membrii practicieni în insolvenţă definitivi şi compatibili, care se bucură de o autoritate profesională şi morală deosebită. (2) Comisia de disciplină a filialei are următoarele atribuţii: a) asigură aplicarea măsurilor prevăzute la art. 40 alin. (2) lit. a) şi h) cu privire la membrii filialei; b) soluţionează, în primă instanţă şi în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârşite de membrii filialei respective, cu excepţia celor săvârşite de către unul dintre membrii Consiliului de conducere al filialei, precum şi de membrii titulari ai comisiei de disciplină; c) comunică Secretariatului general al Uniunii, în termen de 5 zile, sancţiunile aplicate potrivit art. 69 alin. (1) din O.U.G. şi prezentului statut. (3) Hotărârile pronunţate de comisia de disciplină a filialei pot fi contestate în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţiile se depun la filiala din care face parte comisia care a aplicat sancţiunea, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, sub sancţiunea decăderii.  +  Capitolul V Accesul în profesia de practician în insolvenţă  +  Secţiunea 1 Accesul în profesie în baza unui examen  +  Articolul 51Primirea în profesie se face pe baza unui examen organizat de Uniune, cu excepţia persoanelor care pot solicita înscrierea în profesie beneficiind de scutirea de examen şi de perioadă de stagiu, în condiţiile art. 32 alin. (2) din O.U.G.  +  Articolul 52 (1) Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se organizează în mod unitar, la nivel naţional, de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii. (2) Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se va desfăşura, de regulă, anual, dacă Consiliul naţional de conducere al Uniunii nu decide altfel. (3) Secretariatul general al Uniunii va anunţa cu cel puţin 60 de zile înainte, într-un cotidian naţional, precum şi pe site-ul Uniunii data începerii sesiunii de examen şi data-limită pentru depunerea documentaţiei de înscriere conţinând cererea de înscriere şi documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 25 din O.U.G. (4) Documentaţia de înscriere se va depune la comitetul de conducere al filialei, care va asigura analizarea îndeplinirii condiţiilor şi transmiterea acesteia la Secretariatul general al Uniunii. (5) Documentaţia de înscriere va fi verificată prin grija Secretariatului general al Uniunii, care va afişa la sediul central şi va transmite filialelor, cu cel puţin 7 zile înaintea datei examenului, lista cuprinzând candidaţii care îndeplinesc condiţiile pentru susţinerea examenului. (6) Consiliul naţional de conducere al Uniunii va desemna comisiile de analizare a contestaţiilor şi de supraveghere a desfăşurării examenului. Preşedintele comisiei de supraveghere a examenului este, de regulă, vicepreşedintele Consiliului naţional de conducere al Uniunii, responsabil cu organizarea. Preşedintele comisiei de analizare a contestaţiilor este, de regulă, prim-vicepreşedintele Consiliului naţional de conducere al Uniunii.  +  Articolul 53 (1) Documentaţia de înscriere la examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar va conţine: a) cererea de înscriere; b) curriculum vitae şi copie de pe cartea/buletinul de identitate; c) copie legalizată de pe diploma de licenţă în drept sau ştiinţe economice; d) certificatul de cazier judiciar sau declaraţie notarială pe propria răspundere că nu se află în niciuna din situaţiile de nedemnitate; e) dovada experienţei de cel puţin 3 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare de lungă durată. (2) Dovada se face, de regulă, cu: copia carnetului de muncă, adeverinţa pentru cei care au activat în instituţii care nu au întocmit carnete de muncă, convenţie civilă înregistrată la camera de muncă ori adeverinţă eliberată de Baroul de avocaţi, copii ale unor diplome sau atestate [diploma de masterat şi/sau de doctorat, atestat de expert contabil sau contabil autorizat, auditor, evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) etc.]. (3) Adeverinţa pentru persoanele care au desfăşurat activităţi practice economice va avea obligatoriu forma agreată de Uniune.  +  Articolul 54 (1) Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar constă într-o probă scrisă, sub forma unui test-grilă. (2) Regulile de desfăşurare a examenului sunt prezentate în anexa nr. 1. (3) Candidaţii vor plăti o taxă de înscriere la examen. În cazul în care candidatul îşi retrage cererea de înscriere cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului, acesta va beneficia de restituirea taxei de înscriere. Candidaţii care solicită retragerea cererii de înscriere după împlinirea acestui termen, precum şi cei care nu se prezintă la examen la data şi ora începerii desfăşurării acestuia pierd dreptul de restituire a taxei de înscriere. (4) Membrii comisiei de pregătire a subiectelor, ai comisiei de analizare a contestaţiilor şi ai celei de supraveghere a desfăşurării examenului pot fi remuneraţi pentru activitatea depusă, potrivit criteriilor stabilite de Consiliul naţional de conducere al Uniunii.  +  Articolul 55 (1) Persoanele care au promovat examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 6 luni de la data promovării examenului. (2) Persoanele care nu solicită înscrierea în termenul prevăzut la alin. (1) pierd dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR.  +  Articolul 56 (1) Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă definitiv se va organiza în mod unitar, la nivel naţional, de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii, data acestuia fiind adusă la cunoştinţa candidaţilor, în scris, de către consiliul de conducere al fiecărei filiale, cu cel puţin 60 de zile înainte. (2) Examenul de definitivat se va organiza anual, la acesta putând participa numai practicienii în insolvenţă stagiari care au efectuat stagiul complet de pregătire profesională. (3) Practicianul în insolvenţă stagiar care la data promovării examenului pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se afla în situaţia de incompatibilitate prevăzută de art. 28 alin. (1) lit. a) din O.U.G. va trebui să facă dovada încetării situaţiei de incompatibilitate în timpul stagiului complet de pregătire profesională cu durata de 2 ani. (4) Pierd dreptul de a susţine examenul de definitivat practicienii în insolvenţă stagiari care nu îl susţin şi nu îl promovează în cel mult 5 ani de la dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar. (5) În intervalul de timp menţionat practicianul în insolvenţă stagiar va putea susţine de cel mult două ori examenul de definitivat. (6) Documentaţia de înscriere la examen se va depune la consiliul de conducere al filialei şi va conţine următoarele documente: a) cererea de înscriere; b) raport de activitate privind stagiul de pregătire profesională efectuat, inclusiv dovada de participare la stagiul intensiv de pregătire; c) caracterizarea întocmită de coordonatorul/coordonatorii de stagiu pe lângă care stagiarul a funcţionat ca salariat sau colaborator. (7) Candidaţii la examenul de definitivat vor plăti o taxă de înscriere aprobată de Congresul Uniunii pentru anul respectiv.  +  Articolul 57 (1) Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă definitiv constă în susţinerea unei lucrări scrise. Lucrarea scrisă va reprezenta un studiu de caz din practica stagiarului. Comisia de examinare va fi formată din practicieni în insolvenţă cu experienţă profesională. Comisia poate avea în componenţă membri ai Consiliului naţional de conducere al Uniunii, precum şi preşedinţii filialelor Uniunii din care fac parte candidaţii. (2) Nota minimă de promovare a examenului este 7. (3) Examenul de definitivat se va organiza în mod unitar, la nivel naţional, în una sau mai multe zile, în funcţie de numărul persoanelor examinate şi în conformitate cu instrucţiunile emise de Consiliul naţional de conducere al Uniunii.  +  Articolul 58 (1) Persoanele fizice române care au dobândit calitatea de practician în insolvenţă definitiv pot opta pentru oricare dintre formele de exercitare a profesiei precizate la art. 8 din prezentul statut. (2) Sunt scutite de stagiul de pregătire profesională persoanele care, devenind membre ale Uniunii, îndeplinesc condiţiile art. 33 alin. (1) din O.U.G.  +  Secţiunea a 2-a Accesul în profesie pe bază de cerere  +  Articolul 59Persoanele care doresc primirea în profesie cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu, în condiţiile art. 32 alin. (2) din O.U.G., vor depune la filiala la care sunt arondaţi teritorial o cerere prin care solicită primirea în profesie.  +  Articolul 60Documentaţia de înscriere în Uniune cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu pentru persoanele care doresc dobândirea calităţii de practician în insolvenţă va conţine: a) cererea de înscriere; b) curriculum vitae; c) copie de pe cartea/buletinul de identitate; d) copie legalizată de pe diploma de licenţă în drept; e) certificatul de cazier judiciar sau declaraţie notarială pe propria răspundere că nu se află în niciuna dintre situaţiile de nedemnitate; f) extras de pe carnetul de muncă sau adeverinţă din care să rezulte dovada exercitării funcţiei de judecător-sindic de cel puţin 5 ani sau 10 ani pentru judecător, notar ori avocat; g) dovada eliberării din funcţie.  +  Articolul 61Cererile persoanelor care solicită dobândirea calităţii de practician în insolvenţă cu scutire de examen şi stagiu vor fi analizate de Consiliul naţional de conducere.  +  Articolul 62Consiliul naţional de conducere are următoarele atribuţii: a) verifică cererea şi documentele doveditoare; b) face toate investigaţiile necesare privind moralitatea şi demnitatea solicitantului, în temeiul art. 27 din O.U.G.; c) poate verifica cunoştinţele solicitantului cu privire la organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă; d) emite decizia de admitere în profesie, refuzul de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.  +  Articolul 63Înscrierea în Tabloul UNPIR se face prin decizie a Consiliului naţional de conducere al Uniunii. Decizia de înscriere în Tabloul UNPIR se transmite la filială, care are obligaţia de a o comunică persoanei care a solicitat primirea în profesie. Înscrierea în Tabloul UNPIR devine efectivă şi este efectuată de Secretariatul general numai după: a) completarea şi depunerea la filială a cererii-opţiune; b) depunerea jurământului scris în forma prevăzută la art. 32 alin. (4) din O.U.G; c) depunerea deciziei de înfiinţare a cabinetului individual sau a unui act doveditor prin care solicitantul devine asociat, angajat ori colaborator al unei societăţi profesionale (contract de societate, contract de muncă, contract de prestări servicii etc.); d) achitarea taxei de înscriere în Tabloul UNPIR şi a cotizaţiei pe anul în curs în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de admitere; e) încheierea poliţei de asigurare profesională la plafonul minim prevăzut în statut în cazul persoanelor compatibile.  +  Articolul 64 (1) Persoanele care au calitatea de avocat şi care solicită primirea în profesie cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 3 luni de la primirea deciziei de admitere în profesie. (2) Persoanele care nu solicită înscrierea în termenul prevăzut la alin. (1) pierd dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR.  +  Secţiunea a 3-a Accesul în profesie pentru persoanele fizice străine  +  Articolul 65 (1) Persoanele fizice străine pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, putând activa astfel ca practician în insolvenţă, dacă în statul în care îşi au domiciliul au această specialitate, certificată de organismele profesionale recunoscute sau de autorităţile publice care le autorizează şi în condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale, conform prevederilor art. 26 din O.U.G. (2) Pentru practicienii în insolvenţă din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesară existenţa unor convenţii bilaterale. (3) Documentaţia de evaluare pentru dobândirea calităţii de membru al Uniunii va conţine: a) cererea de evaluare; b) curriculum vitae şi copie a paşaportului; c) certificatul (atestatul) profesional, în copie legalizată şi traducere autorizată, în termen de 3 luni de la eliberarea lui; d) dovada studiilor superioare de cel puţin 3 ani; e) certificat de onorabilitate; f) declaraţia de compatibilitate; g) solicitarea unui stagiu de adaptare de un an; h) declaraţie privind exercitarea temporară sau ocazională a activităţii de practician în insolvenţă. (4) Exercitarea temporară a activităţii constă în desfăşurarea activităţii pe o perioadă limitată de timp ce trebuie indicată de solicitant. Exercitarea ocazională reprezintă desfăşurarea activităţii de practician în insolvenţă pentru un singur debitor de la deschiderea procedurii şi până la închiderea acesteia. (5) Etapele necesare dobândirii calităţii de membru al Uniunii şi documentele aferente sunt cele cuprinse în metodologia prezentată în anexa nr. 2. (6) Convenţiile bilaterale încheiate de Uniune cu organismele similare din statele din care provin practicienii în insolvenţă, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, vor conţine în principal elemente din metodologia prezentată în anexa nr. 2, precum şi condiţii privind soluţionarea unor litigii în legătură cu activitatea practicienilor în insolvenţă. (7) Calitatea de practician definitiv se obţine numai după efectuarea unei perioade de stagiu de adaptare de un an. Stagiul de adaptare se va efectua sub supravegherea unui coordonator de stagiu.  +  Secţiunea a 4-a Înregistrarea în Registrul formelor de organizare a persoanelor juridice străine  +  Articolul 66 (1) Persoanele juridice străine care nu au sediul profesional în România pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, putând activa astfel ca practician în insolvenţă, dacă în statul în care îşi au sediul profesional desfăşoară această activitate şi au statutul de societate civilă profesională, certificată de organismele profesionale recunoscute sau de autorităţile publice care le autorizează şi în condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale, conform prevederilor art. 26 alin. (2) şi (4) din O.U.G. (2) Pentru societăţile profesionale de insolvenţă din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesară existenţa unor convenţii bilaterale. (3) Documentaţia de evaluare pentru dobândirea calităţii de membru al Uniunii va conţine: a) cererea de evaluare, semnată de reprezentantul legal al societăţii; b) copia paşaportului reprezentantului legal al societăţii (în cazul în care acesta nu a dobândit anterior calitatea de membru al Uniunii, persoana fizica străină); c) certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competentă, în copie legalizată şi traducere autorizată, în termen de 3 luni de la eliberarea lui; d) contractul de societate al societăţii civile profesionale de insolvenţă; e) declaraţie privind exercitarea temporară sau ocazională a activităţii de practician în insolvenţă. (4) Exercitarea temporară a activităţii constă în desfăşurarea activităţii pe o perioadă limitată de timp ce trebuie indicată de solicitant. Exercitarea ocazională reprezintă desfăşurarea activităţii de practician în insolvenţă pentru un singur debitor de la deschiderea procedurii şi până la închiderea acesteia. (5) Cererea de evaluare, cu documentele aferente, se supune aprobării Consiliului naţional de conducere al Uniunii, care va hotărî cu privire la înscrierea societăţii în Tabloul UNPIR.  +  Capitolul VI Pregătirea profesională  +  Articolul 67 (1) Fiecare practician în insolvenţă definitiv şi compatibil are obligaţia să urmeze un stagiu de pregătire profesională în decursul unui an calendaristic, sub sancţiunea suspendării din profesie. (2) Practicienii în insolvenţă incompatibili pot participa la programul de pregătire profesională, acesta devenind însă obligatoriu de la data încetării situaţiei de incompatibilitate. (3) Fiecare practician în insolvenţă stagiar are obligaţia să urmeze programul intensiv de pregătire organizat la nivel central pe durata unei săptămâni. Participarea la cursurile intensive este obligatorie pentru participarea la examenul de definitivat. (4) Seminariile de pregătire profesională vor fi conduse de formatori (lectori) selecţionaţi pe baza criteriilor stabilite de Consiliul naţional de conducere al Uniunii. Selecţia şi coordonarea activităţii formatorilor vor fi asigurate de o comisie numită de Consiliul naţional de conducere al Uniunii şi condusă de către vicepreşedintele responsabil cu pregătirea profesională. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se va considera îndeplinită condiţia participării la un seminar de pregătire profesională pentru persoanele care participă la stagiu în calitate de lectori, precum şi pentru persoanele care publică în mod susţinut articole în revista editată de Uniune. (6) Cheltuielile aferente desfăşurării programului de pregătire profesională se suportă, în principal, din taxele de participare. Consiliul naţional de conducere al Uniunii poate aloca unele fonduri în limita sumelor prevăzute anual în bugetul de venituri şi cheltuieli. (7) Seminarele vor avea caracter interactiv.  +  Capitolul VII Îndrumătorii de stagiu  +  Articolul 68 (1) Persoanele fizice române care au dobândit calitatea de practician în insolvenţă stagiar, ca urmare a promovării examenului organizat de Uniune, au obligaţia efectuării stagiului de pregătire profesională cu durata de 2 ani. (2) Persoanele fizice străine, practicieni în insolvenţă în ţara în care îşi au domiciliul şi care doresc să activeze în România, pot opta pentru efectuarea unui stagiu de adaptare cu durata de 2 ani. (3) Stagiul de pregătire profesională, precum şi stagiul de adaptare se desfăşoară sub îndrumarea unui coordonator de stagiu, practician în insolvenţă definitiv, stagiarul având calitatea de salariat sau colaborator. (4) Raporturile dintre stagiar şi practicianul îndrumător de stagiu vor fi consemnate într-un document scris, reprezentând înţelegerea dintre părţi, care va fi solicitat de Uniune numai în situaţii litigioase.  +  Articolul 69 (1) CNC al Uniunii va reactualiza anual lista cu îndrumătorii de stagiu pe baza unor criterii de selecţie, care vor lua în considerare, în principal, următoarele: a) să aibă vechime de cel puţin 3 ani de la data înscrierii în Tabloul UNPIR; b) să nu fi suferit nicio sancţiune disciplinară de natura celor prevăzute la cap. XIII; c) venitul brut din activitatea de practician în insolvenţă. (2) În funcţie de volumul de activitate al îndrumătorului de stagiu, pe baza unei grile întocmite în funcţie de veniturile realizate în anul anterior atestării, de către cabinetul sau societatea profesională în care îşi exercită profesia, Consiliul naţional de conducere al Uniunii va stabili numărul de stagiari. Veniturile realizate de coordonatorul de stagiu nu se pot situa sub valoarea de 10.000 lei. (3) Lista îndrumătorilor de stagiu va fi actualizată anual, pe baza declaraţiei de venit pentru veniturile din activitatea de practician în insolvenţă realizate în anul anterior, şi se va publică pe site-ul Uniunii.  +  Capitolul VIII Registrul formelor de organizare. Conţinut, înscriere  +  Articolul 70 (1) În Registrul formelor de organizare sunt înregistrate societăţile civile profesionale cu personalitate juridică, filialele acestora şi cabinetele individuale de insolvenţă, precum şi celelalte forme asociative de organizare profesională, prevăzute şi constituite în conformitate cu dispoziţiile din O.U.G. (2) Elementele supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare computerizat pentru societăţile profesionale cu personalitate juridică şi filialele acestora sunt cele prevăzute la art. 66 alin. (1) din O.U.G. (3) Elemente supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare computerizat pentru cabinetele individuale de insolvenţă sunt cele prevăzute la art. 66 alin. (1^1) din O.U.G. (4) Se depun spre menţionare următoarele: a) dovada vărsămintelor privind aportul social; b) cereri de îndreptare de erori materiale privind modificarea elementelor menţionate la alin. (2); c) oricare alt act prevăzut de O.U.G. sau de prezentul statut, depus ulterior înregistrării în Registrul formelor de organizare; d) informaţii financiare, prezentate anual, care trebuie să conţină veniturile realizate din activitatea de insolvenţă; e) menţiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei; f) durata societăţii; g) modul de transformare, reorganizare, dizolvare şi lichidare. (5) Dovada înregistrării în Registrul formelor de organizare se face prin emiterea unui certificat de înregistrare a societăţii, al cărui format şi conţinut vor fi stabilite prin decizie a CNC al Uniunii. (6) Taxele de înregistrare pentru emiterea de certificate de înregistrare, certificate constatatoare, pentru preschimbări, copii certificate şi alte operaţiuni efectuate de departamentul specializat din cadrul Secretariatului general al Uniunii vor fi stabilite anual prin hotărâre a Congresului Uniunii. (7) Este interzis ca în acelaşi sediu social să funcţioneze două sau mai multe forme de organizare profesională de practicieni în insolvenţă. Prin sediu social se înţelege unitatea locativă distinctă din punct de vedere funcţional, deţinută în baza unui titlu locativ propriu. Filiala Uniunii unde este înscrisă forma de organizare profesională va desemna dintre membri un raportor care să verifice şi să ateste întrunirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii într-un spaţiu locativ distinct care să asigure independenţa funcţională şi păstrarea confidenţialităţii cu privire la activitatea desfăşurată. (8) Este interzisă înscrierea în Registrul formelor de organizare a unei societăţi cu denumire identică sau asemănătoare cu a uneia deja înregistrate, atât în denumirea întreagă, cât şi în cuvintele ce o compun, inclusiv cele care sugerează o prescurtare sau iniţiale, cu excepţia sintagmelor utilizate în profesie (insolvenţă, insolvent, judiciar, expert etc.). Filialele constituite de către o societate profesională, conform prevederilor prezentului statut, vor fi înscrise în Registrul formelor de organizare cu o denumire care va îngloba denumirea societăţii profesionale constitutive şi cuvântul "filiala", urmat de denumirea judeţului pe raza căruia se constituie aceasta. (9) Nu pot fi înregistrate sucursale, puncte de lucru sau alte dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţii. (10) Formatul Registrului formelor de organizare este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 71Normele privind înregistrările în Registrul societăţilor profesionale sunt stabilite de CNC.  +  Capitolul IX Înregistrarea în Registrul formelor de organizare  +  Articolul 72 (1) SPRL se constituie, în baza unui contract de societate, prin asocierea a cel puţin 2 practicieni în insolvenţă, în condiţiile art. 9 din O.U.G. Contractul de societate, în formă scrisă, se înregistrează la Uniune în Registrul formelor de organizare, la data aprobării cererii de înscriere în Tabloul UNPIR de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii. Contractul de societate poate dobândi dată certă şi în condiţiile dreptului comun. (2) Contractul de societate al SPRL va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute la art. 12 din O.U.G. (3) Lipsa din contract a oricărei clauze obligatorii atrage refuzul înregistrării la Uniune în Registrul formelor de organizare. Asociaţii, împreună sau oricare dintre ei, precum şi persoana desemnată de aceştia să reprezinte societatea în raporturile cu terţii pot complini lipsa clauzei obligatorii din contract. (4) Filialele societăţilor profesionale cu răspundere limitată au regimul juridic al societăţii-mamă. Acestea sunt obligate să achite taxa anuală şi să se asigure profesional pentru plafonul minim de asigurare profesională. Contribuţia anuală pe tranşe de venituri se plăteşte la filiala Uniunii pe raza căreia funcţionează. Veniturile societăţii profesionale constitutive care provin din excedentul de numerar al filialei sau filialelor pe care le-a constituit nu se vor supune contribuţiei pe tranşe de venituri la filiala Uniunii în care cea dintâi este înscrisă. (5) Filiala constituită cu aportul integral al unei societăţi profesionale poate fi înfiinţată prin hotărâre a adunării generale. Înfiinţarea filialei se va face printr-un contract, semnat în numele societăţii profesionale de către asociatul coordonator al acesteia, împuternicit prin hotărârea adunării generale a societăţii prin care s-a decis constituirea filialei. (6) Filiala va putea fi constituită şi prin asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată cu unul sau mai mulţi practicieni în insolvenţă, persoane fizice sau juridice. Asociaţii persoane fizice trebuie să fie practicieni în insolvenţă compatibili. Filiala nu se va putea constitui decât cu practicieni în insolvenţă care nu sunt asociaţi în cadrul societăţii-mamă. Pentru a exista filiala, o societate profesională cu răspundere limitată trebuie să deţină cel puţin 50%+1 din capitalul social necesar constituirii filialei.  +  Articolul 73 (1) O întreprindere profesională unipersonală se constituie fie prin actul de voinţă al unui singur practician în insolvenţă, fie ca urmare a decesului, incompatibilităţii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociaţi dintr-o SPRL, care are ca efect reducerea asociaţilor la unul singur, dacă acest din urmă asociat optează pentru organizarea activităţii sale sub forma IPURL. (2) În măsura compatibilităţii lor, contractul IPURL va cuprinde aceleaşi elemente cu cele menţionate pentru SPRL la art. 72 alin. (2).  +  Capitolul X Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România  +  Articolul 74Activitatea de practician în insolvenţă poate fi desfăşurată, pe întregul teritoriu al României, numai de persoanele care au această calitate dobândită în condiţiile legii şi care sunt înscrise în Tabloul UNPIR.  +  Articolul 75Tabloul UNPIR are 7 secţiuni, definite în anexa nr. 7.  +  Articolul 76 (1) La înscrierea în Tabloul UNPIR fiecare practician în insolvenţă va primi un cod numeric netransmisibil acordat de Secretariatul general al Uniunii, prin înregistrarea cererilor de înscriere în ordine alfabetică, pe filiale. În cazul reînscrierii unei persoane fizice sau juridice, se atribuie acelaşi cod numeric deţinut anterior radierii. (2) Înscrierea în Tabloul UNPIR a practicienilor în insolvenţă se face, la cererea solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile necesare şi achită taxa de înscriere, astfel: a) persoanele fizice române compatibile depun cererea de înscriere la filiala Uniunii pe a cărei rază teritorială îşi vor desfăşura activitatea; b) persoanele fizice române incompatibile depun cererea de înscriere la filiala Uniunii pe a cărei rază teritorială îşi au domiciliul stabil; c) persoanele fizice şi juridice străine depun la Secretariatul general al Uniunii cererile şi documentele necesare, cu respectarea condiţiilor stabilite prin O.U.G. şi prin prezentul statut. (3) Cererea de înscriere se supune aprobării Consiliului naţional de conducere al Uniunii. Secretariatul general al Uniunii eliberează decizia de înscriere, care va conţine principalele date de identificare ale practicianului în insolvenţă, precum şi codul numeric din Tabloul UNPIR şi, respectiv, numărul de înregistrare din Registrul formelor de organizare. (4) Codul numeric al practicianului în insolvenţă este personalizat şi are două componente, una formată dintr-o cifră sau o cifră şi o literă, reprezentând apartenenţa la una dintre secţiunile ori subsecţiunile Tabloului Uniunii (1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3, 4, 5 şi 6), iar cea de-a doua formată din 4 cifre care reprezintă numărul alocat persoanei înregistrate. (5) Cabinetele individuale se înregistrează cu numele titularului, urmat de sintagma "cabinet individual de insolvenţă", iar cabinetele asociate se individualizează cu numele tuturor titularilor şi sintagma "cabinete asociate de insolvenţă". (6) Societatea civilă profesională se individualizează cu denumiri personalizate sau printr-o denumire specifică, în condiţiile art. 11 din O.U.G. (7) Formele asociative permise de O.U.G. vor fi înscrise la rubrica "Menţiuni" din subsecţiunea corespunzătoare fiecărei forme de organizare profesională parte a contractului de asociere.  +  Articolul 77 (1) Respingerea cererii de înscriere în Tabloul UNPIR poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării. Comunicarea se face de către Secretariatul general al Uniunii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (2) Contestaţia se depune în termenul menţionat mai sus la Secretariatul general al Uniunii şi se soluţionează de Consiliul naţional de conducere al Uniunii, în condiţiile art. 64 alin. (3) din O.U.G.  +  Articolul 78Tabloul Uniunii se reactualizează lunar pe site-ul oficial al Uniunii şi se publică periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I bis, prin grija Secretariatului general al Uniunii.  +  Articolul 79Legitimaţia de practician în insolvenţă şi, respectiv, atestatul pentru persoanele juridice şi cabinetele individuale vor fi emise anual de Secretariatul general al Uniunii, vor avea înscris codul numeric din Tabloul UNPIR şi se vor elibera numai după achitarea cotizaţiei pe anul respectiv. Forma şi conţinutul legitimaţiei şi ale atestatului vor fi aprobate de Consiliul naţional de conducere al Uniunii.  +  Capitolul XI Patrimoniul şi veniturile Uniunii  +  Articolul 80Patrimoniul Uniunii şi al filialelor acesteia este constituit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite de Uniune şi este gestionat de Consiliul naţional de conducere al Uniunii şi, respectiv, de comitetele de conducere ale filialelor.  +  Articolul 81 (1) Veniturile Uniunii se constituie din taxe, cotizaţii, penalităţi pecuniare, donaţii, sponsorizări şi din alte venituri, potrivit legii. (2) Nivelul taxelor, cotizaţiilor şi contribuţiilor anuale ale membrilor Uniunii se aprobă pentru anul calendaristic următor de către Congresul Uniunii, la propunerea Consiliului naţional de conducere al Uniunii. (3) Taxele, cotizaţiile şi contribuţiile sunt următoarele: a) taxa de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă; b) taxa de susţinere a examenului de definitivat în profesie; c) taxele de operare a înscrierilor în Tabloul UNPIR; d) taxa de verificare a cererii şi a documentelor privind dobândirea calităţii de practician în insolvenţă, fără examen şi cu scutire de stagiu; e) taxele percepute pentru operaţiuni legate de Registrul formelor de organizare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 4; f) cotizaţia anuală; g) contribuţia anuală pe tranşe de venituri, reprezentând cota-parte din venitul brut realizat din activitatea membrilor, conform art. 1 din O.U.G., exclusiv TVA, calculată pe intervale de venit:- pentru venituri de până la 50.000 lei: 0,5%;- pentru venituri între 50.000 lei şi 100.000 lei: 0,3% din sumele ce depăşesc 50.000 lei + 250 lei (nivelul maxim al contribuţiei variabile calculate pentru intervalul inferior);- pentru venituri între 100.000 lei şi 1.000.000 lei: 0,3% din sumele ce depăşesc 100.000 lei + 410 lei;- pentru venituri între 1.000.000 lei şi 10.000.000 lei: 0,3% din sumele ce depăşesc 1.000.000 lei + 3.100 lei;- pentru venituri de peste 10.000.000 lei: 0,3% din sumele care depăşesc 10.000.000 lei + 30.100 lei. (4) Taxele, cotizaţiile şi contribuţiile menţionate la alin. (3) sunt scutite de TVA [conform art. 141 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 109 din Legea nr. 343/2006]. (5) Contribuţia anuală pe tranşe de venituri se determină de fiecare cotizant, pe baza unei declaraţii scrise, transmisă Secretariatului general al Uniunii până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul anterior. Realitatea declaraţiei este supusă verificării, prin sondaj, de către cenzorii filialelor. (6) În cazul în care societăţile profesionale sau cabinetele individuale îşi schimbă sediul social, plata cotizaţiei variabile datorate Uniunii va fi împărţită pe 4 trimestre şi se va achita filialelor în funcţie de durata cât a activat pe raza respectivei filiale. (7) Nivelul taxelor, cotizaţiilor, precum şi plafonul minim de asigurare profesională sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 82Neplata cotizaţiilor şi a contribuţiilor anuale până la data de 30 aprilie atrage sancţionarea conform art. 42 alin. (2) din O.U.G. Eliberarea atestatelor pentru anul în curs de către filialele Uniunii este condiţionată de plată cotizaţiei şi a contribuţiei.  +  Articolul 83 (1) Repartizarea veniturilor între Uniune şi filialele sale se efectuează astfel: a) taxele de înscriere la examen şi de verificare a cererii şi a documentelor privind dobândirea calităţii de practician în insolvenţă fără examen şi cu scutire de stagiu se constituie venit la bugetul Uniunii; b) taxele de înscriere în Tabloul UNPIR se repartizează astfel: 30% se constituie venit la bugetul filialei, iar 70% se virează către Uniune până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, când a fost efectuată plata; c) veniturile realizate din încasarea cotizaţiilor şi contribuţiilor se repartizează astfel: 50% se constituie venit la bugetul filialei, iar 50% se virează către Uniune, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, când a fost efectuată plata; d) veniturile realizate din încasarea taxelor pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare se constituie venit la bugetul Uniunii; e) sumele rezultate din vânzarea publicaţiilor proprii, editate de Consiliul naţional de conducere al Uniunii, se constituie venit la bugetul Uniunii; f) sumele provenite din penalităţile pecuniare se constituie venit la bugetul Uniunii sau al filialei, după caz; g) filialele Uniunii îşi vor deschide un cont la o sucursală sau o filială a băncii la care este deschis şi contul Uniunii; h) liberalităţile, donaţiile, sponsorizările etc. vor fi acceptate de Uniune sau de filialele sale cu acordul Consiliului naţional de conducere al Uniunii. (2) Filialele au obligaţia să depună un exemplar din situaţiile financiare, certificate şi aprobate, la Secretariatul general al Uniunii, până la data de 30 aprilie a anului în curs pentru exerciţiul contabil al anului anterior.  +  Articolul 84 (1) În baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, Consiliul naţional de conducere al Uniunii efectuează cheltuieli pentru: a) iniţierea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor prevăzute în planul de activitate al Uniunii; b) organizarea şi funcţionarea structurilor Uniunii pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii; c) extinderea bazei materiale a Uniunii; d) promovarea cunoştinţelor tehnice şi a punctelor de vedere ale Uniunii; e) sprijinirea funcţionării comisiilor permanente şi temporare ale Uniunii; f) asigurarea relaţiilor cu celelalte organizaţii similare din ţară şi din străinătate, plata cotizaţiilor, în cazul afilierii la organizaţii interne sau internaţionale, şi a cheltuielilor de reprezentare şi de participare a delegaţiilor Uniunii; g) recompensarea, pentru activităţi permanente, a unor persoane care îndeplinesc funcţii eligibile; h) întreţinerea patrimoniului Uniunii şi alte cheltuieli administrative, gospodăreşti sau de reprezentare; i) asigurarea unui abonament permanent la periodicul de informare al Uniunii şi participarea la manifestările organizate de Uniune pentru toţi membrii acesteia. (2) Soldul bugetar la sfârşitul anului calendaristic se reportează în anul următor.  +  Articolul 85 (1) Contabilitatea patrimoniului şi a activităţilor desfăşurate de Uniune şi de filiale se organizează şi se conduce potrivit reglementărilor legale în vigoare. (2) Uniunea, având statut de persoană juridică autonomă şi fără scop lucrativ, îşi constituie veniturile din sursele stabilite conform art. 61 din O.U.G., completate cu prevederile art. 81. Din aceste venituri îşi acoperă în întregime cheltuielile. (3) Contabilitatea sintetică şi analitică a veniturilor şi cheltuielilor se organizează distinct, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli. Prin bugetul de venituri şi cheltuieli se vor asigura fondurile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii Uniunii, fiind determinate resursele de acoperire pe categorii de cheltuieli. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli se întocmeşte şi se supune aprobării Congresului Uniunii. (4) Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasări în ţară şi în străinătate, organizări de evenimente, dotări cu inventar gospodăresc şi cu mijloace de transport se aprobă de preşedintele Uniunii. Sumele lunare reprezentând cheltuieli curente ale Uniunii se aprobă de secretarul general al Uniunii pe bază de referat. (5) Filialele, având personalitate juridică conform art. 45 alin. (2) din O.U.G., au obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii la sediile declarate de pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile reglementărilor legale în vigoare. (6) Uniunea şi filialele au obligaţia de a întocmi situaţiile financiare anuale şi în cazul încetării activităţii, potrivit legii. Situaţiile financiare, certificate de cenzori, se supun aprobării Adunării reprezentanţilor permanenţi ai Uniunii, urmând a fi ratificate de Congres. Situaţiile financiare, certificate de cenzori, se supun aprobării adunărilor generale ale filialelor.  +  Capitolul XIIProcedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei  +  Articolul 86 (1) Uniunea va constitui, în baza art. 4 alin. (7) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, un subcont special în care vor fi virate sumele prevăzute la art. 4 alin. (1) din aceeaşi lege. (2) Sumele virate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în contul Uniunii vor fi redistribuite în conturile deschise la filialele Uniunii, conform încasărilor înregistrate pe raza teritorială a filialelor respective. (3) Comisioanele bancare pentru operaţiunile de redistribuire conform alin. (2) se suportă din fondul de lichidare.  +  Articolul 87 (1) Distribuirea către practicienii în insolvenţă de către filialele Uniunii a sumelor colectate în fondul de lichidare se va face pe baza următoarelor criterii: a) cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea vechimii; b) cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea vechimii; c) onorarii stabilite prin hotărâre judecătorească pentru dosarele deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea vechimii; d) onorarii stabilite pentru procedura prevăzută de Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea vechimii. (2) Ţinând cont de criteriile principale enunţate la alin. (1), Consiliul de conducere al filialei poate stabili criterii secundare de distribuire a sumelor, ţinând seama de situaţii speciale. (3) În cazul în care un practician este numit de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau de persoana ori de persoanele desemnate din cadrul registrului într-un dosar în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu şi, ulterior, prin trecerea la procedura simplificată prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, îi mai este stabilit un onorariu, eventual şi cheltuieli de procedură de către judecătorul-sindic, practicianul în insolvenţă va solicita un singur onorariu din fondul de lichidare. Această plată se va face pentru deconturile înaintate în dosarul trecut în procedura simplificată prevăzută de legea privind procedura insolvenţei.  +  Articolul 88 (1) Pentru decontarea din fondul de lichidare, filiala Uniunii solicită următoarele documente justificative: a) sentinţa/încheierea/rezoluţia, în original sau copie conformă cu originalul, prin care judecătorul-sindic/judecătorul-delegat/directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana desemnată din cadrul registrului comerţului stabileşte onorariul de achitat, respectiv cheltuielile de procedură; b) orice document din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri sau sume de bani în patrimoniu; c) factură fiscală. (2) Pentru decontarea din fondul de lichidare, în situaţia în care din sentinţă sau din încheiere nu rezultă în mod expres faptul că debitoarea deţine bunuri sau sume de bani în averea sa, filiala Uniunii poate solicita orice raport întocmit pe parcursul procedurii (de observaţie, administrare sau lichidare), bilanţul de la începutul lichidării, inventarul bunurilor societăţii debitoare, adeverinţă eliberată de serviciile de impozite şi taxe, eventual certificatul de radiere şi/sau orice alte documente justificative. (3) În situaţia avansării unor sume din fondul de lichidare, în cazul în care în sentinţă/încheiere nu se prevede în mod expres că suma urmează a fi returnată, solicitantul, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), va da şi o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă să restituie avansul, în termen de 10 zile lucrătoare de la valorificarea activului debitoarei. (4) Decontarea din fondul de lichidare, în condiţiile în care în averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani, constituie abatere. (5) Decontul final prevăzut de art. 2^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, se aprobă de către Consiliul de conducere al filialei UNPIR pe raza căreia se află sediul debitoarei.  +  Articolul 89 (1) Plata onorariilor practicienilor în insolvenţă ce sunt achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va face, în ordinea vechimii, la următoarele tarife: a) 3.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătoreşti pentru procedurile de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi în limita a 3.000 lei, exclusiv TVA; b) 1.000 lei, prevăzut la art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, pentru procedurile de lichidare derulate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi în limita a 1.000 lei, exclusiv TVA. (2) Cheltuielile de procedură admise la plata din fondul de lichidare sunt constituite din cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, convocări şi comunicări ale actelor aferente procedurii. (3) Constituie de asemenea cheltuieli de procedură admise la plata din fondul de lichidare cheltuielile de deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în insolvenţă la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea este parte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată din afara localităţii de sediu a practicianului. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifică pe baza decontului de deplasare vizat de instanţă, la care sunt ataşate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibil de 7,5 l/100 km. (4) Sunt de asemenea cheltuieli de procedură admise la plata din fondul de lichidare cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operaţiunilor de verificare, selecţionare, inventariere şi legare este echivalentul a 35 euro/ml, iar pentru depozitare 1 euro/ml/lună. (5) Cheltuielile de procedură efectuate conform alin. (4), în procedurile de insolvenţă reglementate de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt achitate din fondul de lichidare numai în măsura în care sunt aprobate de instanţa de judecată prin încheiere/sentinţă. (6) În conformitate cu art. 2^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, decontul final al cheltuielilor de procedură efectuate în legătură cu lichidarea unei societăţi comerciale, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către filiala Uniunii pe raza căreia se află sediul debitoarei, pe baza documentelor justificative ataşate cererii de plată depuse de lichidator. (7) Nu reprezintă cheltuieli de procedură, ci sunt cheltuieli proprii ale cabinetului sau ale societăţii profesionale următoarele: cheltuielile de transport [altele decât cele prevăzute la alin. (3)], cheltuielile de funcţionare a sediului profesional, consumabile, abonamente, cotizaţii profesionale, asigurări de răspundere şi alte cheltuieli indirecte.  +  Articolul 90 (1) Evidenţa operaţiunilor contabile legate de fondul de lichidare se va ţine centralizat pe filială, pe baza monografiei contabile aprobate de Consiliul naţional de conducere al Uniunii. (2) Justificarea plăţii sumelor din fondul de lichidare, operată de către filialele Uniunii, se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) Cheltuielile de administrare a fondului de lichidare, atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor, vor fi suportate din fondul de lichidare numai pe bază de documente justificative. Nivelul maxim de salarizare al personalului angajat pentru această activitate, precum şi cheltuielile de birotică vor fi stabilite de Consiliul naţional de conducere al Uniunii, pe baza propunerilor primite de la filiale. (4) La nivel central va fi constituită o comisie de analiză a sesizărilor, având şi atribuţii de control. Cheltuielile legate de activitatea comisiei de analiză a sesizărilor se vor suporta din bugetul Uniunii. (5) În cazul schimbării formei de exercitare a profesiei, sumele restante din fondul de lichidare se transferă, după caz, către noi forme de organizare, pe bază de declaraţii scrise, în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru filiala din care fac parte membrii. Declaraţia scrisă va fi însoţită de documente justificative.  +  Articolul 91 (1) Procentul de 2% colectat conform prevederilor art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei, după data deschiderii procedurii, aceasta fiind considerată sumă recuperată, şi se evidenţiază în raportul lunar. Prin excepţie, în cazul reorganizării procentul de 2% se aplică doar la sumele obţinute prin recuperări de creanţe sau prin vânzări de active. (2) În cazul în care filiala societăţii profesionale este numită prin încheiere într-un dosar, aceasta va vira sumele colectate prin plata procentului de 2% la filiala Uniunii unde îşi are sediul filiala societăţii profesionale. (3) Procentul de 2% se calculează la data încasării, sumele obţinute astfel virându-se la fondul de lichidare în primele 10 zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară. (4) Concomitent cu virarea către fondul de lichidare practicianul are obligaţia întocmirii şi transmiterii către filiala Uniunii din care acesta face parte a unui tabel care trebuie să conţină cel puţin următoarele date: denumirea cabinetului/ societăţii civile profesionale, denumirea debitoarei, numărul dosarului de insolvenţă şi instanţa, numărul ordinului de plată şi data plăţii acestuia, suma virată. (5) Sumele colectate se distribuie conform Procedurii de administrare a fondului de lichidare prevăzute în Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. (6) Filiala Uniunii, pe baza tabelelor întocmite şi transmise de membrii filialei, va comunică Secretariatului general, la datele de 1 şi 15 ale lunii, un tabel centralizator privind sumele virate. (7) Filiala Uniunii are obligaţia să comunice Secretariatului general situaţia centralizată cu suma totală încasată la fondul de lichidare. (8) Comisia de cenzori a filialei poate verifica, prin sondaj, preluarea cotei de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă de către forma de exercitare a profesiei. Practicienii în insolvenţă au obligaţia să pună la dispoziţia comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei de 2%.  +  Capitolul XIII Abateri şi sancţiuni  +  Articolul 92Constituie abateri următoarele fapte:1. îndeplinirea de activităţi specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare;2. divulgarea secretului profesional, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege;3. nerespectarea obligaţiei de asigurare de răspundere profesională, prevăzută la art. 41 alin. (6) din O.U.G.;4. neplata primei de asigurare prevăzute la art. 41 alin. (6) din O.U.G. privind neîndeplinirea obligaţiei de asigurare profesională până la expirarea perioadei de suspendare;5. încălcarea principiilor fundamentale de etică profesională, definite de Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii;6. desfăşurarea de activităţi politice în cadrul Uniunii şi cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;7. neparticiparea fără motive temeinice a membrilor Congresului Uniunii la două congrese succesive la care au fost delegaţi;8. neparticiparea fără motive temeinice a membrilor filialelor la două adunări generale succesive la care au fost convocaţi;9. neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de venituri la termenul stabilit la art. 35 lit. c) din O.U.G.;10. neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de venituri sau numai a uneia dintre acestea, până la expirarea perioadei de suspendare de 3 luni;11. declararea incorectă a veniturilor obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii de practician în insolvenţă şi implicit plata unei contribuţii anuale pe tranşe de venituri neconforme cu realitatea;12. necomunicarea în termen de 30 de zile a schimbărilor intervenite în legătură cu datele înscrise în Tabloul UNPIR şi în Registrul formelor de organizare;13. intrarea în una dintre situaţiile de nedemnitate prevăzute la art. 27 din O.U.G.;14. deschiderea împotriva practicianului în insolvenţă, prin hotărâre irevocabilă, a procedurii falimentului;15. declanşarea unor măsuri asigurătorii sau a executării silite asupra fondului de lichidare de către practicianul în insolvenţă.  +  Articolul 93Se sancţionează cu avertisment scris faptele prevăzute la art. 92 pct. 1 şi 6.  +  Articolul 94Se sancţionează cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an faptele prevăzute la art. 92 pct. 2, 3, 5 şi 9.  +  Articolul 95 (1) Se sancţionează pecuniar, cu amendă, faptele prevăzute la art. 92 pct. 7, 8 şi 12. (2) Cuantumul amenzilor se stabileşte între 1.000 lei şi 5.000 lei. Sumele obţinute din sancţiunile pecuniare se fac venit la bugetul filialei sau al Uniunii, după caz. (3) Neplata amenzii în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii duce la excluderea definitivă din Uniune.  +  Articolul 96 (1) Membrul Uniunii sancţionat cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă are următoarele interdicţii pe perioada suspendării: a) nu poate activa ca practician în insolvenţă; b) nu are drept de vot în adunarea generală a filialei şi nu poate participa la Congresul Uniunii; c) nu poate fi ales în organele de conducere ale filialei sau ale Uniunii; d) nu poate reprezenta filiala sau Uniunea. (2) Membrii Uniunii sancţionaţi cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă sunt obligaţi ca în termen de cel mult 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare să prezinte la conducerea filialei dovada că au solicitat înlocuirea lor cu un alt practician în insolvenţă pe perioada suspendării. (3) Dacă suspendarea îl priveşte pe unul dintre membrii organelor de conducere alese ale Uniunii sau ale filialelor, acesta va fi înlocuit pe perioada suspendării de către unul dintre membrii supleanţi ai organului de conducere respectiv. (4) În cazul sancţionării unei societăţi civile profesionale, aceeaşi sancţiune va fi aplicată şi asociatului coordonator din vina căruia s-a produs încălcarea prevederilor legale privind desfăşurarea activităţii practicienilor în insolvenţă. (5) Necomunicarea în termenul prevăzut la alin. (2) a dovezii de înlocuire cu un alt practician se sancţionează cu excluderea definitivă din Uniune, însoţită de pierderea calităţii de practician în insolvenţă.  +  Articolul 97Cumularea a două sancţiuni de suspendare a calităţii de practician în insolvenţă duce la excluderea din Uniune.  +  Articolul 98 (1) Se sancţionează pecuniar cu amendă, care se face venit la bugetul Uniunii, fapta prevăzută la art. 92 pct. 11. (2) Amenda este egală cu suma neachitată Uniunii conform veniturilor reale realizate.  +  Articolul 99Se sancţionează cu excluderea definitivă din Uniune, însoţită de pierderea calităţii de practician în insolvenţă, faptele prevăzute la art. 92 pct. 4, 10, 13, 14 şi 15.  +  Articolul 100Sancţiunea de excludere definitivă din Uniune determină radierea din Tabloul UNPIR şi pierderea calităţii de practician în insolvenţă.  +  Articolul 101 (1) Abaterile disciplinare săvârşite de membrii unei filiale se analizează de către comisia de disciplină a acesteia, în primă instanţă şi în complet de 3 membri, care aplică sancţiunile prevăzute la art. 69 alin. (1) din O.U.G., potrivit limitelor stabilite la art. 93-100. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) membrii titulari ai Consiliului de conducere al filialei şi ai comisiei de disciplină a filialei, ale căror abateri disciplinare se judecă în primă instanţă de Comisia superioară de disciplină, în complet de 3 membri. (3) Contestaţiile împotriva hotărârilor comisiei de disciplină a filialei se depun la filiala din care face parte comisia care a aplicat sancţiunea, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, sub sancţiunea decăderii, şi se soluţionează de Comisia superioară de disciplină. (4) Împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplină se poate formula acţiune în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. (5) Regulamentul privind procedura disciplinară este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Capitolul XIV Dispoziţii finale  +  Articolul 102Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul statut.  +  Anexa 1la statutREGULIde desfăşurare a examenului pentru dobândirea calităţiide practician în insolvenţă stagiarExamenul constă într-o probă scrisă, sub forma unui test-grilă.În funcţie de numărul candidaţilor, comisia de pregătire a examenului va putea decide desfăşurarea examenului în mai multe serii. Organizatorii examenului vor putea pune la dispoziţia candidaţilor, la intrarea în sală, unele detalii privind desfăşurarea acestuia.Lucrările vor fi notate de la 1 la 10, proporţional cu punctajul obţinut. Nota minimă de promovare a examenului este 7.Rezultatele examenului vor fi afişate la sediul Uniunii şi al fiecărei filiale, pentru candidaţii respectivi, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.Contestaţiile asupra rezultatelor examenului vor putea fi depuse la Secretariatul general al Uniunii, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la afişarea lor, prin fax sau având data poştei în acest termen. Transmiterea contestaţiilor prin poştă se va efectua doar prin poşta rapidă sau prioripost.Contestaţiile vor fi analizate în cel mult 15 zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, de către o comisie formată din 3 membri desemnaţi de Consiliul naţional de conducere al Uniunii. Pentru toate contestaţiile primite se va proceda la reprocesarea grilelor. Activitatea Comisiei de analizare a contestaţiilor încetează la data semnării procesului-verbal.Preşedintele Comisiei de analizare a contestaţiilor este, de regulă, prim-vicepreşedintele Consiliului naţional de conducere al Uniunii.Rezultatele contestaţiilor vor fi afişate la sediul Uniunii.  +  Anexa 2la statutMETODOLOGIEde atestare a calificării de practician în insolvenţă şi acalităţii de membru al Uniunii Naţionale a Practicienilorîn Insolvenţă din România (Uniune)Aprobarea cererii privind exercitarea în România a profesiei de practician în insolvenţă şi dobândirea calităţii de membru al Uniunii se realizează potrivit următoarelor 3 etape, în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G.A. Etapa de informareScrisoarea de informare adresată Uniunii de către solicitant se transmite Secretariatului general al Uniunii, care va furniza datele cu privire la mijloacele de pregătire (cerere-tip de solicitare a accesului la profesie, cu lista documentelor care trebuie să însoţească cererea, tematica şi bibliografia orientativă pentru proba de aptitudini).B. Etapa de evaluare:1. cererea de solicitare a accesului la profesia de practician în insolvenţă (formular-tip), în care sunt menţionate documentele necesare ce se anexează;2. fotografie tip paşaport;3. curriculum vitae - original semnat;4. paşaport - copie xerox (fără legalizare);5. certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autorităţii publice din statul al cărui cetăţean este solicitantul sau, după caz, unde acesta îşi are domiciliul ori sediul profesional, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv şi cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;6. diploma emisă de o universitate sau de un colegiu universitar, prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minimă de 3 ani, în copie legalizată, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv şi cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România) - ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;7. certificat de onorabilitate eliberat de autorităţile competente sau declaraţie dată în faţa unei autorităţi competente din statul de origine sau de provenienţă al solicitantului, în copie legalizată, cu legalizarea în original efectuată în statul membru al Uniunii Europene şi cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;8. declaraţie pe propria răspundere dată la un birou notarial din România, reprezentând angajamentul de a nu desfăşura alte activităţi în afara celei de practician în insolvenţă, ceea ce i-ar atrage situaţia de incompatibilitate cu practicarea profesiei;9. efectuarea unui stagiu de adaptare de un an.C. Etapa înscrierii în Tabloul UNPIR:1. cererea de înscriere în Tabloul UNPIR;2. depunerea jurământului scris, cu textul prevăzut de art. 32 alin. (4) din O.U.G.;3. atestatul de asigurare profesională, conform art. 26 din O.U.G. (copie, cu legalizarea în original);4. achitarea taxei de înscriere în Tabloul UNPIR.NOTĂ:Pentru practicienii în insolvenţă din statele care nu aparţin Uniunii Europene, documentaţia va conţine şi convenţia bilaterală încheiată de Uniune cu organismul profesional similar din ţara în care solicitantul are domiciliul.  +  Anexa 3la statutREGULAMENTprivind procedura disciplinară1. Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Protecţia onoarei şi a prestigiului profesiei, respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., a Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a deciziilor obligatorii ale organelor profesiei sunt încredinţate organelor constituite potrivit dispoziţiilor legale. (2) Fapta săvârşită de membrul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (Uniune), prin care se încalcă dispoziţiile O.U.G., ale Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, hotărârile obligatorii ale organelor profesiei, şi care este de natură să prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului practicienilor în insolvenţă, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează. (3) Constituie abatere disciplinară grava încălcare a dispoziţiilor O.U.G. şi ale Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă ce prevăd expres o astfel de calificare.  +  Articolul 2 (1) Răspunderea disciplinară a membrului Uniunii nu exclude răspunderea civilă, penală, contravenţională sau administrativă. (2) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii. (3) Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă, care va fi luată în considerare la aplicarea sancţiunii.  +  Articolul 3Comisiile de disciplină ale filialelor Uniunii sunt obligate sa ţină evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate fiecărui membru al acesteia şi să comunice situaţia disciplinară a practicianului, la cererea organelor profesiei, constituite potrivit legii.  +  Articolul 4Instanţele disciplinare sunt: a) Comisia de disciplină a filialei Uniunii; b) Comisia superioară de disciplină; c) Consiliul naţional de conducere al Uniunii; d) Congresul Uniunii.2. Organizarea şi funcţionarea instanţelor disciplinare  +  Articolul 5 (1) În fiecare filială a Uniunii se organizează şi funcţionează o comisie de disciplină, independentă de organele de conducere ale filialei, alcătuită din 3 membri titulari, aleşi de adunarea generală a filialei. (2) Membrii comisiilor de disciplină se aleg dintre practicienii care se bucură de o autoritate profesională şi morală deosebită.  +  Articolul 6 (1) Comisia de disciplină a filialei Uniunii, precum şi Comisia superioară de disciplină sunt coordonate de un preşedinte ales de către membrii acestora. (2) Comisia de disciplină a filialei Uniunii, precum şi Comisia superioară de disciplină vor desemna un secretar care îndeplineşte funcţia de grefier, calitate în care păstrează, ţine evidenţele şi efectuează lucrările necesare în vederea desfăşurării activităţii comisiilor, sub îndrumarea preşedintelui. (3) Alcătuirea comisiilor de disciplină a filialei Uniunii, programarea şedinţelor, organizarea evidenţelor şi a activităţilor cu caracter administrativ ale acesteia sunt în sarcina preşedintelui.  +  Articolul 7Comisia de disciplină a filialei Uniunii soluţionează, în primă instanţă, în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârşite de membrii Uniunii înscrişi în cadrul acesteia, cu excepţia abaterilor săvârşite de membrii titulari ai comisiei, precum şi de membrii consiliului de conducere al filialei.  +  Articolul 8Comisia superioară de disciplină soluţionează: a) ca instanţă de fond, în complet de 3 membri, abaterile membrilor comisiilor de disciplină ale filialelor, precum şi ale membrilor consiliilor de conducere ale filialei; b) în contestaţie, în complet de 3 membri, contestaţiile declarate de partea interesată împotriva deciziilor pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor.  +  Articolul 9Comisia superioară de disciplină face propuneri de sancţionare disciplinară a membrilor consiliului de conducere al filialei, pe care le supune aprobării Congresului Uniunii.  +  Articolul 10Consiliul naţional de conducere al Uniunii, constituit ca instanţă disciplinară, în plenul său, soluţionează abaterile comise de membrii Comisiei superioare de disciplină, urmând ca acestea să fie supuse hotărârii Congresului Uniunii.  +  Articolul 11Congresul Uniunii, în plenul său, soluţionează abaterile comise de membrii consiliilor de conducere ale filialelor, ai Comisiei superioare de disciplină, precum şi ai Consiliului naţional de conducere al Uniunii.  +  Articolul 12 (1) Membrul comisiei de disciplină a filialei Uniunii care ştie că există un motiv de recuzare în privinţa sa sau se află în conflict de interese cu vreuna dintre părţi trebuie să se abţină de la soluţionarea pricinii. (2) Nu poate lua parte la soluţionarea pricinii membrul comisiei de disciplină care a fost desemnat administrator judiciar sau lichidator, avocat, consilier juridic, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, cenzor, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar al unei părţi din dosar, decât dacă a trecut o perioadă de minimum 2 ani. (3) De asemenea, nu poate lua parte la soluţionarea plângerii membrul comisiei de disciplină, dacă soţul (soţia), o rudă ori afin până la gradul al III-lea inclusiv a fost desemnată/desemnat administrator judiciar/lichidator sau a reprezentat o parte în cadrul procedurii în care s-a comis fapta supusă analizei, decât dacă a trecut o perioadă de minimum 2 ani. (4) Prevederile alin. (2) se extind şi asupra asociaţilor/acţionarilor, angajaţilor sau colaboratorilor societăţii profesionale de insolvenţă în care membrul comisiei de disciplină îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 13 (1) Când una dintre părţi are două rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv printre membrii comisiei de disciplină, cealaltă parte poate să ceară strămutarea sesizării disciplinare. (2) Strămutarea pricinii se mai poate cere şi pentru motive de bănuială legitimă. Bănuiala se socoteşte legitimă ori de câte ori se poate presupune că nepărtinirea membrilor comisiei de disciplină ar putea fi ştirbită din cauza conflictului de interese, împrejurărilor pricinii, calităţii părţilor sau conflictelor locale. (3) Strămutarea se poate dispune şi pentru imposibilitatea constituirii completului de analizare a plângerii disciplinare. (4) Cererea de strămutare se depune la instanţa disciplinară imediat superioară. (5) În caz de admitere, soluţionarea sesizării disciplinare se trimite unei alte comisii disciplinare de acelaşi grad. (6) Hotărârea de strămutare se dă fără motivare şi nu este supusă niciunei căi de atac.  +  Articolul 14În cazul în care, din cauza abţinerii sau din alte motive, comisia de disciplină va fi nevoită să soluţioneze cauza cu un număr mai mic de 3 membri, se va convoca un membru supleant. Niciodată comisia de disciplină nu va funcţiona cu un număr mai mic de 3 membri.  +  Articolul 15În intervalul cuprins între data formulării propunerilor de sancţionare a unor membri ai consiliului de conducere al filialei, ai Consiliului naţional de conducere al Uniunii şi, respectiv, ai Comisiei superioare de disciplină şi data întrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele în cauză sunt suspendate din funcţie, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanţi ai respectivului organ.3. Sesizarea comisiei de disciplină a filialei Uniunii  +  Articolul 16 (1) Orice cerere adresată comisiei de disciplină a filialei Uniunii trebuie să fie făcută în scris, să cuprindă numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor, după caz, denumirea şi sediul societăţii, abaterea săvârşită de membrul Uniunii şi semnătura. Lipsa numelui, domiciliului sau reşedinţei părţilor duce la respingerea reclamaţiei formulate. (2) Lipsa calităţii de membru al Uniunii a persoanei reclamate duce la respingerea acţiunii. (3) Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Uniunii se adresează comisiei de disciplină a filialei Uniunii din care acesta face parte. (4) Atât Comisia superioară de disciplină, dar în special comisiile de disciplină ale filialelor Uniunii au obligaţia de a monitoriza mass-media locală şi naţională privind eventualele abateri săvârşite de membrii Uniunii, caz în care se autosesizează. (5) Comisiile de disciplină ale filialelor Uniunii pot fi sesizate de preşedintele Uniunii, Consiliul naţional de conducere al Uniunii sau de consiliul de conducere al filialei.  +  Articolul 17 (1) Cercetarea abaterii disciplinare se va face cu celeritate. (2) Cercetările se efectuează după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a membrului Uniunii cercetat, trimisă la domiciliul/sediul său profesional înscris în Tabloul UNPIR. Convocarea se poate face şi prin înştiinţare în scris printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii şi a datei la care s-a făcut înştiinţarea ori prin luarea la cunoştinţă prin semnătură. (3) Cercetarea se efectuează numai după efectuarea demersurilor menţionate la alin. (2). Membrul Uniunii cercetat poate da explicaţii scrise. (4) Refuzul de a da curs convocării nu împiedică desfăşurarea acţiunii disciplinare. (5) În cursul cercetărilor, preşedintele comisiei de disciplină a filialei Uniunii va convoca în vederea ascultării persoana care a formulat plângerea, precum şi orice alte persoane ale căror declaraţii pot elucida cazul, va dispune efectuarea de verificări de înscrisuri şi va culege informaţii prin mijloacele prevăzute de lege.4. Desfăşurarea şedinţelor comisiilor de disciplină  +  Articolul 18Soluţionarea sesizării disciplinare de către comisiile de disciplină ale filialelor Uniunii se desfăşoară după cum urmează:- se ascultă părţile şi se administrează probele;- în caz de amânare a soluţionării cauzei, se redactează o încheiere, arătându-se motivele care au determinat amânarea. Încheierea se semnează de către preşedintele completului.  +  Articolul 19 (1) În faţa instanţei disciplinare membrul Uniunii se va înfăţişa personal sau prin reprezentantul legal. Membrul Uniunii poate fi asistat de un apărător ales. (2) Şedinţa instanţei disciplinare nu este publică. (3) Lipsa părţilor regulat citate nu împiedică soluţionarea, instanţa disciplinară putându-se pronunţa pe baza actelor şi a dovezilor administrate în cauză. (4) Instanţa disciplinară hotărăşte cu majoritate de voturi şi pronunţă o decizie disciplinară. (5) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de gravitatea faptei, de cauzele şi împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, de gradul de vinovăţie a practicianului, dacă acesta a avut şi alte abateri în trecut, precum şi de urmările abaterii.  +  Articolul 20 (1) Decizia disciplinară este obligatorie faţă de părţi şi de organele profesiei, de la data pronunţării sau comunicării dacă partea nu a fost prezentă la data pronunţării. (2) Decizia comisiei de disciplină a filialei Uniunii se va comunică părţilor în cauză. (3) Contestaţiile declarate împotriva măsurilor luate de comisia de disciplină a filialei Uniunii se depun la filiala din care face parte comisia care a aplicat sancţiunea, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, sub sancţiunea decăderii. După declararea contestaţiei, comisia de disciplină a filialei Uniunii, care a pronunţat hotărârea, va înainta contestaţia, împreună cu dosarul cauzei, instanţei disciplinare superioare. (4) Hotărârile comisiilor de disciplină produc efecte juridice din momentul pronunţării dacă partea a fost prezentă sau din momentul comunicării dacă partea nu a fost prezentă la momentul pronunţării. Simpla exercitare a căii de atac nu suspendă efectele hotărârii atacate în lipsa unei decizii de suspendare a efectelor hotărârii atacate.5. Suspendarea. Perimarea. Reabilitarea  +  Articolul 21 (1) Instanţa disciplinară va suspenda soluţionarea sesizării: a) când ambele părţi o cer; b) dacă niciuna dintre părţi nu se înfăţişează la termenul stabilit pentru soluţionarea sesizării. (2) Cu toate acestea, pricina se soluţionează dacă una dintre părţi a cerut în scris acest lucru în lipsă.  +  Articolul 22 (1) Instanţa disciplinară poate dispune suspendarea sesizării: a) când dezlegarea pricinii depinde, în totul sau în parte, de existenţa ori neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi; b) când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se pronunţe. (2) Suspendarea va dăinui până când hotărârea pronunţată în pricina care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă.  +  Articolul 23Soluţionarea sesizării disciplinare reîncepe prin cererea de redeschidere făcută de una dintre părţi.  +  Articolul 24Reclamantul poate oricând să renunţe la soluţionarea sesizării, fie verbal, în şedinţa comisiei, fie prin cerere scrisă.  +  Articolul 25 (1) Orice sesizare disciplinară se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare, din vina părţii, timp de un an. (2) Cursul perimării este suspendat atât timp cât dăinuieşte suspendarea pronunţată în baza art. 21 alin. (1). (3) În cazul art. 22 alin. (1), cursul perimării este suspendat până la 3 luni de la data când s-au soluţionat cererile ce au făcut obiectul judecăţii sau pronunţării soluţiei penale. (4) Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate.  +  Articolul 26Persoana fizică sau juridică se reabilitează de drept în termen de un an de la terminarea executării sancţiunii.  +  Anexa 4la statutNIVELUL TAXELORpentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizareSe vor percepe taxe pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare pentru:    A. Pentru societăţile profesionale:    1. cerere disponibilitate denumire/opţiune denumire 50 lei    2. cerere înregistrare societate profesională/înregistrare 400 lei    3. eliberare certificat de înregistrare 200 lei    4. cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada 30 lei    5. cerere de furnizare informaţii/extras registru 100 lei    6a) cerere de eliberare acte/duplicat certificat de înregistrare 50 lei    6b) cerere de eliberare acte/copii certificate 50 lei/act    7. cerere de preschimbare certificat de înregistrare 100 lei    B. Pentru cabinetele individuale şi cabinete asociate:    1. cerere de înregistrare cabinet/cabinete asociate 200 lei    2. eliberare certificat de înregistrare 100 lei    3. cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada 30 lei    4. cerere de furnizare informaţii/extras registru 100 lei    5a) cerere de eliberare acte/duplicat certificat de înregistrare 50 lei    5b) cerere de eliberare acte/copii certificate 50 lei    6. cerere de preschimbare certificat de înregistrare 50 lei  +  Anexa 5la statutNIVELUL TAXELOR ŞI COTIZAŢIILOR,precum şi plafonul minim de asigurare profesională  +  Capitolul I Nivelul taxelor şi cotizaţiilor  +  Articolul 1Taxa de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă va fi de 800 lei.  +  Articolul 2Taxa de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer înscrierea în Uniune fără examen şi cu scutire de stagiu va fi de 500 lei.  +  Articolul 3Taxa de înscriere în Tabloul UNPIR va fi de: a) 800 lei pentru persoane fizice care au promovat examenul de acces în profesie; b) 6.000 lei pentru persoanele fizice care beneficiază de înscrierea în profesie cu scutire de examen şi stagiu de pregătire profesională; c) 1.000 lei pentru persoane juridice.  +  Articolul 4 (1) Cotizaţia anuală este de: a) 600 lei pentru persoane fizice compatibile; b) 400 lei pentru persoane fizice incompatibile. (2) Taxa anuală pentru persoanele juridice este de 2.000 lei.  +  Articolul 5Taxa de susţinere a examenului de definitivat în profesie este de 500 lei.  +  Capitolul II Plafonul minim de asigurare profesională  +  Articolul 6Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice române, înscrise în subsecţiunile IB şi IC ale Tabloului UNPIR, este de 30.000 lei.  +  Articolul 7Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele juridice, înscrise în subsecţiunea II-A a Tabloului UNPIR, este de 200.000 lei.  +  Articolul 8Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice străine, înscrise în subsecţiunea a III-a a Tabloului UNPIR, este de 30.000 lei.  +  Articolul 9Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele juridice străine, înscrise în subsecţiunea a IV-a a Tabloului UNPIR, este de 200.000 lei.  +  Anexa 6la statutACTEde constituire a cabinetelor individuale, contractede societate, contracte de asociere cabinete (modele)DECIZIE DE ÎNFIINŢAREa cabinetului individual de practician în insolvenţă.............................................- model -Subsemnatul .............., numele purtat anterior ........., B.I./C.I. seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de ........., la data de ......., cod numeric personal ........, domiciliat în ........., str. ........ nr. ...., bl. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ....., judeţul .........., practician în insolvenţă definitiv, înscris în Tabloul UNPIR sub nr. ....... din data de ......., în calitate de practician în insolvenţă titular,înfiinţez,în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă,cabinetul individual de practician în insolvenţă cu:1. Denumirea ...........................................2. Sediul profesional al cabinetului este în ..........., str. ......... nr. ..., bl. ..., et. ....., ap. ....., sectorul ......., judeţul ........., cod poştal ........, telefon ..........3. Aportul la constituirea patrimoniului de afectaţiune profesională necesar cabinetului constă în (se descriu aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire):.........................................................................................................................................................................................................4. Practicieni în insolvenţă colaboratori:- domnul/doamna .............., practician în insolvenţă, definitiv/stagiar, înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR sub nr. ......... din data de ........;- domnul/doamna .............., practician în insolvenţă, definitiv/stagiar, înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR sub nr. ......... din data de ........;- domnul/doamna .............., practician în insolvenţă, definitiv/stagiar, înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR sub nr. ......... din data de .........Mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele, cotizaţiile şi contribuţiile profesionale ce îmi revin, precum şi să închei asigurarea profesională conform legislaţiei în vigoare.Data ............... Semnătura ...........CONTRACTUL DE SOCIETATEal societăţii civile profesionale cu răspundere limitată....................................- model -Subsemnaţii:- domnul/doamna ............., numele purtate anterior .........., B.I./C.I. seria ...... nr. ........., eliberat/eliberată de ........ la data de ........., cod numeric personal ........, născut/născută în ......... la data de ......., domiciliat/domiciliată în ..........., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de ......... şi practician în insolvenţă definitiv din data de ................;- domnul/doamna ............., numele purtate anterior .........., B.I./C.I. seria ...... nr. ........, eliberat/eliberată de ......... la data de ........., cod numeric personal ..........., născut/născută în .......... la data de ......., domiciliat/domiciliată în .........., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de ........ şi practician în insolvenţă definitiv din data de ...........,au convenit constituirea unei societăţi civile profesionale cu răspundere limitată, supusă reglementărilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., şi de Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, denumit în continuare Statut, după cum urmează:  +  Titlul I Denumire, sediu, formă, emblemă, obiect, scop, durată  +  Articolul 1DenumireÎn concordanţă cu Dovada de rezervare denumire nr. ......./......, societatea este denumită ........... societate civilă profesională cu răspundere limitată (SPRL, IPURL).În toate actele, scrisorile, publicaţiile şi alte documente emise de societate, denumirea societăţii va fi urmată de iniţialele societate civilă profesională cu răspundere limitată (SPRL, IPURL).  +  Articolul 2SediuSediul principal al societăţii este situat în ..............Societatea îşi poate constitui filiale care se înregistrează în Registrul formelor de organizare.  +  Articolul 3FormăPrezenta societate este înfiinţată ca o societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă, cu răspundere limitată, compusă din subsemnaţii practicieni în insolvenţă înscrişi în Tabloul UNPIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I bis, nr. ...... din ........, ca practicieni în insolvenţă definitivi:- ........................... - asociat;- ........................... - asociat;- ........................... - asociat.  +  Articolul 4EmblemăEmblema societăţii reprezintă (descrierea elementelor componente ale desenului): .............. şi este redată în anexa la prezentul act constitutiv.  +  Articolul 5ObiectSocietatea are ca obiect unic de activitate exercitarea în comun a profesiei de practician în insolvenţă conform O.U.G. şi Statutului.  +  Articolul 6Scop profesionalFiecare asociat, practician colaborator şi practician salarizat în interiorul profesiei îşi angajează răspunderea profesională numai în limitele aportului social subscris şi vărsat.  +  Articolul 7DuratăSocietatea se constituie pentru o durată de ................ ani din momentul înscrierii sale în Registrul formelor de organizare, ţinut de Secretariatul general al Uniunii.  +  Titlul II Aport social  +  Articolul 8Compunerea patrimoniului social1. Aportul social de minimum 3.500 lei este constituit din numerar ........ şi în natură, evaluat la ........ lei.2. Aportul social este compus după cum urmează:- domnul/doamna ..............., aport în bunuri/numerar/ clientelă/industrie: ........... lei;- domnul/doamna ..............., aport în bunuri/numerar/ clientelă/industrie: ............ lei;- societatea .................., aport în bunuri/numerar/ clientelă/industrie: ............ lei.3. Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale asociaţilor sunt constituite din următoarele:- ..............., evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ..........., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ......... din data de ..........., la valoarea de ............ lei;- ..............., evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ..........., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ........ din data de ........., la valoarea de ......... lei;- ..............., evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul............, membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ........ din data de ........., la valoarea de ........ lei.  +  Articolul 9RepartizareAportul social este divizat în ........ părţi sociale a câte ............ lei fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 8, astfel:- domnul .......... părţi sociale, reprezentând .......% din părţile sociale;- domnul .......... părţi sociale, reprezentând .......% din părţile sociale.  +  Articolul 10Patrimoniul social a fost vărsat integral la data constituirii societăţii.  +  Titlul III Adunarea generală  +  Articolul 11Adunările generale1. Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaţilor şi deciziile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii.2. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă dreptul la un vot.3. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi asociaţi.4. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor.5. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau, cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc.6. Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale/sau ............ .7. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.  +  Articolul 12Atribuţiile adunării generalePrincipalele atribuţii ale adunării generale sunt: a) repartizarea venitului net al societăţii; b) mărirea sau reducerea aportului social; c) fuziunea; d) schimbarea denumirii societăţii; e) schimbarea sediului principal; f) crearea sau anularea părţilor de industrie; g) primirea de noi asociaţi; h) excluderea asociatului/asociaţilor; i) alegerea asociatului practician în insolvenţă coordonator al societăţii; j) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor; k) orice modificare a statutului societăţii.  +  Articolul 13Procedura adunării generale şi procesele-verbale1. Adunările generale sunt prezidate de asociatul coordonator.2. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării generale, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociaţii prezenţi.3. Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de coordonatorul societăţii.  +  Titlul IV Coordonarea activităţii  +  Articolul 14Coordonarea1. Societatea este coordonată de un asociat sau asociaţi practicieni în insolvenţă coordonatori, membri compatibili. Aceştia sunt numiţi prin hotărârea asociaţilor ce deţin împreună mai mult de jumătate din aportul social pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.2. Societatea poate fi coordonată de mai mulţi asociaţi coordonatori care formează un consiliu de coordonare pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.3. Mandatul asociatului/Consiliului de coordonare este de .............. ani.4. Calitatea de practician în insolvenţă coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării asociaţilor.  +  Articolul 15Desemnarea asociatului practician în insolvenţă coordonatorDomnul/Doamna ................ este desemnat/desemnată începând cu data de ........... ca fiind asociatul practician în insolvenţă coordonator al societăţii, membru compatibil.  +  Articolul 16Drepturile şi obligaţiile practicianului în insolvenţă coordonator1. Practicianul în insolvenţă coordonator reprezintă societatea în raporturile cu terţii.2. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaţilor conform art. 11. Asociaţii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către asociatul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă.3. Raporturile dintre practicianul în insolvenţă coordonator şi ceilalţi practicieni în insolvenţă ai societăţii nu implică nicio subordonare în plan profesional.  +  Articolul 17RemunerarePracticianul în insolvenţă coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.  +  Articolul 18Drepturile şi obligaţiile Consiliului de coordonareConsiliul de coordonare reprezintă societatea în relaţiile cu terţii.  +  Titlul V Conturile şi informarea asociaţilor cu privire la rezultatele obţinute de societate  +  Articolul 19Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează până la 31 decembrie.  +  Articolul 20Conturile şi informarea asociaţilorOperaţiunile în conturile bancare ale societăţii sunt efectuate de practicianul în insolvenţă coordonator, singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale..............................................................  +  Articolul 21Repartizarea venitului1. Venitul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, în conformitate cu prevederile legale, urmând a fi repartizat către asociaţi.2. După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva venitul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face astfel:- cota alocată deţinătorilor părţilor sociale în numerar ........;- cota alocată deţinătorilor părţilor sociale în natură ...........;- cota alocată deţinătorilor părţilor de industrie .................;- cota alocată pentru constituirea unor fonduri alte alocări (premiere, provizioane de risc, rezervă, investiţii etc.) ........... .  +  Titlul VI Cesiunea şi transmiterea părţilor sociale  +  Articolul 22Cesiunea părţilor sociale1. Cesiunea părţilor sociale poate fi făcută numai către practicieni în insolvenţă definitivi, în condiţiile O.U.G. şi ale Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă.2. Cesiunea între asociaţi este liberă.3. Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor.4. Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate sau, în lipsă după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la părţile sociale.5. În cazul transmiterii părţilor sociale, al retragerii sau decesului unui asociat, toate bunurile împreună cu orice drepturi, inclusiv clientelă, aduse ca aport social la patrimoniul societăţii de respectivul asociat, rămân proprietatea societăţii sau .......................... .  +  Articolul 23Notificarea cesiunii1. Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa, cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toţi asociaţii.2. În caz de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate fi făcută către practician/practicienii neasociat/neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune, dispoziţiile art. 22 pct. 2 nefiind aplicabile.3. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.  +  Articolul 24Retragerea asociaţilor1. Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi filialei Uniunii din care face parte intenţia de retragere cu cel puţin 3 luni înainte.2. La împlinirea termenului prevăzut în notificare, Registrul formelor de organizare va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale.3. În caz de neînţelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii, se aplică corespunzător următoarele prevederi ale prezentului contract.4. .........................................5. .........................................6. .........................................  +  Articolul 25Încetarea calităţii de asociat1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 3 luni pentru cesionarea părţilor sociale, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu.2. În cazul în care, la expirarea acestui termen, cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula, iar contractul se va modifica corespunzător.  +  Articolul 26Decesul asociatului1. La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta se anulează.2. Părţile semnatare convin că desocotirea dintre asociaţi şi succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli:- ............................................- ............................................- ............................................3. În termen de maximum 3 luni de la data anulării părţilor sociale, asociaţii vor proceda după cum urmează: a) reducerea corespunzătoare a patrimoniului social; b) emiterea de noi părţi sociale, în vederea reconstituirii patrimoniului social la valoarea existentă la momentul decesului; c) încetarea formei de exercitare a profesiei.  +  Articolul 27Alte dispoziţiiCesionarii sunt obligaţi să depună la Registrul formelor de organizare un exemplar original al actului de cesiune.(Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forţată, retragerea voluntară etc.)  +  Titlul VII Exercitarea profesiei  +  Articolul 28Activitatea şi răspunderea profesională1. Asociaţii, practicienii colaboratori şi practicienii salarizaţi în interiorul profesiei exercită profesia de practician în insolvenţă în numele societăţii.2. Fiecare practician în insolvenţă răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte.3. Societatea va încheia contracte de asigurare profesională în nume propriu şi pentru fiecare practician în insolvenţă care îşi exercită profesia în cadrul acesteia.  +  Articolul 29Suspendarea asociaţilor............................................................................................  +  Articolul 30Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei..............................................  +  Titlul VIII Dizolvarea şi lichidarea  +  Articolul 31DizolvareaSocietatea se dizolvă în următoarele situaţii: a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociaţi; b) prin hotărâre judecătorească; c) prin radierea din profesie a tuturor asociaţilor; d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor; e) prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni; f) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii.  +  Articolul 32Lichidarea1. Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menţiona "în lichidare".2. Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea practicianului în insolvenţă coordonator. În caz contrar, acesta va fi numit de către preşedintele filialei Uniunii de care aparţine societatea.3. Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidării.4. În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.  +  Titlul IX Condiţia suspensivă şi publicitate  +  Articolul 33Condiţia suspensivă1. Societatea este constituită între asociaţi de la data semnării contractului, sub condiţia suspensivă a înscrierii sale în Registrul formelor de organizare, ţinut de Secretariatul general al Uniunii.2. După înscrierea societăţii, asociatul practician în insolvenţă coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute pentru începerea activităţii.  +  Articolul 34Publicitate1. Acest contract va fi prezentat Secretariatului general al Uniunii în vederea înscrierii în Registrul societăţilor profesionale.2. Prezentul contract a fost redactat astăzi, ........., în localitatea ..........., într-un număr de ......... exemplare.Semnături:Asociat: .......................Asociat: .......................Asociat: .......................  +  CONVENŢIEde asociere a cabinetelor individuale de practicieni în insolvenţă(cabinete asociate)- model -Între:1. Cabinetul individual ............., reprezentat prin ............., practician în insolvenţă titular;2. Cabinetul individual ............., reprezentat prin ............, practician în insolvenţă titular,în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., şi a Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, denumit în continuare Statut, s-a convenit asocierea în scopul exercitării în comun a profesiei sub formă de cabinete asociate de practicieni în insolvenţă.Pe durata existenţei prezentei asocieri, cabinetele individuale au convenit că exercită profesia în numele prezentei asocieri.  +  Articolul 1Denumirea asocieriiAsocierea este denumită ............., urmată de sintagma "cabinete asociate de practicieni în insolvenţă".  +  Articolul 2Sediul şi durata asocierii1. Sediul asocierii este stabilit în ............, str. ........ nr. ...., bl. ....., et. ...., ap. ...., sectorul ........, judeţul ......, cod poştal ......, telefon ......., fax. ......., e-mail. ...........2. Asocierea se încheie pe o durată de ........... ani (nedeterminată).  +  Articolul 3Aporturi în bunuri pentru asocierePentru funcţionarea asocierii cabinetele individuale îşi aduc aporturi în bunuri, după cum urmează:1. Cabinetul individual ................ aportează: a) în natură (cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesională) următoarele bunuri: ............., în valoare de .......... lei (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun); b) în numerar ............ lei, depuşi în contul profesional ........, deschis la ............ .2. Cabinetul individual ................ aportează: a) în natură (cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesională) următoarele bunuri: ..........., în valoare de ............. lei (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun); b) în numerar ........... lei, depuşi în contul profesional .........., deschis la ............ .  +  Articolul 4Cota de participare la asociere1. Cota de participare la asociere convenită de părţi este:Cabinetul individual .......... - ......... %;Cabinetul individual ......... - .......... %.Aporturile prevăzute la art. 3, aporturile în clientelă şi activitatea profesională concretă au reprezentat criteriile de stabilire a cotei prevăzute la pct. 1.2. Toate cheltuielile necesare asocierii (remuneraţiile pentru practicienii în insolvenţă salarizaţi, salariile, retrocedările de onorarii pentru practicienii în insolvenţă colaboratori, cheltuielile de întreţinere, chirii, amortizări, taxe şi impozite aferente bunurilor folosite în interesul asocierii, costul materialelor, consumabile, investiţii, utilităţi şi dotări, precum şi orice alte cheltuieli) sunt suportate de către asociere din veniturile realizate de către aceasta.3. După deducerea cheltuielilor prevăzute la pct. 2 venitul rămas se distribuie între asociaţi conform cotelor convenite la pct. 1.4. Asociaţii pot conveni înainte de distribuirea prevăzută la pct. 3 constituirea unui fond de rezervă al asocierii.5. Cota de participare la asociere conferă asociaţilor dreptul şi obligaţia de a încasa venitul şi de a suporta pierderea.  +  Articolul 5Conducerea şi coordonarea asocierii1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generală, formată din titularii cabinetelor individuale asociate.2. Se vor menţiona clauze convenite privind conducerea şi coordonarea asocierii, cu respectarea prevederilor O.U.G. şi ale Statutului.- .......................................;- ........................................  +  Articolul 6Exercitarea profesiei1. Fiecare asociat exercită profesia de practician în insolvenţă în numele asocierii. În actele sale profesionale va indica denumirea (forma) asocierii.2. Asociaţii vor consacra în beneficiul asocierii întreaga lor activitate profesională şi se vor informa reciproc în legătură cu aceasta.3. Pot fi incluse clauze convenite privind organizarea exercitării profesiei, pentru cazul incapacităţii temporare de exercitare a profesiei, privind răspunderea profesională etc., cu respectarea O.U.G. şi a Statutului.  +  Articolul 7Încetarea asocierii. Lichidarea asocierii(Pot fi incluse clauze convenite, cu respectarea O.U.G. şi a Statutului.)- ........................................;- .........................................  +  Articolul 8Alte clauze- ........................................;- .........................................  +  Articolul 9Dispoziţii finale1. Prezentul contract va fi înregistrat la Uniune.2. Încheiat astăzi, ........, la ........, în ....... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi înregistrat la Uniune.Semnăturile practicienilor în insolvenţă titulari şi ştampila fiecărui cabinet individual:1. .......................................;2. ........................................  +  Anexa 7la statutFormatul Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din RomâniaSecțiunea I Persoane fizice române - date de identificareSubsecțiunea I A Practicieni stagiari┌────┬───────────────────┬────────┬──────────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ │ │Situaţii de │Domiciliul, ││Nr. │Numele şi prenumele│ Număr │Data înscrierii în│suspendare a│ telefon, ││crt.│ │matricol│ Tabloul UNPIR │ stagiului │fax, e-mail ││ │ │ │ │ (perioada)│ │├────┼───────────────────┼────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │└────┴───────────────────┴────────┴──────────────────┴────────────┴────────────┘Subsecţiunea I B - Practicieni definitivi organizaţi în cabinete individuale┌────┬─────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┬────────┐│ │ │ │ Data │ Data │ Domiciliul, │ ││Nr. │Numele şi│ Număr │înscrierii în│înregistrării│ telefon, │Menţiuni││crt.│prenumele│matricol│Tabloul UNPIR│ cabinetului │fax, e-mail │ │├────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │└────┴─────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┴────────┘Subsecţiunea I C - Practicieni definitivi asociaţi în societăţi profesionale┌────┬─────────┬────────┬──────────┬───────────────┬────┬─────────────┬────────┐│ │ │ │ Data │ │din │ Domiciliul, │ ││Nr. │Numele şi│ Număr │înscrierii│ Asociat │data│telefon, fax,│Menţiuni││crt.│prenumele│matricol│în Tabloul│ la societatea │ de │ E-mail │ ││ │ │ │ UNPIR │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────────┼────┼─────────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │└────┴─────────┴────────┴──────────┴───────────────┴────┴─────────────┴────────┘Subsecţiunea I D - Practicieni definitivi angajaţi sau colaboratori ai formelor de exercitare a profesiei┌────┬─────────┬────────┬──────────┬───────────────┬────┬─────────────┬────────┐│ │ │ │ Data │ Angajat/ │Din │ Domiciliul, │ ││Nr. │Numele şi│ Număr │înscrierii│ Colaborator │data│telefon, fax,│Menţiuni││crt.│prenumele│matricol│în Tabloul│ în societatea │ de │ e-mail │ ││ │ │ │ UNPIR │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────────┼────┼─────────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │└────┴─────────┴────────┴──────────┴───────────────┴────┴─────────────┴────────┘Secţiunea a II-a - Societăţi profesionale - date de identificareSubsecţiunea a II-a A - Societăţi profesionale cu personalitate juridică┌────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬────────┬──────────┬───────────┐│ │ │ │ Numărul de │ │ │ ││ │ │Sediul social,│înregistrare în│ │ Data │ ││Nr. │Denumirea │ numărul de │ Registrul │ Număr │înscrierii│ Menţiuni ││crt.│societăţii│telefon, fax, │ formelor de │matricol│în Tabloul│ ││ │ │ e-mail │ organizare │ │ UNPIR │ │├────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────-┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 6 │└────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴────────┴──────────┴───────────┘Subsecţiunea a II-a B - Filiale ale societăţilor profesionale cu personalitate juridică┌────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬────────┬──────────┬───────────┐│ │ │ │ Numărul de │ │ │ ││ │ │Sediul social,│înregistrare în│Angajat/│ Data │ ││Nr. │Denumirea │ număr de │ Registrul │ Număr │înscrierii│ Menţiuni ││crt.│ filialei │telefon, fax, │ formelor de │matricol│în Tabloul│ ││ │ │ e-mail │ organizare │ │ UNPIR │ │├────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │└────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴────────┴──────────┴──────────-┘Secţiunea a III-a - Persoane fizice străine - date de identificare┌───┬─────────┬────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────┬────────────┐│ │ │ │ Data │ │Dovada calităţii │ Convenţia ││Nr.│Numele şi│ Număr │înscrierii│ Domiciliul, │de practician în │ bilaterală ││crt│prenumele│matricol│în Tabloul│telefon, fax,│lichidare în ţara│încheiată cu││ │ │ │ UNPIR │ e-mail │ de domiciliu │ Uniunea │├───┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │└───┴─────────┴────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────┴────────────┘Secţiunea a IV-a - Persoane juridice străine - date de identificare┌────┬──────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────────────┬──────────┐│ │ │ Adresa │ │ Data │ Dovada calităţii │ ││Nr. │Denumirea │ sediului │ Număr │înscrierii│ de practician în │Convenţia ││crt.│societăţii│ central, │matricol│în Tabloul│lichidare în ţara │bilaterală││ │ │telefon, │ │ UNPIR │ în care îşi are │încheiată ││ │ │fax,e-mail │ │ │sediul profesional│cu Uniunea│├────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │└────┴──────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────────────┴──────────┘Secţiunea a V-a - Persoane incompatibile - date de identificare┌────┬─────────┬────────┬───────────┬─────────────┬──────────────┬────────────┐│ │ │ │ Data │Data intrării│ │ ││Nr. │Numele şi│ Număr │înscrierii │în incompa- │ Motivul │Domiciliul, ││crt.│prenumele│matricol│în Tabloul│tibilitate │incompatibili-│telefon, fax││ │ │ │ UNPIR │ │ tăţii │E-mail │├────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │└────┴─────────┴────────┴───────────┴─────────────┴──────────────┴────────────┘Secţiunea a VI-a - Sancţiuni┌────┬──────────┬─────┬──────────┬────────────┬──────────┬───────┬──────────┐│ │Numele şi │ │ │ Domiciliul │ │ │ ││Nr. │prenumele │Număr│ Data │sau adresa │ Felul │ Data │ Organul ││crt.│sau │ma- │înscrierii│sediului │sancţiunii│sancţi-│ care a ││ │denumirea │tri- │în Tabloul│central, │ termenul │onării │ aplicat ││ │societăţii│col │ UNPIR │telefon, │ │ │sancţiunea││ │ │ │ │fax, │ │ │ ││ │ │ │ │E-mail │ │ │ │├────┼──────────┼─────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │└────┴──────────┴─────┴──────────┴────────────┴──────────┴───────┴──────────┘Secţiunea a VII-a - Radieri┌────┬─────────────┬─────┬──────────┬───────────────┬────────┬────────┬────────┐│ │ Numele şi │Număr│ Data │ │ │ │Organul ││Nr. │prenumele sau│ma- │înscrierii│Domiciliul sau │Motivul │ Data │ care a ││crt.│ denumirea │tri │în Tabloul│adresa sediului│radierii│radierii│hotărât ││ │ societăţii │col │ UNPIR │ central │ │ │radierea│├────┼─────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │└────┴─────────────┴─────┴──────────┴───────────────┴────────┴────────┴────────┘  +  Anexa 8la statutFormatul Registrului formelor de organizare*Font 7* ┌──────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐ │Tip societate │ SPRL, IUPRL │Modificare, data│ │ ├─────────────────────┴────────────────┤ ├──────────────────────┼─────────────┬───────┬────────────────┼─────┬───┬────┬────┬────┬──────────┬────────┐ │Contract societate │numar │ │Act adiţional │număr│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────────┼────────┤ │ │data │ │ │data │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────────┼────────┤ │Sediul social │judeţ/sector │oraş │strada │nr. │bl.│sc. │et. │ap. │cod poştal│din data│ │ ├─────────────┼───────┴────────────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────────┼────────┤ ├──────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────────┼────────┤ │ schimbare sediu ├─────────────┼────────────────────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────────┼────────┤ ├──────────────────────┼─────────────┼───────┬────────────────┼─────┼───┴────┴────┴────┴──────────┴────────┘ │Adrese contact │Telefon │Fax │E-mail │web │ │ ├─────────────┼───────┴────────────────┼─────┤ ├──────────────────────┼─────────────┼───────┬────────────────┼─────┤ │ modificări │ │ │ │ │ ├───┬──────────────────┼─────────────┼───────┴────────────────┴─────┴───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────┐ │Nr.│Lista asociaţilor │ │ Domiciliu │Alte informaţii │Tabloul │ │ │ │ │ │ │ UNPIR │ ├───┼──────────────────┼─────────────┼───────┬────────────────┬─────┬───┬────┬────┬────┬──────┬─────┼─────────┬────────┬───┼────────┤ │ │Nume │Prenume │oraş │strada │nr. │bl.│sc. │et. │ap. │cod │judeţ│cetăţenie│ locul │CNP│ Număr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │poştal│ │ │naşterii│ │matricol│ ├───┼──────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┼────────┼───┼────────┤ │ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┼────────┼───┼────────┤ │ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┴────────┴───┴────────┘ │ Nr│Filiale │judeţ/sector │oraş │strada │nr. │bl.│sc. │et. │ap. │cod │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │poştal│data │ ├───┤ ├─────────────┼───────┼────────────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼─────┤ │ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼─────┴───┴────┴────┴────┴──────┴─────┘ │ │Conducerea │Nume │Prenume│Număr matricol │ │ │societăţii │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┤ │ Nr│Organe executive │ │ │ │ ├───┤ ├─────────────┼───────┼────────────────┤ │ 1│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┤ │ Nr│Asociaţi │ │ │ │ │ │coordonatori │ │ │ │ ├───┤ ├─────────────┼───────┼────────────────┤ │ 1│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┤ │ Nr│Asociaţii │ │ │ │ │ │societăţii │Nume │Prenume│Număr matricol │ ├───┼──────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┤ │ 1│cabinete │ │ │ │ ├───┤ ├─────────────┼───────┼────────────────┤ │ 2│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼─────────────┼───────┴────────────────┤ │ Nr│Asociaţii │ │ │ │ │societăţii │Denumire │Nr. înregistrare în RSP │ ├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │ 1│societăţi │ │ │ ├───┤ ├─────────────┼────────────────────────┤ │ 2│ │ │ │ ├───┼──────────────────┼─────────────┼───────┬────────────────┤ │ Nr│Angajaţi │Nume │Prenume│Număr matricol │ ├───┼──────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┤ │ 1│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┤ │ Nr│Colaboratori │Nume │Prenume│Număr matricol │ ├───┼──────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┤ │ 1│ │ │ │ │ └───┼──────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼────┬────┬────┐     │Informaţii │ │ │ │ │ │ │     │financiare │pentru anul │2006 │ 2007 │2008│2009│2010│     ├──────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼────┼────┼────┤     │ │venituri │ │ │ │ │ │     ├──────────────────┴─────────────┴───────┴────────────────┼────┴────┴────┤     │Menţiuni cu privire la forma de exercitare a profesiei │ │     └─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘