HOTĂRÂRE nr. 1.414 din 18 noiembrie 2009 (*actualizată*)pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică(actualizată până la data de 12 august 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 8 decembrie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 12 august 2010, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi al art. 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi al punctelor 25 şi 27-32 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare Institutul, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, prin comasare prin fuziune a Institutului de Sănătate Publică Bucureşti cu Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca, Institutul de Sănătate Publică Iaşi, Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timişoara, Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş şi cu Centrul de Sănătate Publică Sibiu, care se desfiinţează. (2) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, str. dr. Leonte nr. 1-3, sectorul 5. (3) Institutul preia activitatea Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, ca urmare a comasării prin absorbţie cu această instituţie, care se desfiinţează.--------------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.  +  Articolul 2Institutul are ca scop: a) prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile; b) monitorizarea stării de sănătate; c) promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate; d) evaluarea sănătăţii ocupaţionale; e) monitorizarea sănătăţii în relaţie cu mediul; f) elaborarea reglementărilor în domeniul sănătăţii publice; g) asigurarea managementului sănătăţii publice; h) dezvoltarea serviciilor de sănătate publică specifice; i) organizarea, conducerea, îndrumarea şi verificarea din punct de vedere tehnic şi metodologic, pe întregul teritoriu al ţării, a sistemului informaţional în domeniul sănătăţii;--------------Litera i) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010. j) organizarea, conducerea şi controlul sistemului informatic în domeniul sanitar;--------------Litera j) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010. k) organizarea şi administrarea bazei naţionale de date privind statisticile de sănătate;--------------Litera k) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010. l) elaborarea indicatorilor de evaluare a stării de sănătate şi a eficienţei reţelei sanitare.--------------Litera l) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.  +  Articolul 3Pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute la art. 2, Institutul exercită următoarele atribuţii generale: a) asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a reţelei de sănătate publică, în funcţie de domeniul de competenţă; b) participă la elaborarea strategiilor şi politicilor din domeniul de competenţă; c) elaborează proiecte de acte normative, norme, metodologii şi instrucţiuni privind domeniile specifice din cadrul sănătăţii publice; d) efectuează expertize, oferă asistenţă tehnică şi realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice; e) supraveghează starea de sănătate a populaţiei, bolile transmisibile şi netransmisibile, pentru identificarea problemelor de sănătate comunitară; f) asigură sistemul de supraveghere epidemiologică, precum şi de alertă precoce şi răspuns rapid şi participă la schimbul de informaţii în cadrul reţelei europene de supraveghere epidemiologică în domeniul bolilor transmisibile; g) participă la efectuarea de investigaţii epidemiologice de teren, din proprie iniţiativă, la solicitarea Ministerului Sănătăţii sau a autorităţilor locale de sănătate publică; h) elaborează metodologia, instrumentele şi indicatorii de monitorizare şi evaluare a serviciilor şi programelor de sănătate publică, de promovare a sănătăţii şi de educaţie pentru sănătate; i) participă la procesul de învăţământ medical de specializare şi perfecţionare în domeniile specifice din cadrul sănătăţii; j) desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătăţii publice şi al managementului sănătăţii publice; k) colectează, analizează şi diseminează date statistice privind sănătatea publică; l) asigură existenţa unui sistem informaţional şi informatic integrat pentru managementul sănătăţii publice; m) asigură activitatea economico-financiară, administrativă şi juridică a Institutului şi a centrelor naţionale şi regionale de sănătate publică atât prin personalul propriu, cât şi prin personalul de specialitate preluat de la Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, instituţie care se desfiinţează, în condiţiile legii; n) colectează, analizează şi diseminează datele privind starea de sănătate a populaţiei;--------------Litera n) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010. o) elaborează şi înaintează Ministerului Sănătăţii Raportul anual al stării de sănătate a populaţiei, în baza datelor centralizate şi analizei acestora;--------------Litera o) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010. p) efectuează analize, studii şi anchete medicale privind starea de sănătate a populaţiei, sondaje de opinie privind calitatea asistenţei medicale, precum şi prognoze pentru a prezenta Ministerului Sănătăţii datele necesare în vederea luării deciziilor bazate pe dovezi;--------------Litera p) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010. q) comunică şi transmite, cu avizul ministrului sănătăţii, datele statistice din domeniul sănătăţii către organizaţiile internaţionale din care România face parte, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, EUROSTAT, OECD, sau cele faţă de care are angajamente conform legii, la cererea acestora;--------------Litera q) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010. r) realizează activităţi de informare şi documentare medicală, în special în domeniul programelor iniţiate şi derulate de Comisia Europeană şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii;--------------Litera r) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010. s) realizează evidenţa, întreţinerea şi exploatarea fondului arhivistic al Ministerului Sănătăţii.--------------Litera s) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.  +  Articolul 4 (1) Activitatea Institutului la nivel teritorial se realizează prin 4 centre naţionale şi 6 centre regionale de sănătate publică, organizate în structura acestuia, fără personalitate juridică.--------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010. (2) Centrele naţionale, care asigură coordonarea profesională specifică pe plan naţional a Institutului, sunt: a) Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT); b) Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC); c) Centrul Naţional de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate (CNEPSS); d) Centrul naţional de statistică şi informatică în sănătate publică.--------------Litera d) a alin. (2) al art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010. (3) Centrele regionale de sănătate publică, care asigură coordonarea şi execuţia profesională la nivel regional a Institutului, sunt: a) Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti (CRSPB); b) Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj (CRSPC); c) Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi (CRSPI); d) Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara (CRSPT); e) Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mureş (CRSPM); f) Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu (CRSPS).  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.--------------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.  +  Articolul 6 (1) În cadrul Institutului funcţionează un consiliu de coordonare format din 13 membri, care are rolul de a aproba principalele direcţii de acţiune în domeniile de strategie, organizare şi funcţionare a Institutului.--------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010. (2) Preşedintele şi membrii consiliului de coordonare prevăzut la alin. (1) sunt numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii şi nu sunt remuneraţi.  +  Articolul 7 (1) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de un director general şi de un director general adjunct economic. (2) Directorul general trebuie să fie cadru universitar sau medic primar în domeniile sănătate publică, epidemiologie sau igienă. (3) Directorul general este ordonator terţiar de credite şi reprezintă Institutul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.--------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010. (4) Conducerea executivă a centrelor naţionale este asigurată de câte un director. (5) Conducerea executivă a centrelor regionale este asigurată de câte un medic şef centru.--------------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010. (6) Funcţiile de conducere ale Institutului se ocupă prin concurs organizat conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 8Atribuţiile directorului general şi ale directorilor, precum şi ale directorului general adjunct economic, ale consiliului de coordonare şi ale medicilor şefi centru sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010.  +  Articolul 9 (1) În termenul prevăzut la art. 8 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, Institutul Naţional de Sănătate Publică preia în administrare, pe bază de protocol de predare-preluare, clădirile, terenurile şi toate celelalte bunuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, Institutului de Sănătate Publică "Prof. Dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca, Institutului de Sănătate Publică Iaşi, Institutului de Sănătate Publică "Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timişoara, Centrului de Sănătate Publică Târgu Mureş şi Centrului de Sănătate Publică Sibiu. După semnarea protocoalelor menţionate şi finalizarea procesului de reorganizare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului va fi actualizat, cu menţionarea datelor de identificare a acestora şi precizarea numerelor de identificare MFP. (2) Institutul preia, pe bază de protocol de predare-preluare, personalul de specialitate din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, care asigură alături de personalul propriu activitatea economico-financiară, administrativă şi juridică a Institutului şi a centrelor naţionale şi regionale de sănătate publică, în condiţiile legii. (3) Patrimoniul Institutului Naţional de Sănătate Publică se stabileşte pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării/preluării însoţit de celelalte anexe potrivit metodologiei existente, întocmite de instituţiile care se desfiinţează: Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca, Institutul de Sănătate Publică Iaşi, Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timişoara, Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş şi Centrul de Sănătate Publică Sibiu, precum şi a protocoalelor de predare-primire întocmite în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, conform legii.  +  Articolul 11 (1) Institutul funcţionează cu un număr maxim de 540 de posturi, finanţate integral de la bugetul de stat.--------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010. (2) Încadrarea în numărul de posturi prevăzut la alin. (1) se realizează în termen de maximum 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Personalul Institutului este format din personal contractual şi este salarizat potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului în sectorul bugetar. La preluarea personalului se va avea în vedere respectarea întocmai a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 329/2009.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010 prevede:"Art. II (1) Institutul Naţional de Sănătate Publică preia în administrare, pe bază de protocol de predare-primire, clădirile, terenurile şi toate celelalte bunuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. După semnarea protocoalelor menţionate şi finalizarea procesului de reorganizare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului va fi actualizat, cu menţionarea datelor de identificare a acestora şi precizarea numerelor de identificare Ministerului Finanţelor Publice. (2) Institutul Naţional de Sănătate Publică preia, în condiţiile legii, pe bază de protocol de predare-primire, personalul Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii. (3) Încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se face cu respectarea procedurii şi dispoziţiilor legale aplicabile personalului contractual. (4) Institutul Naţional de Sănătate Publică preia drepturile şi obligaţiile Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, potrivit reglementărilor legale şi contractuale, pe bază de protocol de predare-preluare."Reproducem mai jos şi conţinutul anexei 2 din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010:"ANEXA 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public alstatului şi în administrarea Ministerului Sănătăţiicare se transmit din administrarea Centrului Naţionalpentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţionalşi Informatic în Domeniul Sănătăţii înadministrarea Institutului Naţional de Sănătate Publică ┌────┬──────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────┐ │Nr. │ Denumirea │Adresa imobi- │Persoana juridică │Persoana juri-│Număr │ │crt.│ imobilului │lului care face│ de la care se │ dică la care │ de │ │ │ care face │obiectul actu- │ transmite │ se transmite │ iden-│ │ │ obiectul │ lui normativ │ imobilul │ imobilul │ tifi-│ │ │ actului │ │ │ │ care │ │ │ normativ │ │ │ │ M.F. │ ├────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┤ │ 1.│Clădire sediu │Municipiul │Ministerul Sănătă-│Ministerul │ 28364│ │ │central │Bucureşti, str.│ţii - Centrul │Sănătăţii - │ │ │ │ │George Vraca │Naţional pentru │Institutul │ │ │ │ │nr. 9, │Organizarea şi │Naţional de │ │ │ │ │sectorul 1 │Asigurarea │Sănătate │ │ │ │ │ │Sistemului Infor- │Publică │ │ │ │ │ │maţional şi │ │ │ │ │ │ │Informatic în │ │ │ │ │ │ │Domeniul Sănătăţii│ │ │ ├────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┤ │ 2.│Imobil arhivă │Municipiul │ │ │ 28365│ │ │ │Bucureşti, str.│ │ │ │ │ │ │Mitropolitul │ │ │ │ │ │ │Iosif nr. 74, │ │ │ │ │ │ │sectorul 4 │ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────┤ │ 3.│Imobil arhivă │Municipiul │ │ │ 28366│ │ │+ biblioteca │Bucureşti, │ │ │ │ │ │de documentare│str. Pitar Moş │ │ │ │ │ │medicală │nr. 7-15, │ │ │ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │ │ └────┴──────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────┘PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii, interimar,Adriean Videanup. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.414.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Institutului Naţional de Sănătate Publică*Font 8* ┌───────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │Birou RUNOS├───────────┬─────┤Consiliu de Coordonare├────┬────┤Secretariat/Comunicare │ └───────────┘ │ │ Director General │ │ └─────────────────────────┘ ┌─────────────┐ │ └──┬─┬─┬───┬───┬─┬─────┘ │ ┌─────────────────────────┐ │Birou Juridic├─────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┤Birou Acreditare/Calitate│ └─────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────┘ ┌──────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────────────────────────┐ │Comp. Audit Intern├────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┤Birou RSI-IT │ └──────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────┘ ┌──────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────────────────────────┐ │Birou ├────┘ │ │ │ │ │ │ └────┤Secretariat Biocide │ │Achiziţii Publice │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────┘ └──────────────────┘ │ │ │ │ │ │       ┌──────────────────────────┘ │ │ │ │ │       │ ┌───────────────┘ │ │ │ └──────────────────────────┐       │ │ ┌─────┘ │ └───┐ │ ┌─────┴────┐ ┌─────┴────┐ ┌────┴─────┐ │ ┌─────┴────┐ ┌───────────────┴──────────────┐ │ CNSCBT │ │ CNMRMC │ │ CNEPSS │ │ │ CNSISP │ │ BFATAM │ │ DIRECTOR │ │ DIRECTOR │ │ DIRECTOR │ │ │ DIRECTOR │ │Director general adj. economic│ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │ └──────────┘ └──────────────────────────────┘                                          │       ┌──────────────┬──────────────┬────┴───────────┬──────────────┬──────────────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ │ CRSPB │ │ CRSPC │ │ CRSPI │ │ CRSPT │ │ CRSPM │ │ CRSPS │ │ Medic │ │ Medic │ │ Medic │ │ Medic │ │ Medic │ │ Medic │ │Coordonator│ │Coordonator│ │Coordonator│ │Coordonator│ │Coordonator│ │Coordonator│ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘    CNSCBT - Centrul Naţional de Supraveghere şi Control Boli Transmisibile    CNMRMC - Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor de Mediu Comunitar    CNEPSS - Centrul Naţional de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate    CNSISP - Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică    BFATAM - Buget - Finanţe - Administrativ - Tehnic şi Mentenanţă    CRSPB - Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti    CRSPC - Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj    CRSPI - Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi    CRSPT - Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara    CRSPM - Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mureş    CRSPS - Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu    RSI-IT - Regulamentul Sanitar Internaţional şi Informare Toxicologică--------------Anexa a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 758 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010, conform pct. 11 al art. I din acelaşi act normativ.-----