HOTĂRÂRE nr. 201 din 28 februarie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte(actualizată până la data de 7 august 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 22 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 7 august 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 467 din 12 aprilie 2006; HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007; HOTĂRÂREA nr. 859 din 1 august 2007.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2006/113/CE privind calitatea apelor pentru moluşte, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 376 din 27 decembrie 2006.------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 859 din 1 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 7 august 2007.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul agriculturii,alimentaţiei şipădurilor,Ilie SarbuMinistrul industrieişi resurselor,Dan Ioan Popescu  +  AnexăNORMA 28/02/2002