HOTĂRÂRE nr. 201 din 28 februarie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte(actualizată până la data de 19 martie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 22 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 19 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 467 din 12 aprilie 2006; HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului nr. 79/923/CEE privind calitatea apelor pentru moluşte, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 281/1979.------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 1 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul agriculturii,alimentaţiei şipădurilor,Ilie SarbuMinistrul industrieişi resurselor,Dan Ioan Popescu  +  AnexăNORMA 28/02/2002