HOTĂRÂRE nr. 363 din 14 aprilie 2010 (*actualizată*)privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice(actualizată până la data de 2 august 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 12 mai 2010. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 2 august 2010, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 717 din 14 iulie 2010.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate, potrivit legii, din fonduri publice, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă standardele de cost, prevăzute în anexa nr. 1, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 2.1-2.18.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 717 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 2 august 2010.  +  Articolul 2Standardele de cost elaborate de ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, constituie documente de referinţă cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii, finanţate din fonduri publice, similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de referinţă prezentate în standardele respective.  +  Articolul 3 (1) Standardele de cost, aprobate potrivit prevederilor art. 1, se adresează ordonatorilor de credite, pentru: a) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii; b) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; c) ghidare în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii. (2) Standardele de cost, aprobate potrivit prevederilor art. 1, se adresează şi operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.  +  Articolul 4Standardele de cost, aprobate potrivit art. 1, se actualizează periodic sau ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în funcţie de evoluţia progresului tehnic şi a preţurilor resurselor specifice în domeniul construcţiilor şi/sau pe baza solicitărilor fundamentate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2.1-2.18 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 717 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 2 august 2010.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul mediului şi pădurilor,Borbely LaszloMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Mihail Dumitrup. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru Funeriup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 aprilie 2010.Nr. 363.  +  Anexa 1 LISTAstandardelor de cost*Font 9*┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│ Elaboratorul │ Denumirea standardului │ Indicativul │├───┬────────────────────────┼───┬─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 1.│Ministerul Dezvoltării │ 1.│Sală de sport şcolară nivel competiţional│SCOST-01/MDRT ││ │Regionale şi Turismului ├───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ 2.│Centru cultural │SCOST-02/MDRT ││ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ 3.│Bloc de locuinţe pentru tineri │SCOST-03/MDRT ││ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ 4.│Reabilitare termică anvelopă bloc de │ ││ │ │ │locuinţe │SCOST-04/MDRT ││ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ 5.│Modernizare drum comunal clasa tehnică V │SCOST-05/MDRT ││ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ 6.│Reabilitare drum judeţean clasa tehnică │ ││ │ │ │ III 'f7 V │SCOST-06/MDRT ││ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ 7.│Modernizare drum judeţean clasa tehnică │ ││ │ │ │ III 'f7 V │SCOST-07/MDRT ││ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ 8.│Sistem centralizat de alimentare cu apă │ ││ │ │ │în mediul rural │SCOST-08/MDRT │├───┼────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 2.│Ministerul Mediului │ 1.│Reabilitare drum forestier principal │SCOST-01/MMP ││ │şi Pădurilor ├───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ 2.│Reabilitare drum forestier secundar │SCOST-02/MMP ││ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ 3.│Reabilitare drum forestier magistral │SCOST-03/MMP ││ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ 4.│Drum forestier secundar │SCOST-04/MMP │├───┼────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 3.│Ministerul Educaţiei, │ 1.│Şcoală cu 8 săli de clasă │SCOST-01/MEdCTS││ │Cercetării, Tineretului ├───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │şi Sportului │ 2.│Grădiniţă cu 4 săli de grupă │SCOST-02/MEdCTS││ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ 3.│Cămin studenţesc │SCOST-03/MEdCTS│├───┼────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 4.│Ministerul Sănătăţii │ 1.│Spital regional de urgenţă │SCOST-01/MS ││ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ 2.│Spital judeţean de urgenţă │SCOST-02/MS │├───┼────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 5.│Ministerul Agriculturii │ 1.│Canale de irigaţii impermeabilizare │SCOST-01/MADR ││ │şi Dezvoltării Rurale │ │ │ │└───┴────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┘------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 717 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 2 august 2010, conform pct. 3 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2.1 ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE │SALĂ DE SPORT ŞCOLARĂ│ ││ ŞI TURISMULUI │ NIVEL COMPETIŢIONAL │ Indicativ: ││ ├─────────────────────┤ SCOST-01/MDRT ││ │ STANDARD DE COST │ │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăSală de sport şcolară cu nivel sportiv competiţional, destinată competiţiilor şcolare pentru jocuri de handbal, baschet, volei, tenis de câmp, tenis de masă, gimnastică etc. (exclusiv jocul de fotbal).III.2. Date tehnice:- capacitate: 150 locuri în gradene;- suprafaţa construită: 1.628,00 mp;- suprafaţa construită desfăşurată: 1.780,00 mp.Construcţia este alcătuită din 3 corpuri principale:Sala de sport propriu-zisăCorp central, destinat competiţiilor de nivel sportiv şcolar, caracterizat prin:- zona gradene, dimensionată la 150 de locuri;- structură de rezistenţă din cadre metalice (stâlpi şi ferme spaţiale);- închideri din panouri tristrat (tablă de oţel 0,5 mm + spumă poliuretanică ignifugată + tablă de oţel 0,5 mm), montate pe structura portantă;- învelitoare din panouri termoizolante;- pardoseală din covor PVC cu strat de amortizare;- tâmplărie din profile PVC cu geam termoizolant.Anexă publicCorp lateral sălii propriu-zise, care permite accesul direct în sala de sport prin holul de acces în zona gradenelor, caracterizat prin:- structura de rezistenţă constituită din cadre din beton armat;- regimul de înălţime - parter înalt;- închiderile perimetrale din zidărie din BCA de 25 cm grosime;- termosistem cu grosime de 5 cm la exterior;- învelitoarea realizată din panouri termoizolante.Anexă sportiviCorp lateral sălii propriu-zise, care permite accesul elevilor şi al profesorilor la vestiare, caracterizat prin:- structura de rezistenţă constituită din cadre din beton armat;- regim de înălţime - P+1E;- închiderile perimetrale din zidărie din BCA de 25 cm grosime;- termosistem cu grosime de 5 cm la exterior;- învelitoarea realizată din panouri termoizolante.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumire │ Clasă/Nivel ││ │de performanţă │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Caracteristica macroseismică a amplasamentului │ a(g)= 0,28 g; ││P100-1/2006 │ T(C) = 1,6 sec.││Cod de proiectare seismică │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasa de importanţă şi expunere │ ││P100-1/2006 │ II ││Cod de proiectare seismică │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Categoria de importanţă │ │Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor │ ││regulamente privind calitatea în construcţii, cu │ C ││modificările şi completările ulterioare │ ││Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă │ ││a construcţiei │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Zona climatică │ ││C 107-2005 │ ││Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul │ III ││termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Grad de rezistenţă la foc │ ││P 118/1999 │ II ││Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006 │ ││Metodologia de calcul al performanţei energetice │ ││a clădirilor │ B │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Presiunea convenţională a terenului de fundare │ ││NP 112/2004 │P(conv)= 200 kPa││Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă │ │└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristicePlan parter--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 5 (a se vedea imaginea asociată).Secţiune transversală--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 5 (a se vedea imaginea asociată).IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1 (valori informative)┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ Cost total ││crt. │ Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli │ (exclusiv TVA) ││ │ ├──────────┬──────────┤│ │ │ lei │ euro*) │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, │ │ ││ din care: │ │ │├──────┬─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1. │Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 2.646.504│ 630.120│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.1.│Arhitectură │ 1.256.295│ 299.118│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.2.│Structura de rezistenţă │ 1.094.710│ 260.645│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.3.│Instalaţii │ 295.499│ 70.357│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ 44.587│ 10.616│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale │ │ ││ │cu montaj**) │ 67.990│ 16.188│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.5. │Dotări***) │ 36.943│ 8.796│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Investiţie de bază - cost total │ 2.796.024│ 665.720│└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘---------------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).**) Lista de utilaje: aeroterme de tavan cu prize de aer proaspăt.***) Lista de dotări: porţi de handbal, coşuri de baschet, stâlpi de volei şi tenis.PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale 10 km;● transport de pământ 10 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)                                                   ┌───────────────────────────┐                                                   │Cost unitar (exclusiv TVA) │                                                   ├────────────┬──────────────┤                                                   │lei/mp(Acd) │euro*)/mp(Acd)│┌──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Investiţie de bază - cost unitar, │ │ ││ din care: │ 1.571 │ 374 │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 1.487 │ 354 │└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘-----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.  +  Anexa 2.2 ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE │ CENTRU CULTURAL │ ││ ŞI TURISMULUI ├─────────────────────┤ Indicativ: ││ │STANDARD DE COST │ SCOST-02/MDRT │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăCămin cultural destinat localităţilor cu o populaţie mai mare de 5.000 de locuitori.Clădirea căminului cultural este structurată pe două nivele:● PARTER:- Zonă pentru public: ● sală spectacole 300 de locuri (237 mp) ● scenă (157 mp) ● buzunar scenă (62 mp) ● hol sală de spectacole (103 mp) ● hol intrare (34 mp) ● sală activităţi (48 mp) ● sală conferinţe (68 mp) ● muzeu (39 mp) ● bibliotecă (88 mp) ● hol bibliotecă (8 mp) ● depozit bibliotecă ( 3,5 mp) ● informaţii (26 mp) ● (pază 4 mp) ● WC femei (18 mp) ● WC bărbaţi (14,5 mp) ● sas (7 mp) ● acces principal + terasă (109 mp);- Zona tehnică, funcţiuni complementare: ● casa scării, acces (27 mp) ● hol (21 mp) ● sala de mese (18 mp) - spaţiu recepţie, încălzire mâncare (27 mp) ● oficiu (7 mp) ● spălător vase şi veselă (4 mp) ● vestiar (10,5 mp) ● WC femei (5 mp) ● WC bărbaţi (5 mp) ● centrală termică, spaţiu tehnic (33 mp) ● acces recuzită actori (13 mp).● ETAJ:- Zona pentru public: ● hol (68 mp) ● cerc 1 (21 mp) ● cerc 2 (21 mp) ● cerc 3 (16 mp) ● cerc 4 (15 mp) ● sas grup sanitar (7,50 mp) ● WC femei (6 mp) ● WC bărbaţi (6 mp) ● terasa 1 (2 mp);- Zona administrativă: ● birou administrator (24 mp) ● pod (80 mp) ● terasă (25 mp);- Zona cazare: ● camera 1 (12 mp) ● camera 2 (12 mp) ● baie (5 mp) ● sas (6,50 mp);- Zona actori: - vestiar 1 (21 mp) - vestiar 2 (20 mp).III.2. Date tehnice:- suprafaţa construită: 1.212 mp;- suprafaţa desfăşurată: 1.884 mp;- suprafaţa utilă: 1.627 mp;- H cornişă: variabil;- H maxim: 9,94 m;- capacitate sală de spectacole = 300 de locuri.Structura de rezistenţă este mixtă şi constă în cadre de beton armat rigidizate cu zidărie de cărămidă, planşee intermediare tip dală şi şarpantă din grinzi cu zăbrele din lemn.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumire │ Clasă/Nivel ││ │de performanţă │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Caracteristica macroseismică a amplasamentului │ a(g)= 0,32 g; ││P100-1/2006 │ T(C) = 1,0 sec.││Cod de proiectare seismică │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasa de importanţă şi expunere │ ││P100-1/2006 │ II ││Cod de proiectare seismică │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Categoria de importanţă │ │Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor │ ││regulamente privind calitatea în construcţii, cu │ C ││modificările şi completările ulterioare │ ││Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă │ ││a construcţiei │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Zona climatică │ ││C 107-2005 │ ││Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul │ III ││termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Grad de rezistenţă la foc │ ││P 118/1999 │ II ││Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006 │ ││Metodologia de calcul al performanţei energetice │ ││a clădirilor │ B │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Presiunea convenţională a terenului de fundare │ ││NP 112/2004 │P(conv)= 200 kPa││Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă │ │└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristicePlan parter--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 8 (a se vedea imaginea asociată).Secţiune transversală--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 9 (a se vedea imaginea asociată).IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1 (valori informative)┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ Cost total ││crt. │ Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli │ (exclusiv TVA) ││ │ ├──────────┬──────────┤│ │ │ lei │ euro*) │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│4.1. │Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 3.046.427│ 725.340│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.1.│Arhitectură │ 754.269│ 179.588│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.2.│Structura de rezistenţă │ 1.569.532│ 373.698│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.3.│Instalaţii │ 722.626│ 172.054│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ 155.801│ 37.095│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale │ │ ││ │cu montaj**) │ 658.055│ 156.680│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.5. │Dotări***) │ 380.977│ 90.709│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Investiţie de bază - cost total │ 4.241.260│ 1.009.824│└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘------------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).**) Lista de utilaje:- arhitectura: lift înclinat cu platformă, cortină pentru scenă;- instalaţii electrice şi automatizare: centrală telefonică 8 trunchiuri, centrală de detecţie şi semnalizare efracţie, generator electric, baterii de condensatori;- instalaţii sanitare: separator de hidrocarburi;- instalaţii ventilare, climatizare, PSI: pompă de incendiu, pompă submersibilă staţie pompare PSI, centrală de tratare aer sistem, ventilator de acoperiş pentru desfumare, ventilator axial montat pe perete.***) Lista de dotări:- dotări multimedia şi sonorizare: videoproiectoare, ecran proiecţie, televizor LCD, DVD playere, amplificatoare, mixere, boxe, microfoane, DVD sistem cu plasmă;- dotări lumini: proiectoare, dimmeri, rack pentru dimmeri;- dotări mobilier: deskuri, gradene amovibile, mese, scaune, scaune ergonomice, dulapuri.PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale 25 km;● transport de pământ 10 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)                                                   ┌───────────────────────────┐                                                   │Cost unitar (exclusiv TVA) │                                                   ├────────────┬──────────────┤                                                   │lei/mp(Acd) │euro*)/mp(Acd)│┌──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Investiţie de bază - cost unitar, │ │ ││ din care: │ 2.251 │ 536 │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 1.617 │ 385 │└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.  +  Anexa 2.3 ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE │BLOC DE LOCUINŢE │ ││ ŞI TURISMULUI │ PENTRU TINERI │ ││ ├─────────────────────┤ Indicativ: ││ │STANDARD DE COST │ SCOST-03/MDRT │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăInvestiţia de referinţă o constituie un bloc de locuinţe pentru tineri cu regim de înălţime de S(p)+P+3E.III.2. Date tehnice● Arie construită desfăşurată (Acd):- Acd amplasament = 4.552 mp;- Acd 1 cameră = 58 mp;- Acd 2 camere = 81 mp;- Acd 3 camere = 102 mp.● Numar unităţi locative - 60, din care:- 1 cameră: 28 unităţi locative;- 2 camere: 16 unităţi locative;- 3 camere: 16 unităţi locative.● Nr. tronsoane: 4● Structură:- infrastructura - fundaţii continue pe pernă de balast;- suprastructura - mixtă (cadre şi diafragme):- planşee din beton armat prefabricat;- acoperiş - şarpantă din lemn.● Arhitectură:- închideri exterioare - zidărie din BCA de 30 cm grosime;- termoizolaţie exterioară - plăci polistiren de 5 cm grosime;- compartimentări interioare - pereţi din gips carton de 10 cm şi 12,5 cm izolaţi fonic;- tâmplărie exterioară - PVC cu geam termopan;- învelitoarea - tablă tip ţiglă.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumire │ Clasă/Nivel ││ │de performanţă │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Caracteristica macroseismică a amplasamentului │ a(g)= 0,24 g; ││P100-1/2006 │ T(C) = 1,0 sec.││Cod de proiectare seismică │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasa de importanţă şi expunere │ ││P100-1/2006 │ III ││Cod de proiectare seismică │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Categoria de importanţă │ │Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor │ ││regulamente privind calitatea în construcţii, cu │ C ││modificările şi completările ulterioare │ ││Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă │ ││a construcţiei │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Zona climatică │ ││C 107-2005 │ ││Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul │ III ││termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Grad de rezistenţă la foc │ ││P 118/1999 │ III ││Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006 │ ││Metodologia de calcul al performanţei energetice │ ││a clădirilor │ B │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Presiunea convenţională a terenului de fundare │ ││NP 112/2004 │P(conv)= 100 kPa││Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă │ │└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceFaţada--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 12 (a se vedea imaginea asociată).IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1.1 (valori informative)┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ Cost total ││crt. │ Categorii de lucrări │ (exclusiv TVA) ││ │ ├──────────┬──────────┤│ │ │ lei │ euro*) │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│4.1. │Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 6.997.334│ 1.666.032│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.1.│Arhitectură │ 3.110.896│ 740.689│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.2.│Structura de rezistenţă │ 2.799.752│ 666.608│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.3.│Instalaţii │ 1.086.686│ 258.735│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale │ │ ││ │cu montaj**) │ 267.658│ 63.728│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Investiţie de bază - cost total │ 7.264.992│ 1.729.760│└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘-----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).**) Centrală termică.Tabel IV.1.2 (valori informative)┌──────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┐│ Unitate locativă standard │ Cost unitar │Cost total în euro*)││ │(exclusiv TVA)│(exclusiv TVA) ││ │euro*)/mp(Acd)│pe unitate locativă │├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│ Nr. Arie construită desfăşurată │ │ ││ camere Acd mp/apartament │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│ 1 cameră 58 │ 380 │ 22.040 │├──────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────┤│ 2 camere 81 │ │ 30.780 │├──────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────┤│ 3 camere 102 │ │ 38.760 │└──────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale 10 km;● transport de pământ 10 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)                                                   ┌───────────────────────────┐                                                   │Cost unitar (exclusiv TVA) │                                                   ├────────────┬──────────────┤                                                   │lei/mp(Acd) │euro*)/mp(Acd)│┌──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Investiţie de bază - cost unitar, │ │ ││ din care: │ 1.596 │ 380 │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Construcţii + instalaţii (C+I) │ 1.537 │ 366 │└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.  +  Anexa 2.4 ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE │REABILITARE TERMICĂ │ ││ ŞI TURISMULUI │ ANVELOPĂ │ Indicativ: ││ │BLOC DE LOCUINŢE │ SCOST-04/MDRT ││ ├─────────────────────┤ ││ │STANDARD DE COST │ │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăReabilitarea termică se face pentru un bloc de locuinţe având următoarele caracteristici:┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ Regim de înălţime │ P+4E │├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│Sistem constructiv │ Panouri mari ││ │integral prefabricate ││ │ în sistem fagure │├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│Număr scări │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│Înălţime de nivel │ 2,70 m │├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│Înălţime liberă de nivel │ 2,52 m │├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│Tip acoperiş │ Terasă necirculabilă │├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│Număr de apartamente │ 20 │├────────────────────────┬──────────────────────────┼────────────────────────┤│Componenţă apartamente │ 1 cameră │ 2 ││ ├──────────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 2 camere │ 10 ││ ├──────────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 3 camere │ 8 │└────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┘III.2. Date tehnice┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ac - arie construită [mp] │ 274 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Au - arie utilă încălzită [mp] │ 1.122 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Af(o)- arie faţadă parte opacă [mp] │ 1.010 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Af(v)- arie faţadă parte vitrată [mp] │ 160 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Ater - arie terasă [mp] │ 278 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│As - arie planşeu peste subsol [mp] │ 250 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Aanv - arie anvelopă [mp] │ 1.698 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Vu - volum util încălzit [mC] │ 2.827 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│indice de formă │ 0,48 │├──────────────────────┬─────────────────────────────┼───────────┤│Au - apartament [mp] │ 1 cameră │ 37 ││ ├─────────────────────────────┼───────────┤│ │ 2 camere │ 52 ││ ├─────────────────────────────┼───────────┤│ │ 3 camere │ 66 │└──────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────┘III.3. Lucrări de intervenţii asupra anvelopei clădirii┌───────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│FAŢADE │Pereţi exteriori de la cota │Termosistem cu polistiren expandat ││ │±0,00 până la cota superioară│ignifugat PEX cu grosimea de 10 cm ││ │a aticului │ ││ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ │Soclu de la cota ±0,00 până │Termosistem cu polistiren extrudat ││ │la - 0,50 m sub CTS │ignifugat XPS cu grosimea de 8 cm │├───────────┴─────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│TERASĂ │Termoizolaţie din plăci din ││ │polistiren expandat ignifugat cu ││ │grosimea de 16 cm şi refacerea ││ │hidroizolaţiei │├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│TÂMPLĂRIE │Tâmplărie PVC pentacamerală cu ││ │clapete autoreglante │├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│PLANŞEU PESTE SUBSOL │Termoizolaţie din plăci din ││ │polistiren expandat ignifugat cu ││ │grosimea de 8 cm │└─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘III.4. Caracteristici esenţiale de calcul*Font 9*┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────┐│ Caracteristica esenţială │ Act normativ │ Denumire/Nivel ││ │ │ de performanţă │├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Caracteristici macroseismice│P100-1/2006 │ ││ │Cod de proiectare seismică │Expertiza tehnică │├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤calitativă ││Clasa de importanţă şi │P100-1/2006 │ ││expunere │Cod de proiectare seismică │ │├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Categoria de importanţă │Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 │Normală ││ │pentru aprobarea unor regulamente │ ││ │privind calitatea în construcţii, cu │ ││ │modificările şi completările ulterioare│ ││ │Regulament privind stabilirea │ ││ │categoriei de importanţă a construcţiei│ │├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Zona climatică │C 107-2005 │Zona II ││ │Partea a III-a; Anexa D - Normativ │[ι(e) = -15°C] ││ │privind calculul termotehnic al │ ι(i) = 20°C ││ │elementelor de construcţie ale │ ││ │clădirilor │ │├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Clasa de performanţă │MC 001/3-2006 │q(inc) <100 ││energetică │Metodologia de calcul al performanţei │[kW/mp, A(u)] ││ │energetice a clădirilor │ │├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Coeficientul de transfer │ │Max. 1,3 W/mpK° ││termic (U) prin tâmplărie │SREN ISO 10077-1 şi 2 │pentru PVC │├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Grad de rezistenţă la foc │P 118/1999 │Grad de rezistenţă ││ │Normativ de siguranţă la foc a │la foc - II ││ │construcţiilor │ │└────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────┘IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1.1 (valori informative)┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ Cost total ││crt. │ Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli │ (exclusiv TVA) ││ │ ├──────────┬──────────┤│ │ │ lei │ euro*) │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│4.1. │Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 259.174│ 61.708│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.1.│Arhitectură: │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │ Perete parte opacă │ 127.260│ 30.300│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │ Perete parte vitrată │ 77.280│ 18.400│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │ Terasă │ 42.034│ 10.008│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│ │ Planşeu peste subsol │ 12.600│ 3.000│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.2.│Structura de rezistenţă │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.3.│Instalaţii │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale │ │ ││ │ cu montaj │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Investiţie de bază - cost total │ 259.174│ 61.708│└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).Tabel IV.1.2 (valori informative)┌──────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┐│ Unitate locativă standard │ Cost unitar │Cost total în euro*)││ │(exclusiv TVA)│(exclusiv TVA) ││ │euro*)/mp(Au) │pe unitate locativă │├──────────────────────────────────────────┤ │ ││ Nr. Arie utilă │ │ ││ camere mp/apartament │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│ 1 cameră 37 │ 55 │ 2.035 │├──────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────┤│ 2 camere 52 │ │ 2.860 │├──────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────┤│ 3 camere 66 │ │ 3.630 │└──────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 346/2002, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale 10 km.IV.2. Cost unitarIV.2.1. Cost raportat la metru pătrat arie utilă construcţieTabel IV.2.1 (valori de referinţă)                                                   ┌───────────────────────────┐                                                   │Cost unitar (exclusiv TVA) │                                                   ├────────────┬──────────────┤                                                   │lei/mp(Au) │euro*)/mp(Au) │┌──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Investiţie de bază - cost unitar, │ │ ││ din care: │ 231 │ 55 │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Construcţii + instalaţii (C+I) │ 231 │ 55 │└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.2.2. Cost raportat la metru pătrat element construcţieTabel IV.2.2 (valori de referinţă)┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ │ Cost unitar ││ Denumire element construcţie │ (exclusiv TVA) ││ ├────────────────┬───────────────────┤│ │lei/mp(element) │ euro*) mp(element)│├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│Perete parte opacă │ 126 │ 30 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│Perete parte vitrată │ 483 │ 115 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│Terasă │ 151 │ 36 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│Planşeu peste subsol │ 50 │ 12 │└─────────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.  +  Anexa 2.5 ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE │MODERNIZARE DRUM │ ││ ŞI TURISMULUI │COMUNAL CLASA │ Indicativ: ││ │ TEHNICĂ V │ SCOST-05/MDRT ││ ├─────────────────────┤ ││ │STANDARD DE COST │ │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generală: "Modernizare drum comunal - lungime tronson: 5,25 km"Scop:- asigurarea conexiunii la reţeaua naţională şi judeţeană;- asigurarea accesibilităţii unor zone cu potenţial la nivel de regiune unde condiţiile economice au împiedicat dezvoltarea zonei;- economisirea timpului şi a carburanţilor;- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;- îmbunătăţirea capacităţii portante.III.2. Date tehniceTraseul nemodernizat are două benzi de circulaţie, prezentând degradări accentuate.Situaţia proiectată urmăreşte:- îmbunătăţirea elementelor geometrice şi a căilor de rulare;- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;- suprapunerea traseului peste traseul existent;- asigurarea vitezei de deplasare: 20-40 km/h;- încadrarea drumului în clasa tehnică V, categoria de importanţă C.Situaţia proiectată nu cuprinde: lucrări de artă, poduri şi podeţe.Pentru drumuri de clasa tehnică V vor fi asigurate:- lăţime parte carosabilă 2 x 2,50 m;- lăţime acostament 2 x 0,50 m;- pantă transversală carosabil 2,5%;- pantă transversală acostament 4%.Sistem rutier propus:- 4 cm uzura din BA16;- 4 cm strat de legătură BAD 25;- 10 cm macadam;- 15 cm balast pentru reprofilare (grosime medie);- acostamentele amenajate (balastate);- asigurarea scurgerii apelor: rigole, şanţuri trapezoidale în afara localităţilor.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ Denumire │ Clasă/Nivel de performanţă │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Caracteristica macroseismică a amplasamentului│ ││P100-1/2006 │a(g) = 0,08 g; T(c) = 0,7 sec. │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Clasa tehnică │ V │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │ "C" - NORMALĂ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Zona climatică │ ││STAS 1709/1-90 │ III │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Adâncimea de îngheţ │ ││STAS 6054-77 │ 70... 80 cm │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Presiunea convenţională a terenului de fundare│ ││NP 112/2004 │ P(conv) = 260 kPa │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuniSecţiune transversală--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 18 (a se vedea imaginea asociată).IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1 (valori informative)┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ Cost total ││crt. │ Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli │ (exclusiv TVA) ││ │ ├──────────┬──────────┤│ │ │ lei │ euro*) │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│4.1. │Lucrări de drumuri │ 3.641.316│ 866.980│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.1.│Sistemul rutier │ 3.409.707│ 811.835│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.2.│Şanţuri │ 231.609│ 55.145│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale │ │ ││ │cu montaj │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Investiţie de bază - cost total │ 3.641.316│ 866.980│└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport: transport materiale 25 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)                                                   ┌───────────────────────────┐                                                   │Cost unitar (exclusiv TVA) │                                                   ├────────────┬──────────────┤                                                   │ lei/km │ euro*)/km │┌──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Investiţie de bază - cost unitar, │ │ ││ din care: │ 693.584 │ 165.139 │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Lucrări de drumuri │ 693.584 │ 165.139 │└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.  +  Anexa 2.6 ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR │REABILITARE DRUM │ ││ │FORESTIER PRINCIPAL │ Indicativ: ││ ├─────────────────────┤ SCOST-01/MMP ││ │STANDARD DE COST │ │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăTraseul drumului forestier se desfăşoară în întregime în fondul forestier naţional, ocupând cu aproximaţie, definitiv sau temporar, următoarele suprafeţe:- suprafaţa ocupată definitiv - cca 1,0-1,2 ha/km● Suprafaţa ocupată definitiv este formată din platforma şi şanţul drumurilor. Această suprafaţă rămâne în continuare în fond forestier, schimbându-se folosinţa în "instalaţii de transport forestier-drumuri", şi reprezintă 0,5% din suprafaţa deservită de drumurile nou-construite. Lucrările de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocupă suprafeţe noi din fondul forestier.Drum forestier axial - trafic 30-50.000 mc:- lăţimea platformei drumurilor în aliniament: 5,00 m;- lăţimea părţii carosabile în aliniament: 4,00 m;- raza minimă de racordare în plan orizontal: 20,00 m;- raza minimă de racordare în serpentină: 15,00 m;- declivitatea maximă la transportul în gol: 9%;- declivitatea maximă la transportul în plin: 6%.III.2. Date tehnice:- platforma 5,0 m;- suprastructura 25-35 cm macadam;- 10-15 cm balast pentru reprofilare;- acostamentele amenajate balastate;- asigurarea scurgerii apelor: rigole, şanţuri de pământ sau dalate;- lucrări de artă - ziduri de sprijin la apă sau la versant;- poduri şi podeţe tubulare.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬───────────────┐│Caracteristica esenţială│Categoria de drum│Clasa de importanţă│ Act normativ │├────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────┤│Dimensionare: │Drum tehnologic*)│A10 - S30 │PD 67/80 - ││convoi de calcul │ │ │reactualizat ││ │ │ │ 1998 │├────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────┤│Zona climatică │ │ Zona III │ │└────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────────────┘--------*) Conform Codului silvic.III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 20 (a se vedea imaginea asociată).III.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasamentÎn funcţie de substratul litologic şi de structura orografică, la nivelul ţării se disting 3 mari zone:- zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali, constituită din roci sedimentare;- zona II - munţii Apuseni şi partea vestică şi de nord a Carpaţilor Occidentali, constituită din roci magmatice;- zona III - Carpaţii Meridionali, Munţii Banatului, constituiţi din roci metamorfice.Avându-se în vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot împărţi în funcţie de zona geografică în care sunt situate, astfel:- drumuri de şes-colinare; altitudine sub 300 m;- drumuri de dealuri înalte; altitudine între 300 şi 700 m;- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.În primele două categorii caracteristicile geotehnice sunt în general de formaţiuni geologice de vârstă recentă, alcătuite din argile nisipoase sau argile prăfoase de origine deluvială. În aceste zone relieful este domol, cu pante transversale şi longitudinale relativ mici, iar cursurile de apă au un caracter permanent, cu albii stabile.În cea de a treia zonă de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaţiunilor diferă în funcţie de natura rocilor de bază. Aceste formaţiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de rocă cu grosimi variabile, în funcţie de panta transversală. Astfel, deluviul are grosimi mari în zona I şi scade către zonele II şi III.Pantele longitudinale şi transversale ale versanţilor sunt în general accentuate.Regimul hidrologic de tip torenţial al apelor de suprafaţă este pus în evidenţă atât de prezenţa albiilor în formă de V, cât şi de numeroasele conuri de dejecţie ce se găsesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate şi a cantităţilor mari de precipitaţii, în zonele montane sunt mult mai frecvente alunecările de teren. Datorită reţelei hidrografice dese şi alunecărilor de teren, în această zonă se impune executarea unui număr mai mare de lucrări de artă şi consolidare, comparativ cu zonele de şes şi de coline.Sistemele rutiere se realizează preponderent cu materiale locale extrase, piatră spartă din derocările din traseu sau balast din albiile pâraielor din zonă.IV. Cost investiţie de bazăCost unitarIV.1. Zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali - sedimentarTabel nr. IV.1*Font 9*┌──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────┐│Nr. │ │Costuri unitare - munte│Costuri unitare - deal înalt││crt. │Categorii de lucrări │ (exclusiv TVA) │ (exclusiv TVA) ││ │ ├────────────┬──────────┼──────────────┬─────────────┤│ │ │ lei/km │euro*)/km │ lei/km │ euro*)/km │├──────┴──────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┤│4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care: │├──────┬──────────────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────┤│4.1. │Lucrări drum │ 474.999│ 113.095│ 410.004│ 97.620│├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.1.1.│Sistemul rutier │ │ │ │ │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.1.2.│Lucrări de artă │ │ │ │ │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.1.3.│Poduri, podeţe │ │ │ │ │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │ - │ - │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnolo- │ │ │ │ ││ │gice şi funcţionale cu montaj │ - │ - │ - │ - │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi │ │ │ │ ││ │echipamente de transport │ - │ - │ - │ - │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │ - │ - │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │ - │ - │├──────┴──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ 474.999│ 113.095│ 410.004│ 97.620│└─────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.2. Zona II - partea vestică a Carpaţilor Occidentali şi munţii Apuseni - predominant magmaticTabel nr. IV.2*Font 9*┌──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────┐│Nr. │ │Costuri unitare - munte│Costuri unitare - deal înalt││crt. │ Categorii de lucrări │ (exclusiv TVA) │ (exclusiv TVA) ││ │ ├────────────┬──────────┼──────────────┬─────────────┤│ │ │ lei/km │euro*)/km │ lei/km │ euro*)/km │├──────┴──────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┤│4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care: │├──────┬──────────────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────┤│4.1. │Lucrări drum │ 465.024│ 110.720│ 390.579│ 92.995│├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.1.1.│Sistemul rutier │ │ │ │ │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.1.2.│Lucrări de artă │ │ │ │ │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.1.3.│Poduri, podeţe │ │ │ │ │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │ - │ - │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnolo- │ │ │ │ ││ │gice şi funcţionale cu montaj │ - │ - │ - │ - │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi │ │ │ │ ││ │echipamente de transport │ - │ - │ - │ - │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │ - │ - │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │ - │ - │├──────┴──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ 465.024│ 110.720│ 390.579│ 92.995│└─────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.3. Zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului - roci metamorficeTabel nr. IV.3*Font 9*┌──────┬──────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────┐│Nr. │ │Costuri unitare - munte│Costuri unitare - deal înalt││crt. │ Categorii de lucrări │ (exclusiv TVA) │ (exclusiv TVA) ││ │ ├────────────┬──────────┼──────────────┬─────────────┤│ │ │ lei/km │euro*)/km │ lei/km │ euro*)/km │├──────┴──────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┤│4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care: │├──────┬──────────────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────┤│4.1. │Lucrări drum │ 457.779│ 108.995│ 374.997│ 89.285│├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.1.1.│Sistemul rutier │ │ │ │ │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.1.2.│Lucrări de artă │ │ │ │ │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.1.3.│Poduri, podeţe │ │ │ │ │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │ - │ - │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnolo- │ │ │ │ ││ │gice şi funcţionale cu montaj │ - │ - │ - │ - │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi │ │ │ │ ││ │echipamente de transport │ - │ - │ - │ - │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │ - │ - │├──────┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │ - │ - │├──────┴──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ 457.779│ 108.995│ 374.997│ 89.285│└─────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale cca 25-30 km.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.  +  Anexa 2.7 ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR │REABILITARE DRUM │ ││ │FORESTIER SECUNDAR │ Indicativ: ││ ├─────────────────────┤ SCOST-02/MMP ││ │STANDARD DE COST │ │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăTraseul drumului forestier se desfăşoară în întregime în fondul forestier naţional, ocupând cu aproximaţie, definitiv sau temporar, următoarele suprafeţe:- suprafaţa ocupată definitiv - cca 1,0-1,2 ha/km● Suprafaţa ocupată definitiv este formată din platforma şi şanţul drumurilor. Această suprafaţă rămâne în continuare în fond forestier, schimbându-se folosinţa în "instalaţii de transport forestier-drumuri", şi reprezintă 0,5% din suprafaţa deservită de drumurile nou-construite.Lucrările de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocupă suprafeţe noi din fondul forestier.Drum forestier colector - trafic variabil:- lăţimea platformei drumurilor în aliniament: 3,50 m;- lăţimea părţii carosabile în aliniament: 2,50 m;- raza minimă de racordare în plan orizontal: 15 m;- raza minimă de racordare în serpentină: 13 m;- declivitatea maximă la transportul în gol: 12%;- declivitatea maximă la transportul în plin: 9%;- sistemul rutier, împietruire simplă în unul sau două straturi în grosimi medii de 20-40 cm după compactare, alcătuit din balast sau piatră spartă;- lucrările de artă cu caracter definitiv, dimensionate la convoiul de calcul A10-S30 şi cu verificarea la convoiul ATF25.Sistemele rutiere se realizează preponderent cu materiale locale extrase, piatră spartă din derocările din traseu sau balast din albiile pâraielor din zonă.III.2. Date tehnice:- platforma 3,5 m;- suprastructura 20-30 cm împietruire simplă;- 10-15 cm balast pentru reprofilare;- acostamentele amenajate balastate;- asigurarea scurgerii apelor: rigole, şanţuri de pământ sau dalate;- lucrări de artă - ziduri de sprijin la apă sau la versant;- poduri şi podeţe tubulare.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬───────────────┐│Caracteristica esenţială│Categoria de drum│Clasa de importanţă│ Act normativ │├────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────┤│Dimensionare: │Drum tehnologic*)│ A10 - S30 │PD 67/80 - ││convoi de calcul │ │ │reactualizat ││ │ │ │ 1998 │├────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────┤│Zona climatică │ │ Zona III │ │└────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────────────┘*) Conform Codului silvic.III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 24 (a se vedea imaginea asociată).III.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasamentÎn funcţie de substratul litologic şi structura orografică, la nivelul ţării se disting 3 mari zone:- zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali, constituită din roci sedimentare;- zona II - munţii Apuseni şi partea vestică şi de nord a Carpaţilor Occidentali, constituită din roci magmatice;- zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului, constituiţi din roci metamorfice.Având în vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot împărţi în funcţie de zona geografică în care sunt situate, astfel:- drumuri de şes-colinare; altitudine sub 300 m;- drumuri de dealuri înalte; altitudine între 300 şi 700 m;- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.În primele două categorii caracteristicile geotehnice sunt în general de formaţiuni geologice de vârstă recentă, alcătuite din argile nisipoase sau argile prăfoase de origine deluvială. În aceste zone relieful este domol, cu pante transversale şi longitudinale relativ mici, iar cursurile de apă au un caracter permanent, cu albii stabile.În cea de a treia zonă de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaţiunilor diferă în funcţie de natura rocilor de bază. Aceste formaţiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de rocă cu grosimi variabile, în funcţie de panta transversală. Astfel, deluviul are grosimi mari în zona I şi scade către zonele II şi III.Pantele longitudinale şi transversale ale versanţilor sunt în general accentuate.Regimul hidrologic de tip torenţial al apelor de suprafaţă este pus în evidenţă atât de prezenţa albiilor în formă de V, cât şi de numeroasele conuri de dejecţie ce se găsesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate şi a cantităţilor mari de precipitaţii, în zonele montane sunt mult mai frecvente alunecările de teren. Datorită reţelei hidrografice dese şi alunecărilor de teren, în această zonă se impune executarea unui număr mai mare de lucrări de artă şi consolidare.IV. Cost investiţie de bazăCost unitarIV.1. Zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali - sedimentarTabel nr. IV.1*Font 9*┌──────┬───────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ Costuri unitare -│Costuri unitare -│Costuri unitare -││crt. │ Categorii de lucrări │ munte │ deal înalt │ şes colinar ││ │ │ (exclusiv TVA) │ (exclusiv TVA) │ (exclusiv TVA) ││ │ ├────────┬─────────┼───────┬─────────┼───────┬─────────┤│ │ │ lei/km │euro*)/km│lei/km │euro*)/km│lei/km euro*)/km│├──────┴───────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┤│4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││din care: │├──────┬───────────────────────────┬────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┤│4.1. │Lucrări drum │ 285.999│ 68.095│231.000│ 55.000│189.000│ 45.000│├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.1.│Sistemul rutier │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.2.│Lucrări de artă │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.3.│Poduri, podeţe │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente │ │ │ │ │ │ ││ │tehnologice şi funcţionale │ │ │ │ │ │ ││ │cu montaj │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente de transport │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┴───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ 285.999│ 68.095│231.000│ 55.000│189.000│ 45.000│└──────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.2. Zona II - partea vestică a Carpaţilor Occidentali şi munţii Apuseni - predominant magmaticTabel nr. IV.2*Font 9*┌──────┬───────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ Costuri unitare -│Costuri unitare -│Costuri unitare -││crt. │ Categorii de lucrări │ munte │ deal înalt │ şes colinar ││ │ │ (exclusiv TVA) │ (exclusiv TVA) │ (exclusiv TVA) ││ │ ├────────┬─────────┼───────┬─────────┼───────┬─────────┤│ │ │ lei/km │euro*)/km│lei/km │euro*)/km│lei/km │euro*)/km│├──────┴───────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┤│4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││din care: │├──────┬───────────────────────────┬────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┤│4.1. │Lucrări drum │ 319.914│ 76.170│273.000│ 65.000│214.998│ 51.190│├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.1.│Sistemul rutier │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.2.│Lucrări de artă │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.3.│Poduri, podeţe │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente │ │ │ │ │ │ ││ │tehnologice şi funcţionale │ │ │ │ │ │ ││ │cu montaj │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente de transport │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┴───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ 319.914│ 76.170│273.000│ 65.000│214.998│ 51.190│└──────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.3. Zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului - roci metamorficeTabel nr. IV.3*Font 9*┌──────┬───────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ Costuri unitare -│Costuri unitare -│Costuri unitare -││crt. │ Categorii de lucrări │ munte │ deal înalt │ şes colinar ││ │ │ (exclusiv TVA) │ (exclusiv TVA) │ (exclusiv TVA) ││ │ ├────────┬─────────┼───────┬─────────┼───────┬─────────┤│ │ │ lei/km │euro*)/km│lei/km │euro*)/km│lei/km │euro*)/km│├──────┴───────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┤│4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││din care: │├──────┬───────────────────────────┬────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┤│4.1. │Lucrări drum │ 300.090│ 71.450│273.000│ 65.000│224.994│ 53.570│├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.1.│Sistemul rutier │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.2.│Lucrări de artă │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.3.│Poduri, podeţe │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente │ │ │ │ │ │ ││ │tehnologice şi funcţionale │ │ │ │ │ │ ││ │ cu montaj │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente de transport │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │ - │ - │ - │ -├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┴───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ 300.090│ 71.450│273.000│ 65.000│224.994│ 53.570│└──────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport materiale cca 25-30 km.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.  +  Anexa 2.8 ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│ MINISTERUL MEDIULUI │REABILITARE DRUM │ ││ │FORESTIER MAGISTRAL │ Indicativ: ││ ├─────────────────────┤ SCOST-01/MMP ││ │STANDARD DE COST │ │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăTraseul drumului forestier se desfăşoară în întregime în fondul forestier naţional, ocupând cu aproximaţie, definitiv sau temporar, următoarele suprafeţe:- suprafaţa ocupată definitiv cca 1,0-1,2 ha/km● Suprafaţa ocupată definitiv este formată din platforma şi şanţul drumurilor. Această suprafaţă rămâne în continuare în fond forestier, schimbându-se folosinţa în "instalaţii de transport forestier-drumuri", şi reprezintă 0,5% din suprafaţa deservită de drumurile nou-construite.Lucrările de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocupă suprafeţe noi din fondul forestier.Drum forestier magistral - trafic < 50.000 mc:- lăţimea platformei drumurilor în aliniament: 7,00 m;- lăţimea părţii carosabile în aliniament: 6,00 m;- raza minimă de racordare în plan orizontal: 25 m;- raza minimă de racordare în serpentină: 15 m;- declivitatea maximă la transportul în gol: 9%;- declivitatea maximă la transportul în plin: 6%.III.2. Date tehnice:- platforma 7,0 m;- suprastructura 30-40 cm macadam;- 10-15 cm balast pentru reprofilare;- acostamentele amenajate balastate;- asigurarea scurgerii apelor: rigole, şanţuri de pământ sau dalate;- lucrări de artă - ziduri de sprijin la apă sau la versant;- poduri şi podeţe tubulare.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬───────────────┐│Caracteristica esenţială│Categoria de drum│Clasa de importanţă│ Act normativ │├────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────┤│Dimensionare: │Drum tehnologic*)│ A10 - S30 │PD 67/80 - ││convoi de calcul │ │ │reactualizat ││ │ │ │ 1998 │├────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────┤│Zona climatică │ │ Zona III │ │└────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────────────┘*) Conform Codului silvic.III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 28 (a se vedea imaginea asociată).III.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasamentÎn funcţie de substratul litologic şi structura orografică, la nivelul ţării se disting 3 mari zone:- zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali, constituită din roci sedimentare;- zona II - munţii Apuseni şi partea vestică şi de nord a Carpaţilor Occidentali, constituită din roci magmatice;- zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului, constituiţi din roci metamorfice.Având în vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot împărţi în funcţie de zona geografică în care sunt situate, astfel:- drumuri de şes-colinare; altitudine sub 300 m;- drumuri de dealuri înalte; altitudine între 300 şi 700 m;- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.În primele două categorii caracteristicile geotehnice sunt în general de formaţiuni geologice de vârstă recentă, alcătuite din argile nisipoase sau argile prăfoase de origine deluvială. În aceste zone relieful este domol, cu pante transversale şi longitudinale relativ mici, iar cursurile de apă au un caracter permanent, cu albii stabile.În cea de-a treia zonă de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaţiunilor diferă în funcţie de natura rocilor de bază. Aceste formaţiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de rocă cu grosimi variabile, în funcţie de panta transversală. Astfel, deluviul are grosimi mari în zona I şi scade către zonele II şi III.Pantele longitudinale şi transversale ale versanţilor sunt în general accentuate.Regimul hidrologic de tip torenţial al apelor de suprafaţă este pus în evidenţă atât de prezenţa albiilor în formă de V, cât şi de numeroasele conuri de dejecţie ce se găsesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate şi a cantităţilor mari de precipitaţii, în zonele montane sunt mult mai frecvente alunecările de teren. Datorită reţelei hidrografice dese şi alunecărilor de teren, în această zonă se impune executarea unui număr mai mare de lucrări de artă şi consolidare, comparativ cu zonele de şes şi de coline.Sistemele rutiere se realizează preponderent cu materiale locale extrase, piatră spartă din derocările din traseu sau balast din albiile pâraielor din zonă.IV. Cost investiţie de bazăCost unitarIV.1. Zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali - sedimentarTabel nr. IV.1┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│Nr. │ │Costuri unitare - munte││crt. │ Categorii de lucrări │ (exclusiv TVA) ││ │ ├───────────┬───────────┤│ │ │ lei/km │ euro*)/km │├──────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┤│4.1. │Lucrări drum │ 594.993│ 141.665│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.1.1.│Sistemul rutier │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.1.2.│Lucrări de artă │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.1.3.│Poduri, podeţe │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi │ │ ││ │funcţionale cu montaj │ - │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport│ - │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │├──────┴───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ 594.993│ 141.665│└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.2. Zona II - partea vestică a Carpaţilor Occidentali şi munţii Apuseni - predominant magmaticTabel nr. IV.2┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│Nr. │ │Costuri unitare - munte││crt. │ Categorii de lucrări │ (exclusiv TVA) ││ │ ├───────────┬───────────┤│ │ │ lei/km │ euro*)/km │├──────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┤│4.1. │Lucrări drum │ 584.976│ 139.280│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.1.1.│Sistemul rutier │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.1.2.│Lucrări de artă │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.1.3.│Poduri, podeţe │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi │ │ ││ │funcţionale cu montaj │ - │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport│ - │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │├──────┴───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ 584.976│ 139.280│└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.3. Zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului - roci metamorficeTabel nr. IV.3┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│Nr. │ │Costuri unitare - munte││crt. │ Categorii de lucrări │ (exclusiv TVA) ││ │ ├───────────┬───────────┤│ │ │ lei/km │ euro*)/km │├──────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┤│4.1. │Lucrări drum │ 564.984│ 134.520│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.1.1.│Sistemul rutier │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.1.2.│Lucrări de artă │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.1.3.│Poduri, podeţe │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi │ │ ││ │funcţionale cu montaj │ - │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport│ - │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │├──────┴───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ 564.984│ 134.520│└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale cca 25-30 km.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.  +  Anexa 2.9 ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR │ DRUM FORESTIER │ ││ │ SECUNDAR │ Indicativ: ││ ├─────────────────────┤ SCOST-04/MMP ││ │STANDARD DE COST │ │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăTraseele drumurilor forestiere propuse a se executa se desfăşoară în întregime în fondul forestier naţional, ocupând cu aproximaţie, definitiv sau temporar, următoarele suprafeţe:- suprafaţa ocupată definitiv cca 1,0-1,2 ha/km,- suprafaţa ocupată temporar cca 0,4-0,6 ha/km.● Suprafaţa ocupată definitiv este formată din platforma şi şanţul drumurilor. Această suprafaţă rămâne în continuare în fond forestier, schimbându-se folosinţa în "instalaţii de transport forestier-drumuri" şi reprezintă 0,5% din suprafaţa deservită de drumurile nou-construite.● Suprafaţa ocupată temporar este formată din suprafaţa ocupată de taluzele drumurilor şi depozitele de terasamente.Această suprafaţă este ocupată numai pe durata construcţiei drumului, urmând ca după terminarea execuţiei să fie împădurită, reintrând în circuitul productiv, şi reprezintă 0,3% din suprafaţa deservită de drumurile nou-construite.Drum forestier colector - trafic variabil:- lăţimea platformei drumurilor în aliniament: 3,50 m;- lăţimea părţii carosabile în aliniament: 2,50 m;- raza minimă de racordare în plan orizontal: 15 m;- raza minimă de racordare în serpentină: 13 m;- declivitatea maximă la transportul în gol: 12%;- declivitatea maximă la transportul în plin: 9%;- sistemul rutier, împietruire simplă în unul sau două straturi în grosimi medii de 20-40 cm după compactare, alcătuit din balast sau piatră spartă;- lucrările de artă cu caracter definitiv, dimensionate la convoiul de calcul A10-S30 şi cu verificarea la convoiul ATF25.Sistemele rutiere se realizează preponderent cu materiale locale extrase, piatră spartă din derocările din traseu sau balast din albiile pâraielor din zonă.III.2. Date tehnice:- platforma 3,5 m;- suprastructura 20-30 cm împietruire simplă;- 10-15 cm balast pentru reprofilare;- acostamentele amenajate balastate;- asigurarea scurgerii apelor: rigole, şanţuri de pământ sau dalate;- lucrări de artă - ziduri de sprijin la apă sau la versant;- poduri şi podeţe tubulare.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬───────────────┐│Caracteristica esenţială│Categoria de drum│Clasa de importanţă│ Act normativ │├────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────┤│Dimensionare: │Drum tehnologic*)│ A10 - S30 │PD 67/80 - ││convoi de calcul │ │ │reactualizat ││ │ │ │ 1998 │├────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────┤│Zona climatică │ │ Zona III │ │└────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────────────┘*) Conform Codului silvic.III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 32 (a se vedea imaginea asociată).III.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasamentÎn funcţie de substratul litologic şi structura orografică, la nivelul ţării se disting 3 mari zone:- zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali, constituită din roci sedimentare;- zona II - munţii Apuseni şi partea vestică şi de nord a Carpaţilor Occidentali, constituită din roci magmatice;- zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului, constituiţi din roci metamorfice.Având în vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot împărţi în funcţie de zona geografică în care sunt situate, astfel:- drumuri de şes-colinare; altitudine sub 300 m;- drumuri de dealuri înalte ; altitudine între 300 şi 700 m;- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.În primele două categorii caracteristicile geotehnice sunt în general de formaţiuni geologice de vârstă recentă, alcătuite din argile nisipoase sau argile prăfoase de origine deluvială. În aceste zone relieful este domol, cu pante transversale şi longitudinale relativ mici, iar cursurile de apă au un caracter permanent, cu albii stabile.În cea de-a treia zonă de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaţiunilor diferă în funcţie de natura rocilor de bază. Aceste formaţiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de rocă cu grosimi variabile, în funcţie de panta transversală. Astfel, deluviul are grosimi mari în zona I şi scade către zonele II şi III.Pantele longitudinale şi transversale ale versanţilor sunt în general accentuate.Regimul hidrologic de tip torenţial al apelor de suprafaţă este pus în evidenţă atât de prezenţa albiilor în formă de V, cât şi de numeroasele conuri de dejecţie ce se găsesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate şi a cantităţilor mari de precipitaţii, în zonele montane sunt mult mai frecvente alunecările de teren. Datorită reţelei hidrografice dese şi alunecărilor de teren, în această zonă se impune executarea unui număr mai mare de lucrări de artă şi consolidare.IV. Cost investiţie de bazăCost unitarIV.1. Zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali - sedimentarTabel nr. IV.1*Font 9*┌──────┬───────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ Costuri unitare -│Costuri unitare -│Costuri unitare -││crt. │ Categorii de lucrări │ munte │ deal înalt │ şes colinar ││ │ │ (exclusiv TVA) │ (exclusiv TVA) │ (exclusiv TVA) ││ │ ├────────┬─────────┼───────┬─────────┼───────┬─────────┤│ │ │ lei/km │euro*)/km│lei/km │euro*)/km│lei/km │euro*)/km│├──────┴───────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┤│4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││din care: │├──────┬───────────────────────────┬────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┤│4.1. │Lucrări drum │ 445.095│ 105.975│365.400│ 87.000│273.000│ 65.000│├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.1.│Sistemul rutier │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.2.│Lucrări de artă │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.3.│Poduri, podeţe │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente │ │ │ │ │ │ ││ │tehnologice şi funcţionale │ │ │ │ │ │ ││ │cu montaj │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente de transport │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┴───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ 445.095│ 105.975│365.400│ 87.000│273.000│ 65.000│└──────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.2. Zona II - partea vestică a Carpaţilor Orientali şi munţii Apuseni - predominant magmaticTabel nr. IV.2*Font 9*┌──────┬───────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ Costuri unitare -│Costuri unitare -│Costuri unitare -││crt. │ Categorii de lucrări │ munte │ deal înalt │ şes colinar ││ │ │ (exclusiv TVA) │ (exclusiv TVA) │ (exclusiv TVA) ││ │ ├────────┬─────────┼───────┬─────────┼───────┬─────────┤│ │ │ lei/km │euro*)/km│lei/km │euro*)/km│lei/km euro*)/km│├──────┴───────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┤│4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││din care: │├──────┬───────────────────────────┬────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┤│4.1. │Lucrări drum │ 424.200│ 101.000│361.200│ 86.000│248.136│ 59.080│├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.1.│Sistemul rutier │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.2.│Lucrări de artă │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.3.│Poduri, podeţe │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente │ │ │ │ │ │ ││ │tehnologice şi funcţionale │ │ │ │ │ │ ││ │cu montaj │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente de transport │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┴───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ 424.200│ 101.000│361.200│ 86.000│248.136│ 59.080│└──────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.3. Zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului - roci metamorficeTabel nr. IV.3*Font 9*┌──────┬───────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ Costuri unitare -│Costuri unitare -│Costuri unitare -││crt. │ Categorii de lucrări │ munte │ deal înalt │ şes colinar ││ │ │ (exclusiv TVA) │ (exclusiv TVA) │ (exclusiv TVA) ││ │ ├────────┬─────────┼───────┬─────────┼───────┬─────────┤│ │ │ lei/km │euro*)/km│lei/km │euro*)/km│lei/km │euro*)/km│├──────┴───────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┤│4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││din care: │├──────┬───────────────────────────┬────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┤│4.1. │Lucrări drum │ 411.600│ 98.000│344.400│ 82.000│247.842│ 59.010│├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.1.│Sistemul rutier │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.2.│Lucrări de artă │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.1.3.│Poduri, podeţe │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente │ │ │ │ │ │ ││ │tehnologice şi funcţionale │ │ │ │ │ │ ││ │cu montaj │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente de transport │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────┴───────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ 411.600│ 98.000│344.400│ 82.000│247.842│ 59.010│└──────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┘*) 1euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport materiale cca 25-30 km.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.  +  Anexa 2.10 ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,│ŞCOALĂ CU 8 SĂLI │ ││ TINERETULUI ŞI SPORTULUI │ DE CLASĂ │ Indicativ: ││ ├─────────────────────┤ SCOST-01/MEdCTS ││ │STANDARD DE COST │ │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăŞcoala cu 8 săli de clasă reprezintă o clădire pentru învăţământul preuniversitar, de nivel gimnazial, cu posibilităţi de amplasare în mediul rural sau urban, fiind dimensionată în conformitate cu normele şi standardele în vigoare din acest domeniu.III.2. Date tehnice:- suprafaţa construită: 486 mp;- suprafaţa desfăşurată: 935 mp;- regim de înălţime: P+1E.Funcţionalitatea şcolii este asigurată de următoarele spaţii:- săli de clasă;- laboratoare;- cancelarie;- director, secretariat;- grupuri sanitare;- magazie;- centrală termică;- spaţii de circulaţie (holuri, casa scării).Alcătuire constructivă:- fundaţii continue, pereţi portanţi din zidărie de cărămidă dispuşi în sistem celular, rigidizaţi cu sâmburi din beton armat; planşeu din beton armat, şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă;- finisaje interioare la pereţi cu vopsele lavabile în săli şi faianţă în spaţiile umede; pardoseli cu strat de uzură din PVC trafic intens, gresie pe holuri şi spaţii umede;- utilităţi: energie electrică şi apă prin racord de la reţeaua publică, încălzirea cu centrală termică proprie.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ Denumire │ Clasă/Nivel de performanţă │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Caracteristica macroseismică a amplasamentului│ ││P100-1/2006 │a(g) = 0,20 g; T(c) = 0,7 sec. ││Cod de proiectare seismică │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Clasa de importanţă şi expunere │ ││P100-1/2006 │ ││Cod de proiectare seismică │ II │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │ │Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru │ ││aprobarea unor regulamente privind calitatea │ ││în construcţii, cu modificările şi │ C ││completările ulterioare │ ││Regulament privind stabilirea categoriei │ ││de importanţă a construcţiei │ │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Zona climatică │ ││C 107-2005 │ ││Partea a III-a; anexa D; Normativ privind │ ││calculul termotehnic al elementelor de │ ││construcţie ale clădirilor │ III │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Grad de rezistenţă la foc │ ││P 118/1999 │ ││Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor │ II │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006 │ ││Metodologia de calcul al performanţei │ ││energetice a clădirilor │ B │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Presiunea convenţională a terenului de fundare│ ││NP 112/2004 │ ││Normativ pentru proiectarea structurilor de │ ││fundare direct │ P(conv) = 200 kPa │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice*)Plan parter--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 35 (a se vedea imaginea asociată).Plan etaj--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 36 (a se vedea imaginea asociată).Secţiune transversală--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 36 (a se vedea imaginea asociată).IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1 (valori informative)┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ Cost total ││crt. │ Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli │ (exclusiv TVA) ││ │ ├──────────┬──────────┤│ │ │ lei │ euro*) │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│4.1. │Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 1.586.508│ 377.740│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.1.│Arhitectură │ 739.270│ 176.017│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.2.│Structura de rezistenţă │ 570.200│ 135.762│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.3.│Instalaţii │ 277.038│ 65.961│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ 6.454│ 1.536│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale │ │ ││ │cu montaj │ 42.361│ 10.086│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.5. │Dotări │ 57.217│ 13.623│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.6. │Active necorporale │ │ │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Investiţie de bază - cost total │ 1.692.540│ 402.985│└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale 25 km;● transport de pământ 10 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)                                                   ┌───────────────────────────┐                                                   │Cost unitar (exclusiv TVA) │                                                   ├────────────┬──────────────┤                                                   │ lei/mp(Acd)│euro*)/mp(Acd)│┌──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Investiţie de bază - cost unitar, │ │ ││ din care: │ 1.810 │ 431 │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 1.697 │ 404 │└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.  +  Anexa 2.11 ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,│ GRĂDINIŢĂ CU 4 SĂLI │ ││ TINERETULUI ŞI SPORTULUI │ DE GRUPĂ │ Indicativ: ││ ├─────────────────────┤ SCOST-02/MEdCTS ││ │ STANDARD DE COST │ │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăGrădiniţa cu 4 săli de grupă reprezintă o clădire pentru învăţământul preşcolar ce cuprinde funcţiunile specifice şi dotările tehnico-edilitare necesare desfăşurării în condiţii moderne a educaţiei. Construcţia poate fi amplasată în mediul rural sau urban, fiind dimensionată în conformitate cu normele şi standardele în vigoare pentru acest domeniu.III.2. Date tehnice:- suprafaţa construită = 615 mp- suprafaţa desfăşurată = 615 mp- regim de înălţime: parter.Funcţionalitatea grădiniţei este asigurată de următoarele spaţii:- filtru;- izolator cu grup sanitar propriu;- vestiar;- săli de grupă;- grupuri sanitare pentru fiecare sală de grupă, dimensionate corespunzător;- spaţiu multifuncţional;- cancelarie;- vestiar cu grup sanitar pentru profesori;- centrală termică.Alcătuire constructivă:- fundaţii izolate sub stâlpi şi continue sub zidurile de cărămidă;- suprastructura în cadre (stâlpi şi grinzi) din beton armat, planşeele şi grinzile ce închid parterul sunt înclinate, iar acoperişul este tip terasă necirculabilă;- finisaje interioare la pereţi cu vopsele lavabile în săli şi faianţă în spaţiile umede;- pardoseli cu strat de uzura din PVC de trafic intens, gresie pe holuri şi spaţii umede;- utilităţi: energie electrică şi apă prin racord la reţeaua publică, încălzirea cu centrală termică proprie.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumire │ Clasă/Nivel ││ │ de performanţă │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Caracteristica macroseismică a amplasamentului │ a(g)= 0,20 g; ││P100-1/2006 │ T(C) = 0,7 sec.││Cod de proiectare seismică │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasa de importanţă şi expunere │ ││P100-1/2006 │ II ││Cod de proiectare seismică │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Categoria de importanţă │ │Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor │ ││regulamente privind calitatea în construcţii, cu │ C ││modificările şi completările ulterioare │ ││Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă │ ││a construcţiei │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Zona climatică │ ││C 107-2005 │ ││Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul │ III ││termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Grad de rezistenţă la foc │ ││P 118/1999 │ I ││Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006 │ ││Metodologia de calcul al performanţei energetice │ A ││a clădirilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Presiunea convenţională a terenului de fundare │ ││NP 112/2004 │P(conv)= 200 kPa││Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă │ │└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice*)Plan parter--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 39 (a se vedea imaginea asociată).Secţiune transversală--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 40 (a se vedea imaginea asociată).IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1 (valori informative)┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ Cost total ││crt. │ Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli │ (exclusiv TVA) ││ │ ├──────────┬──────────┤│ │ │ lei │ euro*) │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│4.1. │Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 1.020.285│ 242.925│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.1.│Arhitectură │ 489.737│ 116.604│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.2.│Structura de rezistenţă │ 357.101│ 85.024│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.3.│Instalaţii │ 173.447│ 41.297│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ 2.071│ 493│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale │ │ ││ │cu montaj │ 11.415│ 2.718│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.5. │Dotări │ 43.340│ 10.319│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.6. │Active necorporale │ │ │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Investiţie de bază - cost total │ 1.077.111│ 256.455│└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘---------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:transport de materiale 10 km;transport de pământ 10 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)                                                   ┌───────────────────────────┐                                                   │Cost unitar (exclusiv TVA) │                                                   ├────────────┬──────────────┤                                                   │lei/mp(Acd) │euro*)/mp(Acd)│┌──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Investiţie de bază - cost unitar, │ │ ││ din care: │ 1.751 │ 417 │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 1.659 │ 395 │└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘---------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.  +  Anexa 2.12 ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,│ CĂMIN STUDENŢESC │ ││ TINERETULUI ŞI SPORTULUI │ │ Indicativ: ││ ├─────────────────────┤ SCOST-03/MEdCTS ││ │ STANDARD DE COST │ │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăCăminul studenţesc reprezintă o construcţie destinată cazării studenţilor în perioada anului universitar sau în perioadele de vacanţă, având funcţiunile necesare pentru asigurarea unui confort normal.III.2. Date tehniceCapacitate cazare: 100 locuri;Suprafaţă construită: 410 mp;Suprafaţă desfăşurată: 2.050 mp;Regim de înălţime: P+4E.Funcţionalitatea căminului este asigurată de următoarele spaţii:- recepţie;- birou administrator;- camere pentru dormit cuplate cu grupuri sanitare;- oficii;- depozite rufe murdare/rufe curate;- centrală termică;- spaţii de circulaţie (holuri, casa scării).Alcătuire constructivă:- fundaţii izolate la stâlpi şi continue pentru pereţii din zidărie;- structură mixtă, cadre (stâlpi şi grinzi), pereţi structurali din beton armat, planşee şi scări din beton armat;- pereţii de închidere şi compartimentare se vor realiza din cărămidă şi se vor solidariza de elementele structurale din beton armat;- acoperiş tip terasă necirculabilă;- finisaje interioare la pereţi cu vopsele lavabile în camere şi faianţă în spaţiile umede;- pardoseli cu mochetă în camere, gresie pe holuri şi spaţii umede;- ferestre PVC cu geam termopan şi uşi tip MDF pe toc metalic, glasvanduri aluminiu cu rupere de punte termică;- utilităţi: energie electrică şi apă prin racord de la reţeaua publică, încălzirea cu centrală termică proprie.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumire │ Clasă/Nivel ││ │ de performanţă │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Caracteristica macroseismică a amplasamentului │ a(g)= 0,16 g; ││P100-1/2006 │ T(C) = 0,7 sec.││Cod de proiectare seismică │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasa de importanţă şi expunere │ ││P100-1/2006 │ III ││Cod de proiectare seismică │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Categoria de importanţă │ │Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor │ ││regulamente privind calitatea în construcţii, cu │ C ││modificările şi completările ulterioare │ ││Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă │ ││a construcţiei │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Zona climatică │ ││C 107-2005 │ ││Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul │ I ││termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Grad de rezistenţă la foc │ ││P 118/1999 │ II ││Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006 │ ││Metodologia de calcul al performanţei energetice │ ││a clădirilor │ B │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Presiunea convenţională a terenului de fundare │ ││NP 112/2004 │P(conv)= 200 kPa││Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă │ │└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristicePlan parter--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 43 (a se vedea imaginea asociată).Plan etaj--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 43 (a se vedea imaginea asociată).Secţiune transversală--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 44 (a se vedea imaginea asociată).IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1 (valori informative)┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ Cost total ││crt. │ Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli │ (exclusiv TVA) ││ │ ├──────────┬──────────┤│ │ │ lei │ euro*) │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│4.1. │Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 3.908.940│ 930.700│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.1.│Arhitectură │ 1.430.815│ 340.670│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.2.│Structura de rezistenţă │ 1.573.819│ 374.719│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.3.│Instalaţii │ 904.306│ 215.311│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ 137.471│ 32.731│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale │ 725.796│ 172.809││ │cu montaj │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport │ - │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.5. │Dotări │ 419.623│ 99.910│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.6. │Active necorporale │ │ │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Investiţie de bază - cost total │ 5.191.830│ 1.236.150│└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘---------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:transport de materiale 10 km;transport de pământ 10 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)                                                   ┌───────────────────────────┐                                                   │Cost unitar (exclusiv TVA) │                                                   ├────────────┬──────────────┤                                                   │lei/mp(Acd) │euro*)/mp(Acd)│┌──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Investiţie de bază - cost unitar, │ │ ││ din care: │ 2.533 │ 603 │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 1.907 │ 454 │└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘--------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0 % din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0 % din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5 % din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5 %; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0 %.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.  +  Anexa 2.13 ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│ │ SPITAL REGIONAL │ ││ MINISTERUL SĂNĂTĂŢII │ DE URGENŢĂ │ Indicativ: ││ ├─────────────────────┤ SCOST-01/MS ││ │ STANDARD DE COST │ │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.Costul investiţiei de bază a rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăSpital regional de urgenţă cu 786 de paturiConstrucţia unui spital regional de urgenţă a fost astfel concepută încât să asigure asistenţa medicală de urgenţă pentru orice caz de urgenţă medicală şi, în special, pentru cazurile care necesită o abordare multidisciplinară, la nivelul calităţii serviciilor medicale acordate în Uniunea Europeană şi cu echipamente medicale de ultimă generaţie, ca unitate de urgenţă compactă, autonomă, cu funcţionalitate integrală (investigaţii, diagnostic, tratament).Totodată spitalul regional a fost gândit ca centru universitar, constituindu-se într-un centru de instruire pentru studenţii universităţilor de medicină şi pentru rezidenţi.Construcţia spitalului regional de urgenţă are la bază o arhitectură de mare actualitate, flexibilă şi care se pretează la evoluţii. Este o construcţie modulară care susţine, pe de o parte, constituirea de centre şi unificarea domeniilor de specialitate, iar pe de altă parte reacţionează flexibil la condiţiile din diferitele amplasamente şi terenuri. Din motive de urbanistică, de construcţie şi organizare, se preferă în general o înălţime mică a clădirilor.Avantajul rezidă în siguranţa la cutremur uşor de obţinut şi protecţia contra incendiilor, uşor de realizat din punct de vedere constructiv. Implementarea ideală a acestor cerinţe se regăseşte în structura pieptene. Aceasta se caracterizează printr-o zonă de tratament orizontală, asemănătoare pieptenelui, şi turnuri verticale de îngrijire.Avantajele sunt următoarele:decongestionarea fluxurilor de circulaţie;posibilitate de variaţie sporită;domenii de funcţiuni structurate;posibilitatea de extindere micro;posibilitatea de extindere macro;expunerea la lumina naturală;concepţie statică şi de dotare tehnică simplă şi clară.Clădirea spitalului va fi prevăzută cu heliport, construcţia-fundament necesară suprafeţei de aterizare constând din profile I, ieşite în consolă (conform cerinţelor statice). Pentru siguranţa împotriva căderii, heliportul va fi împrejmuit cu o plasă de oţel. Profilele I vor fi executate conic, iar la partea frontală vor fi fixate în placa de beton.În proiectarea clădirii s-au avut în vedere următoarele principii referitoare la structura de spital:- formarea de centre;- gestionarea interdisciplinară a paturilor;- orientarea spre proces a organizării;- separarea pacienţilor planificaţi de pacienţii de urgenţă/spontani;- chirurgia de zi/spitalizare de zi;- spitalizare continuă.III.2. Date tehniceSpitalul regional de urgenţă va fi organizat funcţional în următoarele departamente şi secţii (conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică):1. unitatea de primiri urgenţe;2. servicii ambulatorii şi spitalizare de zi;3. departamentul de radiologie, imagistică şi explorări funcţionale;4. servicii tehnico-gospodăreşti: spălătorie centrală, depozit deşeuri, bucătărie centrală, depozit central materiale, coloană ascensoare de serviciu, camera sistemului de management al clădirii (BMS), camera sistemelor şi circuitelor I.T., centrală gaze medicale (aer comprimat, vacuum, N(2)O, CO(2)), cameră tablou electric, centrală termică, cameră instalaţie de ventilaţie şi aer condiţionat, camere tehnice şi de întreţinere a clădirii;5. servicii conexe specifice spitalelor: endoscopie, farmacie, laborator central, morga cu laborator de anatomie patologică anexat, sterilizare centrală, vestiare centrale şi grupuri sanitare personale, sală de conferinţe (100 de persoane);6. recepţie, zona de înregistrare, aşteptare;7. blocul operator;8. secţia de terapie intensivă generală adulţi/copii;9. secţii de spitalizare chirurgicală;10. secţii de spitalizare medicale;11. administraţie: conducere, financiar-administrativ, resurse umane, juridic, epidemiologie, tehnic, securitate şi protecţie;12. heliport cu un punct de aterizare.Nr. paturi: 786 paturiArie desfăşurată: 108.046 mpArie utilă: 58.852 mpRegim de înălţime: 2S+P+4EGabarit construcţie (amprenta la sol): cca 120 x 190 mStructura constructivăTip construcţie: - în situ - beton armat.Distanţe rosturi: - max. 60,0 x 60,0 m corpuri clădire cu 4 niveluri;- max. 45,0 x 64,0 m corpuri clădire cu 2 niveluri;- lăţime rosturi de dilataţie 10 cm.Planşee niveluri: - planşee plate beton în situ, grosime planşeu 30 cm.Se asigură astfel o execuţie rapidă şi rentabilă, cu maximum de flexibilitate în exploatare (adaptări la cele mai evoluate standarde din domeniul tehnicii medicale) şi în amplasarea conductelor (datorită tehnicii de clădire şi de domeniu medical), precum şi la adaptări şi extinderi ulterioare.Pentru poziţionarea planşeului pe stâlpii interiori s-a prevăzut introducerea prin betonare a unor elemente perforate (bârne de planşeu şi ciuperci de oţel tip Geilinger).Tramă construcţie: - 7,50 x 7,50 m ca regulă;- câmpuri margine 7,70 m;- axe intermediare (deschideri) 3,75 m.Fundaţie: - placă de fundaţie armată cu distribuţie de sarcină, cu cavitate sub stâlpii extrem de solicitaţi, pentru asigurarea reducerii diferenţelor de aşezare şi a garantării siguranţei maxime în caz de seism. Grosime plăci 40 cm până la 90 cm (în funcţie de încărcare şi subsol). Grosime radier d=1/8 din deschiderea cea mai mare.Elemente susţinere: - verticale - stâlpi din beton armat cu secţiunea de 40/40 cm.Heliport: - suprafaţa de aterizare de 562 mp.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumire │ Clasă/Nivel ││ │ de performanţă │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Caracteristica macroseismică a amplasamentului │ a(g)= 0,24 g; ││P100-1/2006 │ T(C) = 1,6 sec.││Cod de proiectare seismică │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasa de importanţă şi expunere │ ││P100-1/2006 │ I ││Cod de proiectare seismică │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Categoria de importanţă │ │Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor │ ││regulamente privind calitatea în construcţii, cu │ C ││modificările şi completările ulterioare │ ││Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă │ ││a construcţiei │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Zona climatică │ ││C 107-2005 │ ││Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul │ IV ││termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Grad de rezistenţă la foc │ ││P 118/1999 │ II ││Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006 │ ││Metodologia de calcul al performanţei energetice │ B ││a clădirilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Presiunea convenţională a terenului de fundare │ ││NP 112/2004 │P(conv)= 300 kPa││Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă │ │└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 48 (a se vedea imaginea asociată).Faţada nord şi faţada sud--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 48 (a se vedea imaginea asociată).Faţada est şi faţada vest--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 48 (a se vedea imaginea asociată).Plan parter - 1--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 49 (a se vedea imaginea asociată).Plan parter - 2--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 49 (a se vedea imaginea asociată).Plan parter - 3--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 49 (a se vedea imaginea asociată).IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1 (valori informative)┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│Nr. │ │ Cost total ││crt. │ Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli │ (exclusiv TVA) ││ │ ├───────────┬───────────┤│ │ │ lei │ euro*) │├──────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┤│4.1. │Construcţii şi instalaţii (C+I) │402.968.362│ 95.944.848│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.1.1.│Arhitectură │108.801.458│ 25.905.109│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.1.2.│Structura de rezistenţă │161.187.344│ 38.377.939│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.1.3.│Instalaţii │132.979.560│ 31.661.800│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale│ │ ││ │cu montaj │104.692.862│ 24.926.872│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport│ - │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.5. │Dotări │129.464.429│ 30.824.864│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │├──────┴───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│Investiţie de bază - cost total │637.125.653│151.696.584│└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:transport de materiale 10 km;transport de pământ 10 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)                                                   ┌───────────────────────────┐                                                   │Cost unitar (exclusiv TVA) │                                                   ├────────────┬──────────────┤                                                   │lei/mp(Acd) │euro*)/mp(Acd)│┌──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Investiţie de bază - cost unitar, │ │ ││ din care: │ 5.897 │ 1.404 │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 3.730 │ 888 │└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘---------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.  +  Anexa 2.14 ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│ │ SPITAL JUDEŢEAN │ ││ MINISTERUL SĂNĂTĂŢII │ DE URGENŢĂ │ Indicativ: ││ ├─────────────────────┤ SCOST-01/MS ││ │ STANDARD DE COST │ │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.Costul investiţiei de bază a rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăSpital judeţean de urgenţă cu 462 de paturiConstrucţia unui spital judeţean de urgenţă reprezintă cel mai complex tip de construcţie şi a fost astfel concepută încât să asigure asistenţa medicală de urgenţă pentru orice caz de urgenţă medicală şi în special pentru cazurile care necesită o abordare multidisciplinară, la nivelul calităţii serviciilor medicale acordate în Uniunea Europeană şi cu echipamente medicale de ultimă generaţie, ca unitate de urgenţă compactă, autonomă, cu funcţionalitate integrală (investigaţii, diagnostic, tratament).Construcţia spitalului judeţean de urgenţă are la bază o arhitectură de mare actualitate, flexibilă şi care se pretează la evoluţii, a cărei construcţie modulară susţine, pe de o parte, constituirea de centre şi unificarea domeniilor de specialitate, iar pe de altă parte, reacţionează flexibil la condiţiile din diferitele amplasamente şi terenuri. Din motive de urbanistică, de construcţie şi organizare, se preferă în general o înălţime mică a clădirilor.Avantajul rezidă în siguranţa la cutremur uşor de obţinut şi protecţia contra incendiilor, uşor de realizat din punct de vedere constructiv. Implementarea ideală a acestor cerinţe se regăseşte în structura pieptene. Aceasta se caracterizează printr-o zonă de tratament orizontală, asemănătoare pieptenelui, şi turnuri verticale de îngrijire.Avantajele sunt următoarele:decongestionarea fluxurilor de circulaţie;posibilitate de variaţie sporită;domenii de funcţiuni structurate;posibilitatea de extindere micro;posibilitatea de extindere macro;expunerea la lumină naturală;concepţie statică şi de dotare tehnică simplă.Clădirea spitalului este prevăzută cu heliport, construcţia-fundament necesară suprafeţei de aterizare constând din profile I, ieşite în consolă (conform cerinţelor statice). Pentru siguranţa împotriva căderii, heliportul va fi împrejmuit cu o plasă de oţel. Profilele I vor fi executate conic, iar la partea frontală vor fi fixate în placa de beton.În proiectarea clădirii s-au avut în vedere următoarele principii referitoare la structura de spital:- formarea de centre;- gestionarea interdisciplinară a paturilor;- orientarea spre proces a organizării;- separarea pacienţilor planificaţi de pacienţii de urgenţă/spontani;- chirurgia de zi/spitalizare de zi;- spitalizare continuă.III.2. Date tehniceSpitalul judeţean de urgenţă va fi organizat funcţional în următoarele departamente şi secţii (conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică):1. unitatea de primiri urgenţe;2. servicii ambulatorii şi spitalizare de zi;3. departamentul de radiologie, imagistică şi explorări funcţionale;4. servicii tehnico-gospodăreşti: spălătorie centrală, depozit deşeuri, bucătărie centrală, depozit central materiale, coloană ascensoare de serviciu, camera sistemului de management al clădirii (BMS), camera sistemelor şi circuitelor I.T., centrală gaze medicale (aer comprimat, vacuum, N(2)O, CO(2)), cameră tablou electric, centrală termică, cameră instalaţie de ventilaţie şi aer condiţionat, camere tehnice şi de întreţinere a clădirii;5. servicii conexe specifice spitalelor: endoscopie, farmacie, laborator central, morga cu laborator de anatomie patologică anexat, sterilizare centrală, vestiare centrale şi grupuri sanitare personale, sală de conferinţe (100 de persoane);6. recepţie, zona de înregistrare, aşteptare;7. blocul operator;8. secţia de terapie intensivă generală adulţi/copii;9. secţii de spitalizare chirurgicală;10. secţii de spitalizare medicale;11. administraţie: conducere, financiar-administrativ, resurse umane, juridic, epidemiologie, tehnic, securitate şi protecţie;12. heliport cu un punct de aterizare; suprafaţa de aterizare este de 562 mp.Nr. paturi: 462 paturiArie desfăşurată: 64.698 mpArie utilă: 31.685 mpRegim de înălţime: 2S+P+4EGabarit construcţie (amprenta la sol): cca 120 x 110 mStructura constructivăTip construcţie: - în situ - beton armat.Distanţe rosturi: - max. 60,0 x 60,0 m corpuri clădire cu 4 niveluri;- max. 45,0 x 64,0 m corpuri clădire cu 2 niveluri;- lăţime rosturi de dilataţie 10 cm.Planşee niveluri: - planşee plate beton în situ, grosime planşeu 30 cm.Se asigură astfel o execuţie rapidă şi rentabilă, cu maximum de flexibilitate în exploatare (adaptări la cele mai evoluate standarde din domeniul tehnicii medicale) şi în amplasarea conductelor (datorită tehnicii de clădire şi de domeniu medical), precum şi la adaptări şi extinderi ulterioare.Pentru poziţionarea planşeului pe stâlpii interiori s-a prevăzut introducerea prin betonare a unor elemente perforate (bârne de planşeu şi ciuperci de oţel tip Geilinger). La marginile libere ale planşeelor (faţadă şi curte interioară) au fost ordonate grinzi parapet de beton armat.Raster construcţie: - 7,50 x 7,50 m ca regulă;- câmpuri margine 7,70 m;- axe intermediare (deschideri) 3,75 m.Fundaţie: - placă de fundaţie armată cu distribuţie de sarcină, cu cavitate sub stâlpii extrem de solicitaţi, pentru asigurarea reducerii diferenţelor de aşezare şi garantarea siguranţei maxime în caz de seism. Grosime plăci 40 cm până la 90 cm (în funcţie de încărcare şi subsol). Grosime radier d=1/8 din deschiderea cea mai mare.Elemente susţinere: - verticale - stâlpi beton armat cu secţiunea de 40/40 cm.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumire │ Clasă/Nivel ││ │ de performanţă │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Caracteristica macroseismică a amplasamentului │ a(g)= 0,24 g; ││P100-1/2006 │ T(C) = 1,6 sec.││Cod de proiectare seismică │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasa de importanţă şi expunere │ ││P100-1/2006 │ I ││Cod de proiectare seismică │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Categoria de importanţă │ │Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor │ ││regulamente privind calitatea în construcţii, cu │ C ││modificările şi completările ulterioare │ ││Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă │ ││a construcţiei │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Zona climatică │ ││C 107-2005 │ ││Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul │ IV ││termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Grad de rezistenţă la foc │ ││P 118/1999 │ II ││Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006 │ ││Metodologia de calcul al performanţei energetice │ B ││a clădirilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Presiunea convenţională a terenului de fundare │ ││NP 112/2004 │P(conv)= 300 kPa││Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă │ │└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiuni transversale--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 53 (a se vedea imaginea asociată).Faţada est şi faţada vest--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 54 (a se vedea imaginea asociată).IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1 (valori informative)┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│Nr. │ │ Cost total ││crt. │ Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli │ (exclusiv TVA) ││ │ ├───────────┬───────────┤│ │ │ lei │ euro*) │├──────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┤│4.1. │Construcţii şi instalaţii (C+I) │235.591.297│ 56.093.166│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.1.1.│Arhitectură │ 65.965.565│ 15.706.087│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.1.2.│Structura de rezistenţă │ 94.236.517│ 22.437.266│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.1.3.│Instalaţii │ 75.389.215│ 17.949.813│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale│ │ ││ │cu montaj │ 58.448.376│ 13.916.280│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport│ - │ - │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.5. │Dotări │ 73.069.719│ 17.397.552│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4.6. │Active necorporale │ │ │├──────┴───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│Investiţie de bază - cost total │367.109.392│ 87.406.998│└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:transport de materiale 10 km;transport de pământ 10 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)                                                   ┌───────────────────────────┐                                                   │Cost unitar (exclusiv TVA) │                                                   ├────────────┬──────────────┤                                                   │lei/mp(Acd) │euro*)/mp(Acd)│┌──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Investiţie de bază - cost unitar, │ │ ││ din care: │ 5.674 │ 1.351 │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 3.641 │ 867 │└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘---------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.  +  Anexa 2.15 ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│ │ CANALE DE IRIGAŢII │ ││ MINISTERUL AGRICULTURII ŞI │ IMPERMEABILIZARE │ Indicativ: ││ DEZVOLTĂRII RURALE ├─────────────────────┤ SCOST-01/MADR ││ │ STANDARD DE COST │ │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăObiectivul de investiţii îl constituie reabilitarea canalelor de irigaţii prin lucrări de impermeabilizare (căptuşeli). Standardul se referă la următoarele tipuri de canale:canal aducţiune CA;canal distribuţie CD;canal secundar CS.III.2. Date tehniceLucrările de reabilitare care necesită impermeabilizare (căptuşeli) se realizează pe următoarele tronsoane de canale de irigaţii:Canal aducţiune CACaracteristici tehnice canal aducţiune CALungime (m) 702Suprafaţă (mp) 9.828Debit (mc/s) 7,47Pantă fund (i la mie) 0,11Lăţime fund, b (m) 3,5Înălţime medie, h(med)(m) 2,05Taluz interior 1:1,5-1:2,5Lucrările de impermeabilizare (cu dale mari din beton armat pe suport din folie de PVC) constau în realizarea unui pereu nou din dale prefabricate din beton armat pe suport din folie de PVC de 0,8 mm grosime.Pe fundul canalului se aşază două rânduri de dale având dimensiunile 300 x 125 x 6 cm, la piciorul taluzelor două rânduri de dale colţ 300 x (50+25) cm, iar pe taluze câte 5 rânduri de dale prefabricate din beton armat având dimensiunile 300 x 100 x 6 cm.Dalele vor fi armate cu plasă de sârmă o 4 mm sudată STM cu ochiuri 15 x 15 cm.Canal distribuţie CDCaracteristici tehnice canal distribuţie CDLungime (m) 394Suprafaţă (mp) 3.148Debit (mc/s) 1,15Pantă fund (i la mie) 0,4Lăţime fund, b (m) 1,0Înălţime apă, h(a)(m) 0,85Taluz interior 1:1,5Lucrările de impermeabilizare (cu dale mici din beton simplu pe suport de folie PVC) constau în realizarea unui pereu nou din dale din beton simplu pe taluze şi pe fundul canalului pozate pe folie de PVC de 0,8 mm grosime.Dalele din beton simplu au dimensiunile de 50 x 50 x 6 cm şi sunt realizate din beton hidrotehnic clasa C12/15.Canal secundar CSCaracteristici tehnice canal secundarLungime (m) 1.096Suprafaţă (mp) 8.355Debit (mc/s) 1,0Pantă fund (i la mie) 0,2Lăţime fund, b (m) 0,5Înălţime apă, h(a)(m) 1,5Taluz interior 1:1,5Lucrările de impermeabilizare (pereu din beton simplu hidrotehnic turnat pe loc, pe suport de folie PVC) constau în impermeabilizarea pe toată lungimea, atât pe fund, cât şi pe taluze, cu beton turnat pe loc pe suport de folie de PVC de 0,8 mm grosime, având ca scop eliminarea pierderilor de apă prin exfiltraţie.Pereul realizat este din beton simplu hidrotehnic clasa C12/15 de 10 cm grosime turnat în câmpuri de 2-2,5 mp prevăzut cu rosturi de contracţie.În notă sunt prezentate caracteristicile unitare ale pereului din dale din beton armat şi beton simplu.NOTĂ┌─────────────────────────┬─────┬──────────────────────────┬─────────┬───────┐│ │ │ Dimensiuni │ │ ││ Denumirea │Tipul├────────┬────────┬────────┤ │ ││ │ │Lungime │Lungime │Grosime │ Volum │ Masă ││ │ │ L │ B │ G │ mc │ kg ││ │ │ cm │ cm │ cm │ │ │├─────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┤│Dală plană beton armat │ P2 │ 300 │ 125 │ 6 │ 0,225 │ 540 │├─────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┤│Dale de colţ beton armat │ P4 │ 300 │ (50+25)│ 6,5 │ 0,147 │ 353 │├─────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┤│Dală plană beton simplu │ P5 │ 50 │ 50 │ 6 │ 0,0125 │ 30 │└─────────────────────────┴─────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴───────┘III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumire │ Clasă/Nivel ││ │ de performanţă │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Categoria de importanţă │ │Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor │ ││regulamente privind calitatea în construcţii, cu │ C ││modificările şi completările ulterioare │ ││Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă │ ││a construcţiei │ │└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘III.4. Secţiuni caracteristiceCanal aducţiune CA--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 57 (a se vedea imaginea asociată).Canal distribuţie CD--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 57 (a se vedea imaginea asociată).Canal secundar CS--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, la pagina 58 (a se vedea imaginea asociată).IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalIV.1.1. Canal de aducţiune CATabel IV.1.1 (valori informative)┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ Cost total ││crt. │ Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli │ (exclusiv TVA) ││ │ ├──────────┬──────────┤│ │ │ lei │ euro*) │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│4.1. │Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 660.441│ 157.248│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.1.│Impermeabilizare dale mari │ 660.441│ 157.248│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale │ │ ││ │cu montaj │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.6. │Active necorporale │ │ │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Investiţie de bază - cost total │ 660.441│ 157.248│└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘-----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.1.2. Canal distribuţie CDTabel IV.1.2 (valori informative)┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ Cost total ││crt. │ Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli │ (exclusiv TVA) ││ │ ├──────────┬──────────┤│ │ │ lei │ euro*) │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│4.1. │Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 132.216│ 31.480│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.1.│Impermeabilizare dale mici │ 132.216│ 31.480│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale │ │ ││ │cu montaj │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.6. │Active necorporale │ │ │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Investiţie de bază - cost total │ 132.216│ 31.480│└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘-----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.1.3. Canal secundar CSTabel IV.1.3 (valori informative)┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ Cost total ││crt. │ Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli │ (exclusiv TVA) ││ │ ├──────────┬──────────┤│ │ │ lei │ euro*) │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│4.1. │Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 666.729│ 158.745│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.1.│Impermeabilizare cu beton turnat pe loc │ 666.729│ 158.745│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale │ │ ││ │cu montaj │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.6. │Active necorporale │ │ │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Investiţie de bază - cost total │ 666.729│ 158.745│└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:transport de materiale 10 km.IV.2. Cost unitarIV.2.1. Canal de aducţiune CATabel IV.2.1 (valori de referinţă)                                                   ┌───────────────────────────┐                                                   │Cost unitar (exclusiv TVA) │                                                   ├────────────┬──────────────┤                                                   │lei/mp(Acd) │euro*)/mp(Acd)│┌──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Investiţie de bază - cost unitar, │ │ ││ din care: │ 67 │ 16 │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 67 │ 16 │└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.2.2. Canal distribuţie CDTabel IV.2.2 (valori de referinţă)                                                   ┌───────────────────────────┐                                                   │Cost unitar (exclusiv TVA) │                                                   ├────────────┬──────────────┤                                                   │lei/mp(Acd) │euro*)/mp(Acd)│┌──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Investiţie de bază - cost unitar, │ │ ││ din care: │ 42 │ 10 │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 42 │ 10 │└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘--------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.2.3. Canal secundar CSTabel IV.2.3 (valori de referinţă)                                                   ┌───────────────────────────┐                                                   │Cost unitar (exclusiv TVA) │                                                   ├────────────┬──────────────┤                                                   │lei/mp(Acd) │euro*)/mp(Acd)│┌──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Investiţie de bază - cost unitar, │ │ ││ din care: │ 80 │ 19 │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│ Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 80 │ 19 │└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘-----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.  +  Anexa 2.16 ────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────   MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE │REABILITARE DRUM JUDEŢEAN│ Indicativ:             ŞI TURISMULUI │ CLASA TEHNICĂ III 'f7 V │ SCOST-06/MDRT                                    ├─────────────────────────┤                                    │ STANDARD DE COST │────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidare în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăPrezentul standard se referă la reabilitarea unui kilometru de drum judeţean prin ranforsare.Standardul se referă numai la lucrările care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum, şi anume structura rutieră pe partea carosabilă şi pe acostamente, precum şi şanţurile de pe ambele părţi ale drumului.Standardul nu se referă la celelalte categorii de lucrări care intră în componenţa unui drum, dar nu sunt continue pe fiecare kilometru, de exemplu: podeţe, poduri, semnalizări, ziduri de sprijin etc.Scopul reabilitării:- asigurarea conexiunii cu reţeaua de drumuri naţionale şi cea de drumuri comunale sau de interes local;- facilitarea legăturilor dintre centrele urbane din judeţ şi celelalte localităţi;- economisirea timpului şi a carburanţilor;- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;- îmbunătăţirea capacităţii portante;- reducerea gradului de poluare a mediului.III.2. Date tehniceÎn situaţia existentă drumul are următoarea configuraţie geometrică şi caracteristici tehnice:- lăţime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;- lăţime acostament: 2 x 1,0 m;- lăţime platformă: 8,0 m;- structură rutieră:● 5-6 cm straturi asfaltice;● 20-30 cm fundaţie din material granular: piatră spartă şi balast.Situaţia proiectată urmăreşte:- aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum de clasa tehnică III, IV sau V, în funcţie de nivelul traficului;- realizarea unei suprafeţe de rulare cu planeitate corespunzătoare;- sporirea capacităţii portante pentru a corespunde nivelului de trafic;- suprapunerea traseului peste traseul existent.Situaţia proiectată prevede:- lăţime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;- lăţime acostament: 2 x 1,0 m;- lăţime platformă: 8,0 m;- pantă transversală a părţii carosabile 2,5% repartizată simetric faţă de axa drumului;- pantă transversală a acostamentelor 4%;- clasă de trafic greu: nivel de trafic de 0,3-1,0 m.o.s. (milioane osii standard - 11.5 tone);- structură rutieră:● frezarea stratului asfaltic pe grosime de cca. 6 cm;● completarea fundaţiei existente cu piatră spartă pe grosime medie de 20 cm;● amorsare cu emulsie bituminoasă 0,9 kg/mp;● strat de legătură din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 7 cm BAD 25 plus 2 cm pentru reprofilare;● strat de uzură din beton asfaltic cu grosime de 5 cm BA 16;- şanţuri secţiune naturală 50% şi secţiune pereată 50%.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumire │ Clasă/Nivel ││ │de performanţă │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Categoria de importanţă │ ││Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă │ C - normală ││a construcţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului │ ││nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind │ ││calitatea în construcţii, cu modificările şi completările │ ││ ulterioare │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasa tehnică │ ││Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998 pentru │ III 'f7 V ││aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice│ ││a drumurilor publice │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Zona climatică │ ││STAS 1079/1-90 │ II │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Tipul de pământ │ ││STAS 1709/1-90 │ P3 │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Adâncime de îngheţ │ ││STAS 1709/1-90 │ 80 cm │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Teren de fundare │ Simbol 2 ││STAS 2914-84 │ Calitate bună │└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversalăREABILITARE PRIN RANFORSAREA STRUCTURII RUTIERE EXISTENTE--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 16 (a se vedea imaginea asociată).IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost unitarTabel IV.1 (valori de referinţă)┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ Cost unitar ││crt. │ Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli │ (exclusiv TVA) ││ │ ├──────────┬──────────┤│ │ │ lei/km │euro*)/km │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│4.1. │Lucrări de drumuri │ 1.150.191│ 273.85│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.1.│Sistem rutier │ 927.931│ 220.936│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.2.│Şanţuri │ 222.260│ 52.919│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.2. │ Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale │ │ ││ │cu montaj │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Investiţie de bază - cost total │ 1.150.191│ 273.855│└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘---------------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:- C.A.S, C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;- pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:- transport materiale 25 km;- transport pământ 10 km.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) ş1i e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite faţă de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.------------Anexa 2.16 a fost introdusă de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 717 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 2 august 2010, având conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2.17 ────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────   MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE │MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN│Indicativ:             ŞI TURISMULUI │ CLASA TEHNICĂ III 'f7 V │SCOST-07/MDRT                                    ├─────────────────────────┤                                    │ STANDARD DE COST │────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidare în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăPrezentul standard se referă la modernizarea unui kilometru de drum judeţean prin refacerea structurii rutiere.Standardul se referă numai la lucrările care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum, şi anume structura rutieră pe partea carosabilă şi pe acostamente, precum şi şanţurile de pe ambele părţi ale drumului.Standardul nu se referă la celelalte categorii de lucrări care intră în componenţa unui drum dar nu sunt continue pe fiecare kilometru, de exemplu: podeţe, poduri, semnalizări, ziduri de sprijin etc.Scopul modernizării:- asigurarea conexiunii cu reţeaua de drumuri naţionale şi cea de drumuri comunale sau de interes local;- facilitarea legăturilor între centrele urbane din judeţ şi celelalte localităţi;- economisirea timpului şi a carburanţilor;- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;- îmbunătăţirea capacităţii portante;- reducerea gradului de poluare a mediului.III.2. Date tehniceÎn situaţia existentă drumul are următoarea configuraţie geometrică şi caracteristici tehnice:- lăţime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;- lăţime acostamente: 2 x 1,0 m;- lăţime platformă: 8,0 m;- structură rutieră:● 10-20 cm împietruire din material granular: piatră spartă şi balast.Situaţia proiectată urmăreşte:- aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum de clasa tehnică III, IV sau V, în funcţie de nivelul traficului;- realizarea unei suprafeţe de rulare cu planeitate corespunzătoare;- sporirea capacităţii portante pentru a corespunde nivelului de trafic;- suprapunerea traseului peste traseul existent.Situaţia proiectată prevede:- lăţime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;- lăţime acostamente: 2 x 1,0 m;- lăţime platformă: 8,0 m;- pantă transversală a părţii carosabile 2,5% repartizată simetric faţă de axa drumului;- pantă transversală a acostamentelor 4%;- clasă de trafic foarte greu: nivel de trafic de 1,0-3,0 m.o.s. (milioane osii standard - 11.5 tone);- structură rutieră:● excavarea şi evacuarea împietruirii existente pe grosime de 20 cm (partea infestată cu pământ);● aşternerea unui strat separator din geotextil;● strat inferior de fundaţie din balast cu grosime de 30 cm;● strat superior de fundaţie din piatră spartă cu grosime de 25 cm;● amorsare cu emulsie bituminoasă 0,9 kg/mp;● strat de legătură din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 7 cm BAD 25 plus 2 cm pentru reprofilare;● strat de uzură din beton asfaltic cu grosime de 5 cm BA 16;- şanţuri secţiune naturală 50% şi secţiune pereată 50%.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumire │ Clasă/Nivel ││ │de performanţă │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Categoria de importanţă │ ││Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă │ C - normală ││a construcţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului │ ││nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasa tehnică │ ││Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998 │ III 'f7 V │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Zona climatică │ ││STAS 1079/1-90 │ II │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Tipul de pământ │ ││STAS 1709/1-90 │ P3 │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Adâncime de îngheţ │ ││STAS 1709/1-90 │ 80 cm │├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Teren de fundare │ Simbol 2 ││STAS 2914-84 │ Calitate bună │└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversalăMODERNIZAREA UNUI DRUM JUDETEAN IMPIETRUIT--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 19 (a se vedea imaginea asociată).IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost unitarTabel IV.1 (valori de referinţă)┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ Cost unitar ││crt. │ Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli │ (exclusiv TVA) ││ │ ├──────────┬──────────┤│ │ │ lei/km │euro*)/km │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤│ 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, ││ din care: │├──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤│4.1. │Lucrări de drumuri │ 1.397.894│ 332.832│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.1.│Sistem rutier │ 1.175.634│ 279.913│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.1.2.│Şanţuri │ 222.260│ 52.919│├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.2. │ Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale │ │ ││ │cu montaj │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.5. │Dotări │ - │ - │├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│4.6. │Active necorporale │ - │ - │├──────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ 1.397.894│ 332.832│└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘-----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:- C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii nr. 12/2010;- pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:- transport materiale 25 km;- transport pământ 10 km;NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite faţă de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.------------Anexa 2.17 a fost introdusă de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 717 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 2 august 2010, având conţinutul anexei 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2.18 ────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────   MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE │SISTEM CENTRALIZAT DE │ Indicativ:             ŞI TURISMULUI │ALIMENTARE CU APĂ ÎN │SCOST-08/MDRT                                    │ MEDIUL RURAL │                                    ├─────────────────────────┤                                    │ STANDARD DE COST │────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" şi cap. 6 "Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2000-2009;- costul investiţiei rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidare în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăSistem centralizat de alimentare cu apă în mediul rural, cuprinzând în cadrul obiectivului de investiţii totalitatea obiectelor, construcţiilor şi instalaţiilor care asigură alimentarea cu apă, cu respectarea tuturor cerinţelor ce privesc calitatea apei din perspectiva aplicării normelor europene.Proiectarea şi execuţia unui sistem de alimentare cu apă sunt condiţionate de o multitudine de condiţii:- caracteristicile geomorfologice ale terenului, formele de relief şi clima;- structura şi capacitatea surselor de apă (caracteristicile şi debitele capabile ale apelor subterane sau ale apelor de suprafaţă, dacă acestea constituie surse de apă) şi calitatea apei brute din punct de vedere al încărcării bacteriologice şi fizico-chimice;- numărul de locuitori deserviţi de sistemul de alimentare cu apă;- gradul de dispersie sau concentrare a populaţiei din localităţile beneficiare;- condiţiile economico-sociale de dezvoltare a localităţilor în următorii 20 de ani;- perioada de utilizare a sistemelor de alimentare cu apă avută în vedere, în raport cu perspectiva de dezvoltare a localităţii (30-40 de ani).Toate aceste condiţii determină diferenţe în privinţa schemei tehnologice adoptate şi a structurii construcţiilor şi instalaţiilor. La acestea se adaugă diversitatea materialelor, construcţiilor şi instalaţiilor, ce necesită a fi corelate cu condiţiile concrete de amplasament. Diversitatea acestor situaţii concrete implică nu numai concepţii de proiectare adecvate, ci şi costuri diferite.În condiţiile de mai sus, în prezentul standard a fost preluată o schemă generală completă cuprinzând toate componentele tehnice şi tehnologice ce pot apărea în cadrul unui sistem de alimentare cu apă în mediul rural, detaliindu-se distinct elementele de cost pentru fiecare dintre acestea pe bază de costuri unitare, urmând ca în aplicarea concretă să fie preluate în concepţia de proiectare numai construcţiile şi instalaţiile necesare, potrivit condiţiilor specifice din fiecare amplasament.III.2. Date tehnice şi costuri unitareUn sistem de alimentare cu apă a unei localităţi rurale cuprinde următoarele componente:- frontul de captare a apei, inclusiv instalaţiile de pompare până la staţia de clorinare;- aducţiunea de la frontul de captare până la staţia de clorinare;- staţia de clorinare a apei, inclusiv instalaţia hidraulică de racordare la rezervor;- staţiile de tratare a apei (deferizare, demanganizare, denitrificare, reducere a amoniacului, desalinizare şi mineralizare, degazeificare şi alte tratamente);- rezervorul de înmagazinare a apei potabile;- staţiile de pompare şi repompare între componentele tehnologice şi de la acestea în reţelele de distribuţie;- reţelele de distribuţie;- anexele administrative şi împrejmuirile.Frontul de captare, aducţiunea, staţia de clorinare, rezervorul, staţiile de pompare şi repompare, reţeaua de distribuţie a apei, anexele administrative şi împrejmuirile reprezintă componente comune şi obligatorii ale tuturor sistemelor de alimentare cu apă proiectate în mediul rural.Staţiile de tratare a apei sunt concludent diferenţiate în funcţie de situaţiile concrete şi se constituie componente ale sistemelor de alimentare cu apă proiectate în mediul rural, numai în măsura în care acestea necesită corectarea componenţei chimice a apei pentru a corespunde prevederilor legale şi normelor europene.Într-o altă structură de sistem, cu excepţia frontului de captare, a aducţiunii şi a reţelei de distribuţie, toate celelalte componente ale sistemelor de alimentare cu apă constituie "gospodăria de apă".III.2.1. Front de captareFronturile de captare pot fi captări subterane şi captări de suprafaţă.Funcţia tehnologică a captărilor subterane sau de suprafaţă în cadrul sistemelor de alimentare cu apă este asigurarea debitului maxim zilnic necesar pentru sistem [Q(nec)= 1,2 Q(max zi), exprimat în l/s].III.2.1.1. Captările subterane se realizează prin puţuri forate de mică adâncime (până la 20 m), de adâncime medie (între 20 şi 50 m) şi de mare adâncime (peste 50 m).Unitatea de măsură a captării subterane prin puţuri forate este metrul liniar de foraj.La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul următoarele cheltuieli pentru execuţia captării subterane, raportate la unitatea de măsură:- cheltuielile de transport, montaj, punere în operă, dezasamblare după foraj şi transport în bază a instalaţiilor de foraj, la o distanţă medie de 50 km;- lucrările de forare-etanşare;- tuburile de cămăşuială a forajului;- pompele submersibile, inclusiv instalaţiile electrice aferente;- componentele de racorduri hidraulice până la conducta de captare a frontului;- instalaţiile electrice aferente până la tabloul electric de separaţie;- cabina fiecărui puţ forat, inclusiv tabloul electric de separaţie;- racordurile, fitingurile, armăturile, debitmetrele, alte aparate de măsură şi control şi orice alte lucrări aferente funcţionalităţii frontului de captare;- împrejmuirile terenului de protecţie sanitară, porţi şi alei de acces.Perimetrul frontului de captare se limitează la conducta de colectare a frontului.Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.1.1 (valori informative)┌────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┐│Puţuri forate de mică │ Puţuri forate de medie │ Puţuri forate de mare ││adâncime (până la 20 m) │ adâncime (20 'f7 50 m) │ adâncime (peste 50 m) │├───────────┬────────────┼────────────┬────────────┼────────────┬─────────────┤│ lei/m.l. │ euro*)/m.l.│ lei/m.l. │ euro*)/m.l.│ lei/m.l. │ euro*)/m.l. ││ foraj │ foraj │ foraj │ foraj │ foraj │ foraj │├───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 8.249 │ 1.964 │ 4.952 │ 1.179 │ 2.860 │ 681 ││ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 ││ 4.952 │ 1.179 │ 2.860 │ 681 │ 2.722 │ 648 │└───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘------------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).III. 2.1.2. Captările de suprafaţă pot fi captări de izvoare, drenuri laterale din cursuri de apă, captări de apă direct din malul râurilor, captări prin chesoane.Unitatea de măsură pentru captările de suprafaţă este debitul de 1 l/s.La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul toate cheltuielile pentru execuţia captării de suprafaţă, raportate la unitatea de măsură.Costul unitar al unei captări de suprafaţă este influenţat considerabil de condiţiile specifice ale terenului pe care se amplasează captarea de suprafaţă, precum şi de caracteristicile cursului de apă (variaţii de debit minim şi maxim în timpul anului, perioadele de etiaj, evoluţia gradului de turbiditate a apei în timpul anului şi a modificării încărcării chimice în perioada anuală şi multianuală).Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.1.2 (valori informative)┌────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐│Captări din izvoare │Drenuri laterale │Captări din mal de râuri│Captări prin cheson│├─────────┬──────────┼───────┬─────────┼────────────┬───────────┼─────────┬─────────┤│ lei/ │ euro*)/ │ lei/ │ euro*)/ │ lei/ │ euro*)/ │ lei/ │ euro*)/ ││ 1 l/s │ 1 l/s │ 1 l/s │ 1 l/s │ 1 l/s │ 1 l/s │ 1 l/s │ 1 l/s │├─────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 41.000 │ 9.762 │ 5.099 │ 1.214 │ 29.497 │ 7.023 │ 27.300 │ 6.500 ││ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 ││ 52.000 │ 12.381 │ 6.598 │ 1.571 │ 39.102 │ 9.310 │ 33.100 │ 7.881 │└─────────┴──────────┴───────┴─────────┴────────────┴───────────┴─────────┴─────────┘-----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).III.2.2. Conducte de aducţiuneFuncţia tehnologică a conductelor de aducţiune în sistemul de alimentare cu apă este transportul apei captate de la frontul de captare la gospodăria de apă.Unitatea de măsură pentru conductele de aducţiune este metrul liniar de conductă.O soluţie adecvată alimentării cu apă la sate o reprezintă folosirea conductelor de PEID (polietilenă de înaltă densitate), pentru care s-au stabilit costuri unitare, luându-se în calcul următoarele cheltuieli pentru punerea în operă a conductei de aducţiune, raportate la unitatea de măsură:- cheltuielile de transport şi depozitare la amplasamentul lucrărilor;- săpăturile în teren mediu, la o adâncime medie de 1,5 m, care asigură protecţia la îngheţ;- aşezarea unui strat de balast de 10 cm;- montarea şi sudarea conductelor la poziţie;- astuparea tranşeei şi aducerea terenului la starea iniţială;- cămine de golire, cămine de aerisire, cămine de rupere a presiunii şi cămine de vane de secţionare;- fitinguri, robineţi, ventile de aerisire şi alte accesorii;- aparate de măsură şi control;- probe tehnologice în perioada montării şi punerii în funcţiune.Conductele de aducţiune se dimensionează la debitul maxim zilnic, calculat potrivit normelor în vigoare.Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.2 (valori de referinţă)*Font 9*┌─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Diametrul nominal│ Presiuni de serviciu ││al conductei PEID├───────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┤│ [mm] │ PN 6 atm │ PN 10 atm │ PN 16 atm ││ ├──────────┬────────────┼──────────┬────────────┼───────────┬────────────┤│ │ lei/m.l. │euro*)/m.l. │ lei/m.l. │euro*)/m.l. │ lei/ m.l. │ euro*)/m.l.│├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ DN 63 │ 67 │ 16 │ 71 │ 17 │ 76 │ 18 │├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ DN 75 │ 80 │ 19 │ 84 │ 20 │ 92 │ 22 │├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ DN 80 │ 84 │ 20 │ 88 │ 21 │ 97 │ 23 │├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ DN 90 │ 101 │ 24 │ 105 │ 25 │ 109 │ 26 │├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ DN 110 │ 126 │ 30 │ 130 │ 31 │ 143 │ 34 │├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ DN 125 │ 139 │ 33 │ 143 │ 34 │ 162 │ 39 │├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ DN 140 │ 172 │ 41 │ 185 │ 44 │ 206 │ 49 │├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ DN 160 │ 197 │ 47 │ 214 │ 51 │ 239 │ 57 │├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ DN 180 │ 235 │ 56 │ 256 │ 61 │ 286 │ 68 │├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ DN 200 │ 252 │ 60 │ 281 │ 67 │ 323 │ 77 │├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ DN 225 │ 269 │ 64 │ 311 │ 74 │ 391 │ 93 │├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ DN 315 │ 403 │ 96 │ 487 │ 116 │ 508 │ 121 │└─────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴────────────┴───────────┴────────────┘------------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).III.2.3. Staţii de clorinare a apeiFuncţia tehnologică a staţiei de clorinare în sistemul de alimentare cu apă este asigurarea dozei de clor necesară îndeplinirii condiţiilor de calitate a apei din punct de vedere bacteriologic, până la extremitatea reţelei de distribuţie.Având în vedere structura asemănătoare, unitatea de măsură pentru staţia de clorinare independentă este bucata. Costul unitar este diferenţiat pentru debite mai mici şi, respectiv, mai mari de 10 l/s.Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.3 (valori informative)┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┐│ Capacitatea staţiei de clorinare │ lei/bucată │ euro*)/bucată │├─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤│ < 10 l/s │ 142.800 │ 34.000 │├─────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤│ > 10 l/s │ 171.301 │ 40.786 │└─────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┘------------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).Staţia de clorinare se dimensionează la debitul maxim zilnic.III.2.4. Staţii de tratare a apeiFuncţia tehnologică a staţiei de tratare este corectarea calităţii apei pentru a asigura transformarea încărcării chimice a apei brute în apă cu condiţii de potabilitate impuse de prevederile legale şi normele europene.Unitatea de măsură pentru staţia de tratare este 1 l/s apă tratată.La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul următoarele cheltuieli pentru execuţia staţiei de tratare a apei, raportate la unitatea de măsură:- fundaţia containerului şi legăturile electrice şi hidraulice cu celelalte componente ale sistemului;- containerul (containerele) pentru bateriile staţiei de tratare;- bateriile de filtrare ale staţiei de tratare, componentele tehnologice aferente;- conductele şi instalaţiile interioare de legătură;- instalaţiile de pompare interioare;- aparatele de măsură şi control;- elementele de automatizare pentru supravegherea şi controlul procesului.Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.4 (valori informative)┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Tipul staţiei de tratare │ Debitul staţiei de tratare ││ ├────────────────────────┬────────────────────────┤│ │ < 10 l/s │ > 10 l/s ││ ├───────────┬────────────┼───────────┬────────────┤│ │lei/1 l/s │euro*)/1 l/s│lei/1 l/s │euro*)/1 l/s││ │apă tratată│apă tratată │apă tratată│apă tratată │├───────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│Deferizare şi demanganizare│ 172.998 │ 41.190 │ 93.702 │ 22.310 ││ │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 ││ │ 243.000 │ 57.857 │ 130.998 │ 31.190 │└───────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┘------------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.4 (valori informative)*Font 8*┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ │ Debitul staţiei de tratare ││ ├────────────────────────┬────────────────────────┤│ Tipul staţiei de tratare │ < 10 l/s │ > 10 l/s ││ ├───────────┬────────────┼───────────┬────────────┤│ │ lei/1 l/s │euro*)/1 l/s│ lei/1 l/s │euro*)/1 l/s││ │apă tratată│apă tratată │apă tratată│apă tratată │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│Deferizare şi demanganizare │ 172.998 │ 41.190 │ 93.702 │ 22.310 ││ │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 ││ │ 243.000 │ 57.857 │ 130.998 │ 31.190 │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│Denitrificare │ 85.000 │ 20.238 │ 68.700 │ 16.357 ││ │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 ││ │ 118.000 │ 28.095 │ 96.000 │ 22.857 │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│Reducere a amoniacului │ 145.000 │ 34.524 │ 96.999 │ 23.095 ││ │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 ││ │ 190.000 │ 45.238 │ 135.001 │ 32.143 │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│Instalaţie complexă de tratare (deferizare, │ 148.701 │ 35.405 │ 101.800 │ 24.238 ││demanganizare şi denitrificare) a apei subterane │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 ││ │ 205.002 │ 48.810 │ 142.401 │ 33.905 │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│Instalaţie complexă de tratare (deferizare, │ 131.200 │ 31.238 │ 85.700 │ 20.405 ││demanganizare şi denitrificare) a apei de suprafaţă│ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 │ 'f7 ││ │ 182.700 │ 43.500 │ 119.599 │ 28.476 │└───────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┘-----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).Staţia de tratare se dimensionează la debitul maxim zilnic.În componenţa unei staţii de tratare poate intra şi staţia de clorinare, în funcţie de soluţia tehnică propusă.III.2.5. Rezervoare de înmagazinare a apeiFuncţia tehnologică a rezervoarelor de înmagazinare a apei este compensarea diferenţelor orare care pot apărea între debitul maxim zilnic livrat de fronturile de captare şi debitul maxim orar consumat în anumite ore de vârf, asigurarea protecţiei în caz de incendiu, precum şi a funcţionalităţii sistemului în cazul unor defecţiuni în fronturile de captare sau la sursele de energie.Prezentul standard de cost se referă la utilizarea rezervoarelor din panouri termoizolante şi a rezervoarelor din tole metalice galvanizate izolate cu polistiren extrudat, cu membrană butilică, care reduc procesele umede numai la fundaţii şi asigură o durată scurtă de montare, prin elemente de dimensiuni mici, cu transport mai ieftin şi mai rapid.Unitatea de măsură pentru această componentă a sistemului de alimentare cu apă o reprezintă 1 m3 capacitate. La stabilirea costului unitar au fost luate în considerare următoarele:- fundaţiile radiale în cazul rezervoarelor confecţionate din panouri termoizolante prefabricate sau, după caz, fundaţiile circulare în cazul rezervoarelor din tole metalice galvanizate cu membrană butilică;- panourile termoizolante sau, după caz, tolele metalice şi membrana butilică, inclusiv aprovizionarea şi transportul acestora la locul de punere în operă;- montajul elementelor prefabricate şi al instalaţiilor aferente care asigură funcţionalitatea (sistem de încălzire, vane hidraulice şi alte instalaţii interioare);- construcţiile şi instalaţiile de racordare a rezervorului la celelalte componente ale sistemului (inclusiv cămine, vane de alimentare şi evacuare, aparate de măsură şi control);- probele de etanşeitate legate nemijlocit de realizarea lucrărilor de construcţii şi montaj.Rezervoarele de înmagazinare a apei se calculează la "volumul necesar de compensare orară", la care se adaugă "rezerva de incendiu", "rezerva de avarie" şi "rezerva de apă intangibilă". Volumele de compensare şi rezervele de înmagazinare se calculează potrivit normativelor în vigoare.Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.5 (valori informative)*Font 7*┌────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ │ Rezervor din panouri termoizolante │ Rezervor din tole metalice galvanizate, ││Capacitatea rezervorului│ │ cu membrană butilică ││ [mc] ├───────────────────┬──────────────────────┼───────────────────┬──────────────────────┤│ │lei/1 mc capacitate│euro*)/1 mc capacitate│lei/1 mc capacitate│euro*)/1 mc capacitate│├────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│ 15 │ 8.072 │ 1.922 │ x │ x │├────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│ 50 │ 4.519 │ 1.076 │ x │ x │├────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│ 100 │ 3.587 │ 854 │ 2.302 │ 548 │├────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│ 150 │ 3.100 │ 738 │ 2.201 │ 524 │├────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│ 200 │ 2.617 │ 623 │ 2.100 │ 500 │├────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│ 300 │ 2.062 │ 491 │ 1.600 │ 381 │├────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│ 350 │ 1.940 │ 462 │ 1.369 │ 326 │├────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│ 400 │ 1.819 │ 433 │ 1.151 │ 274 │├────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│ 500 │ 1.562 │ 372 │ 1.100 │ 262 │├────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│ 600 │ 1.579 │ 376 │ 1.050 │ 250 │├────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│ 700 │ 1.558 │ 371 │ 949 │ 226 │├────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│ 800 │ 1.428 │ 340 │ x │ x │├────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│ 900 │ 1.525 │ 363 │ x │ x │├────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│ 1.000 │ 1.520 │ 362 │ x │ x │└────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┘------------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).III.2.6. Staţii de pompare şi repompareFuncţia tehnologică a staţiilor de pompare şi repompare este transportul apei între componentele sistemului şi de la aceste componente în reţeaua de distribuţie, asigurându-se presiunile de serviciu necesare.Unitatea de măsură pentru aceste componente ale sistemului de alimentare cu apă este 1 l/s x m col. apă, întrucât depinde de 2 parametri: debitul pompat şi înălţimea de pompare H(p) (exprimată în metri coloană apă).La calculul costului unitar au fost luate în considerare următoarele: preţul pompelor, montajul şi instalarea acestora, preţul containerului staţiei de pompare, inclusiv fundaţiile şi aşezarea pe fundaţii.Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.6 (valori informative)*Font 8*┌───────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Tipul pompei ││Debitul staţiei│Înălţimea de pompare├─────────────────────────────┬──────────────────────────┤│ de pompare │ [m col. apă] │ Turaţie fixă │ Turaţie variabilă ││ [l/s] │ ├──────────────┬──────────────┼───────────┬──────────────┤│ │ │ lei/l/s x m │euro*)/l/s x m│lei/l/s x m│euro*)/l/s x m││ │ │ col. apă │ col. apă │ col. apă │ col. apă │├───────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤│ < 2 l/s │ < 25 │3.570 'f7 4.402 │ 850 'f7 1.048 │ x │ x ││ ├────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤│ │ 25 'f7 50 │2.948 'f7 3.671 │ 702 'f7 874 │ x │ x │├───────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤│ 2 'f7 5 l/s │ < 25 │2.369 'f7 3.100 │ 564 'f7 738 │ x │ x ││ ├────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤│ │ 25 'f7 60 │1.760 'f7 2.398 │ 419 'f7 571 │ x │ x │├───────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤│ 5 'f7 10 l/s │ < 25 │1.457 'f7 1.949 │ 347 'f7 464 │ x │ x ││ ├────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤│ │ 25 'f7 50 │1.100 'f7 1.512 │ 262 'f7 360 │ x │ x │├───────────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤│ > 10 l/s │ < 25 │ 781 'f7 1.151 │ 186 'f7 274 │928 'f7 1.151│ 221 'f7 274 ││ ├────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤│ │ 25 'f7 100 │ 630 'f7 811 │ 150 'f7 193 │760 'f7 1.172│ 181 'f7 279 │└───────────────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┘-----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).Staţiile de pompare se dimensionează, după caz, la debitul maxim zilnic sau la debitul maxim orar.III.2.7. Reţele de distribuţieFuncţia tehnologică a reţelei de distribuţie în sistemul de alimentare cu apă este transportul apei de la gospodăria de apă până la consumatori, cu presiunea de serviciu necesară.Reţeaua de distribuţie cuprinde conducte principale, conducte secundare şi conducte de distribuţie cu branşamente la consumator.Unitatea de măsură pentru reţeaua de distribuţie este metrul liniar de conductă.La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul următoarele cheltuieli pentru execuţia reţelelor de distribuţie, raportate la unitatea de măsură:- cheltuielile de transport şi de depozitare la amplasamentul lucrărilor;- săpăturile în teren mediu, la o adâncime medie de 1,5 m, care asigură protecţia la îngheţ;- aşezarea unui strat de balast de 10 cm;- montarea şi sudarea conductelor la poziţie;- astuparea tranşeei şi aducerea terenului la starea iniţială;- cămine de golire, cămine de aerisire, cămine de rupere a presiunii, cămine de vane de secţionare şi cămine de trecere;- fitinguri, robineţi, ventile de aerisire şi alte accesorii, exclusiv costul branşamentelor;- aparate de măsură şi control;- hidranţii de incendiu;- probe tehnologice în perioada montării şi punerii în funcţiune.Conductele de distribuţie se dimensionează la debitul maxim orar, calculat potrivit normelor în vigoare.Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.7 (valori de referinţă)┌─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Presiuni de serviciu ││ ├────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤│Diametrul nominal│ PN 6 atm │ PN 10 atm │ PN 16 atm ││al conductei PEID├────────┬───────────┼────────┬──────────┼────────┬──────────┤│ [mm] │lei/m.l.│euro*)/m.l.│lei/m.l.│euro*/m.l.│lei/m.l.│euro*)/m.l││ │conductă│ conductă │conductă│ conductă │conductă│ conductă │├─────────────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤│ DN 63 │ 55 │ 13 │ 55 │ 13 │ 63 │ 15 │├─────────────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤│ DN 75 │ 67 │ 16 │ 71 │ 17 │ 76 │ 18 │├─────────────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤│ DN 90 │ 88 │ 21 │ 92 │ 22 │ 97 │ 23 │├─────────────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤│ DN 110 │ 118 │ 28 │ 126 │ 30 │ 139 │ 33 │├─────────────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤│ DN 125 │ 130 │ 31 │ 139 │ 33 │ 155 │ 37 │├─────────────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤│ DN 140 │ 164 │ 39 │ 176 │ 42 │ 193 │ 46 │├─────────────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤│ DN 160 │ 185 │ 44 │ 202 │ 48 │ 231 │ 55 │├─────────────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤│ DN 200 │ 239 │ 57 │ 273 │ 65 │ 311 │ 74 │├─────────────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤│ DN 225 │ 256 │ 61 │ 298 │ 71 │ 353 │ 84 │├─────────────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┤│ DN 315 │ 391 │ 93 │ 466 │ 111 │ 554 │ 132 │└─────────────────┴────────┴───────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┘---------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).III.2.8. Anexe administrative şi împrejmuiriAnexele administrative şi împrejmuirile nu au funcţie tehnologică, dar reprezintă componente obligatorii ale sistemelor de alimentare cu apă, pentru asigurarea perimetrelor de amplasament sau, după caz, a perimetrelor de protecţie sanitară, precum şi a spaţiilor necesare pentru depozitarea unor materiale de consum, a unui birou administrativ şi a instalaţiilor sanitare de apă-canal pentru folosinţa personalului.Prezentul standard de cost se referă la o împrejmuire şi porţi din gard de sârmă ghimpată, susţinut de stâlpi din beton prefabricaţi şi un container administrativ.Unitatea de măsură pentru împrejmuire şi porţi este metrul liniar de împrejmuire. Pentru containerul administrativ, unitatea de măsură este bucata, cu acelaşi cost unitar pentru toate sistemele.Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.8 (valori informative)┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ Împrejmuire │ Container administrativ │├────────────────────┬───────────────────────┼────────────────┬────────────────┤│lei/m.l. împrejmuire│euro*)/m.l. împrejmuire│ lei/buc. │ euro*)/buc. │├────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ 2.360 │ 562 │ 34.100 │ 8.119 │└────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┴────────────────┘------------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV. Cost totalIV.1. Evaluarea costului total al unui sistem de alimentare cu apăEvaluarea costului total al unui sistem de alimentare cu apă se face însumând costurile unitare prezentate la cap. III.2. al prezentului standard, înmulţite cu cantităţile efective rezultate din proiectare pentru toate categoriile de lucrări, construcţii şi instalaţii componente ale sistemului de alimentare cu apă.PrecizareLa stabilirea costurilor s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:- C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;- pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:- transport materiale: 25 km;- transport pământ: 10 km.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare diferite faţă de caracteristicile investiţiei de referinţă se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.IV.2. Exemple de calculÎn prezentul standard sunt prezentate 4 exemple de calcul pentru sisteme de alimentare cu apă, rezultând faptul că evaluarea costurilor propuse este uşor aplicabilă pentru orice structură de sistem centralizat de alimentare cu apă în mediul rural.IV.2.1. Sistem de alimentare cu apă nr. 1SCHEMA TEHNOLOGICĂ--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 27, (a se vedea imaginea asociată).Tabel IV.2.1 (valori informative)*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┐│Nr. │ Componentele sistemului │Cantitatea│ U.M. │Cost unitar │ Cost total ││crt.│ │ │ │- lei/U.M. -│ - lei - │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 1. │Captare subterană din 4 puţuri forate de mică adâncime, │ 4 x 12 │ m.l. foraj │ 7.900 │ 379.200││ │cu adâncimea de 12 m fiecare │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 2. │Conducta de aducţiune din PEID, DN 110, PN6 │ 3.850 │ m.l. conductă │ 126 │ 485.100│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 3. │Staţie de tratare cu instalaţie complexă de deferizare, │ 7 │ 1 l/s │ 179.000 │ 1.253.000││ │demanganizare şi denitrificare pentru un debit < 10 l/s │ │ │ │ ││ │(Q = 7 l/s) │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 4. │Rezervor de înmagazinare din tole metalice galvanizate │ 400 │ mc capacitate │ 1.151 │ 460.400││ │cu membrană butilică, cu capacitatea de 400 mc │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 5. │Staţie de clorinare independentă pentru un debit │ 1 │ buc. │ 171.301 │ 171.301││ │< 10 l/s (Q = 11 l/s) │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 6. │Staţie de pompare cu 2 pompe pentru un debit de 11 l/s │ 11 x 30 │l/s x m col apă │ 790 │ 260.700││ │şi înălţimea de pompare de 30 m, cu turaţie variabilă │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 7. │Reţea de distribuţie în lungime totală de 20.780 m, din │ │ │ │ ││ │conducte PEID, din care: │ │ │ │ ││ │- 1.100 m DN110, PN6 │ 1.100 │ m.l. conductă │ 118 │ 129.800││ │- 2.300 m DN90, PN6 │ 2.300 │ │ 88 │ 202.400││ │- 17.380 m DN63, PN6 │ 17.380 │ │ 55 │ 955.900│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 8. │Împrejmuiri (inclusiv porţi) cu o lungime totală de 400 m│ 400 │m.l. împrejmuire│ 2.360 │ 944.000│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 9. │Container administrativ │ 1 │ buc. │ 34.100 │ 34.100│├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────┼──────────────┤│Cost total - investiţie de bază şi probe - în lei │ 5.275.901 lei│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│Cost total - investiţie de bază şi probe - în euro*) │1.256.167 euro│-----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).SECŢIUNE FORAJ--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 28, (a se vedea imaginea asociată).REZERVOR DIN TOLE METALICE GALVANIZATE--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 29, (a se vedea imaginea asociată).CONTAINER STAŢIE DE POMPARE ŞI STAŢIE DE CLORINARE--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 29, (a se vedea imaginea asociată).STAŢIE DE POMPARE ŞI STAŢIE DE CLORINARE--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 29, (a se vedea imaginea asociată).FUNDAŢIE CONTAINER DE POMPARE ŞI STAŢIE DE CLORINARE--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 30, (a se vedea imaginea asociată).IV.2.2. Sistem de alimentare cu apă nr. 2SCHEMĂ TEHNOLOGICĂ--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 30, (a se vedea imaginea asociată).Tabel IV.2.2 (valori informative)*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┐│Nr. │ Componentele sistemului │Cantitatea│ U.M. │Cost unitar │ Cost total ││crt.│ │ │ │- lei/U.M. -│ - lei - │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 1. │Captare subterană din 2 puţuri forate de mare │ 2 x 100 │ m.l. foraj │ 2.700 │ 540.000││ │adâncime, cu adâncimea de 100 m fiecare │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 2. │Conductă de aducţiune din PEID, DN 110, PN6 │ 450 │ m.l. conductă │ 126 │ 56.700│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 3. │Staţie de tratare cu instalaţie de reducere a │ 7 │ 1 l/s │ 160.700 │ 1.124.900││ │amoniacului cu instalaţie de clorinare │ │ │ │ ││ │încorporată, pentru un debit < 10 l/s (Q = 7 l/s)│ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 4. │Rezervor de înmagazinare din panouri │ 350 │ mc capacitate │ 1.940 │ 679.000││ │termoizolante, cu capacitatea de 350 mc │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 5. │Staţie de pompare 2 + 1 pompe pentru un debit │ 30 x 11 │l/s x m col apă │ 790 │ 260.700││ │de 11 l/s şi înălţimea de pompare de 30 m, cu │ │ │ │ ││ │turaţie variabilă │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 6. │Staţie de repompare cu 2 pompe cu │ 4 x 60 │l/s x m col apă │ 2.250 │ 540.000││ │Q = 4 l/s H(p) = 60 m col apă │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 7. │Rezervor de înmagazinare tampon din panouri │ 15 │ m3 capacitate │ 8.072 │ 121.080││ │termoizolante, cu capacitatea de 15 m3 │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 8. │Reţea de distribuţie în lungime totală de │ │ │ │ ││ │19.800 m, din conducte PEID, din care: │ │ │ │ ││ │- 1.500 m DN160, PN10 │ 1.500 │ m.l. conductă │ 202 │ 303.000││ │- 2.710 m DN90, PN6 │ 2.710 │ │ 88 │ 238.480││ │- 15.590 m DN63, PN6 │ 15.590 │ │ 55 │ 857.450│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 9. │Împrejmuiri (inclusiv porţi) cu o │ 500 │m.l. împrejmuire│ 2.360 │ 1.180.000││ │lungime totală de 500 m │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│10. │Container administrativ │ 1 │ buc. │ 34.100 │ 34.100│├────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────┼──────────────┤│Cost total - investiţie de bază şi probe - în lei │ 5.935.410 lei│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│Cost total - investiţie de bază şi probe - în euro*) │1.413.193 euro│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘-----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).STAŢIE DE TRATARE PENTRU REDUCEREA AMONIULUI--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 31, (a se vedea imaginea asociată).REZERVOR DIN PANOURI TERMOIZOLANTE--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 32, (a se vedea imaginea asociată).STAŢIE DE REPOMPARE--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 32, (a se vedea imaginea asociată).POZARE CONDUCTĂ PRINCIPALĂ DE DISTRIBUŢIE--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 33, (a se vedea imaginea asociată).IV.2.3. Sistem de alimentare cu apă nr. 3SCHEMA TEHNOLOGICĂ--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 33, (a se vedea imaginea asociată).Tabel IV.2.3 (valori informative)*Font 8*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┐│Nr. │ Componentele sistemului │Cantitatea│ U.M. │Cost unitar │ Cost total ││crt.│ │ │ │- lei/U.M. -│ - lei - │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 1. │Captare subterană formată dintr-un puţ forat de medie │ 31 │ m.l. foraj │ 4.100 │ 127.100││ │adâncime, cu adâncimea de 31 m. │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 2. │Conducta de aducţiune din PEID, DN 80, PN6 │ 50 │ m.l. conductă │ 84 │ 4.200│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 3. │Staţie de tratare deferizare, pentru un debit < 10 l/s │ 4 │ 1 l/s │ 190.000 │ 760.000││ │(Q = 4 l/s) │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 4. │Rezervor de înmagazinare din panouri termoizolante, cu │ 150 │ mc capacitate │ 3.100 │ 465.000││ │capacitatea de 150 mc │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 5. │Staţie de repompare (2+1) pompe, Q = 3 l/s, înălţimea │ 3 x 25 │l/s x m col apă │ 2.350 │ 176.250││ │de pompare H(p) = 25 m │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 6. │Reţea de distribuţie în lungime totală de 4.535 m, din │ │ │ │ ││ │conducte PEID, din care: │ │ │ │ ││ │- 900 m DN 90, PN6 │ 900 │ m.l. conductă │ 88 │ 79.200││ │- 1.100 m DN 75, PN6 │ 1.100 │ │ 67 │ 73.700││ │- 2.535 m DN63, PN6 │ 2.535 │ │ 55 │ 139.425│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 7. │Împrejmuiri (inclusiv porţi) cu o lungime totală de 400 m│ 400 │m.l. împrejmuire│ 2.360 │ 944.000│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 8. │Container administrativ │ 1 │ buc. │ 34.100 │ 34.100│├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────┼─────────────┤│Cost total - investiţie de bază şi probe - în lei │2.802.975 lei│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Cost total - investiţie de bază şi probe - în euro*) │ 667.375 euro│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘------------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).SCHEMĂ TEHNOLOGICĂ STAŢIE DE TRATARE-DEFERIZARE--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 34, (a se vedea imaginea asociată).IV.2.4. Sistem de alimentare cu apă nr. 4SCHEMĂ TEHNOLOGICĂ 4--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 35, (a se vedea imaginea asociată).Tabel IV.2.4 (valori informative)*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┐│Nr. │ Componentele sistemului │Cantitatea│ U.M. │Cost unitar │ Cost total ││crt.│ │ │ │- lei/U.M. -│ - lei - │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 1. │Captare subterană din 3 puţuri forate de mică adâncime, │ 3 x 12 │ m.l. foraj │ 7.900 │ 284.400││ │cu adâncimea de 12 m fiecare. │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 2. │Conducta de aducţiune din PEID, DN 160, PN10 │ 2.134 │ m.l. conductă │ 214 │ 456.676│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 3. │Staţie de denitrificare cu schimb de ioni cu instalaţie de│ 11 │ 1 l/s │ 87.000 │ 957.000││ │clorinare încorporată, pentru un debit mai mare de │ │ │ │ ││ │10 l/s (Q = 11 l/s) │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 4. │Staţie de pompare (1+1) pompe cu turaţie variabilă pentru │10,2 x 100│l/s x m col apă │ 1.150 │ 1.173.000││ │un debit de10.2 l/s şi înălţimea de pompare de 100 m │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 5. │Rezervor de aspiraţie din panouri termoizolante, cu │ 7 │ mc capacitate │ 7.500 │ 52.500││ │capacitatea de 7 mc │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 6. │Rezervor de înmagazinare din panouri termoizolante, cu │ 400 │ mc capacitate │ 1.819 │ 727.600││ │capacitatea de 400 mc │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 7. │Reţea de distribuţie în lungime totală de 8.097 m, din │ │ │ │ ││ │conducte PEID, din care: │ │ │ │ ││ │- 1.500 m DN 160, PN6 │ 1.500 │ m.l. conductă │ 185 │ 277.500││ │- 2.300 m DN 110, PN6 │ 2.300 │ │ 118 │ 271.400││ │- 4.297 m DN 75, PN6 │ 4.297 │ │ 67 │ 287.899│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 8. │Împrejmuiri (inclusiv porţi) cu o lungime totală de 600 m │ 600 │m.l. împrejmuire│ 2.360 │ 1.416.000│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤│ 9. │Container administrativ │ 1 │ buc. │ 34.100 │ 34.100│├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────┼──────────────┤│Cost total - investiţie de bază şi probe - în lei │ 5.938.075 lei│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│Cost total - investiţie de bază şi probe - în euro*) │1.413.827 euro│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘-------------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).POZARE CONDUCTE DE ADUCŢIUNE ŞI DISTRIBUŢIE--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 36, (a se vedea imaginea asociată).CONTAINER CLORARE ŞI TRATARE CU SCHIMB DE IONI--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 36, (a se vedea imaginea asociată).SCHEMĂ TEHNOLOGICĂ STAŢIE DE TRATARE CU SCHIMBĂTOR DE IONI--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 37, (a se vedea imaginea asociată).STAŢIE DE TRATAREcu schimb de ioni - Diagrama de proces--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, la pagina 37, (a se vedea imaginea asociată).------------Anexa 2.18 a fost introdusă de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 717 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 2 august 2010, având conţinutul anexei 4 din acelaşi act normativ.--------------