CODUL DEONTOLOGIC din 15 mai 2010al medicului dentist
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 18 iunie 2010     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul cod deontologic cuprinde normele de conduită morală şi profesională obligatorii, în legătură cu exercitarea drepturilor şi îndatoririlor medicului ca profesionist, faţă de pacienţi şi faţă de ceilalţi medici dentişti.  +  Articolul 2Prezentul cod deontologic are rolul: a) de a promova o relaţie de încredere între medicul dentist şi pacient; b) de a promova un comportament profesional-deontologic între membrii echipei medicale; c) de a defini abaterile de la disciplina de corp profesional; d) de a apăra reputaţia corpului medicilor dentişti şi libera practică a profesiei de medic dentist; e) de a garanta secretul profesional.  +  Articolul 3Prevederile prezentului cod deontologic sunt obligatorii pentru toţi membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru toţi medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene care practică medicina dentară în România.  +  Articolul 4Toţi membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România au drepturi egale.  +  Articolul 5 (1) Medicul dentist are obligaţia de a apăra drepturile fundamentale ale profesiei şi prestigiul acesteia. (2) Medicul dentist are libertatea alegerii investigaţiilor, manoperelor de diagnostic şi tratament şi a prescripţiilor medicale pe care urmează să le aplice pacientului.  +  Articolul 6Medicul dentist trebuie să îşi perfecţioneze cunoştinţele profesionale prin forme de educaţie medicală continuă pe tot parcursul activităţii sale profesionale.  +  Articolul 7Medicul dentist nu trebuie să accepte exercitarea profesiei în condiţii susceptibile de a compromite calitatea actului medical şi securitatea pacientului.  +  Articolul 8Medicul dentist angajat în una dintre formele de exercitare a profesiei nu trebuie să accepte un contract care prevede retribuirea bazată exclusiv pe norme de productivitate sau alte dispoziţii, care au drept consecinţă afectarea calităţii actului medical.  +  Articolul 9Medicul dentist nu trebuie să efectueze tratamente şi/sau să formuleze prescripţii medicale în domenii care depăşesc competenţa sa profesională.  +  Articolul 10Medicul dentist are datoria de a-şi trata pacienţii după normele profesionale medico-dentare recunoscute de Colegiul Medicilor Dentişti din România şi incluse în ghidurile de practică medicală sau în tratatele de specialitate recunoscute de societăţile ştiinţifice de profil.  +  Articolul 11Pentru investigaţiile paraclinice şi planul de tratament, medicul este obligat să ceară consimţământul informat al pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia.  +  Capitolul II Relaţia dintre medicul dentist şi pacient  +  Articolul 12 (1) Medicul dentist tratează fără discriminare pacienţii şi are o atitudine corectă faţă de aceştia. (2) Cu excepţia cazurilor de urgenţă, medicul dentist are dreptul de a refuza un pacient din motive profesionale sau personale. (3) Se consideră urgenţă medico-dentară situaţia în care pacientul are nevoie de îngrijiri medicale imediate pentru controlul durerii, infecţiei sau sângerării.  +  Articolul 13 (1) Este indicat ca medicul dentist să prezinte pacientului în prealabil un deviz estimativ. (2) Este interzisă reducerea onorariilor în scopul atragerii clientelei. (3) Medicul dentist poate acorda şi îngrijiri medicale gratuite.  +  Articolul 14În situaţia în care se impune o consultare interdisciplinară între medicul dentist curant şi alt medic, sunt admisibile tarife distincte.  +  Articolul 15În situaţia în care este imposibil să obţină consimţământul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, medicul dentist poate să acorde numai îngrijirile medico-dentare de urgenţă.  +  Articolul 16Medicul dentist va respecta secretul profesional.  +  Articolul 17Mass-media nu are dreptul să între în cabinetul de medicină dentară decât cu acordul medicului.  +  Articolul 18Garantarea directă sau indirectă a unui act medical este interzisă.  +  Articolul 19Medicul dentist care participă la cercetări biomedicale trebuie să vegheze ca studiul să nu lezeze încrederea pacientului şi să nu afecteze continuitatea tratamentului.  +  Articolul 20 (1) Medicul dentist trebuie să întocmească pentru fiecare pacient documente de evidenţă primară. (2) Documentele trebuie păstrate în arhivă timp de 5 ani. O copie a acestor documente se poate elibera conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 21Medicul dentist nu trebuie să expună pacientul unui risc nejustificat în investigaţiile sau actele terapeutice efectuate.  +  Capitolul III Relaţiile dintre medici  +  Articolul 22 (1) În relaţiile intercolegiale medicul dentist trebuie să îşi trateze confraţii aşa cum ar dori el însuşi să fie tratat de ceilalţi. (2) Medicii dentişti trebuie să menţină între ei relaţii colegiale. Ei au datoria de a lua apărarea unui coleg acuzat pe nedrept. (3) Constituie abatere disciplinară blamarea şi defăimarea colegilor în faţa pacientului, a personalului sanitar, precum şi orice expresie sau act capabil să zdruncine încrederea pacientului în medicul curant şi autoritatea acestuia.  +  Articolul 23 (1) În cazul unor divergenţe apărute între colegi, medicii dentişti vor face eforturi pentru reconciliere. Dacă problemele nu se rezolvă, se vor adresa conducerii colegiului din care fac parte pentru rezolvarea acestora, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. (2) În cazul în care medicul se va adresa mass-mediei înainte de a fi soluţionată problema la nivelul colegiului, aceasta va constitui abatere disciplinară. (3) Medicii dentişti care consultă împreună un pacient au datoria de a evita în timpul sau ca urmare a unei consultaţii să discute în contradictoriu ori să se denigreze reciproc în faţa pacientului sau a familiei acestuia.  +  Articolul 24 (1) Medicul dentist nu are dreptul să se pronunţe cu privire la tratamentele altui coleg, decât dacă sănătatea pacientului este pusă în pericol. (2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) medicul expert, în situaţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 25Deturnarea pacienţilor sau tentativa este interzisă.  +  Articolul 26 (1) Când mai mulţi medici dentişti colaborează la examinarea sau tratamentul unui pacient, aceştia trebuie să se informeze reciproc. (2) Fiecare medic dentist îşi asumă responsabilitatea manoperelor medicale efectuate.  +  Articolul 27Medicul dentist trebuie să îşi încurajeze şi să îşi susţină colegii mai tineri.  +  Articolul 28Medicii dentişti, în cursul raporturilor lor profesionale cu colegi de alte specialităţi, trebuie să respecte independenţa profesională a acestora.  +  Capitolul IV Reclama şi publicitatea  +  Articolul 29 (1) Reputaţia medicului dentist trebuie să se sprijine doar pe competenţă şi demnitate, fără contribuţia reclamei de orice fel. (2) Profesia de medic dentist nu trebuie practicată ca o activitate comercială.  +  Articolul 30 (1) Într-un anuar sau în alte publicaţii ori pe site web sunt autorizate să apară numai următoarele indicaţii: a) numele, prenumele medicului dentist şi sediul, numărul de telefon, numărul de fax, programul de consultaţii ale cabinetului de medicină dentară; b) specialitatea/competenţa, gradul profesional. (2) Orice alte date şi informaţii publicate sunt considerate publicitate şi sunt interzise.  +  Articolul 31 (1) Sunt interzise editarea şi distribuirea de broşuri publicitare în legătură cu activitatea profesională. (2) Sunt interzise reclama comercială şi publicitatea personală, inclusiv în interesul unor terţi. (3) Medicii dentişti nu pot face reclamă şi nu pot susţine reclama de orice fel, inclusiv în interesul unor terţi, pentru medicamente sau bunuri medicale de consum, cu excepţia situaţiilor în care acestea sunt menţionate în cuprinsul unor articole sau studii de specialitate.  +  Articolul 32Orice consultaţie efectuată în afara cabinetului de medicină dentară legal autorizat este interzisă.  +  Articolul 33Medicul dentist poate să participe la programe/ acţiuni cu caracter de educaţie pentru sănătate, iniţiate de Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor Dentişti din România sau alte organisme autorizate în acest sens, utilizând pentru aceasta numai date confirmate ştiinţific.  +  Articolul 34Este interzis orice acord neprincipial cu alţi medici, farmacişti sau personal auxiliar în scopul creşterii numărului de pacienţi.  +  Articolul 35Colaborarea cu presa scrisă şi audiovizuală trebuie făcută doar în scopul informării publicului în legătură cu problemele medicinii dentare. Prioritate se acordă subiectelor de interes public şi nu persoanei medicului dentist.  +  Articolul 36 (1) Medicii dentişti pot furniza informaţii profesionale prin internet, situaţie în care trebuie să dea dovadă de sinceritate, corectitudine şi demnitate. (2) La publicarea unui site web, medicii dentişti trebuie să se asigure că respectivul conţinut nu cuprinde informaţii de natură înşelătoare sau comparativă. (3) Toate informaţiile de pe site-ul web trebuie să fie reale, obiective şi uşor verificabile. (4) Orice încălcare a acestor dispoziţii constituie abatere disciplinară.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 37 (1) Medicul dentist care din diverse motive nu mai profesează sau părăseşte ţara este obligat să anunţe în scris în termen de 30 de zile colegiul medicilor dentişti judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, care va informa Colegiul Medicilor Dentişti din România. Colegiul Medicilor Dentişti din România confirmă retragerea medicului din colegiu. (2) Medicii dentişti care îşi schimbă domiciliul sau orice alte date de identificare ori în cazul cărora intervin modificări în situaţia profesională sunt obligaţi să anunţe colegiul din care fac parte, în caz contrar fapta constituie abatere disciplinară.  +  Articolul 38Consiliile colegiilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti vor aduce la cunoştinţa tuturor membrilor prezentul cod deontologic.  +  Articolul 39Nerespectarea de către medicul dentist a obligaţiilor prevăzute de prezentul cod deontologic se sancţionează conform legilor şi regulamentelor în vigoare.  +  Articolul 40Prezentul cod deontologic va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------