HOTĂRÂRE nr. 1.258 din 13 decembrie 2001 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului**)(actualizată până la data de 4 decembrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 20 decembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 4 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 742 din 3 iulie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009.**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 30 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, se reorganizează şi îşi schimbă denumirea în Institutul Naţional al Patrimoniului, ca urmare a comasării cu Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, care se desfiinţează. (2) Institutul Naţional al Patrimoniului, denumit în continuare Institutul, preia obiectul de activitate al Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice şi al Institutului Naţional al Monumentelor Istorice. (3) Institutul este instituţie publică de importanţă naţională. (4) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Enăchiţă Văcărescu nr. 16, sectorul 4.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.  +  Articolul 2Institutul are următoarele atribuţii principale: a) gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate cercetării, expertizării şi executării lucrărilor de consolidare-restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional; b) administrează, în numele Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, monumentele istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte instituţii publice; propune promovarea de proiecte şi programe de revitalizare a acestora, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare în folosinţă gratuită ori închiriere, în condiţiile legii; c) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; stabileşte priorităţile şi evaluează documentaţiile prezentate de persoanele de drept privat în vederea obţinerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobândă legală, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute; d) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. c), sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum şi din alte surse cu aceeaşi destinaţie, obţinute în condiţiile legii; sumele încasate din rambursări de credite şi plăţi din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi scop; e) gestionează Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice, precum şi procedurile şi mecanismele de autorizare şi înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional; f) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, şi supune spre aprobare acestuia, Programul naţional de restaurare şi asigurarea atribuirii contractelor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de restaurare, conservare, protecţie şi punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii; g) verifică şi propune spre avizare, potrivit legii, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările contractate; h) asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în domeniul organizării activităţii de protejare a monumentelor istorice; i) elaborează reglementările privind conţinutul-cadru al documentaţiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achiziţiilor publice, contractarea şi decontarea lucrărilor; j) propune Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional iniţierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice; k) propune Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional proiecte de formare a specialiştilor în domeniul protejării monumentelor istorice; l) asigură fundamentarea ştiinţifică a deciziilor şi a avizelor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice privind clasarea şi evidenţa monumentelor istorice, intervenţiile asupra acestora, precum şi în zonele lor de protecţie; m) elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista patrimoniului mondial; n) elaborează şi actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România; o) administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic şi biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român; p) gestionează Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi procedurile de atestare şi înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional; q) elaborează normele şi metodologiile specifice pentru domeniul monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional; r) gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate inventarierii, elaborării normelor şi metodologiilor pentru monumente istorice; s) editează Revista monumentelor istorice şi Buletinul monumentelor istorice, precum şi alte publicaţii de specialitate, pe orice tip de suport, şi comercializează materialele privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice; ş) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi cu instituţii de specialitate în activitatea de inventariere şi de cadastru a monumentelor istorice; t) poate declanşa procedura de clasare a bunurilor imobile şi a bunurilor imobile aflate în pericol şi poate elabora dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional; ţ) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum şi a zonelor de protecţie a acestora şi propune în acest sens colaborarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional cu ministerele şi autorităţile de resort; u) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, în domeniul protejării monumentelor istorice.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.  +  Articolul 3 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin Oficiul este abilitat să solicite şi sa primească de la instituţii publice şi persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniu date şi documente necesare exercitării competentelor sale. (2) Institutul centralizează şi prelucrează datele statistice primare referitoare la activităţile din domeniu.------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009. (3) Institutul colaborează cu instituţii de specialitate pentru realizarea unor studii şi cercetări privind evoluţia şi prognoza activităţilor din domeniu.------------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.  +  Articolul 4 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii se obţin din activităţi realizate direct de Institut, şi anume: a) gestionarea timbrului monumentelor istorice; b) contractarea şi realizarea de studii, cercetări şi expertize în domeniul protejării monumentelor istorice; c) realizarea de lucrări şi servicii de specialitate, tehnice şi economice, în domeniul protejării monumentelor istorice; d) editarea şi comercializarea materialelor privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice; e) alte activităţi specifice realizate în conformitate cu atribuţiile sale legale; f) cofinanţări de programe şi proiecte; g) publicaţii pe orice tip de suport; h) prestaţii editoriale; i) studii, proiecte şi prestări de servicii; j) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare (arhivă, fonotecă şi altele); k) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.  +  Articolul 5 (1) Numărul maxim de posturi ale Institutului este de 113 şi se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 2 "Unităţi care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional ori în coordonarea ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional" la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare. (2) Personalul Institutului este salarizat potrivit reglementarilor aplicabile personalului din instituţiile bugetare.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.  +  Articolul 6 (1) Institutul este condus de un director general, potrivit legii. (2) Directorul general al Institutului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară sau din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general este ajutat de Consiliul de administraţie al Institutului. (4) Componenţa şi atribuţiile Consiliului de administraţie se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional. (5) Directorul general este ordonator de credite. (6) Directorul general numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Institutului. (7) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite dispoziţii. (8) Pe lângă directorul general funcţionează Consiliul ştiinţific al Institutului, organism consultativ alcătuit din specialişti în domeniul protejării monumentelor istorice; componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.  +  Articolul 7 (1) Institutul are dreptul la două autoturisme pentru transportul personalului, cu un consum lunar de carburant de 350 litri. (2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice, a activităţilor de control şi inspecţie şi a activităţilor de protecţie a patrimoniului cultural naţional imobil, Institutul are dreptul la un microbuz de până la 9 locuri şi la 4 autoturisme de teren. Consumul lunar maxim de carburant este de 250 litri fiecare.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 9 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 9 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 9 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 9 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu---------------