ORDIN nr. 108 din 4 mai 2010 (*actualizat*)pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, precum şi a Procedurii privind modalitatea concretă prin care contravenientul face dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării, precum şi condiţiile necesare care trebuie îndeplinite pentru încetarea măsurii de imobilizare**)(actualizat până la data de 1 ianuarie 2017*)
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 108 din 4 mai 2010
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Nr. 368 din 10 mai 2010
 • ----------**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 13 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 31 octombrie 2016.În temeiul art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane, al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul transporturilor şi infrastructurii emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind aplicarea măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin, precum şi Procedura privind modalitatea concretă prin care contravenientul face dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării, precum şi condiţiile necesare care trebuie îndeplinite pentru încetarea măsurii de imobilizare, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 13 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 31 octombrie 2016.  +  Articolul 2Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 171 din 13 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 30 iulie 2012.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă subcapitolul V.7^1 "Procedura de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul, precum şi de reţinere a certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare" din Normele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 şi 919 bis din 13 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul administraţiei şi internelor,

  Vasile Blaga

  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

  Radu Mircea Berceanu
   +  Anexa 1PROCEDURA 04/05/2010  +  Anexa 2PROCEDURA 13/10/2016-------