ORDIN nr. 2.226 din 27 decembrie 2006 (*actualizat*)privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată(actualizat până la data de 1 ianuarie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 30 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 ianuarie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 3.420 din 21 decembrie 2009.În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, conţinutul minimal obligatoriu pentru formularul de factură este cel prevăzut la art. 155 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal. (2) Formularele de factură, factură fiscală şi aviz de însoţire a mărfii, pretipărite, înseriate şi numerotate sub supravegherea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" S.A. sau editate cu ajutorul tehnicii de calcul, în baza art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) şi (10) paragraful 2 din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997, cu modificările şi completările ulterioare, vor putea fi utilizate şi după data de 1 ianuarie 2007, până la epuizarea stocului existent. Utilizarea formularelor cu seriile şi plajele de numere alocate în cursul anului 2006 se va efectua în condiţiile respectării prevederilor Codului fiscal. (3) Prefixul R din codul de înregistrare în scopuri de TVA, pretipărit pe facturile fiscale din stoc, va fi înlocuit cu prefixul RO, modificare ce poate fi efectuată fie manual, fie prin aplicarea unei ştampile.  +  Articolul 2 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, formularele cu regim special prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin nu se vor mai tipări, înseria şi numerota în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, cu modificările ulterioare. (2) Formularele prevăzute la alin. (1), existente în stoc, pot fi utilizate până la epuizare şi după data de 1 ianuarie 2007, dar cele referitoare la livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată nu mai dau dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată la cumpărător, dacă nu sunt însoţite de factura care conţine informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.  +  Articolul 3 (1) În situaţiile în care bunurile circulă fără să fie însoţite de factură, documentul utilizat pe perioada transportului este avizul de însoţire a mărfii, cu excepţiile prevăzute expres de reglementările legale în vigoare. (2) Conţinutul minim de informaţii, precum şi normele de întocmire şi utilizare a avizului de însoţire a mărfii sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4 (1) Normele de întocmire şi utilizare a facturii sunt cele prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, şi se aplică numai de către persoanele stabilite în România, în conformitate cu prevederile art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru facturile transmise pe cale electronică se aplică prevederile art. 155 din Codul fiscal.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDINUL nr. 3.420 din 21 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 23 decembrie 2009. (2) Persoanele impozabile nestabilite în România, înregistrate în România potrivit art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal, vor întocmi facturile în conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal.  +  Articolul 5 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, vor asigura un regim intern de numerotare a facturii în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi altor formulare financiar-contabile care stau la baza înregistrării de venituri, cum ar fi: monetar, chitanţă şi altele, după caz, precum şi avizului de însoţire a mărfii.  +  Articolul 6 (1) Persoanele care nu au obligaţia, în conformitate cu prevederile legale, de a emite factură vor înregistra veniturile realizate zilnic utilizând monetarul, chitanţa sau alte documente specifice, după caz. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică operatorilor economici care au obligaţia să utilizeze aparatele electronice de marcat fiscale.-------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. III din ORDINUL nr. 3.420 din 21 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 23 decembrie 2009.  +  Articolul 8Prevederile referitoare la reconstituirea documentelor financiar-contabile, cuprinse în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile, nu sunt obligatorii şi în cazul facturii. Reconstituirea facturii se efectuează în conformitate cu prevederile Codului fiscal.  +  Articolul 9Persoanele impozabile care aplică regimul special de scutire de taxă pe valoarea adăugată conform art. 152 din Codul fiscal vor întocmi factura respectând acelaşi conţinut de informaţii prevăzut de Codul fiscal, mai puţin elementele înscrise în scopuri de TVA.  +  Articolul 10Prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 989/2002 privind tipărirea, înserierea şi numerotarea formularelor cu regim special şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 27 decembrie 2006.Nr. 2.226.  +  Anexa 1Formularele cu regim special care nu se vor mai tipări,înseria şi numerota în conformitate cu prevederileart. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Denumire formular Cod formular Act normativ de  crt. aprobare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Bilet de călătorie TRINTER 14-4-1 O.M.F. nr. 606/l999 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2. Bilet de călătorie TRAUTO 14-4-1 O.M.F. nr. 970/1998 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3. Bilet de călătorie TRINTER 14-4-1/A O.M.F.P. nr. 1775/2003 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4. Bon cu valoare fixă 6-8-31/a O.M.F.P. nr.743/2004 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5. Registru chitanţier mandate        poştale interne, on-line, MC 14-4-1/f O.M.F.P. nr. 1060/2004        electronice prezentate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   6. Registru chitanţier mandate        poştale internaţionale, MC 14-4-1/f1 O.M.F.P. nr. 106O/2004        mandate EUROGIRO prezentate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   7. Registru-chitanţier pentru        încasarea diferitelor MC 14-4-1/g O.M.F.P. nr. 1060/2004        taxe poştale ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   8. Registru - chitanţier pentru        obiecte de mesagerii MC 14-4-1/j O.M.F.P. nr. 1060/2004        prezentate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   9. Registru - chitanţier presă MC 29-61-14 O.M.F.P. nr. 1060/2004 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10. Registru - chitanţier pentru        trimiterile poştale MC 14-4-1/h O.M.F.P. nr. 1060/2004        prezentate la agenţi poştali,        factori rurali şi ghişee        comune ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11. Registru-chitanţier MC 14-4-1/i O.M.F.P. nr. 1060/2004        mesagerii externe sosite ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12. Bon cu valoare fixă 6-8-31 O.M.F. nr. 593/1998 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13. Borderou scadenţar TVA-rate RATE 14-6-15 O.M.F. nr. 15/1999 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14. Bon de reparaţii REPAR14-4-11 O.M.F. nr. 3/1998 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15. Fişa de magazie a        formularelor cu regim special 14-3-8/b H.G. 831/1997 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  16. Bon de comandă-chitanţă (TVA) 14-4-11 H.G. 831/1997 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFIIConţinutul minimal obligatoriu de informaţii al avizului de însoţire a mărfii este următorul:- seria şi numărul intern de identificare a formularului;- data emiterii formularului;- datele de identificare ale furnizorului (denumire, adresă, cod de identificare fiscală);- datele de identificare ale cumpărătorului (denumire, adresă, cod de identificare fiscală);- denumirea şi cantitatea bunurilor livrate;- date privind expediţia: numele delegatului, buletin/carte identitate (serie, număr), numărul mijlocului de transport, ora livrării, semnătura delegatului;- semnătura expeditorului.Este formular cu regim intern de tipărire şi numerotare.1. Serveşte ca:- document de însoţire a mărfii pe timpul transportului, după caz;- document ce stă la baza întocmirii facturii, după caz;- dispoziţie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiaşi unităţi;- document de primire în gestiune, după caz.2. Se întocmeşte, în două sau mai multe exemplare, de către unităţile care nu au posibilitatea întocmirii facturii în momentul livrării produselor, mărfurilor sau altor valori materiale, precum şi în alte situaţii stabilite prin procedurile proprii ale societăţii.În cazul transferului de bunuri între gestiunile aceleiaşi unităţi, dispersate teritorial avizul de însoţire a mărfii va purta menţiunea "Fără factură".Pe avizul de însoţire a mărfii emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare la terţi se face menţiunea "Pentru prelucrare la terţi".În celelalte situaţii decât cele prevăzute mai sus se face menţiunea cauzei pentru care s-a întocmit avizul de însoţire a mărfii şi nu factura.3. Circulă, după caz:- la furnizor:- la delegatul unităţii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire;- la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea cantităţilor livrate în evidenţele acestuia şi pentru întocmirea facturii;- la compartimentul financiar-contabil;- la cumpărător:- la magazie, pentru încărcarea în gestiune a produselor, mărfurilor sau altor valori materiale primite, după efectuarea recepţiei de către comisia de recepţie şi după consemnarea rezultatelor;- la compartimentul aprovizionare, pentru înregistrarea cantităţilor aprovizionate în evidenţa acestuia;- la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitică.4. Se arhivează, după caz:- la furnizor:- la compartimentul desfacere;- la compartimentul financiar-contabil;- la cumpărător:- la compartimentul financiar-contabil  +  Anexa 3Normele de întocmire şi utilizare a facturiiFormular cu regim intern de tipărire şi numerotare.1. Serveşte ca;- document pe baza căruia se întocmeşte instrumentul de decontare a bunurilor livrate şi a serviciilor prestate;- document de însoţire a mărfii pe timpul transportului, după caz;- document de încărcare în gestiunea cumpărătorului;- document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi a cumpărătorului;- alte situaţii prevăzute expres de lege2. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare pentru livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii.În situaţia în care factura nu se întocmeşte în momentul livrării, bunurile livrate sunt însoţite pe timpul transportului de avizul de însoţire a mărfii.-------------Pct. 2 din anexa 3 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDINUL nr. 3.420 din 21 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 23 decembrie 2009.3. Circulă, după caz;- la furnizor:- la compartimentul desfacere, în vederea înregistrării în evidenţele operative şi pentru eventualele reclamaţii ale clienţilor;- la compartimentul financiar-contabil pentru înregistrarea în contabilitate;- la cumpărător:- la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea plăţii, precum şi pentru înregistrarea în contabilitate.4. Se arhivează, după caz:- la furnizor:- la compartimentul desfacere;- la compartimentul financiar-contabil;- la cumpărător:- la compartimentul financiar-contabil  +  Anexa 4Norme privind regimul intern de numerotare a facturii1. Persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii vor desemna, prin decizie internă scrisă, o persoană sau mai multe, după caz, care să aibă atribuţii privind alocarea şi gestionarea numerelor aferente facturilor emise de societate.2. Factura va avea un număr de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, număr ce trebuie să fie secvenţial, stabilit de societate, astfel încât să se asigure necesarul în funcţie de numărul de facturi emis.Anual, se stabileşte numărul de la care se va emite prima factură.În alocarea numerelor se va ţine cont de structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.3. Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, vor emite proceduri proprii de stabilire şi/sau alocare de numere prin care se va menţiona, pentru fiecare exerciţiu financiar, care este numărul de la care se emite prima factură.-------