HOTĂRÂRE nr. 118 din 17 februarie 2010pentru aprobarea Metodologiei de achiziționare prin cumpărare, schimb sau donație de către stat, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și ceilalți administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 1 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 45 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de achiziționare prin cumpărare, schimb sau donație de către stat, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și ceilalți administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Prin ceilalți administratori se înțelege administratorii fondului forestier proprietate publică a statului prevăzuți la art. 11 alin. (8) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare.(2) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și ceilalți administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului vor fi denumiți în continuare administratori.  +  Articolul 3Administratorii iau măsurile necesare pentru asigurarea fondurilor de cumpărare a terenurilor și pentru folosirea lor potrivit destinației prevăzute de lege.  +  Articolul 4(1) Necomunicarea scrisă a ofertei de vânzare de către conducerea ocolului silvic către comisia stabilită prin decizia conducătorului structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 5 zile de la data înregistrării înștiințării, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.(2) Necomunicarea scrisă, în termen de 30 zile de la data înregistrării înștiințării, a prețului oferit proprietarului de către conducerea administratorului sau a neacceptării ofertei către proprietarul vânzător, în cazul terenurilor care fac obiectul dreptului de preempțiune a statului, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al structurilor teritoriale de specialitate din subordinea acesteia.  +  Articolul 5Contravențiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Prevederile art. 4 și 5 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Urmărirea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se face de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 796/2002 pentru aprobarea Metodologiei de achiziționare, prin cumpărare, schimb sau donație, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 15 august 2002, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 17 februarie 2010.Nr. 118.  +  AnexăMETODOLOGIEde achiziționare prin cumpărare, schimb sau donație de către stat, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și ceilalți administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului