ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 17 iunie 1999 (*actualizată*)cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională**)(actualizată până la data de 31 ianuarie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 iunie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 31 ianuarie 2002, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 30 iunie 2000; LEGEA nr. 28 din 5 martie 2001; LEGEA nr. 42 din 16 ianuarie 2002.**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 8 martie 2001.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Bunurile aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala, scoase din funcţiune potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi valorificate în starea fizica în care se afla sau ca materiale şi piese rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii lor, astfel: a) prin licitaţie, selecţie de oferte sau negociere directa, conform legii, organizată prin regulamentul elaborat de fiecare instituţie publică de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala şi aprobat de Guvern;-------------Litera a) a art. 1 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 42 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2002. b) prin valorificare directa, fără organizare de licitaţie, în cazul în care producătorul sau alt ofertant accepta schimbarea bunului cu altul nou, cu aceiaşi parametri, sau în alte situaţii aprobate de conducătorii acestor instituţii, la propunerea şefului Statului Major General (similare); c) prin transmiterea fără plata la alte instituţii publice, în condiţiile legii.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 8 martie 2001.  +  Articolul 2Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 vor fi reţinute integral de instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala ca venituri extrabugetare şi vor fi folosite pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 8 martie 2001.  +  Articolul 3Regulamentul prevăzut la art. 1 lit. a) va fi supus spre aprobare Guvernului de instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala în termen de 15 zile de la aprobarea de către Parlament a prezentei ordonanţe de urgenţă.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 8 martie 2001.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul apărării naţionale,Mircea Plangu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------------