ORDONANŢĂ nr. 63 din 30 august 2001 (*actualizată*)privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.(actualizată până la data de 27 ianuarie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 1 septembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 ianuarie 2010, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 707 din 3 decembrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 mai 2003; HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003; LEGEA nr. 228 din 1 iunie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.378 din 18 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003, s-a reglementat organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Înlocuirea denumirii s-a realizat direct în textul formei actualizate. HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004, menţinând aceeaşi denumire a ministerului.Prin HOTĂRÂREA nr. 361 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 27 aprilie 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuintelor. HOTĂRÂREA nr. 361 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 27 aprilie 2007 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 33 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 27 ianuarie 2009. HOTĂRÂREA nr. 33 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 27 ianuarie 2009 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.631 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2010.Conform pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 228 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iunie 2004, care completează art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 25 martie 2004, cu alin. (2), în cuprinsul art. 3, art. 5 alin. (3) şi (4) şi al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, sintagma prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei se înlocuieşte cu sintagma prin decizie a primului-ministru.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii din structura Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care se desfiinţează*).-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 707 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 11 decembrie 2001.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 1 din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.378 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 25 noiembrie 2009, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumit în continuare I.S.C., se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, finanţat de la bugetul de stat, partea I, Servicii publice generale, alte organe ale autorităţilor publice, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.Sediul I.S.C. este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 707 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 11 decembrie 2001. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. are în structura sa organizatorică inspectoratele teritoriale în construcţii, unităţi fără personalitate juridică.  +  Articolul 2Patrimoniul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se constituie prin preluarea activului şi pasivului inspectoratelor în construcţii judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi ale Inspectoratului de stat în construcţii din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 3Sediul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. poate fi schimbat prin decizie a primului-ministru.---------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 228 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei" cu sintagma "prin decizie a primului-ministru."  +  Articolul 4---------------Alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.---------------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este obligat sa participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect şi acceptate de inspectoratele teritoriale în construcţii.---------------Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. revine unui consiliu de conducere compus din 5-7 persoane. (2) Conducerea executivă a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. este asigurata de inspectorul general de stat, care este şi preşedintele consiliului de conducere. (3) Preşedintele şi membrii consiliului de conducere se numesc şi se revoca prin decizie a primului-ministru.---------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 228 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei" cu sintagma "prin decizie a primului-ministru." (4) Salarizarea inspectorului general de stat şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin decizie a primului-ministru.---------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 228 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei" cu sintagma "prin decizie a primului-ministru."  +  Articolul 6 (1) Personalul salariat din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiei generale Inspectoratul de stat în construcţii este considerat transferat în cadrul instituţiei publice nou-înfiinţate, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.---------------Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.---------------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. (4) Personalul transferat beneficiază de salariile şi de drepturile avute anterior până la încheierea contractului colectiv de muncă al personalului de la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare.---------------Alin. (5) al art. 6 a fost abrogat de litera c) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.  +  Articolul 7Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cuprinzând atribuţiile generale şi specifice ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi ale inspectoratelor teritoriale în construcţii, precum şi structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi se aproba prin decizie a primului-ministru, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.---------------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 228 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei" cu sintagma "prin decizie a primului-ministru."  +  Articolul 8Hotărârea Guvernului nr. 3/2001*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se modifica în mod corespunzător.-------------*) Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 a fost modificată în mod esenţial de către HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 2 iunie 2003.Anterior, Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 a mai suferit următoarele modificări aduse de: ORDONANŢA nr. 54 din 16 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 27 august 2002, HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 10 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 29 octombrie 2002, HOTĂRÂREA nr. 1.199 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 1 noiembrie 2002, HOTĂRÂREA nr. 449 din 10 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 7 mai 2003.Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 a fost abrogată de art. 17 din HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003, astfel că, art. 8 devine inaplicabil.  +  Articolul 9 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin hotărâre a Guvernului se va actualiza valoarea patrimoniului Inspectoratului de stat în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pe baza datelor din balanţele contabile încheiate la 30 iunie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu-------